So sánh cấu tạo tế bào procaryot và eucaryot

Chia sẻ: Nguyễn Thị Giỏi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
587
lượt xem
201
download

So sánh cấu tạo tế bào procaryot và eucaryot

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tế bào procaryot không có nhân hoàn chỉnh, tế bào chất không có nội màng, các bào quan không có màng bao bọc, độ lớn tế bào dao động trong khoảng 1-5........

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: So sánh cấu tạo tế bào procaryot và eucaryot

 1. C©u hái th¶o luËn: So s¸nh cÊu t¹o tÕ bμo procaryot vμ tÕ bμo eucaryot Sinh viªn thùc hiÖn : Nhãm 1 Gi¸o viªn h−íng dÉn : Lª Minh Ch©u
 2. I. Giíi thiÖu cÊu t¹o tÕ bμo procaryot vμ tÕ bμo eucaryot TÕ bμo nh©n thùc TÕ bμo nh©n s¬
 3. A. CÊu t¹o tÕ bμo procaryot. §¹i diÖn cho tÕ bμo procaryot lμ vi khuÈn TÕ bμo procaryot gåm cã c¸c thμnh phÇn chÝnh nh− sau: - TÕ bμo procaryot kh«ng cã nh©n hoμn chØnh, tÕ bμo chÊt kh«ng cã néi mμng, c¸c bμo quan kh«ng cã mμng bao bäc,®é lín tÕ bμo dao ®éng trong kho¶ng 1–5 μm
 4. Các đặc trưng TÕ bμo chÊt cña procaryot lμ phÇn dÞch láng chiÕm hÇu hÕt thÓ tÝch tÕ bμo, khuÕch t¸n vËt chÊt vμ chøa c¸c h¹t Rib«some n»m tù do trong tÕ bμo. Mμng sinh chÊt lμ líp phospholipid kÐp ph©n t¸ch phÇn TBC víi m«i tr−êng xung quanh. Mμng sinh häc nμy cã tÝnh b¸n thÊm, hay cßn gäi lμ thÊm cã chän läc. HÇu hÕt c¸c tÕ bμo procaryot ®Òu cã thμnh tÕ bμo (trõ Mycoplasma, Thermoplassma vμ Plancommycetales. Chóng ®−îc cÊu t¹o tõ peptidoglycan vμ ho¹t ®éng nh− mét rμo c¶n phô ®Ó chän läc nh÷ng chÊt vμo ra tÕ bμo. Thμnh tÕ bμo còng gióp vi khuÈn gi÷ nguyªn h×nh d¹ng vμ kh«ng bi t¸c ®éng cña ¸p suÊt thÈm thÊu trong m«i tr−êng nh−îc tr−¬ng).
 5. NhiÔm s¾c thÓ cña tÕ bμo procaryot th−êng lμ mét ph©n tö AND d¹ng vßng (trõ vi khuÈn g©y bÖnh Lyme). MÆc dï kh«ng ph¶i cã cÊu tróc nh©n hoμn chØnh, AND ®−îc c« ®Æc trong h¹ch nh©n. TÕ bμo procaryot cßn chøa nh÷ng cÊu tróc AND ngoμi NST gäi lμ Plasmid, nã cã d¹ng vßng nh−ng nhá h¬n AND NST. Trªn c¸c plasmid th−êng chøa c¸c gen cã chøc n¨ng bæ sung. VD: kh¸ng sinh. TÕ bμo procaryot mang c¸c tiªn mao gióp tÕ bμo di chuyÓn chñ ®éng trong m«i tr−êng.
 6. B. CÊu t¹o tÕ bμo eucaryot.
 7. Giới Động vật Tế bào nhân thực Giới thực vật Giới Nấm §¹i diÖn cho tÕ bμo eucaryot lμ: Protista, nÊm, thùc vËt, ®éng vËt
 8. C¸c ®Æc tr−ng TÕ bμo cña eucaryot th−êng kh«ng nh×n thÊy nh÷ng thÓ h¹t nh− ë procaryot v× phÇn lín Rib«some cña chóng ®−îc b¸m trªn m¹ng l−íi néi chÊt. Mμng tÕ bμo còng cã cÊu tróc nh− ë procaryot, tuy nhiªn thμnh phÇn cÊu t¹o chi tiÕt l¹i kh¸c nhau mét vμi ®iÓm nhá. chØ mét sè tÕ bμo eucaryot cã thμnh tÕ bμo.
 9. VËt chÊt di truyÒn trong tÕ bμo eucaryot th−êng gåm mét hoÆc mét sè ph©n tö ADN m¹ch th¼ng ®−îc c« ®Æc bëi c¸c Protein histon t¹o nªn cÊu tróc NST. Mäi ph©n tö ADN ®−îc l−u gi÷ trong nh©n tÕ bμo víi mét líp mμng nh©n bao bäc. Mét sè bμo quan cña eucaryot cã chøa ADN riªng. Mét vμi tÕ bμo eucaryot cã thÓ di chuyÓn nhê tiªm mao hoÆc tiªn mao. Nh÷ng tiªn mao th−êng cã cÊu tróc phøc t¹p h¬n so víi procaryot.
 10. So s¸nh cÊu t¹o tÕ bμo procaryot vμ tÕ bμo eucaryot * §Æc ®iÓm gièng nhau: Giống nhau: đều có ba thành phần cấu trúc cơ bản là màng sinh chất bao quanh tế bào (là màng chắn, vận chuyển, thẩm thấu, thụ cảm), nhân hoặc vùng nhân (chứa vật chất di truyền, điều khiển mọi hoạt động của tế bào) và tế bào chất (là nơi thực hiện các phản ứng chuyển hóa của tế bào.
 11. * §Æc ®iÓm kh¸c nhau: TÕ bμo procaryot TÕ bμo eucaryot Sinh vËt Vi khuÈn, archaea Protista, nÊm, thùc vËt, ®éng ®iÓn h×nh vËt ~ 1- 10µm ~10- 100µm(tinh trïng kh«ng kÝch th−íc ®iÓn h×nh kÓ ®u«i) CÊu tróc Vïng nh©n, kh«ng cã CÊu tróc nh©n ®iÓn h×nh víi nh©n tÕ bμo cÊu tróc ®iÓn h×nh mμng nh©n vμ cã cÊu tróc lç nh©n AND/ NST 1 ph©n tö (th−êng d¹ng 1 hoÆc vμi ph©n tö AND d¹ng vßng), mét sè ph©n tö cã th¼ng ®−îc bao bäc bëi c¸c thªm Plasmis protein histon trong NST CÊu tróc 50S+ 30S 60S + 40S Ribosome
 12. TÕ bμo procaryot TÕ bμo eucaryot vÞ trÝ x¶y ra DiÔn ra ®ång thêi Tæng hîp ARN ë nh©n tÕ bμo, qu¸ tr×nh trong TBC tæng hîp Protein ë TBC phiªn m· vμ dÞch m· CÊu tróc néi rÊt Ýt cÊu tróc ®−îc tæ chøc phøc t¹p vμ riªng bμo biÖt bëi hÖ thèng mμng néi bμo vμ bé khung tÕ bμo VËn ®éng tÕ Tiªn mao ®−îc t¹o Tiªn mao vμ tiªm mao cÊu t¹o bμo thμnh tõ c¸c h¹t tõ tubulin flagellin Ty thÓ Kh«ng cã Mçi tÕ bμo th−êng cã hμng chôc ty thÓ (phô thuéc vμo c−êng ®é h« hÊp néi bμo, mét sè tÕ bμo kh«ng cã ty thÓ)
 13. TÕ bμo procaryot TÕ bμo eucaryot L¹p thÓ Kh«ng cã Cã ë tÕ bμo t¶o vμ thùc vËt Mạng nội chất - + Thể Golgi - + Lysosom - + Ti thể - + Lục lạp +(ở thực vật) - Kích thước 70S 80S Ribosom Møc ®é tæ chøc Th−êng lμ ®¬n bμo ®¬n bμo, tËp ®oμn vμ c¸c c¬ c¬ thÓ thÓ ®a bμo víi c¸c tÕ bμo ®−îc biÖt ho¸ râ rÖt Ph©n bμo Ph©n c¾t (mét h×nh Nguyªn ph©n, gi¶m ph©n thøc ph©n bμo ®¬n gi¶n)
 14. IV-Đăc điểm chung của tế bào Nhân Sơ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản