SO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Chia sẻ: baoanh260991

Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn, vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người sở hữu cổ phần gọi là cổ đông, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty cho đến hết giá trị cổ phần mà họ sở hữu. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình công ty gồm tối thiểu 2 thành viên và tối đa không quá 50 thành viên góp vốn thành lập và công ty chỉ chịu trách về các khoản nợ công ty bằng tài...

Nội dung Text: SO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

SO SÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ
CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN
A.Khái niệm

- Công ty cổ phần là loại hình đặc trưng của công ty đối vốn, vốn của
công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần, người
sở hữu cổ phần gọi là cổ đông, chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ
của công ty cho đến hết giá trị cổ phần mà họ sở hữu.
- Công ty TNHH 2 thành viên trở lên là loại hình công ty gồm tối thiểu 2
thành viên và tối đa không quá 50 thành viên góp vốn thành lập và công
ty chỉ chịu trách về các khoản nợ công ty bằng tài sản của mình.

B.So sánh

GIỐNG NHAU

- Thành viên công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức.
- Đều chịu sự điều chỉnh của luật doanh nghiệp.
- Đều có tư cách pháp nhân.
- Đều là loại hình công ty đối vốn.
- Chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn góp của công ty.
- Đều có quyền chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật.
- Đều được phát hành trái phiếu.

KHÁC NHAU


Công ty cổ phần Công ty TNHH 2 thành viên
trở lên


Số Lượng thành viên tối thiểu là Lượng thành viên tối thiểu là 2, tối
lượng 3, không giới hạn số lượng đa là 50 thành viên.
thành thành viên tham gia.
viên


Vốn Vốn được chia thành nhiều Vốn không được chia thành nhiều
phần bằng nhau gọi là cổ phần bằng nhau.
phần.
Công ty TNHH 2 thành viên
trở lên
Công ty cổ phần


Huy Được phát hành cổ phiếu để Không được phát hành cổ phiếu để
động huy động vốn. huy động vốn.
vốnChuyển Được tự do chuyển nhượng Quy định chặt chẽ hơn
nhượng vốn theo quy đinh của pháp phải chào bán cho thành viên trong
vốn luật. công ty trước. Trong thời gian 30
ngày nếu thành viên trong công ty
không mua hoặc mua không hết. lúc
này mới được chuyển nhượng cho
người ngoài công ty.Tổ chức Cơ cấu tổ chức phức tạp gồm Cơ cấu tổ chức đơn giản hơn gồm
quản lí - Đại hội đồng cổ đông. - Hội đồng thành viên.
- Hội đồng quản trị. - Chủ tịch hội đồng thành viên.
- Giám đốc hoặc tổng - Giám đốc hoặc tổng giám đốc.
giám đốc. - Công ty TNHH trên 11 thành
- Công ty cổ phần có trên viên phải có ban kiểm soát.
11 cổ đông phải có ban
kiểm soát gồm từ 3 đến
5 thành viên.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản