So sánh Luận cương chính trị của Đảng( 10/1930) và Cương lĩnh chính trị (2/1930). Điểm sai của luận cương chính trị 10/1930

Chia sẻ: Lê Toàn Quyền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

3
1.299
lượt xem
270
download

So sánh Luận cương chính trị của Đảng( 10/1930) và Cương lĩnh chính trị (2/1930). Điểm sai của luận cương chính trị 10/1930

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Về phương hướng chiến lược của cách mạng, cả 2 văn kiện đều xác định được tích chất của cách mạng Việt Nam là: Cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa để đi tới xã hội cộng sản, đây là 2 nhiệm vụ cách mạng nối tiếp nhau không có bức tường ngăn cách. Phương hướng chiến lược đã phản ánh xu thế của thời đại và nguyện vọng đông đảo của nhân dân Việt Nam....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: So sánh Luận cương chính trị của Đảng( 10/1930) và Cương lĩnh chính trị (2/1930). Điểm sai của luận cương chính trị 10/1930

  1. Câu 1: Quá trình chuẩn bị tư tưởng chính trị, tổ chức thành lập Đảng cộng sản Việt Nam của Nguyễn Ái Quốc. a. Trình bày quá trình chuẩn bị về tư tưởng chính trị: Đó là quá trình truyền bá chủ nghĩa Mac-Lenin vào Việt Nam bằng sách báo với nhũng nội dung cơ bản như: - CMGPDT là 1 phần của cách mạng vô sản. - CMGPDT ở các nước thuộc địa quan hệ khắn khích với CMVS ở chính quốc - Vạch trần bản chất xâm lược, phản động, bóc lột, đàn áp tàn bạo của chủ nghĩa thực dân - Chỉ ra đường lối chiến lược CM ở các nước thuộc địa là làm cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa. Song, trước hết phải giải phóng dân tộc, phải đánh đuổi bọn đế quốc, giành lấy độc lập, tự do. - Giai cấp công nhân có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng : Lực lượng chủ yếu của cách mạng là công nông; ngoài ra còn phải thu phục tiểu tư sản, trí thức, trung nông đi về với giai cấp vô sản. Đối với phú nông, trung nông và địa chủ nhỏ, nếu chưa ra mặt phản động thì phải lôi kéo họ, làm họ đứng trung lập; bộ phận nào ra mặt phản cách mạng thì phải đánh đổ . - Về lực lượng CM: công nông là gốc CM, học trò, nhà buôn, nhà buôn nhỏ, điền chủ nhỏ là bầu bạn CM của công nông - Về phương pháp CM: CM bạo lực - CM muốn thắng lợi trước hết phải có Đảng cách mệnh: Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm của Đảng là phải thu phục cho được đại đa số dân cày và giai cấp mình; phải liên minh với các giai cấp và tầng lớp yêu nước khác, đoàn kết tổ chức họ đấu tranh. - Về đoàn kết quốc tế: CM Việt Nam là bộ phận của CM thế giới. Như vậy, hệ thống quan điểm và lý luận về con đường CM của HCM được truyền vào VN đã trở thành tư tưởng CM hướng đạo phong trào dân tộc và các tổ chức chính trị theo khuynh hướng cách mạng vô sản, dẫn đến sự ra đời của các tổ chức của CS ở VN. b. Quá trình chuẩn bị về tổ chức i. Thành lập Hội việt nam cách mạng thanh niên - Nhiệm vụ truyền bá chủ nghĩa Mac-Lênin vào Việt Nam, dẫn dắt phong trào giải phóng dân tộc đi đúng hứớng, bồi dưỡng phong trào công nhân mau phát triển. - Biện pháp thực hiện chủ trương “vô sản hóa” - Kết quả: ả Chh nghĩa Mac-Lênin thủự sự thâm nhập vào phong trào công nhân. Phong trào c công nhân phát triển mạnh và trở thành phong trào mang tính chất tự giác. Phong trào đòi hỏi phải có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. ệ Trr r c đòi hưi cớa phong trào, ba tỏ chủc cổng sứn đã lộn lả t ra đầượờ i: Đông Dương cộng sản Đảng (6/1929), An Nam cộng sản Đảng (8/1929) và Đông Dương cộng sản liên đoàn (9/1929). ii. Chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam: - Yêu cầu lịch sử lúc bấy giờ là phải hợp nhất ba tổ chức lại thành một. - Từ 6/1 đến 7/2/1930, Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.
  2. Kết luận: sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi cảu Nguyễn Ái Quốc - người chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Câu 2: So sánh Luận cương chính trị của Đảng( 10/1930) và Cương lĩnh chính trị (2/1930). Điểm sai của luận cương chính trị 10/1930. 1/ So sánh Luận cương chính trị của Đảng( 10/1930) và Cương lĩnh chính trị(2/1930). a. Những điểm giống nhau sau: Về phương hướng chiến lược của cách mạng, cả 2 văn kiện đều xác định được tích chất của cách mạng Việt Nam là: Cách mạng tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng, bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa để đi tới xã hội cộng sản, đây là 2 nhiệm vụ cách mạng nối tiếp nhau không có bức tường ngăn cách. Phương hướng chiến lược đã phản ánh xu thế của thời đại và nguyện vọng đông đảo của nhân dân Việt Nam. Về nhiệm vụ cách mạng, đều là chống đế quốc, phong kiến để lấy lại ruộng đất và giành độc lập dân tộc. Về lực lượng cách mạng, chủ yếu là công nhân và nông dân. Đây là hai lực lượng nòng cốt và cơ bản đông đảo trong xã hội góp phần to lớn vào công cuộc giải phóng dân tộc nước ta. Về phương pháp cách mạng, sử dụng sức mạnh của số đông dân chúng Việt Nam cả về chính trị và vũ trang nhằm đạt mục tiêu cơ bản của cuộc cách mạng là đánh đổ đế quốc và phong kiến, giành chính quyền về tay công nông. Về vị trí quốc tế, cách mạng Việt Nam là một bộ phận khăng khít với cách mạng thế giới đã thể hiện sự mở rộng quan hệ bên ngoài, tìm đồng minh cho mình. Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân thông qua Đảng cộng sản. “Đảng là đội tiên phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp mình, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng”. Như Hồ Chí Minh đã từng nói: “Đảng Cộng sản Việt Nam là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác – Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam”. Sự giống nhau trên là do cả hai văn kiện đều thấm nhuần chủ nghĩa Mác-Lênin và cách mạng vô sản chiụ ảnh hưởng của cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại năm 1917. b. Những điểm khác nhau sau: Luận cương chính trị của Cương lĩnh chính trị( 2/1930) Đảng(10/1930) Nhiệm vụ của cách mạng
  3. Đánh đổ giặc Pháp sau đó mới đánh đổ Đánh đổ thế lực thế lực phong kiến, đánh phong kiến và giai cấp tư sản phản cách đỏ đé quốc, làm cho Đông Dương hoàn mạng, làm cho nước Việt Nam đuợc độc toàn độc lập lập Về lực lượng cách mạng Giai cấp công nhân và nông dân nhưng bên cạnh đó cũng phải liên minh đoàn kết với tiểu tư sản, trí thức trung nông. Còn Giai cấp vô sản và nông dân là hai động đối với phú nông, trung, tiểu địa chủ mà lực chính chưa rõ mặt phản cách mạng thì phải lợi dụng Lãnh đạo Đảng Cộng Sản Việt Nam Đảng Cộng Sản Đông Dương 2/ Điểm sai của luận cương chính trị 10/1930. o Luận cương chính trị không vạch ra được mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa là mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với bọn thực dân Pháp và bè lũ tay sai của chúng, do đó không nêu lên được vấn đề dân tộc là vấn đề hàng đầu, mà nặng về vấn đề đấu tranh giai cấp, không phù hợp với thực tiễn nước ta. o Về cách mạng ruộng đất, không đề ra được một liên minh dân tộc và giai cấp rộng rãi trong cuộc đấu tranh chống lại thực dân Pháp và tay sai. o Luận cương đánh giá không đúng vai trò cách mạng của giai cấp tiểu tư sản; phủ nhận mặt tích cực, yêu nước của tư sản dân tộc, cường điệu mặt tiêu cực của giai cấp này, không thấy được khả năng phân hoá của một bộ phận giai cấp địa chủ trong cách mạng giải phóng dân tộc.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản