So sánh tế bào động vật và thực vật

Chia sẻ: tronkiepmaiyeu

Điểm giống nhau cơ bản về cấu tạo tế bào của thực vật và động vật -Đều có cấu trúc tế bào, mỗi tế bào đều có màng tế bào, chất nguyên sinh và nhân. -Màng sinh chất đều theo mô hình khảm lỏng và được cấu tạo chủ yếu bởi những phân tử prôtêin và lipit dày khoảng 70 - 120 AO.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: So sánh tế bào động vật và thực vật

B ÀI
So sánh c i m c u t o c a t
So
bào th c v t và ng v t?
ng
i m gi ng nhau cơ b n v c u t o t bào
ng
c a th c v t và ng v t
ng
- u có c u trúc t bào, m i t bào u có màng t
bào, ch t nguyên sinh và nhân.
ch
- Màng sinh ch t u theo mô hình kh m l ng và ng
ư c c u t o ch y u b i nh ng phân t prôtêin và
ng prôtêin
lipit dày kho ng 70-120A0.
ng
- Trong t bào ch t có các bào quan: ti th , th
ti th
gôngi, ribôxôm, lư i n i ch t u có c u trúc gi ng
gôngi ribôxôm ng
nhau.
- T bào là ơn v t ch c cơ s c a cơ th s ng.
ch ng
1
i m gi ng nhau cơ b n v c u t o t bào c a
ng
th c v t và ng v t
ng
Màng t bào:
-
+ B t u trư c khi t bào hoàn t t quá trình phân chia
nhân.
+ Cùng v i phân chia nhân t o ra hai t bào.
- Ð u là nh ng t bào nhân th c, a bào. Cơ th c a chúng
ng
g m nh ng t bào ư c phân hóa thành nhi u mô và cơ quan
ng
khác nhau.
- Nhân có nhân con và nhi m s c th . Nhi m s c th mang
con Nhi mang
tính ch t c trưng cho loài: ơn v cơ b n t o nên s i cơ b n
u là nuclêôxôm. NST u có nh ng ơn v AND k t h p v i
NST ng
protein.
- Ð u c u t o t các ch t s ng như: prôtêin, axit amin, axit
ng prôtêin axit axit
nuclêic, có ch t nhân, có ribôxôm,...
i m khác nhau cơ b n v c i mc ut o
c a th c v t và ng v t
ng

i v i t bào th c v t:
- Có vách xenlulozo bao ngoài MSC.
- Các l C (pits) và s i liên bào
(plasmodesmata) có trong vách t bào.
- Các phi n m ng gi a g n k t vách t bào c a
ng
các t bào c nh nhau.
nh
- Có l c l p => s ng t dư ng
=> ng ng
- Ch t d tr là tinh b t.
tr
2
i m khác nhau cơ b n v c i mc ut o
c a th c v t và ng v t
ng

i v i t bào th c v t:
- Trung t không có trong t bào th c v t b c
không
cao.
- T bào trư ng thành thư ng có m t không bào
ng ng
l n gi a ch a y d ch. Không bào phát tri n
gi ch Không
m nh.
nh
- T bào ch t thư ng áp sát thành l p m ng vào
ng ng
mép t bào.
- Lyzoxôm thư ng không t n t i.
ng
i m khác nhau cơ b n v c i mc ut o
c a th c v t và ng v t
ng

i v i t bào th c v t:
- Nhân t bào n m g n v i màng t bào
- Ch m t s t bào là có kh năng phân
chia.
- Lông ho c roi không có TV b c cao.
- Màng TB: B ng cách hình thành vách
TB: ng
xenlulôzơ, t trung tâm ra ngoài.
trung
3
i m khác nhau cơ b n v c i mc ut o
c a th c v t và ng v t
ng

i v i t bào th c v t:
- Thành t bào: Có thành xenlulôzơ bao
màng sinh ch t.
- Hình th c sinh s n: Phân bào không
Phân
sao, phân chia t bào ch t b ng cách phát
phân ng
tri n vách ngăn ngang trung tâm t bào.
trung
i m khác nhau cơ b n v c i mc ut o
c a th c v t và ng v t
ng
i v i t bào ng v t:
ng
- Không có vách xenlulôzơ bao ngoài MSC
- Các l (pits) và s i liên bào (plasmodesmata)
không có.
không
- Các phi n m ng không có. Các t bào c nh
ng nh
nhau g n k t nh d ch gian bào.
ch
- Không có l c l p => s ng d dư ng
=> ng ng
- Ch t d tr là h t glicogen.
tr
- Có trung t (centriole).
4
i m khác nhau cơ b n v c i mc ut o
c a th c v t và ng v t
ng
i v i t bào ng v t:
ng
- Ít khi có không bào, n u có th nh và kh p t
nh
bào.
- T bào ch t phân b kh p t bào
kh
- Lyzoxôm luôn t n t i.
- Nhân t bào n m b t c ch nào trong t bào
ch
ch t, nhưng thư ng là gi a t bào.
nh ng
- H u như t t c các t bào u có kh năng
phân chia.
- Thư ng có lông ho c roi.
ng
i m khác nhau cơ b n v c i mc ut o
c a th c v t và ng v t
ng
i v i t bào ng v t:
ng
- Màng t bào: B ng cách co th t màng t bào, t
ng co th
ngoài vào trong.
ngo
- Thành t bào: Thư ng ko có thành t bào n u có
Th ng
thì là thành glycocalyx, ko có thành xenlulôzơ. Có
ko
các i m nh n bi t (glicôprôtêin) trên màng.
trên
- Hình th c sinh s n: Phân bào có sao, phân chia
Phân phân
t bào ch t b ng hình thành eo th t trung tâm t
ng trung
bào.
5
B ng so sánh s khác nhau v c i mc ut o
ng so kh
c a th c v t và ng v t
ng
c im T bào th c v t T b ào ng v t
ng
c ut o
Thành t bào - Có vách xenlulôzơ bao - Không có vách xenlulôzơ
Th
ngoài MSC. bao ngoài MSC.
MSC.
S i liên bào - Các l C (pits) và s i liên - Các l (pits) và s i liên
bào (plasmodesmata) có bào (plasmodesmata) không
không
trong vách t bào. có .
Các phi n - Các phi n m ng gi a g n - Các phi n m ng không có.
ng ng
m ng k t vách t bào c a các t Các t bào c nh nhau g n
ng nh
bào c nh nhau k t nh d ch gian bào.
nh ch
L cl p - Có l c l p Không có l c l p
-

=> s ng t dư ng => s ng d dư ng
=> ng ng => ng ng
B ng so sánh s khác nhau v c i mc ut o
ng so kh
c a th c v t và ng v t
ng

c im T bào th c v t T b ào ng v t
ng
c ut o
Ch t d tr - Tinh b t - H t glicogen
tr

Trung t - Không có trong t bào th c v t - Có trung t (centriole).
).
b c cao.
Không bào - T bào trư ng thành thư ng có - Ít khi có không bào, n u
ng ng
m t không bào l n gi a ch a có th nh và kh p t bào.
gi nh
y d ch. Không bào phát tri n
ch Không
m nh.
nh
S phân b - T bào ch t thư ng áp sát thành - T bào ch t phân b kh p
phân ng kh
TBC l p m ng vào mép t bào. t b ào .
TBC ng
6
B ng so sánh s khác nhau v c i mc u
ng so kh
t o c a th c v t và ng v t
ng
c im T bào th c v t T b ào ng v t
ng
c ut o
Lyzoxôm - Lyzoxôm thư ng không - Lyzoxôm luôn t n t i.
Lyzoxôm ng
t n t i.
V trí nhân t - Nhân t bào n m g n v i - Nhân t bào n m b t c ch
tr ch
b ào màng t bào nào trong t bào ch t, nhưng
nh
thư ng là gi a t bào
ng
Kh năng - Ch m t s t bào là có - H u như t t c các t bào
phân chia kh năng phân chia. u có kh năng phân chia

Lông ho c - Lông ho c roi không có - Thư ng có lông ho c roi.
Lông ng
roi TV b c cao.
B ng so sánh s khác nhau v c i mc ut o
ng so kh
c a th c v t và ng v t
ng
c im T bào th c v t T b ào ng v t
ng
c ut o
Màng TB - B ng cách hình thành vách - B ng cách co th t màng t
TB ng ng co th
xenlulôzơ, t trung tâm ra bào, t ngoài vào trong.
trung ngo
ngoài.

Thành TB - Có thành xenlulôzơ bao - Thư ng ko có thành t bào n u
TB ng
màng sinh ch t. có thì là thành glycocalyx, ko có
ko
thành xenlulôzơ. Có các i m
nh n bi t (glicôprôtêin) trên
trên
màng.
Hình th c - Phân bào ko sao, phân chia - Phân bào có sao, phân chia t
phân phân
sinh s n t bào ch t b ng cách phát bào ch t b ng hình thành eo th t
ng ng
tri n vách ngăn ngang trung tâm t bào.
trung
trung tâm t bào.
trung
7
8
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản