SỔ LIÊN ĐỘI

Chia sẻ: mqt1974

Tài liệu tham khảo về sổ liên đội...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: SỔ LIÊN ĐỘI

ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG HỒ CHÍ MINH
HỘI ĐỒNG TRUNG ƯƠNG
SỔ LIÊN ĐỘI
Họ và tên:
Liên Đội:
Đơn vị:
Tỉnh:
Đăng ký danh hiệu thi đua:
Năm học:
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC ĐỘI
VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI
Năm học 2009-2010
Chủ đề:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
I. Nội dung:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
II. Các họat động trọng tâm trong năm học:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
III. Tổ chức thực hiện:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
.............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

BGH nhà trường Tổng phụ trách Đội TM.BCH Liên Đội
Liên đội trưởng
ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH ...........ngày .........tháng........năm 2009
Liên đội:............................

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI
Năm học 2009-2010
Hôm nay, ngày....tháng.....năm...tại.....................................................................
Khai mạc Đại hội...........................Liên đội TNTP Hồ Chí Minh
Thành phần đại biểu gồm:
* Đại biểu mời:
1...........................................................................................................................
2...........................................................................................................................
3.........................................................................................................................
* Đại biểu chính thức có:.........................../tổng số
(Vắng mặt................., có lý do...................., không lý do...............................)
Nội dung Đại hội:
1. Bạn....................điều khiển thực hiện nghi lễ Đại hội, chào cờ, quốc ca,
Đội ca, hô đáp khẩu hiệu Đội, phút sinh hoạtt văn nghệ chào mừng (Nếu có)
* Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đoàn chủ tịch, đoàn thư ký.
* Đoàn chủ tịch Đại hội có:
1............................................................ 6............................................................
. 7............................................................
2............................................................ 8............................................................
3............................................................ 9............................................................
4............................................................ 10..........................................................
5...........................................................
* Thư ký Đại hội có:
1............................................................
.
2............................................................
3............................................................
1. Bạn............................thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội
2. Bạn.........................thay mặt Đoàn chủ tịch đọc báo cáo tổng kết công tác
Đội và phong trào thiếu nhi năm học........và bản phương hướng hoạt động
năm học.
3. Thảo luận, góp ý và biểu quyết các chỉ tiêu, phương hướng công tác Đ ội
và phong trào thiếu nhi năm học:
4. Bạn...............................điều hành biểu quyết đăng ký các danh hiệu thi đua.
5. Phát biểu của đại biểu
6. Bạn....................điều hành bầu BCH Liên Đội mới
SINH HOẠT LIÊN ĐỘI THÁNG .................
1. Chủ điểm:........................................................................................................
..............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. Hoạt động trọng tâm:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
3. Kế hoạch họat động theo tuần:
Tuần 1:
Nội dung:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Tổ chức thực hiện:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Tuần 2
Nội dung:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
............................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Tổ chức thực hiện:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Tuần 3
Nội dung:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Tổ chức thực hiện:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Tuần 4
Nội dung:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Tổ chức thực hiện:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TỔNG KẾT
CÔNG TÁC ĐỘI VÀ PHONG TRÀO THIẾU NHI
- Thời gian:
- Địa điểm:
- Đã tiến hành cuộc họp Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học .......
- Thành phần có mặt: chủ trì............................................................
Thư ký..........................................................
NỘI DUNG
1. Bạn.......................thay mặt BCH Liên Đội báo cáo đánh giá kết quả công tác Đội và
phong trào thiếu nhi của Liên Đội trong năm học:
a. Đặc điểm tình hình:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
b. Những kết quả đạt được;
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
c. Những hạn chế, tồn tại:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
d. Đề xuất kiến nghị:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
2. Công tác thi đua khen thưởng.
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Hội nghị kết thúc vào lúc...............h cùng ngày.
BGH nhà trường Tổng phụ trách Đội Chủ trì thứ ký

THỐNG KÊ SỐ LIỆU TỔ CHỨC

Nội dung Đầu năm Cuối HKI Cuối HKII
STT
Tổng số học sinh:
1 .................... .................... ...................
.................... .................... ...................
trong đó + Nam
.................... .................... ...................
+ Nữ
.................... .................... ...................
+ Dân tộc thiểu số
.................... .................... ...................
Tổng số lớp:
2
.................... .................... ...................
trong đó: + Số lớp nhi đồng
.................... .................... ...................
+ Số chi đội
.................... .................... ...................
Tổng số nhi đồng:
3
.................... .................... ...................
trong đó: + Nam
.................... .................... ...................
+ Nữ .................... .................... ...................
+ Dân tộc thiểu số .................... .................... ...................
Tổng số sao nhi đồng
4
.................... .................... ...................
Tổng số đội viên:
5
.................... .................... ...................
trong đó: + Nam .................... .................... ...................
+ Nữ .................... .................... ...................
.................... .................... ...................
+ Dân tộc thiểu số
Tổng số đoàn viên:
6 .................... .................... ...................
Tổng số con em TBLS, GĐCS
7 .................... .................... ...................
Tổng số học HS nghèo
8
................... ................... ...................
Tổng số học sinh mồ côi
9
.................... .................... ...................
Tổng số hs nghèo
10
.................... .................... ...................
Tổng số đội viên đăng ký rèn
11
.................... .................... ...................
luyện theo CTRsLĐV
.................... .................... ...................
12 Công trình măng non
.................... .................... ...................
Quỹ vì bạn nghèo:
13
.................... .................... ...................
+ Tổng số tiền xây dựng được
.................... .................... ...................
+Đã trao.............../ suất .................... .................... ...................
+ Trị giá: .................... .................... ...................
Quỹ Đội thu trong năm học:
14
.................... .................... ...................
Quỹ Đội chi trong năm học
15
.................... .................... ...................
Số mẹ VN anh hùng, GĐCS Liên
16
.................... .................... ...................
đội nhận phụng dưỡng
Số tiền ủng hộ các hoạt động xã .................... .................... ...................
17
.................... .................... ...................
hội từ thiện khác
.................... .................... ...................
.................... .................... ...................
.................... .................... ...................
.................... .................... ...................
DANH SÁCH TRÍCH NGANG BAN CHỈ HUY LIÊN ĐỘI

Họ và tên Chi đội Chức vụ nhiệm vụ được Địa chỉ điện
TT
thọai
phân công
DANH SÁCH ĐỘI SAO ĐỎ

Họ và tên Chi đội Chức vụ nhiệm vụ được Địa chỉ điện
TT
thọai
phân công
DANH SÁCH ĐỘI TUYÊN TRUYỀN MĂNG NON

Họ và tên Chi đội Chức vụ nhiệm vụ được Địa chỉ điện
TT
thọai
phân công
DANH SÁCH ĐỘI NGHI LỄ NGHI THỨC

Họ và tên Chi đội Chức vụ nhiệm vụ được Địa chỉ điện
TT
thọai
phân công
SAO NHI ĐỒNG

Lớp nhi đồng Số sao Tên phụ trách Chi đội phụ trách Số phụ trách
TT
nhi đồng lớp nhi đồng Số nhi đồng
CÔNG TRÌNH MĂNG NON

Thời gian thực Quy mô công trình
Chi Đội Giá trị công trình
STT Tên công trình Ghi chú
hiện Cấp chi Đội Cấp Liên Đội
Nhận
xét:. .............................................................................................................................................................................................................................................
:............................................................................................................................................................................................................................................................
.:...........................................................................................................................................................................................................................................................
:.............................................................................................................................................................................................................................................................THEO DÕI PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG
Chi đội, Tổng số Tấm áo tặng bạn Hoạt động xã hội từ thiện Tổng giá
STT
lơp nhi đồng đội viên trị cả năm Xếp loại
Nộp đợt 1 Nộp đợt 2 Cả năm Xếp loại hoạt hoạt hoạt
học sinh động.... động.... động....
THEO DÕI PHONG TRÀO HOẠT ĐỘNG

Chi Đội Kế hoạch nhỏ Giúp bạn đến trường trị Số học
S Giá
T thành sinh đi
Số học sinh bỏ học Số học sinh được cả năm
tiền học trở
T giúp đỡ
Nộp đợt
lại
Nộp đợt 2 cả năm Tổng số Tổng số
HK I HK II HK I HK II
1
HS bỏ HS được
học giúp đỡ
BÁO CÁO TỔNG HỢP THU- CHI QUỸ ĐỘI

Số tiền
Thời gian Diễn giải nội dung Tồn quỹ Ghi chú
Thu Chi
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN

Chi Đội Tổng số Chuyên hiệu Chuyên hiệu Chuyên hiệu Chuyên hiệu Chuyên hiệu Chuyên hiệu
TT
Đội viên
Số Được Số Được Số Được Số Được Số Được Số Được
cấp cấp cấp cấp cấp cấp
ĐVRL ĐVRL ĐVRL ĐVRL ĐVRL ĐVRL
giấy giấy giấy giấy giấy giấy
CN CN CN CN CN CN
TỔNG HỢP THI ĐUA CÁC CHI ĐỘI TRONG NĂM HỌC
(TỐT- KHÁ- TRUNG BÌNH- YẾU)

Chi đội, Xếp loại thi đua Số đội viên, học sinh đạt
lớp nhi danh hiệu thi đua
đồng Cả Phụ
tháng Tháng Tháng Tháng HKI Tháng Tháng Tháng Tháng Tháng nhi Cháu
đồng
9 10 11 12 1 2 3 4 5 năm trách ngoan
chăm sao giỏi Bác Hồ
ngoan
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản