SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN CẦU THANG

Chia sẻ: Le Duc Toan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
870
lượt xem
255
download

SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN CẦU THANG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TÀI LIỆU THAM KHẢO SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN CẦU THANG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SƠ ĐỒ TÍNH TOÁN CẦU THANG

  1. KCBT COÁT THEÙP 3                           BIEÂN   SOAÏN:KSXD PHAÏM XUAÂN THANH SÔ ÑOÀ TÍNH TOAÙN CAÀU THANG BAØI 1:CAÀU THANG DAÏNG BAÛN NHÖ HÌNH DAÀ KIEÀ G M N DCN CÑ 1 VEÁ 1 a1 CÑ 2 d VEÁ 3 COÄ T CÑ 3 VEÁ 2 a1 l a2 A)Sô ñoà tính VEÁ 1: A/a2 q'1 DCN q2 L VEÁ 1 DK l a2 Tính L: L = ( 2 +( ×hbaäc)2 l N I)Tính q2:  q2=p2+g2 1)tính p2: p1hoaït taûi taùc duïng leân phaàn baûn nghieân l l p2 =n ×pc ×a1 × ( vôùi =cosα ) L L 2)tính g2: g2:tænh taûi taùc duïng leân phaàn baûn nghieân g2=gbaûn+gvöõa traùt+gbaäc a)gbaûn=n.δbaûn.γbaûn.a1 b)gvöõa traùt=n. δvöõa traùt.γvöõa traùt.a1 G c) gbaäc=N L G: troïng löôïng baûn thaân 1 baäc G= n.(bbaäc.hbaäc).0,5. γTB.a1 => g2=gbaûn+gvöõa traùt+gbaäc 1
  2. KCBT COÁT THEÙP 3                           BIEÂN   SOAÏN:KSXD PHAÏM XUAÂN THANH Vaäy q2 = p2 + g2 II)TÍNH q’1: q’1=p’1+g’1 1)tính p’1: p’1=n.pc.a1 2)tính g’1: g’1=a1(n.δbaûn.γbaûn+ n.δvöõa(loùt+traùt).γvöõa(loùt+traùt)+ n.δñaù maøi.γñaù maøi) vaäy q’1=p’1+g’1 B) Sô ñoà tính baûn  phaàn A:(phaàn chieáu nghæ) I)  TÍNH qa:  qa=q'1*(a2/a1) phaà A n A A a1/2 d a1/2 a      Ta coù: qa =q' × 2 1 a1 qa ×d Tính phaûn löïc taïi A: Σñöùng =0 : 2A=qaxd => A = 2 C)Sô ñoà tính toaùn veá 1 do phaàn A truyeàn vaøo: Vaäy sô ñoà tính toaùn baûn cho veá 1 laø: q1=q'1+(A/a2) q2 DC N 1 C L VEÁ 1 1 DK l a2 B ΣM/C =0 .Ta coù: l a B ( +a2 )=q2 ×L ×( +a2 )+q1 ×a2 × 2 L 2 2 l a q2 ×L ×( +a2 )+q1 ×a2 × 2 ⇒B = 2 2( daN ) ( +a2 ) L 2
  3. KCBT COÁT THEÙP 3                           BIEÂN   SOAÏN:KSXD PHAÏM XUAÂN THANH Suy ra C=…..(daN) Duøng maët caét 1-1 taù coù: q2 Mx X Qx DK x B x x ΣM/O = 0: B ×x =q2 ×X × +M x ⇒ M x =B ×x ­  2 ×X ×   1)  q  ( 2 2 x l x ×L Laäp tæ leä: = ⇒ X = X L l x2 Thay vaøo (1) ta coù: M x =B ×x ­  2 ×L ×   3)  q  ( 2l Duøng phöông phaùp ñaïo haøm ta coù: d( x ) M x B ×l =0 :( )= B ­q2 ×L × =0 = x = 3 > > d(x) l q2 ×L B 2 ×l Thay giaù trò x vöøa tìm ñöôïc vaøo (3) ta suy ra : M m ax = 2 ×q2 ×L Bieåu ñoà moment ñöôïc veõ nhö sau: DC N M m a x Suy ra: Tính vaø boá trí theùp cho baûn: VD tính ra As = ….(cm2) As Neáu kyù hieäu theùp daïng Ø…a… thì ta phaûi ñoåi ra: As* = a1 as ×b Suy ra A* => choïn theùp saøn vôùi  u= As * ( =100)  b   as:dieän tích 1 thanh theùp saøn C)TÍNH DAÀM CHIEÁU NGHÆ: 3
  4. KCBT COÁT THEÙP 3                           BIEÂN   SOAÏN:KSXD PHAÏM XUAÂN THANH C /a1 go+gt(neá c où u ) C oä 1 t C oä 2 t a1 d a1 BAØI 2:CAÀU THANG DAÏNG BAÛN NHÖ HÌNH DAÀ KIEÀ G M N DC N a1 CÑ 1 VEÁ 1 CÑ 2 VEÁ 3 d C OÄ T VEÁ 2 a1 CÑ 4 CÑ 3 l a2 XEM VEÁ 3 TÖÏA VAØO VEÁ 1 VAØ VEÁ 2 A)Sô ñoà tính VEÁ 1: A/ a2 q'1 CÑ 2 DC N q2 C CÑ 1 L VEÁ 1 DK l a2 B I)Tính q2:tính toaùn q2 töông töï nhö treân II)Tính q’1 töông töï nhö treân B)Sô ñoà tính baûn phaàn A:(phaàn chieáu nghæ) 4
  5. KCBT COÁT THEÙP 3                           BIEÂN   SOAÏN:KSXD PHAÏM XUAÂN THANH q'2 Nxh(baä ) N:soábaäc c L' phaà A n A A a1/2 d a1/2 Tính L’: L' d 2 +( ×hbaäc)2 = N I)Tính q’2: q’2=g’2+p’2 1)tính q’2:hoaït taûi taùc duïng leân baûn nghieân phaàn A d q’2=n.pc.a1. L' 2)tính g’2:tænh taûi taùc duïng leân phaàn baûn nghieân phaàn A g’2=gbaûn+gvöõa traùt+gbaäc a)gbaûn=n.δbaûn.γbaûn.a1 b)gvöõa traùt=n. δvöõa traùt.γvöõa traùt.a1 G c) gbaäc=N L G: troïng löôïng baûn thaân 1 baäc G= n.(bbaäc.hbaäc).0,5. γTB.a1 => g’2=gbaûn+gvöõa traùt+gbaäc Vaäy q’2 = p’2 + g’2 Tính phaûn löïc taïi goái töïa: q' × 2 d Σñöùng =0 : 2A= q’2xd => A = 2 C)Vaäy sô ñoà tính toaùn baûn cho veá 1 laø: q1=q'1+(A/a2) q2 DC N 1 C L VEÁ 1 1 DK l a2 B Tính phaûn löïc ôû goái töïa: Σñöùng = 0 : B+C = q2xL+q1xa2 5
  6. KCBT COÁT THEÙP 3                           BIEÂN   SOAÏN:KSXD PHAÏM XUAÂN THANH ΣM/C=0: l q2 ×L ×( +a2 )+q1 ×a2 l 2 B ( +a2 )=q2 ×L ×( +a2 )+q1 ×a2 = B = l > 2 ( +a2 ) l l ( 2 ×L ×( +a2 )+q1 ×a2 ) q Thay B vaøo ta suy ra ñöôïc : C =(q2xL +q1xa2)­ 2 ( +a2 ) l TÍNH THEÙP CHO VEÁ 1 VAØ VEÁ 2 TÖÔNG TÖÏ NHÖ TREÂN. D) TÍNH DAÀM CHIEÁU NGHÆ: C /a1 go C OÄ 2 T C OÄ 1 T a1 d a1 DAÀ GAÕ KHUÙ M Y C Tính vaø boá trí theùp cho daàm chieáu nghæ BAØI 3:CAÀU THANG DAÏNG BAÛN NHÖ HÌNH DAÀ KIEÀ G M N DC N 2 DC N 1 1 D1 CÑ 1 VEÁ 1 a1 D2 CÑ 2 1 2 VEÁ 3 2 d D3 C OÄ T CÑ 3 VEÁ 2 a1 D4 l a2 Phaân tích sô ñoà tính toaùn: L A) BAÛN VEÁ 1 VAØ VEÁ 2: giaû söû:L>2a1( >2 )=>baûn laø vieäc a1 moät phöông Caét theo phöông caïnh ngaén 1 m ñeå tính: Maët caét 1­1: 6
  7. KCBT COÁT THEÙP 3                           BIEÂN   SOAÏN:KSXD PHAÏM XUAÂN THANH q3 D1 a1 D2 Z Z q2 Giaù trò q3 ñöôïc tính nhö sau: q3 = (q :taûi taùc duïng nhö baøi  a1 2 toaùn 1) Tính phaûn löïc goái töïa: q3 ×a1 Σñöùng = 0 :2Z=q3xa1 => Z = 2 B)DAÀM LIMON D2 VAØ D3: Z/ 1(m) Z/1(m) go+gt(neá c où u ) go+gt(neá c où u ) DC N1 DC N1 X X L VEÁ 1 L VEÁ 1 DK DK l l X DAÀ D2 M X DAÀ D3 M Tính phaûn löïc goái töïa: ( o +gt +Z )×L g Σñöùng = 0 :2X=(go+gt+Z)xL => X= 2 C)TÍNH BAÛN CHIEÁU NGHÆ: Giaû söû coù DCN2. Giaû söû (2a1+d)>2a2 =>baûn laøm vieäc 1 phöông Caét theo phöông caïnh ngaén 1 m ñeå tính q3 D1 a1 D2 Z Z q' 1 Tính q4: q4 ñöôïc tính nhö sau: q4= a1 Tính phaûn löïc goái töïa: q4 ×q2 Σñöùng = 0 :2Y=q4xa2 =>Y= 2 D)tính DCN 1: 7
  8. KCBT COÁT THEÙP 3                           BIEÂN   SOAÏN:KSXD PHAÏM XUAÂN THANH q3 D1 a1 D2 Z Z Tính phaûn löïc goái töïa: Σñöùng = 0 :2 V=(go+Y)(2a1+d)+X.a1+X(a1+d) ( +Y) 2a1 +d)+X. 1 +X( 1 +d) go ( a a = V= > 2 E) DAÀM LIMON D1 VAØ D4: q3 D1 a1 D2 Z Z F)tính DCN 2: Y / 1(m) a1 d a1 go+gt(neá c où u ) BAØI 4:CAÀU THANG DAÏNG BAÛN NHÖ HÌNH q3 D1 a1 D2 Z Z A)TÍNH BAÛN VEÁ 1 VAØ VEÁ 2: 8
  9. KCBT COÁT THEÙP 3                           BIEÂN   SOAÏN:KSXD PHAÏM XUAÂN THANH q3 D1 a1 D2 Z Z q2: tính töông töï nhö ví duï 1 B) 9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản