Số oxi hóa

Chia sẻ: trungtran2

Tham khảo tài liệu 'số oxi hóa', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Số oxi hóa

 

 1. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 Xin chào th y Ngô Chí Hi u (Gia nh p trang này) (Thoát) Trang ch Thành viên Tr giúp Liên h Th vi n Violet Website HÓA H C Liên k t Blog G c > Bài vi t > Chuyên hóa h c > TÀI NGUYÊN BLOG A- V n 1 hóa vô c Gi i thi u các nguyên t hó... Các nhà hóa h c I. S oxi hóa ( S OXI D H ÓA) K chuy n v kim lo i Chuyên hóa h c Gi i thi u ph n m n hóa h c S oxi hóa là m t i l ng qui c. Th vi n download môn Hóa h c Tính c s oxi hóa giúp ta nh n Th vi n download môn Khác di n nhanh ch t oxi hóa, ch t kh , T li u hình nh vi t c các ph n ng oxi hóa kh và cân b ng c các ph n ng oxi T li u video clip hóa kh Bài gi ng PowerPoint & Viotet Bài gi ng Word - Pdf Thi Hóa h c th c nghi m I .1 . nh ngh a Hóa h c ng d ng Sáng ki n kinh nghi m Hóa h c vui S oxi hóa c a m t nguyên t là m t Ph n m m hóa h c i l ng cho bi t kh n ng cho ho c Góc th giãn video clip hài nh n i n t c a nguyên t nguyên Vui c i"T c nh sinh tình" t ó trong m t phân t . Nó b ng Quà t ng "d ng bài gi ng" i n tích xu t hi n trên nguyên t Quà t ng "d ng t li u" nguyên t ó v i gi thi t t t c phân t các h p ch t u g m các ion - m t Cây c nh ngh thu t - nguyên - t t o nên. Ng i ta qui Thi p chúc m ng c, m t liên k t c ng hóa tr phân Website Thành viên Hóa H c ... c c (có c c) coi nh m t liên k t ion, v i các ôi i n t góp chung b kéo Hóa 8 h n v phía nguyên t nào có có Hóa 9 âm i n l n h n. Hóa 10 Nh v y, s oxi hóa b ng i n tích Hóa 11 th t n u ó là m t liên k t ion, b ng Hóa 12 i n tích qui c (bi u ki n) n u ó là m t liên k t c ng hóa tr phân c c. Chân dung các nhà hóa h c B s u t p á quý Thí d : D ng c thí nghi m N aCl Na+ Cl- ( ion th t s ) Hóa 8 Þ xNa = +1 ; xCl = -1 (x: s oxi Hóa 9 hóa) Hóa 10 1 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 2. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 Hóa 11 CaO Ca2+ O2- (ion th t Hóa 12 s ) Þ xCa = +2 ; xO = -2 T li u khác Hóa 8 Hóa 9 H Cl ( khí) Hóa 10 (ion bi u ki n) Þ xH = +1 ; xCl = -1 Hóa 11 Hóa 12 Bài gi ng khác H2O Hóa 8 (ion Hóa 9 bi u ki n) Þ xH = +1 ; xO = -2 Hóa 10 Hóa 11 Hóa 12 Giáo án khác N H 3 (Amoniac) Hóa 8 Hóa 9 Hóa 10 (ion bi u Hóa 11 ki n) Hóa 12 Þ xH thi i h c = +1 ; xN = -3 Thi p chúc m ng n m m i (ion qui c) Thi p Valentine Blog tin h c Th y Tr n H u D ng Th y ng Anh Tu n Cô Tr ng Th C m Tiên CH 4 ( Metan) Th y Nguy n ình Tri n Th y Lê Anh ng Cô H i Y n Nguy n Th Thu Hà Th y M nh Hà Nguy n Th Thu n Võ Thành Quang Th y Nguy n L ng Hùng Cô ào Th Xuân cô Qu nh Nh Cô Nguy n H ng Vân (ion bi u ki n) Þ xH = +1 ; xC = Cô C C u Gai -4 u V n L ng Nguy n V n Qu nh (ion qui c) Nguy n Ng c Trung ng M nh Hùng Lê Anh ông Tr ng Thành Danh I .2 .Cá c qui c ( qui t c) Trung Kiên t ính s ox i hóa Nguy n Ánh Nguy t Chu V n Kiên ào V n Thành I .2 .1 . Tr ong n ch t Nguy n Th Tuy t H nh Tr n Tr ng Tài 2 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 3. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 Nguy n Phú Ninh Nguy n V n Doanh S oxi hóa c a các nguyên t Bùi ình ng trong n ch t b ng không Tr n Anh Huy (0). H tr tr c tuy n Thí d : (Blog Hóa H c) Các ý ki n m i nh t on(press) { getURL("http://chiennc.violet.vn/","_blanh"); }... C m n Th y Chi n ã ên th m và t ng quà.... Ch không i u ch nh c kích th c.... ... Th y chi n a. Tôi t i v s a c c kg.... C ng hay th y Chi n . Nh ng v n là font... ng i này ch c n h i m t câu : theo a... Tranh th tr ng vào th m b n may quá l i... chao... 7 trò ùa n i ti ng trên Internet ngày Cá tháng... R t cám n th y ào Nguyên Giáp ã có l i... CHÀO TH Y CHI N, TRANG TH Y TH T P, CÓ NHI U T LIÊU... Cáo phó: Th y Nguy n K Anh V ã t tr n... thay nen dua nhieu hinh anh gia dinh vao... Các ý ki n c a tôi Th ng kê 179239 l t truy c p (chi ti t) 1889 trong hôm nay 341796 l t xem 4212 trong hôm nay 471 thành viên TV tr c tuy n 13 khách và 5 thành viên Ph m Thùy Linh Tr n ng Khoa V ng Qu nh D ng Nguy n Phú Qu ng Ngô Chí Hi u Na xNa = 0 H2 xH = 0 N2 (Nit , Nitrogen) xN = 0 O2 (oxi, oxygen) xO = 0 O3 (ozon) xO = 0 3 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 4. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 [O] (oxi nguyên t ) xO = 0 [H] (hi ro nguyên t , hydrogen nguyên t ) xH = 0 He xHe = 0 Cl2 xCl = 0 Fe xFe = 0 I .2 .2 . Tr ong h p ch t T ng i s s oxi hóa c a các nguyên t trong h p ch t b ng không (0). Thí d : H2SO4 2xH + xS + 4xO = 0 KMnO4 xK + xMn + 4xO = 0 K2Cr2O7 2xK + 2xCr +7xO = 0 C12H22O11 12xC + 22xH + 11xO = 0 HNO3 xH + xN + 3xO = 0 _ Kim lo i k i m [ Liti (Litium, Li), Natri (Natrium, Na), Kali (Kalium, K), Rubi i (Rubidium, Rb), Xezi (Cesium, Cs), Franxi (Francium, Fr) ] trong h p ch t luôn luôn có s oxi hóa b ng +1. Thí d : NaCl xNa = +1 KOH xK = +1 Li2O xLi = +1 CH3COONa xNa = +1 K2SO4 xK = +1 Na xNa = 0 K xK = 0 Li xLi = 0 4 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 5. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 - Kim lo i k i m t h Canxi (Calcium, Ca), Stronti (Strontium, Sr), Bari (Barium, Ba), Ra i (Radium, Ra) ] c ng nh Berili (Berilium, Be), Magie (Magnesium, Mg) trong h p ch t luôn luôn có s oxi hóa b ng +2. Thí d : CaO xCa = +2 BaSO4 xBa = +2 Mg(NO3)2 xMg = +2 Ba(OH)2 xBa = +2 Ca(HCOO)2 xCa = +2 Mg xMg = 0 Ca xCa = 0 Ba xBa = 0 - H i r o ( H idr oge n, H ) trong h p ch t h u h t có s oxi hóa b ng +1. Nh ng H trong các hi rua (hidrur) kim lo i có s oxi hóa b ng -1. Thí d : HNO3 xH = +1 H2SO4 xH = +1 C2H5OH xH = +1 C6H12O6 xH = +1 H2O2 xH = +1 NaH (Natri hi rua, Hidrur natrium) xH = -1 CaH2 (Canxi hidrua, Hidrur calcium) xH = -1 H2 xH = 0 [H] xH = 0 - Ox i ( Ox ige n, O) 5 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 6. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 trong h p ch t h u h t có s oxi hóa b ng -2. Nh ng O trong các peoxit (peroxid, -O-O-) có s oxi hóa b ng -1. O trong h p ch t v i Flo (Fluor, OF2) có s oxi hóa b ng +2. Thí d : HNO3 xO = -2 KMnO4 xO = -2 H2SO4 xO = -2 C6H5NO2 xO = -2 K2Cr2O7 xO = -2 H2O xO = -2 H2O2 (H-O-O-H, Hi ro peoxit, Peroxid hidrogen) xO = - 1 Na2O2 (Na-O-O-Na, Natri peoxit, Peroxid natrium) xO = -1 CaO2 (Canxi peoxit, Peroxid calcium) xO = -1 OF2 (F-O-F, oxi florua, Fluorur oxigen) xO = +2 O2 (Oxi) xO = 0 O3 (ozon) xO = 0 [O] (Oxi nguyên t ) xO = 0 I .2 .3 . Tr ong ion T ng i s s oxi hóa c a các nguyên t trong ion b ng i n tích c a ion. Thí d : Na+ xNa = +1 O2 - xO = -2 xN + 4xH = +1 NH4+ xFe = +3 Fe3+ xMn + 4xO = -1 - MnO4 xMn + 4xO = -2 2- MnO4 xS + 3xO = -2 6 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 7. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 SO32- xAg = +1 Ag+ 2xCr + 7xO = -2 2- Cr2O7 xCu = +2 Cu2+ Bà i t p 1 Tính s oxi hóa c a các nguyên t có g ch d i trong các ch t sau: KMnO4, K2MnO4, MnO2, Mn2+, MnO4-, MnO42-, Mn, MnSO4, MnCl2, HNO3, HNO2, NO3-, NO2, NO2-, N2, NH4+, NH4NO3, N2O, NO, N2O3, N2O5, KNO3, N2O4, (NH4)2SO4, CuO, Cu, Cu2O, Cu2+, CuSO4, CuCl, CuCl2, Cu(OH)2, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeS2, FeCO3, Fe3+, FeSO4, Fe2(SO4)3, Fe(NO3)3, CaC2, Al4C3, C, CO, CO2. Bà i t p 1 ' Tính s oxi hóa c a các nguyên t có g ch d i trong các phân t và ion sau ây: K2Cr2O7, Cr, Cr3+, K2CrO4, Cr2O72-, Cr2(SO4)3, Cr2O3, CrO42-, CrCl3, CrO2-, CrO, Cr2O3, CrO3, Cr(OH)3, Na2Cr2O7, CrBr3, NaCrO2, H2SO4, H2SO3, FeSO4, SO3, SO32-, Na2S2O3, Na2S4O6, S, S8, SO42-, SO2, H2S, SF6, FeS2, FeS, K2S, KHS, H3PO4, P4, P, P2O5, P2O3, PH3, PO43-, AlO2-, KAlO2, HCl, Cl2, Cl-, KClO3, NaClO, ClO-. Ghi chú G1 . H u h t các nguyên t hóa h c trong b ng h th ng tu n hoàn là kim lo i, ch có m t s ít là phi kim (không kim lo i). Sau ây là 11 phi kim th ng g p: H C N O F Si P S Cl Br I D ng n ch t c a 11 phi kim trên là: F2, Cl2, Br2, I2, O2, S, N2, P, C, Si, H2. 7 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 8. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 G2 . Kim lo i không có s oxi hóa âm. Kim lo i có s oxi hóa b ng 0 trong n ch t, có s oxi hóa d ng trong các h p ch t (B i vì kim lo i ch cho i n t , th hi n tính kh , ch không nh n i n t ). Nguyên t nào có s oxi hóa âm (trong h p ch t) thì ó là nguyên t phi kim. G3 . âm i n âm i n c a m t nguyên t là m t i l ng cho bi t kh n ng thu hút các i n t góp chung trong m t liên k t c ng hóa tr c a nguyên t nguyên t ó. âm i n càng l n thì s thu hút các i n t góp chung càng nhi u. Flo (F, Fluor) có âm i n l n nh t, b ng 4, các kim lo i ki m có âm i n nh nh t, nh h n 1. Sau ây là tr s âm i n c a m t s nguyên t th ng g p: Nguyên t C H O N Cl Br F S Ca Na K âm i n 2 ,5 2,1 3,5 3,0 2,8 2,7 4,0 2,4 1,04 1,0 0,9 G4 . Liên k t gi a hai nguyên t c a cùng m t nguyên t thì không tính s oxi hóa. Nói cách khác, s oxi hóa c a liên k t này b ng 0. (Vì âm i n hai nguyên t c a cùng m t nguyên t b ng nhau, nên các i n t góp chung c phân ph i u gi a hai nguyên t , liên k t c ng hóa tr không c c, không xu t hi n i n tích, nên s oxi hóa b ng không). H-H Cl-Cl O=O NºN H3C-CH3 H2C=CH2 HCºCH H2N-NH2 xH = xCl = xO = xN = 3xH + xC = 2xH + xC = xH + xC = 2xH + xN 0 0 0 0 0 0 0 =0 G5 . Cacbon (Carbon, C) trong h p ch t h u c ch có hóa tr 4 duy nh t, nh ng C có th có các s oxi hóa: -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4. tính s oxi hóa c a t ng nguyên t C trong phân t m t ch t h u c thì ta ph i vi t công th c c u t o (CTCT) c a ch t ó ra, và s oxi hóa c a m i nguyên t C b ng t ng s s oxi hóa c a các liên k t quanh nguyên t C này, trong ó s oxi hóa c a liên k t gi a C v i C thì không tính (b ng 0). S oxi hóa trung bình c a C b ng trung bình c ng s oxi hóa c a các nguyên t C có m t trong phân t . S oxi hóa trung bình có th không nguyên. Có th tính s oxi hóa trung bình nhanh h n b ng cách ch c n c n c vào công th c phân t (CTPT). Khi cân b ng ph n ng oxi hóa, có th ch c n c n c vào s oxi hóa trung bình. Thí d : 8 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 9. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 Tính s oxi hóa c a t ng nguyên t cacbon, s oxi hóa trung bình c a C trong các phân t h p ch t h u c sau ây: Propan (CH3CH2CH3), Axit axetic (CH3COOH), Acrolein (CH2=CH-CHO), Glucoz (m ch h ) (HOCH2CHOHCHOHCHOHCHOHCHO). Bài t p 2 Tính s oxi hóa c a t ng nguyên t C, O, N, Cl trong các phân t ch t h u c sau ây: Bà i t p 2 Tính s oxi hóa c a t ng nguyên t C, H, N, O trong các phân t h u c sau: Glixin (Glicin, H2N-CH2-COOH); Axit lactic (Acid lactic, CH3-CHOH-COOH); Axit cloaxetic (Acid cloroacetic, Cl-CH2-COOH); Anilin (C6H5-NH2); Nitrobenzen (C6H5-NO2); ietylete (Dietyl eter, C2H5-O-C2H5); R u benzylic (C6H5-CH2-OH); Lizin (Lysin, H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CHNH2-COOH); Cloropren (2-Clobuta ien-1,3 CH2=CH- 9 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 10. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 CCl=CH2); Metylamin (CH3-NH2); Axit acrilic (CH2=CH-COOH). Bài t p 2 Tính s oxi hóa c a t ng nguyên t C, H, N, O trong các phân t h u c sau: Benzan ehit (Benzaldehid, C6H5-CHO); Phenol (C6H5-OH); Glixerin (Glicerin, CH2OH-CHOH-CH2OH); p-Cresol (p-CH3-C6H4-OH); Axit fomic (Acid formic, HCOOH); Axit picric (2,4,6-Trinitrophenol); TNT (2,4,6-Trinitrotoluen); Axit glutamic (HOOC-CH2-CH2-CHNH2-COOH); Alanin (CH3-CHNH2-COOH); Isopren (CH2=CH-CCH3=CH2); Axit w-aminoenantoic (H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-CH2-COOH); Axit a ipic [ Acid adipic, HOOC-(CH2)4-COOH ]. Cho bi t: Nguyên t : C H O N Cl âm i n 2,5 2,1 3,5 3,0 2,8 G.6 . Phâ n bi t k há i ni m hóa t r v i s ox i hóa nh ngh a hóa t r : Hóa tr c a m t nguyên t là m t i l ng cho bi t kh n ng k t h p c a m t nguyên t nguyên t ó v i bao nhiêu nguyên t khác t o thành phân t m t ch t. Ng i ta ch n nguyên t hi ro làm n v hóa tr (H có hóa tr 1). Do ó, hóa tr c a m t nguyên t là b ng s nguyên t H (hay s nguyên t hóa tr 1 t ng ng) mà m t nguyên t c a nguyên t ó có th k t h p t o thành phân t m t ch t. V i phân t AHn thì A có hóa tr n. Thí d : HCl Þ Cl có hóa tr 1 H2O Þ O có hóa tr 2 NH3 Þ N có hóa tr 3 CH4 Þ C có hóa tr 4 PCl5 Þ P có hóa tr 5 SO2 Þ S có hóa tr 4 SO3 Þ S có hóa tr 6 Mn2O7 Þ Mn có hóa tr 7 10 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 11. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 Nh v y, hóa tr là m t s nguyên d ng, còn s oxi hóa là i n tích, nên có th âm ho c d ng. Khi nói hóa tr âm, hóa tr d ng (hóa tr ion), th c ch t là nói v s oxi hóa. G.7 . H có hóa tr 1 duy nh t trong m i ch t; O có hóa tr 2 duy nh t trong m i ch t. Nh ng H có th có các s oxi hóa +1, 0, -1. O có th có các s oxi hóa -2; -1; 0; +2. G.8 . H óa t r ion Hóa tr ion c a m t nguyên t là b ng i n tích xu t hi n trên nguyên t c a nguyên t ó khi nó hi n di n d ng ion. Hóa tr ion cho bi t s i n t mà m t nguyên t c a nguyên t ó ã cho ho c nh n t o thành ion t ng ng. Nh v y hóa tr ion c ng chính là s oxi hóa nh ng hóa tr ion là b ng i n tích th t, còn s oxi hóa có th ch là i n tích bi u ki n (qui c). Thí d : Na có hóa tr ion là +1 (Natri ã nh n 1 i n t ) Cl có hóa tr ion là -1 NaCl Na+ Cl- (Clo ã nh n 1 i n t ) Mg có hóa tr ion là +2 (Mg ã cho 2 i n t ) F có hóa tr ion là -1 (F MgF2 Mg2+ 2F- nh n 1 i n t ) Ca có hóa tr ion là +2 (Ca cho 2 electron) O có hóa tr ion là -2 (O nh n CaO Ca2+ O2 2 electron) Al2S3 2Al3+ 3S2- Al có hóa tr ion là +3 S có hóa tr ion là -2 G.9 . C ng hóa t r ( H óa t r c ng hóa t r ) C ng hóa tr c a m t nguyên t là b ng s i n t hóa tr mà m t nguyên t c a nguyên t ó ã a ra góp chung t o liên k t c ng hóa tr . C ng hóa tr c a m t nguyên t b ng s liên k t c ng hóa tr xu t phát t nguyên t ó i ra trong công th c c u t o. C ng hóa tr c ng chính là hóa tr c a nguyên t ó, nh ng khái ni m hóa tr t ng quát h n (C ng gi ng nh khái ni m s oxi hóa t ng quát h n hóa tr ion). Thí d : 11 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 12. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 H - Cl H có c ng hóa tr 1 (H a ra 1 i n t óng góp t o liên k t c ng hóa tr ) Cl có c ng hóa tr là 1 (Cl a ra 1 i n t óng góp t o liên k t c ng htr ) H có c ng hóa tr 1 N có c ng hóa tr 3 H có c ng hóa tr 1 C có c ng hóa tr 4 Bà i t p 3 Hãy cho bi t hóa tr , s oxi hóa c a các nguyên t trong các phân t , ion sau ây: N c (H2O); Hi ropeoxit (Peroxid hidrogen, H2O2); S t (II) sunfua (Sulfur s t (II), FeS); Pirit s t (FeS2); Canxi cacbua (Carbur calcium, CaC2); Nhôm cacbua (Al4C3); Kali pemanganat (Permanganat kalium, KMnO4); Axit sunfuric (Acid sulfuric, H2SO4); Kali sunfat (K2SO4); Etilen (C2H4); Axetilen (Acetilen, C2H2); Mesitilen (1,3,5- Trimetylbenzen); Kali ñicromat (K2Cr2O7); Kali cromat (K2CrO4); Axit picric (2,4,6- Trinitrophenol); Oxi (O2); Ozon (O3, gi s coi ozon có c u t o vòng); NO3-; NH4+; SO42-; Cu2+; MnO42; Fe2+; Fe3+; CrO42-; Cr2O72-; NO2-. O2-, O22-; Axit nitrô (HNO2). Bà i t p 3 ' Hãy xác nh hóa tr , s oxi hóa, hóa tr ion, c ng hóa tr (n u có) c a các nguyên t trong các ch t sau ây: Benzen (C6H6); Natri oxit (Na2O); Natri peoxit (Na2O2); Axit photphoric (Acid phosphoric, H3PO4); ng (II) clorua (Clorur ng (II)); ng (I) clorua: Amoniac; Axit nitric; Bari nitrat; Axit hipoclorô (HClO); Axit clor (HClO2); Axit cloric (HClO3); Axit pecloric (HClO4); Canxi peoxit (CaO2); Hidro sunfua (Sulfur hidrogen, H2S); Hidro pesunfua (Persulfur hidrogen, H2S2); o - Cresol (o - Metyl phenol); Vinyl clorua (CH2=CH-Cl); Iot (Iod, I2); I-; S2-; S22-; N3-; Vinylaxetilen (CH2=CH-CºCH). "S u t m" Nguy n Minh Chi n @ 18:21 13/02/2009 S l t xem: 173 II. Ph n ng oxi hóa- Kh (13/02/09) Các hi u bi t c b n vi t và cân b ng các ph n ng Hóa h c th ng g p (13/02/09) Hi rocacbon (12/01/09) Ph n ng oxi hóa- Kh (12/01/09) 12 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 13. Blog HÓA H C http://chiennc.violet.vn/entry/show/cat_id/130026/entry_id/549736 Mùa xuân (01/01/09) NGUY N MINH CHI N c th a k t Th vi n tr c tuy n ViOLET http://violet.vn 13 of 13 4/3/2009 11:35 PM
 14. This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản