Sổ kế toán và hình thức kế toán

Chia sẻ: newbievnx

Những quyển sổ hoặc tờ sổ được xây dựng theo mẫu, có liên hệ chặt chẽ với nhau dùng để ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cơ sở số liệu của chứng từ kế toán Sổ kế toán là biểu hiện vật chất cụ thể của phương pháp tài khoản Ghi chép trên sổ kế toán là sự thể hiện nguyên lý của phương pháp ghi sổ kép

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sổ kế toán và hình thức kế toán

Trường Đại học ngân hàng TP.HCM
Khoa:“Kế toán company toán ”
Add your
- Kiểm slogan
SỔ KẾ TOÁN VÀ
HÌNH THỨC KẾ TOÁN
LOGO
SỔ KẾ TOÁN


Những quyển sổ hoặc tờ sổ được xây dựng theo mẫu,
SỔ có liên hệ chặt chẽ với nhau dùng để ghi chép các
KẾ TOÁN nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên cơ sở số liệu của
chứng từ kế toánSổ kế toán là biểu hiện vật chất cụ thể của phương
pháp tài khoản

Ghi chép trên sổ kế toán là sự thể hiện nguyên lý của
phương pháp ghi sổ kép


www.themegallery.com
YÊU CẦU ĐỐI VỚI SỔ KẾ TOÁN


Kết cấu khoa học, hợp lý, đảm bảo thuận tiên cho việc ghi
chép, hệ thống hóa, tổng hợp thông tinMỗi đơn vị có một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán
căn cứ vào hệ thống sổ kế toán của Bộ Tài ChínhThuận tiện trong ứng dụng các phương tiện kỹ thuậtSổ kế toán phải đảm bảo những nội dung chủ yếu


www.themegallery.com
SỔ KẾ TOÁN


Nội dung chủ yếu của sổ kế toán


 Ngày tháng ghi sổ
 Số liệu và ngày tháng của chứng từ kế toán làm căn cứ
ghi sổ
 Tóm tắt nội dung nghiệp vụ kinh tế tài chính
 Số tiền của nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh
 Số dư đầu kỳ, phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳwww.themegallery.com
PHÂN LOẠI SỔ KẾ TOÁN


Mức đ ộ Hình
Cấu trúc
Cách ghi
tổng hợp thức sổ
sổ
chép• Sổ bố trí theo
• Sổ kế toán
• Sổ ghi theo • Sổ tờ rời
kiểu một bên
tổng hợp
trình tự thời
• Sổ đóng
gian • Sổ bố trí theo
• Sổ kế toán thành quyển
kiểu hai bên
• Sổ ghi theo chi tiết
hệ thống • Sổ bố trí theo
loại bàn cờ
• Sổ liên hợp
www.themegallery.com
KỸ THUẬT GHI SỔ KẾ TOÁN


KHÓA SỔ
MỞ SỔ

• Khóa sổ vào cuối kỳ kế
• Mở sổ vào đầu kỳ kế
toán năm, trước khi lập
toán năm hoặc từ ngày
BCTC hoặc trong các TH
thành lập
kiểm kê
• Mở sổ theo đúng mẫu in
• Công việc thực hiện:
sẵn (kẻ sẵn), có thể
đóng thành quyển hoặc - Cộng phát sinh
tờ rời. - Tính số dư cuối kỳ
• Người đại diện theo pháp - Chuyển cột để cân
luật và kế toán trưởng đối, kiểm tra
phải có trách nhiệm ký
duyệt trước khi sử dụng
www.themegallery.com
KỸ THUẬT GHI SỔ KẾ TOÁN

Ghi sổ kế toán:


Căn cứ vào chứng từ kế toán hợp lệ, hợp pháp


Ghi bằng tay hoặc ghi bằng máy vi tính


Ghi bằng tay: ghi bằng bút mực, không ghi xen thêm vào

phía trên hoặc phía dưới, không ghi chồng lên nhau,
không ghi cách dòng
Ghi sổ bằng máy vi tính: DN được lựa chọn mua hoặc tự

xây dựng hình thức kế toán trên máy vi tính cho phù
hợp.www.themegallery.com
SỬA CHỮA SỐ LIỆU KẾ TOÁN

3
1 2

PP cải chính PP ghi số âm PP ghi bổ sung
• Ghi lại bằng mực đỏ
 Gạchmột đường thẳng Lập “chứng từ ghi sổ”
xóa bỏ chỗ ghi sai (ghi trong ngoặc đơn) và ghi thêm số chênh
bút toán đã ghi sai để lệch thiếu cho đủ
con số (chữ) đúng
 Ghi
h ủy
bằng mực thường, phía
trên
• Ghi lại bút toán đúng
chữ ký của KTT
 Có
bằng mực thường để
(phụ trách kế toán) bên thay thế.
cạnh chỗ sửa
www.themegallery.com
HÌNH THỨC KẾ TOÁN


Hình thức kế toán Nhật ký chung

Hình thức kế toán là biểu
Hình thức kế toán Nhật ký - sổ Cái
hiện của hệ thống tổ chức sổ
kế toándùng để ghi chép,
tổng hợp, hệ thống hóa số
Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ
liệu kế toán từ chứng từ gốc
để từ đó có thể lập các báo
cáo kế toán theo một trình tự Hình thức kế toán Nhật ký - chứng từ
và phương pháp nhất định.

Hình thức kế toán trên máy vi tính


www.themegallery.com
HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG


Tất cả các NVKT phát sinh đều phải được ghi vào sổ
Đặc Nhật ký chung, theo trình tự thời gian phát sinh và
trưng cơ theo nội dung kinh tế. Sau đó lấy số liệu trên các sổ
bản Nhật ký để ghi vào sổ cái theo từng nghiệp vụ phát
sinh.
• Sổ nhật ký chung
Các loại • Sổ nhật ký đặc biệt
sổ KT • Sổ cái
• Sổ và thẻ kế toán chi tiết.


www.themegallery.com
HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG

NHẬT KÝ CHUNG
Tháng …… năm………
Đơn vị tính: Triệu đồng


Chứng từ Diễn giải Đã ghi Số hiệu Số phát sinh
Ngày
ghi sổ sổ cái TK
Số Nợ
Ngày Có
Cộng chuyển trang sau
www.themegallery.com
HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG

NHẬT KÝ THU TIỀN
Tháng …… năm………
Đơn vị tính: Triệu đồng


Chứng từ Diễn giải Ghi Nợ
Ngày Ghi có các TK
ghi sổ TK 111 131 511 512 515
Số Ngày TK khác
Số Số
hiệu tiền
Cộng trang 1
www.themegallery.com
HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG
SỔ CÁI
Tên tài khoản: Tiền mặt - Số hiệu: 111
Tháng …… năm……
Đơn vị tính: Triệu đồng

Chứng từ Diễn giải Số tiền
Trang TK
nhật đối ứng
Số Nợ
Ngày CóSố dư đầu kỳ 200
Cộng số phát sinh
www.themegallery.com
HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNG

Chứng từ gốc

Nhật ký
Sổ, thẻ kế
chuyên dùng NHẬT KÝ CHUNG
toán chi tiết


Bảng tổng
Sổ cái
hợp chi tiết

Bảng cân đối
số phát sinh
Ghi hằng ngày
Báo cáo tài chính
Ghi cuối kỳ
Đối chiếu, kiểm tra

www.themegallery.com
HÌNH THỨC NHẬT KÝ CHUNGƯu điểm Nhược điểm

• Khối lượng công việc tăng do
Mẫu sổ đơn giản, dễ ghi
chép, dễ phân công công ghi chép trùng lắp nhiều
việc
• Chỉ thích hợp với những
doanh nghiệp có quy mô lớn
www.themegallery.com
HÌNH THỨC NHẬT KÝ - SỔ CÁI


Tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh được
Đặc
kết hợp ghi chép theo trình tự thời gian và theo nội
trưng cơ
dung kinh tế trên cùng một cuốn sổ kế toán tổng hợp
bản
duy nhất là Nhật ký - Sổ cái.
• Nhật ký - Sổ cái
Các loại • Sổ và thẻ kế toán chi tiết.
sổ KTwww.themegallery.com
HÌNH THỨC NHẬT KÝ - SỔ CÁI

Bộ:………………….. NHẬT KÝ - SỔ CÁI
Tháng …… năm………
Đơn vị: …………….
Đơn vị tính: Triệu đồng


NHẬT KÝ SỔ CÁI
Chứng từ Diễn Tài khoản Số
TT Ngày TK 111 TK 112
ghi sổ giải tiề
Số hiệu Nợ Nợ Nợ
Ngày Có Có Có
n
www.themegallery.com
HÌNH THỨC NHẬT KÝ - SỔ CÁI

Chứng từ gốcSổ, thẻ kế toán
Bảng tổng hợp
Sổ quỹ
chi tiết
CTG


Bảng tổng hợp
NHẬT KÝ - SỔ CÁI
chi tiết

Báo cáo kế toán
Ghi hằng ngày
Ghi cuốikỳ
 
Đối chiếu, kiểm tra
www.themegallery.com
HÌNH THỨC NHẬT KÝ - SỔ CÁIƯu điểm Nhược điểm

• Khó phân công công việc
Mẫu sổ đơn giản, dễ kiểm
tra, đối chiếu
• Chỉ thích hợp với đơn vị có
quy mô họat động nhỏ, số
lượng nghiệp vụ không
nhiều
www.themegallery.com
HÌNH THỨC KẾ TOÁN TRÊN MÁY VI TÍNH


Sổ kế toán
Chứng từ
kế toán - Sổ tổng hợp
- Sổ chi tiết
PHẦN MỀM
KẾ TOÁN


Bảng tổng
hợp chứng
từ kế toán
Báo cáo tài chính
Báo cáo kế toán
Máy vi tính
quản trị
www.themegallery.com
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản