Số học 6 chương 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số

Chia sẻ: abcdef_42

Nắm được định nghĩa luỹ thừa của một số tự nhiên. - Sử dụng các quy tắc nhân hai luỹ thừa cùng cơ số để thực hiện các phép toán 2) Kỹ năng: - Vận dụng tốt các kỹ năng để làm một bài toán cụ thể

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Số học 6 chương 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số

Môn Số học Lớp 6
Bài 7 chương 1:
Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.
Nhân hai luỹ thừa cùng cơ số
I) YÊU CẦU TRỌNG TÂM:
1) K iến thức:
- Nắm được định nghĩa luỹ thừa của một số tự nhiên.
- Sử dụng các quy tắc nhân hai luỹ thừa cùng cơ số để
thực hiện các phép toán
2) K ỹ năng:
- Vận dụng tốt các kỹ năng để làm một b ài toán cụ thể
II) TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


Hoạt động của
Thời Hoạt động của giáo
Nội dung công việc các nhóm học
g ian viên
sinh
Ổ n định tổ chức Chia lớp thành 3 Ngồi theo nhóm
3’
nhóm
H ướng dẫn học sinh Giáo viên dùng phần Học sinh so sánh
10’
định nghĩa và các quy mềm PowerPoint để cách trình bày của
trình bày
tắc nhân và chia hai sách giáo khoa với
luỹ thừa cùng cơ số cách trình bày trên
Trình bày mẫu một
máy tính.
bài tập nhân và một
bài tập chia hai luỹ Theo dõi hướng
thừa cùng cơ số dẫn của cô giáo
trên b ảng.
N hóm 1: thực hiện Hoạt động theo
12’ Giáo viên chia nhóm
từng nhóm
các bài toán trên máy Giáo viên quan sát
tính.
N hóm 2 : Làm các
bài toán trên giấy
N hóm 3: Làm các bài
toán lên trên bảng
Ba nhóm cử đ ại diện
12’ Giáo viên quan sát và Quan sát và cùng
báo cáo kết quả chữa cho từng nhóm đánh giáBài 7 ch ương 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.Nhân và chia hai luỹ th ừa cùng cơ số 1
Làm kiểm tra trắc Theo dõi và chữa bài Đối chiếu kết quả
5’
nghiệm và sửa lỗi sai
trên máy(Dùng
PowerPoint)
G iao bài tập về nhà
3’
Bài 7 ch ương 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.Nhân và chia hai luỹ th ừa cùng cơ số 2
NHÓM 1: LÀM VIỆC VỚI MÁY TÍNH


N hóm: ................................................................................................ ..
Họ và tên học sinh: ...............................................................................
1) Tổ chức: 2 học sinh một máy.
2) C ơ sở vật chất: Tệp C:\Algebra\A1p2.bat
3) Hoạt động:

Thời gian Nội dung Hướng dẫn hoạt động
Làm các bài tập được
12’
giao
Cử một đại diện trả câu
3’ Trình bày
hỏi. Ho
ạt
động1
 Chạy chương trình Algebra 1 Part 2 bằng tệp A1P2.BAT
 N hập tên người sử dụng
 N hấn F9 để vào cửa sổ lệnh.
 Thực hiện các phép tính :
a*a*a*a*a= ?
b*b*b =?
c*c*c*c*c*c*c = ?
 N hận xét về phép tính a0 và a1.
(Gợi ý : -Nhập biểu thức cần tính vào máy
-Dùng lệnh SIMP để quan sát kết quả)
Hoạt động 2
Thực hiện các bài tập có sẵn trong máy tính:
 N hấn phím F4 để vào Menu
 Chọn nội dung (Choose a unit) số 3: Rational Expressions.
 Chọn bài (Choose a lesson) số 2: Dividing Polynomials .
 Chọn hoạt động (Choose an Activity) số 4: Problem Set.
 Thực hiện các bài toán 2 và 3.Bài 7 ch ương 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.Nhân và chia hai luỹ th ừa cùng cơ số 3
NHÓM 2: GIẢI BÀI TẬP TRÊN GIẤY


N hóm: ................................................................................................ ..
Họ và tên học sinh: ...............................................................................
1. Tổ chức: 6 học sinh một nhóm nhỏ.Thành lập 2 nhóm nhỏ.
2. C ơ sở vật chất: 2 tờ giấy A0, bút dạ.
3. Hoạt động:
Thời Nội dung Hướng dẫn hoạt động
gian
Làm các bài tập được
12’
giao
Cử một đại diện trả câu
3’ Trình bày
hỏi.
Hoạt động 1
Tính (theo định nghĩa): 102 , 63 , 35 , 14
Hoạt động 2
V iết các tích dưới dạng luỹ thừa:
5*5*5*5*5 ; 9*9*9 ; a*a ; ppp+pp ; 4
Hoạt động 3
Một hộp chứa 122 chiếc bút chì. Vậy 123 hộp sẽ đóng được bao nhiêu chiếc
bút chì.
Bài 7 ch ương 1: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên.Nhân và chia hai luỹ th ừa cùng cơ số 4
NHÓM 3: GIẢI BÀI TẬP TRÊN BẢNG
N hóm: ................................................................................................ ..
Họ và tên học sinh: ...............................................................................
1. Tổ chức: 3 học sinh một nhóm nhỏ.
2. C ơ sở vật chất: phấn trắng và phấn màu .
3. Hoạt động:
Thời gian Nội dung Hướng dẫn hoạt động
Làm các bài tập được
12’
giao
Cử một đại diện trả câu
3’ Trình bày
hỏi.
Hoạt động 1
V iết các luỹ thừa sau đây dưới dạng tích:
54 ; 26 ; b3 ; x4y2 ; p3 -q 4 ;
Hoạt động 2
Tính :
75.73 ; 2.2 6 ; a2.a6, 52 +54
Hoạt động 3
Có 15 2 máy xúc, mỗi lần 1 máy xúc được 15 6 kg gạo. Một xe tải chở được 154
kg gạo. Hỏi tất cả các máy xúc một lần có đủ gạo cho 154 xe tải chở không?
Bài 7 chương I: Lu ỹ thừa với số mũ tự nhiên.Nhân và chia hai lu ỹ thừa cùng cơ sSH6 -20-5

TÓM TẮT NỘI DUNG BÀI H ỌC


1. Đ ịnh nghĩa:

an = a . a.....a
n thừa số2. N hân hai luỹ thừa cùng cơ số:


a, n, m thuộc N
an . am = an+m
3. Luyện tập:
V í dụ 1 : 102 = 10.10 = 100

V í dụ 2 : 62.63 = 6 2 + 3 =65 = 6.6.6.6.6=7776
Bài 7 chương I: Lu ỹ thừa với số mũ tự nhiên.Nhân và chia hai lu ỹ thừa cùng cơ sSH6 -20-6

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
N hóm: ................................................................................................ ..
Họ và tên học sinh: ...............................................................................
a14= ?
Câu 1: Tìm cách viết đúng:
1. a1a4
2. a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a.a
3. a14.a0
4. a5a9
5. a9a5
Câu 2: Chọn câu trả lời đúng cho từng phép tính :
Câu trả lời
Phép tính
23
1. 5 5 a) 6
2. a5.a0 b ) 72
3. 616 0 c) 55
4. 10.103 d ) a5
5. 32 .23 e) 10000(Dùng cho học sinh khá)
Câu 3: Tìm chỗ sai trong b ài chứng minh sau :
1=0 ?
Ta có với mọi a,m,n thuộc N thì
am = an  m=n


Thật vậy , nếu có đẳng thức 3x=34 thì suy ra x=4
Xét đẳng thức sau : 1 0 =1
 10=11  0=1
Mặt khác , ta lại có : 1=11
7
Bµi 7 ch­¬ng I: Luü thõa víi sè mò tù nhiªn.Nh©n hai luü thõa cïng c¬ sè
Tiêu chuẩn đánh giá


0 1 2
Điểm
Nội dung
Trình bày được Trình bày ngắn
Không trình bày
được nhưng không rõ gọn, rõ ràng, m ạch
Trình bày
lạc
ràng

Không nắm được N ắm được khái N ắm vững và vận
khái niệm luỹ thừa niệm luỹ thừa dụng tốt khái niệm
Kiến thức
nhưng đôi khi còn luỹ thừa
nhầm lẫn
Không thực hiện Thực hiện được Thực hiện thành
được các phép tính p hép tính nhưng thạo phép tính và
Kỹ năng
còn nhầm lẫn nắm vững quy tắc
8
Bµi 7 ch­¬ng I: Luü thõa víi sè mò tù nhiªn.Nh©n hai luü thõa cïng c¬ sè
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản