So sánh Luận cương chính trị của Đảng( 10/1930) và Cương lĩnh chính trị (2/1930). Điểm sai của luận cương chính trị 10/1930

Chia sẻ: taonemay108

Về phương hướng chiến lược của cách mạng, cả 2 văn kiện đều xác định được tích chất của cách mạng Việt Nam là: Cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa để đi tới xã hội cộng sản, đây là 2 nhiệm vụ cách mạng nối tiếp nhau không có bức tường ngăn cách. Phương hướng chiến lược đã phản ánh xu thế của thời đại và nguyện vọng đông đảo của nhân dân Việt Nam....

Nội dung Text: So sánh Luận cương chính trị của Đảng( 10/1930) và Cương lĩnh chính trị (2/1930). Điểm sai của luận cương chính trị 10/1930

Câu 1: Quá trình chuẩn bị tư tưởng chính trị, tổ chức thành lập Đảng cộng sản
Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc.
a. Trình bày quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị:
Đó là quá trình truyền bá chủ nghĩa Mac-Lenin vào Việt Nam bằng sách báo với
nhũng nội dung cơ bản như:
- CMGPDT là 1 phần của cách mạng vô sản.
- CMGPDT ở các nước thuộc địa quan hệ khắn khích với CMVS ở chính quốc
- Vạch trần bản chất xâm lược, phản động, bóc lột, đàn áp tàn bạo của chủ
nghĩa thực dân
- Chỉ ra đường lối chiến lược CM ở các nước thuộc địa là làm cách mạng giải
phóng dân tộc tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Song, trước hết phải giải
phóng dân tộc, phải đánh đuổi bọn đế quốc, giành lấy độc lập, tự do.
- Giai cấp công nhân có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng :
Lực lượng chủ yếu của cách mạng là công nông; ngoài ra còn phải thu phục tiểu tư
sản, trí thức, trung nông đi về với giai cấp vô sản. Đối với phú nông, trung nông và địa
chủ nhỏ, nếu chưa ra mặt phản động thì phải lôi kéo họ, làm họ đứng trung lập; bộ
phận nào ra mặt phản cách mạng thì phải đánh đổ .
- Về lực lượng CM: công nông là gốc CM, học trò, nhà buôn, nhà buôn nhỏ, điền
chủ nhỏ là bầu bạn CM của công nông
- Về phương pháp CM: CM bạo lực
- CM muốn thắng lợi trước hết phải có Đảng cách mệnh: Sự lãnh đạo của Đảng
là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm của Đảng là
phải thu phục cho được đại đa số dân cày và giai cấp mình; phải liên minh với các giai
cấp và tầng lớp yêu nước khác, đoàn kết tổ chức họ đấu tranh.
- Về đoàn kết quốc tế: CM Việt Nam là bộ phận của CM thế giới.
Như vậy, hệ thống quan điểm và lý luận về con đường CM của HCM được truyền
vào VN đã trở thành tư tưởng CM hướng đạo phong trào dân tộc và các tổ chức chính
trị theo khuynh hướng cách mạng vô sản, dẫn đến sự ra đời của các tổ chức của CS ở
VN.
b. Quá trình chuẩn bị về tổ chức
i. Thành lập Hội việt nam cách mạng thanh niên
- Nhiệm vụ truyền bá chủ nghĩa Mac-Lênin vào Việt Nam, dẫn dắt phong trào giải
phóng dân tộc đi đúng hứớng, bồi dưỡng phong trào công nhân mau phát triển.
- Biện pháp thực hiện chủ trương “vô sản hóa”
- Kết quả:
ả Chh nghĩa Mac-Lênin thủự sự thâm nhập vào phong trào công nhân. Phong trào
c
công nhân phát triển mạnh và trở thành phong trào mang tính chất tự giác. Phong trào
đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.
ệ Trr r c đòi hưi cớa phong trào, ba tỏ chủc cổng sứn đã lộn lả t ra đầượờ
i: Đông
Dương cộng sản Đảng (6/1929), An Nam cộng sản Đảng (8/1929) và Đông Dương
cộng sản liên đoàn (9/1929).
ii. Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam:
- Yêu cầu lịch sử lúc bấy giờ là phải hợp nhất ba tổ chức lại thành một.
- Từ 6/1 đến 7/2/1930, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng
sản thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
Kết luận: sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi cảu Nguyễn
Ái Quốc - người chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng
Cộng sản Việt Nam.
Câu 2: So sánh Luận cương chính trị của Đảng( 10/1930) và Cương lĩnh chính trị
(2/1930). Điểm sai của luận cương chính trị 10/1930.
1/ So sánh Luận cương chính trị của Đảng( 10/1930) và Cương lĩnh chính
trị(2/1930).
a. Những điểm giống nhau sau:
Về phương hướng chiến lược của cách mạng, cả 2 văn kiện đều xác định được tích
chất của cách mạng Việt Nam là: Cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng,
bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa để đi tới xã hội cộng sản, đây là 2 nhiệm vụ cách
mạng nối tiếp nhau không có bức tường ngăn cách. Phương hướng chiến lược đã
phản ánh xu thế của thời đại và nguyện vọng đông đảo của nhân dân Việt Nam.
Về nhiệm vụ cách mạng, đều là chống đế quốc, phong kiến để lấy lại ruộng đất và
giành độc lập dân tộc.
Về lực lượng cách mạng, chủ yếu là công nhân và nông dân. Đây là hai lực lượng
nòng cốt và cơ bản đông đảo trong xã hội góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng
dân tộc nước ta.
Về phương pháp cách mạng, sử dụng sức mạnh của số đông dân chúng Việt Nam cả
về chính trị và vũ trang nhằm đạt mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng là đánh đổ đế
quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay công nông.
Về vị trí quốc tế, cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít với cách mạng thế
giới đã thể hiện sự mở rộng quan hệ bên ngoài, tìm đồng minh cho mình.
Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản. “Đảng là đội
tiên phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình,
phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. Như Hồ Chí Minh đã từng nói:
“Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với
phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam”. Sự giống nhau trên là do cả
hai văn kiện đều thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin và cách mạng vô sản chiụ ảnh
hưởng của cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917.
b. Những điểm khác nhau sau:


Luận cương chính trị của
Cương lĩnh chính trị( 2/1930)
Đảng(10/1930)

Nhiệm vụ của cách mạng
Đánh đổ giặc Pháp sau đó mới đánh đổ
Đánh đổ thế lực thế lực phong kiến, đánh
phong kiến và giai cấp tư sản phản cách
đỏ đé quốc, làm cho Đông Dương hoàn
mạng, làm cho nước Việt Nam đuợc độc
toàn độc lập
lập
Về lực lượng cách mạngGiai cấp công nhân và nông dân nhưng
bên cạnh đó cũng phải liên minh đoàn kết
với tiểu tư sản, trí thức trung nông. Còn Giai cấp vô sản và nông dân là hai động
đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ mà lực chính
chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi
dụng
Lãnh đạo


Đảng Cộng Sản Việt Nam Đảng Cộng Sản Đông Dương2/ Điểm sai của luận cương chính trị 10/1930.


o Luận cương chính trị không vạch ra được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội
thuộc địa là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với bọn thực dân Pháp và bè lũ
tay sai của chúng, do đó không nêu lên được vấn đề dân tộc là vấn đề hàng
đầu, mà nặng về vấn đề đấu tranh giai cấp, không phù hợp với thực tiễn nước
ta.
o Về cách mạng ruộng đất, không đề ra được một liên minh dân tộc và giai cấp
rộng rãi trong cuộc đấu tranh chống lại thực dân Pháp và tay sai.
o Luận cương đánh giá không đúng vai trò cách mạng của giai cấp tiểu tư sản;
phủ nhận mặt tích cực, yêu nước của tư sản dân tộc, cường điệu mặt tiêu cực
của giai cấp này, không thấy được khả năng phân hoá của một bộ phận giai
cấp địa chủ trong cách mạng giải phóng dân tộc.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản