Số oxi hóa

Chia sẻ: trungtran2

Tham khảo tài liệu 'số oxi hóa', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Số oxi hóa

Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736



Xin chào th y Ngô Chí Hi u (Gia nh p trang này) (Thoát)




Trang ch
Thành viên
Tr giúp
Liên h
Th vi n Violet
Website HÓA H C
Liên k t Blog

G c > Bài vi t > Chuyên hóa h c >
TÀI NGUYÊN BLOG
A- V n 1 hóa vô c
Gi i thi u các nguyên t hó...
Các nhà hóa h c I. S oxi hóa ( S OXI D H ÓA)
K chuy n v kim lo i
Chuyên hóa h c
Gi i thi u ph n m n hóa h c S oxi hóa là m t i l ng qui c.
Th vi n download môn Hóa h c Tính c s oxi hóa giúp ta nh n
Th vi n download môn Khác di n nhanh ch t oxi hóa, ch t kh ,
T li u hình nh vi t c các ph n ng oxi hóa kh
và cân b ng c các ph n ng oxi
T li u video clip
hóa kh
Bài gi ng PowerPoint & Viotet
Bài gi ng Word - Pdf
Thi
Hóa h c th c nghi m I .1 . nh ngh a
Hóa h c ng d ng
Sáng ki n kinh nghi m
Hóa h c vui S oxi hóa c a m t nguyên t là m t
Ph n m m hóa h c i l ng cho bi t kh n ng cho ho c
Góc th giãn video clip hài nh n i n t c a nguyên t nguyên
Vui c i"T c nh sinh tình" t ó trong m t phân t . Nó b ng
Quà t ng "d ng bài gi ng" i n tích xu t hi n trên nguyên t
Quà t ng "d ng t li u" nguyên t ó v i gi thi t t t c phân
t các h p ch t u g m các ion - m t
Cây c nh ngh thu t
- nguyên - t t o nên. Ng i ta qui
Thi p chúc m ng c, m t liên k t c ng hóa tr phân
Website Thành viên Hóa H c ... c c (có c c) coi nh m t liên k t ion,
v i các ôi i n t góp chung b kéo
Hóa 8 h n v phía nguyên t nào có có
Hóa 9 âm i n l n h n.
Hóa 10 Nh v y, s oxi hóa b ng i n tích
Hóa 11 th t n u ó là m t liên k t ion, b ng
Hóa 12 i n tích qui c (bi u ki n) n u ó là
m t liên k t c ng hóa tr phân c c.
Chân dung các nhà hóa h c
B s u t p á quý Thí d :
D ng c thí nghi m
N aCl Na+ Cl- ( ion th t s )
Hóa 8 Þ xNa = +1 ; xCl = -1 (x: s oxi
Hóa 9 hóa)
Hóa 10


1 of 13 4/3/2009 11:35 PM
Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736


Hóa 11 CaO Ca2+ O2- (ion th t
Hóa 12 s ) Þ xCa = +2 ; xO = -2
T li u khác

Hóa 8
Hóa 9 H Cl ( khí)
Hóa 10 (ion bi u ki n) Þ
xH = +1 ; xCl = -1
Hóa 11
Hóa 12
Bài gi ng khác
H2O
Hóa 8
(ion
Hóa 9
bi u ki n) Þ xH = +1 ; xO = -2
Hóa 10
Hóa 11
Hóa 12
Giáo án khác N H 3 (Amoniac)

Hóa 8
Hóa 9
Hóa 10 (ion
bi u
Hóa 11
ki n)
Hóa 12 Þ xH
thi i h c = +1 ; xN = -3

Thi p chúc m ng n m m i (ion qui c)
Thi p Valentine

Blog tin h c
Th y Tr n H u D ng
Th y ng Anh Tu n
Cô Tr ng Th C m Tiên CH 4 ( Metan)
Th y Nguy n ình Tri n
Th y Lê Anh ng
Cô H i Y n
Nguy n Th Thu Hà
Th y M nh Hà
Nguy n Th Thu n
Võ Thành Quang
Th y Nguy n L ng Hùng
Cô ào Th Xuân
cô Qu nh Nh
Cô Nguy n H ng Vân (ion bi u ki n) Þ xH = +1 ; xC =
Cô C C u Gai -4
u V n L ng
Nguy n V n Qu nh (ion qui c)
Nguy n Ng c Trung
ng M nh Hùng
Lê Anh ông
Tr ng Thành Danh I .2 .Cá c qui c ( qui t c)
Trung Kiên t ính s ox i hóa
Nguy n Ánh Nguy t
Chu V n Kiên
ào V n Thành
I .2 .1 . Tr ong n ch t
Nguy n Th Tuy t H nh
Tr n Tr ng Tài



2 of 13 4/3/2009 11:35 PM
Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736


Nguy n Phú Ninh
Nguy n V n Doanh S oxi hóa c a các nguyên t
Bùi ình ng trong n ch t b ng không
Tr n Anh Huy (0).

H tr tr c tuy n Thí d :


(Blog Hóa H c)

Các ý ki n m i nh t
on(press) { getURL("http://chiennc.violet.vn/","_blanh"); }...
C m n Th y Chi n ã ên th m và t ng quà....
Ch không i u ch nh c kích th c....
...
Th y chi n a. Tôi t i v s a c c kg....
C ng hay th y Chi n . Nh ng v n là font...
ng i này ch c n h i m t câu : theo a...
Tranh th tr ng vào th m b n may quá l i...
chao...
7 trò ùa n i ti ng trên Internet ngày Cá tháng...
R t cám n th y ào Nguyên Giáp ã có l i...
CHÀO TH Y CHI N, TRANG TH Y TH T P, CÓ NHI U T LIÊU...
Cáo phó: Th y Nguy n K Anh V ã t tr n...
thay nen dua nhieu hinh anh gia dinh vao...
Các ý ki n c a tôi

Th ng kê
179239 l t truy c p (chi ti t)
1889 trong hôm nay
341796 l t xem
4212 trong hôm nay
471 thành viên

TV tr c tuy n
13 khách và 5 thành viên
Ph m Thùy Linh
Tr n ng Khoa
V ng Qu nh D ng
Nguy n Phú Qu ng
Ngô Chí Hi u
Na xNa = 0

H2 xH = 0

N2 (Nit , Nitrogen) xN = 0

O2 (oxi, oxygen) xO = 0

O3 (ozon) xO = 0



3 of 13 4/3/2009 11:35 PM
Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736




[O] (oxi nguyên t ) xO = 0

[H] (hi ro nguyên t , hydrogen nguyên t ) xH = 0

He xHe = 0

Cl2 xCl = 0

Fe xFe = 0




I .2 .2 . Tr ong h p ch t



T ng i s s oxi hóa c a các nguyên t trong h p ch t b ng không (0).

Thí d :

H2SO4 2xH + xS + 4xO = 0

KMnO4 xK + xMn + 4xO = 0

K2Cr2O7 2xK + 2xCr +7xO = 0

C12H22O11 12xC + 22xH + 11xO = 0

HNO3 xH + xN + 3xO = 0




_ Kim lo i k i m

[ Liti (Litium, Li), Natri (Natrium, Na), Kali (Kalium, K), Rubi i (Rubidium, Rb), Xezi (Cesium,
Cs), Franxi (Francium, Fr) ] trong h p ch t luôn luôn có s oxi hóa b ng +1.

Thí d :

NaCl xNa = +1

KOH xK = +1

Li2O xLi = +1

CH3COONa xNa = +1

K2SO4 xK = +1

Na xNa = 0

K xK = 0

Li xLi = 0



4 of 13 4/3/2009 11:35 PM
Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736


- Kim lo i k i m t h

Canxi (Calcium, Ca), Stronti (Strontium, Sr), Bari (Barium, Ba), Ra i (Radium, Ra) ] c ng nh
Berili (Berilium, Be), Magie (Magnesium, Mg) trong h p ch t luôn luôn có s oxi hóa b ng +2.

Thí d :

CaO xCa = +2

BaSO4 xBa = +2

Mg(NO3)2 xMg = +2

Ba(OH)2 xBa = +2

Ca(HCOO)2 xCa = +2

Mg xMg = 0

Ca xCa = 0

Ba xBa = 0




- H i r o ( H idr oge n, H )

trong h p ch t h u h t có s oxi hóa b ng +1. Nh ng H trong các hi rua (hidrur) kim lo i có s
oxi hóa b ng -1.

Thí d :



HNO3 xH = +1

H2SO4 xH = +1

C2H5OH xH = +1

C6H12O6 xH = +1

H2O2 xH = +1

NaH (Natri hi rua, Hidrur natrium) xH = -1

CaH2 (Canxi hidrua, Hidrur calcium) xH = -1

H2 xH = 0

[H] xH = 0




- Ox i ( Ox ige n, O)



5 of 13 4/3/2009 11:35 PM
Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736


trong h p ch t h u h t có s oxi hóa b ng -2. Nh ng O trong các peoxit (peroxid, -O-O-) có s
oxi hóa b ng -1. O trong h p ch t v i Flo (Fluor, OF2) có s oxi hóa b ng +2.
Thí d :



HNO3 xO = -2

KMnO4 xO = -2

H2SO4 xO = -2

C6H5NO2 xO = -2

K2Cr2O7 xO = -2

H2O xO = -2

H2O2 (H-O-O-H, Hi ro peoxit, Peroxid hidrogen) xO = - 1

Na2O2 (Na-O-O-Na, Natri peoxit, Peroxid natrium) xO = -1

CaO2 (Canxi peoxit, Peroxid calcium) xO = -1

OF2 (F-O-F, oxi florua, Fluorur oxigen) xO = +2

O2 (Oxi) xO = 0

O3 (ozon) xO = 0

[O] (Oxi nguyên t ) xO = 0




I .2 .3 . Tr ong ion



T ng i s s oxi hóa c a các nguyên t trong ion b ng i n tích c a ion.

Thí d :

Na+ xNa = +1

O2 - xO = -2

xN + 4xH = +1
NH4+
xFe = +3
Fe3+
xMn + 4xO = -1
-
MnO4
xMn + 4xO = -2
2-
MnO4
xS + 3xO = -2




6 of 13 4/3/2009 11:35 PM
Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736




SO32-
xAg = +1
Ag+
2xCr + 7xO = -2
2-
Cr2O7
xCu = +2
Cu2+




Bà i t p 1


Tính s oxi hóa c a các nguyên t có g ch d i trong các ch t sau:

KMnO4, K2MnO4, MnO2, Mn2+, MnO4-, MnO42-, Mn, MnSO4, MnCl2, HNO3, HNO2, NO3-, NO2, NO2-, N2, NH4+,
NH4NO3, N2O, NO, N2O3, N2O5, KNO3, N2O4, (NH4)2SO4, CuO, Cu, Cu2O, Cu2+, CuSO4, CuCl, CuCl2, Cu(OH)2,
FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeS2, FeCO3, Fe3+, FeSO4, Fe2(SO4)3, Fe(NO3)3, CaC2, Al4C3, C, CO,
CO2.

Bà i t p 1 '

Tính s oxi hóa c a các nguyên t có g ch d i trong các phân t và ion sau ây:

K2Cr2O7, Cr, Cr3+, K2CrO4, Cr2O72-, Cr2(SO4)3, Cr2O3, CrO42-, CrCl3, CrO2-, CrO, Cr2O3, CrO3, Cr(OH)3,
Na2Cr2O7, CrBr3, NaCrO2, H2SO4, H2SO3, FeSO4, SO3, SO32-, Na2S2O3, Na2S4O6, S, S8, SO42-, SO2, H2S, SF6, FeS2,
FeS, K2S, KHS, H3PO4, P4, P, P2O5, P2O3, PH3, PO43-, AlO2-, KAlO2, HCl, Cl2, Cl-, KClO3, NaClO, ClO-.

Ghi chú


G1 .

H u h t các nguyên t hóa h c trong b ng h th ng tu n hoàn là kim lo i, ch có m t s ít là phi
kim (không kim lo i).

Sau ây là 11 phi kim th ng g p:

H
C N O F
Si P S Cl
Br
I



D ng n ch t c a 11 phi kim trên là:

F2, Cl2, Br2, I2, O2, S, N2, P, C, Si, H2.



7 of 13 4/3/2009 11:35 PM
Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736




G2 .

Kim lo i không có s oxi hóa âm. Kim lo i có s oxi hóa b ng 0 trong n ch t, có s oxi hóa
d ng trong các h p ch t (B i vì kim lo i ch cho i n t , th hi n tính kh , ch không nh n
i n t ). Nguyên t nào có s oxi hóa âm (trong h p ch t) thì ó là nguyên t phi kim.



G3 . âm i n


âm i n c a m t nguyên t là m t i l ng cho bi t kh n ng thu hút các i n t góp
chung trong m t liên k t c ng hóa tr c a nguyên t nguyên t ó. âm i n càng l n thì s
thu hút các i n t góp chung càng nhi u. Flo (F, Fluor) có âm i n l n nh t, b ng 4, các
kim lo i ki m có âm i n nh nh t, nh h n 1.
Sau ây là tr s âm i n c a m t s nguyên t th ng g p:


Nguyên t C H O N Cl Br F S Ca Na K
âm i n 2 ,5 2,1 3,5 3,0 2,8 2,7 4,0 2,4 1,04 1,0 0,9




G4 .

Liên k t gi a hai nguyên t c a cùng m t nguyên t thì không tính s oxi hóa. Nói cách khác, s
oxi hóa c a liên k t này b ng 0. (Vì âm i n hai nguyên t c a cùng m t nguyên t b ng
nhau, nên các i n t góp chung c phân ph i u gi a hai nguyên t , liên k t c ng hóa tr
không c c, không xu t hi n i n tích, nên s oxi hóa b ng không).

H-H Cl-Cl O=O NºN H3C-CH3 H2C=CH2 HCºCH H2N-NH2
xH = xCl = xO = xN = 3xH + xC = 2xH + xC = xH + xC = 2xH + xN
0 0 0 0 0 0 0 =0



G5 .

Cacbon (Carbon, C) trong h p ch t h u c ch có hóa tr 4 duy nh t, nh ng C có th có các s
oxi hóa: -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4. tính s oxi hóa c a t ng nguyên t C trong phân
t m t ch t h u c thì ta ph i vi t công th c c u t o (CTCT) c a ch t ó ra, và s oxi hóa c a
m i nguyên t C b ng t ng s s oxi hóa c a các liên k t quanh nguyên t C này, trong ó s
oxi hóa c a liên k t gi a C v i C thì không tính (b ng 0). S oxi hóa trung bình c a C b ng
trung bình c ng s oxi hóa c a các nguyên t C có m t trong phân t . S oxi hóa trung bình có
th không nguyên. Có th tính s oxi hóa trung bình nhanh h n b ng cách ch c n c n c vào
công th c phân t (CTPT).
Khi cân b ng ph n ng oxi hóa, có th ch c n c n c vào s oxi hóa trung bình.


Thí d :



8 of 13 4/3/2009 11:35 PM
Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736


Tính s oxi hóa c a t ng nguyên t cacbon, s oxi hóa trung bình c a C trong các phân t h p
ch t h u c sau ây:

Propan (CH3CH2CH3), Axit axetic (CH3COOH), Acrolein (CH2=CH-CHO), Glucoz (m ch h )
(HOCH2CHOHCHOHCHOHCHOHCHO).

Bài t p 2
Tính s oxi hóa c a t ng nguyên t C, O, N, Cl trong các phân t ch t h u c sau ây:




Bà i t p 2


Tính s oxi hóa c a t ng nguyên t C, H, N, O trong các phân t h u c sau:

Glixin (Glicin, H2N-CH2-COOH); Axit lactic (Acid lactic, CH3-CHOH-COOH); Axit cloaxetic (Acid cloroacetic,
Cl-CH2-COOH); Anilin (C6H5-NH2); Nitrobenzen (C6H5-NO2); ietylete (Dietyl eter, C2H5-O-C2H5); R u benzylic
(C6H5-CH2-OH); Lizin (Lysin, H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CHNH2-COOH); Cloropren (2-Clobuta ien-1,3 CH2=CH-



9 of 13 4/3/2009 11:35 PM
Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736


CCl=CH2); Metylamin (CH3-NH2); Axit acrilic (CH2=CH-COOH).



Bài t p 2

Tính s oxi hóa c a t ng nguyên t C, H, N, O trong các phân t h u c sau:

Benzan ehit (Benzaldehid, C6H5-CHO); Phenol (C6H5-OH); Glixerin (Glicerin, CH2OH-CHOH-CH2OH); p-Cresol
(p-CH3-C6H4-OH); Axit fomic (Acid formic, HCOOH); Axit picric (2,4,6-Trinitrophenol); TNT (2,4,6-Trinitrotoluen);
Axit glutamic (HOOC-CH2-CH2-CHNH2-COOH); Alanin (CH3-CHNH2-COOH); Isopren (CH2=CH-CCH3=CH2);
Axit w-aminoenantoic (H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH); Axit a ipic [ Acid adipic, HOOC-(CH2)4-COOH
].

Cho bi t:

Nguyên t : C H O N Cl
âm i n 2,5 2,1 3,5 3,0 2,8



G.6 . Phâ n bi t k há i ni m hóa t r v i s ox i hóa



nh ngh a hóa t r :

Hóa tr c a m t nguyên t là m t i l ng cho bi t kh n ng k t h p c a m t nguyên t
nguyên t ó v i bao nhiêu nguyên t khác t o thành phân t m t ch t.

Ng i ta ch n nguyên t hi ro làm n v hóa tr (H có hóa tr 1). Do ó, hóa tr c a m t
nguyên t là b ng s nguyên t H (hay s nguyên t hóa tr 1 t ng ng) mà m t nguyên t
c a nguyên t ó có th k t h p t o thành phân t m t ch t.

V i phân t AHn thì A có hóa tr n.

Thí d :

HCl Þ Cl có hóa tr 1

H2O Þ O có hóa tr 2

NH3 Þ N có hóa tr 3

CH4 Þ C có hóa tr 4

PCl5 Þ P có hóa tr 5

SO2 Þ S có hóa tr 4

SO3 Þ S có hóa tr 6

Mn2O7 Þ Mn có hóa tr 7



10 of 13 4/3/2009 11:35 PM
Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736




Nh v y, hóa tr là m t s nguyên d ng, còn s oxi hóa là i n tích, nên có th âm ho c
d ng.
Khi nói hóa tr âm, hóa tr d ng (hóa tr ion), th c ch t là nói v s oxi hóa.



G.7 .

H có hóa tr 1 duy nh t trong m i ch t; O có hóa tr 2 duy nh t trong m i ch t. Nh ng H có th
có các s oxi hóa +1, 0, -1. O có th có các s oxi hóa -2; -1; 0; +2.



G.8 . H óa t r ion


Hóa tr ion c a m t nguyên t là b ng i n tích xu t hi n trên nguyên t c a nguyên t ó khi
nó hi n di n d ng ion. Hóa tr ion cho bi t s i n t mà m t nguyên t c a nguyên t ó ã
cho ho c nh n t o thành ion t ng ng.

Nh v y hóa tr ion c ng chính là s oxi hóa nh ng hóa tr ion là b ng i n tích th t, còn s oxi
hóa có th ch là i n tích bi u ki n (qui c).

Thí d :

Na có hóa tr ion là +1 (Natri ã nh n 1 i n t ) Cl có hóa tr ion là -1
NaCl Na+ Cl- (Clo ã nh n 1 i n t )
Mg có hóa tr ion là +2 (Mg ã cho 2 i n t ) F có hóa tr ion là -1 (F
MgF2 Mg2+ 2F- nh n 1 i n t )
Ca có hóa tr ion là +2 (Ca cho 2 electron) O có hóa tr ion là -2 (O nh n
CaO Ca2+ O2 2 electron)
Al2S3 2Al3+ 3S2- Al có hóa tr ion là +3 S có hóa tr ion là -2




G.9 . C ng hóa t r ( H óa t r c ng hóa t r )


C ng hóa tr c a m t nguyên t là b ng s i n t hóa tr mà m t nguyên t c a nguyên t ó
ã a ra góp chung t o liên k t c ng hóa tr .
C ng hóa tr c a m t nguyên t b ng s liên k t c ng hóa tr xu t phát t nguyên t ó i ra
trong công th c c u t o.

C ng hóa tr c ng chính là hóa tr c a nguyên t ó, nh ng khái ni m hóa tr t ng quát h n
(C ng gi ng nh khái ni m s oxi hóa t ng quát h n hóa tr ion).



Thí d :




11 of 13 4/3/2009 11:35 PM
Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736




H - Cl H có c ng hóa tr 1 (H a ra 1 i n t óng góp t o liên k t c ng hóa tr )
Cl có c ng hóa tr là 1 (Cl a ra 1 i n t óng góp t o liên k t c ng htr )

H có c ng hóa tr 1
N có c ng hóa tr 3




H có c ng hóa tr 1

C có c ng hóa tr 4



Bà i t p 3


Hãy cho bi t hóa tr , s oxi hóa c a các nguyên t trong các phân t , ion sau ây:
N c

(H2O); Hi ropeoxit (Peroxid hidrogen, H2O2); S t (II) sunfua (Sulfur s t (II), FeS); Pirit s t
(FeS2); Canxi cacbua (Carbur calcium, CaC2); Nhôm cacbua (Al4C3); Kali pemanganat
(Permanganat kalium, KMnO4); Axit sunfuric (Acid sulfuric, H2SO4); Kali sunfat (K2SO4); Etilen
(C2H4); Axetilen (Acetilen, C2H2); Mesitilen (1,3,5- Trimetylbenzen); Kali ñicromat (K2Cr2O7);
Kali cromat (K2CrO4); Axit picric (2,4,6- Trinitrophenol); Oxi (O2); Ozon (O3, gi s coi ozon có
c u t o vòng); NO3-; NH4+; SO42-; Cu2+; MnO42; Fe2+; Fe3+; CrO42-; Cr2O72-; NO2-. O2-,
O22-; Axit nitrô (HNO2).



Bà i t p 3 '


Hãy xác nh hóa tr , s oxi hóa, hóa tr ion, c ng hóa tr (n u có) c a các nguyên t trong các
ch t sau ây:

Benzen (C6H6); Natri oxit (Na2O); Natri peoxit (Na2O2); Axit photphoric (Acid phosphoric, H3PO4); ng (II) clorua
(Clorur ng (II)); ng (I) clorua: Amoniac; Axit nitric; Bari nitrat; Axit hipoclorô (HClO); Axit clor (HClO2); Axit
cloric (HClO3); Axit pecloric (HClO4); Canxi peoxit (CaO2); Hidro sunfua (Sulfur hidrogen, H2S); Hidro pesunfua
(Persulfur hidrogen, H2S2); o - Cresol (o - Metyl phenol); Vinyl clorua (CH2=CH-Cl); Iot (Iod, I2); I-; S2-; S22-; N3-;
Vinylaxetilen (CH2=CH-CºCH).

"S u t m"

Nguy n Minh Chi n @ 18:21 13/02/2009
S l t xem: 173

II. Ph n ng oxi hóa- Kh (13/02/09)
Các hi u bi t c b n vi t và cân b ng các ph n ng Hóa h c th ng g p (13/02/09)
Hi rocacbon (12/01/09)
Ph n ng oxi hóa- Kh (12/01/09)


12 of 13 4/3/2009 11:35 PM
Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736


Mùa xuân (01/01/09)

NGUY N MINH CHI N
c th a k t Th vi n tr c tuy n ViOLET http://violet.vn




13 of 13 4/3/2009 11:35 PM
This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản