Sổ tay chất lượng

Chia sẻ: dathao

Sổ tay chất lượng này nhằm xác định và mô tả. Hệ thống quản lý và chất lượng của công ty.Trong sổ tay này cũng mô tả trách nhiệm-quyền hạn của các cán bộ quản lý nhân viên đối với chất lượng,cách thức đáp ứng của công ty đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 và cách thức đáp ứng các yêu cầu của khách hàng cũng như đáp ứng các yêu cầu của luật định

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sổ tay chất lượng

SOÅ TAY CHAÁT LÖÔÏNG
MUÏC LUÏC
Trang

CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU Giôùi thieäu veà Coâng t y 5
CHÖÔNG 1 Phaïm vi aùp duïng 7
Phaïm vi 7
Loaïi tröø 7
CHÖÔNG 2 Tieâu chuaån tham khaûo 8
CHÖÔNG 3 Thuaät ngöõ vaø ñònh nghóa 8
CHÖÔNG 4 Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng 9
Caùc yeâu caàu chung 9
Yeâu caàu veà heä thoáng taøi lieäu 9
CHÖÔNG 5 Traùch nhieäm cuûa laõnh ñaïo 11
Cam keát cuûa laõnh ñaïo 11
Höôùng vaøo khaùch haøng 11
Chính saùch chaát löôïng 12
Hoaïch ñònh 12
Traùch nhieäm quyeàn haïn vaø trao ñoåi thoâng tin 13
Xem xeùt cuûa laõnh ñaïo 15
CHÖÔNG 6 Quaûn lyù nguoàn löïc 16
Cung caáp nguoàn löïc 16
Nguoàn nhaân löïc 16
Cô sôû haï taàng 16
Moâi tröôøng laøm vieäc 16
CHÖÔNG 7 Taïo saûn phaåm 18
Hoaïch ñònh vieäc taïo saûn phaåm 18
Caùc quaù trình lieân quan ñeán khaùch haøng 18
Thieát keá vaø phaùt trieån 18
Mua haøng 19
Saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï 19
Kieåm soaùt phöông tieän theo doõi vaø ño löôøng 20
CHÖÔNG 8 Ño löôøng, phaân tích vaø caûi tieán 21
Khaùi quaùt 21
Theo doõi vaø ño löôøng 21
Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp 22
Phaân tích döõ lieäu 23
Caûi tieán 23

Trang: 1
CHÖÔNG MÔÛ ÑAÀU
GIÔÙI THIEÄU VEÀ COÂNG TY

Teân Coâng ty :
Ñòa chæ :
Ñieän thoaïi :
Fax :
Email :

I. Söï hình thaønh Coâng tyII. Caùc saûn phaåm, dòch vuï chuû yeáu:


III. Ñònh höôùng phaùt trieån trong giai ñoaïn töø nay ñeán naêm 2006:
Trang: 2
CHÖÔNG 1
PHAÏM VI AÙP DUÏNG

Soå tay chaát löôïng naøy nhaèm xaùc ñònh vaø moâ taû Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa
-
Coâng ty. Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa Coâng ty ñöôïc moâ taû trong soå tay naøy ñaùp
öùng theo tieâu chuaån TCVN ISO 9001:2000.

Trong soå tay naøy cuõng moâ taû traùch nhieäm–quyeàn haïn cuûa caùc caùn boä quaûn lyù vaø
-
nhaân vieân ñoái vôùi chaát löôïng, caùch thöùc ñaùp öùng cuûa Coâng ty ñoái vôùi caùc yeâu caàu
cuûa tieâu chuaån TCVN ISO 9001:2000 vaø caùch thöùc ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa khaùch
haøng cuõng nhö ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa luaät ñònh.

Soå tay naøy ñöôïc kieåm soaùt theo Thuû tuïc kieåm soaùt taøi lieäu.
-

1. Phaïm vi aùp duïng:

Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ñöôïc moâ taû trong Soå tay chaát löôïng naøy ñöôïc xaây döïng
-
vaø aùp duïng taïi Truï sôû cuûa Coâng ty taïi soá: vaø chi nhaùnh taïi soá.

Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ñöôïc moâ taû trong STCL naøy ñöôïc xaây döïng vaø aùp duïng
-
cho caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, gia coâng caùc saûn phaåm ngaønh deät, nhuoäm, theâu, may.

2. Caùc loaïi tröø:

Hieän Coâng ty khoâng coù quaù trình ñaëc bieät, neân Coâng ty khoâng xem xeùt caùc vaán ñeà
-
lieân quan ñeå xaùc ñònh giaù trò söû duïng theo 7.5.2.
Trang: 3
CHÖÔNG 2
TIEÂU CHUAÅN THAM KHAÛO

- Tieâu chuaån TCVN ISO 9000:2000: Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng – Cô sôû vaø töø vöïng.

- Tieâu chuaån TCVN ISO 9001:2000: Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng – Caùc yeâu caàu.

- Tieâu chuaån TCVN ISO 9004:2000: Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng – Höôùng daãn caûi tieán.


CHÖÔNG 3
THUAÄT NGÖÕ VAØ ÑÒNH NGHÓA

Caùc thuaät ngöõ söû duïng trong soå tay naøy phuø hôïp vôùi tieâu chuaån TCVN ISO 9000:2000.

1. Caùc chöõ vieát taét:

Coâng ty :
STCL : Soå tay chaát löôïng
Heä thoáng : Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa Coâng
Chuoãi cung öùng : Moâ taû moái lieân heä giöõa caùc beân lieân quan:

Beân cung öùng Toå chöùc Khaùch haøng
Trang: 4
CHÖÔNG 4
HEÄ THOÁNG QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG
4.1 Ñaùp öùng caùc yeâu caàu chung:
Coâng ty cam keát thöïc hieän xaây döïng, laäp vaên baûn, thöïc hieän, duy trì Heä thoáng quaûn lyù
chaát löôïng vaø thöôøng xuyeân naâng cao hieäu löïc cuûa Heä thoáng theo caùc yeâu caàu cuûa Tieâu
chuaån TCVN ISO 9001:2000.
Vieäc aùp duïng vaø tuaân thuû tieâu chuaån ñöôïc thöïc hieän baèng caùch:
a) Nhaän bieát caùc quaù trình caàn thieát trong Heä thoáng vaø aùp duïng chuùng trong toaøn boä Coâng ty
(Xem phaàn phuï luïc 1);
b) Xaùc ñònh trình töï vaø moái töông taùc cuûa caùc quaù trình naøy (Xem phaàn phuï luïc 2);
c) Xaùc ñònh caùc chuaån möïc vaø phöông phaùp caàn thieát ñeå ñaûm baûo vieäc taùc nghieäp vaø kieåm
soaùt caùc quaù trình naøy coù hieäu löïc;
d) Ñaûm baûo söï saün coù cuûa caùc nguoàn löïc vaø thoâng tin caàn thieát ñeå hoã trôï hoaït ñoäng taùc
nghieäp vaø theo doõi caùc quaù trình naøy;
e) Ño löôøng, theo doõi vaø phaân tích caùc quaù trình naøy; vaø
f) Thöïc hieän caùc haønh ñoäng caàn thieát ñeå ñaït ñöôïc keát quaû döï ñònh vaø caûi tieán lieân tuïc caùc
quaù trình naøy.
Caùc quaù trình ñöôïc quaûn lyù tuaân thuû theo caùc yeâu caàu cuûa tieâu chuaån TCVN ISO
9001: 2000.
Hieän nay Coâng ty khoâng söû duïng caùc quaù trình töø beân ngoaøi. Khi coù caùc quaù trình
ñöôïc choïn töø nguoàn beân ngoaøi ñeå phuïc vuï cho Heä thoáng, caùc quaù trình naøy ñöôïc xaùc ñònh vaø
kieåm soaùt theo moâ taû ôû muïc 7.4.
4.2 Taøi lieäu cuûa Heä thoáng:
4.2.1 Khaùi quaùt:
Caùc taøi lieäu cuûa Heä thoáng duøng ñeå moâ taû Heä thoáng, xaùc ñònh caùc chuaån möïc, caùc
phöông phaùp caàn thieát ñeå ñaûm baûo vieäc xaùc ñònh, thöïc hieän, kieåm soaùt, vaø ñieàu haønh caùc quaù
trình moät caùch coù hieäu löïc.
Caùc taøi lieäu cuûa Heä thoáng bao goàm:
a) Caùc vaên baûn coâng boá veà chính saùch chaát löôïng vaø muïc tieâu chaát löôïng;
b) Soå tay chaát löôïng;
c) Caùc thuû tuïc daïng vaên baûn theo yeâu caàu cuûa Tieâu chuaån TCVN ISO 9001:2000;
d) Caùc taøi lieäu caàn coù cuûa Coâng ty ñeå ñaûm baûo vieäc hoaïch ñònh, taùc nghieäp vaø kieåm soaùt
coù hieäu löïc caùc quaù trình cuûa Coâng ty; vaø
e) Caùc hoà sô theo yeâu caàu bôûi Tieâu chuaån TCVN ISO 9001:2000.Trang: 5
Caùc taøi lieäu ñöôïc bieân soaïn vôùi hình thöùc ñôn giaûn, deã hieåu, thuaän lôïi cho vieäc söû
duïng vaø ñuùng vôùi thöïc teá cuûa Coâng ty.
Caáu truùc taøi lieäu cuûa heä thoáng ñöôïc moâ taû nhö sau:
Chính saùch chaát löôïng


Soå tay chaát löôïng 1

Caùc Thuû tuïc
2

Caùc taøi lieäu Höôùng daãn taùc nghieäp,
caùc Qui ñònh, Keá hoaïch, Muïc tieâu, 3
Tieâu chuaån, Baûn veõ, Sô ñoà.

Caùc loaïi Hoà sô ,caùc Bieåu maãu 4
4.2.2 Soå tay chaát löôïng:
Soå tay chaát löôïng naøy ñöôïc laäp nhaèm xaùc ñònh vaø moâ taû Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng
cuûa Coâng ty.
4.2.3 Kieåm soaùt taøi lieäu:
Coâng ty laäp vaø duy trì Thuû tuïc kieåm soaùt taøi lieäu ñeå kieåm soaùt moïi taøi lieäu trong Heä
thoáng theo yeâu caàu cuûa tieâu chuaån TCVN ISO 9001:2000.
4.2.4 Kieåm soaùt hoà sô:
Coâng ty laäp vaø duy trì Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô ñeå qui ñònh caùch thöùc xaùc ñònh, thu
thaäp, löu tröõ, baûo quaûn, saép xeáp, truy caäp, söû duïng, vaø huûy boû caùc hoà sô chaát löôïng.
4.3 Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc kieåm soaùt taøi lieäu: 0087
-
- Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô: 0085
Trang: 6
CHÖÔNG 5
TRAÙCH NHIEÄM CUÛA LAÕNH ÑAÏO

5.1 Cam keát cuûa laõnh ñaïo:
Toång Giaùm Ñoác Coâng ty cam keát xaây döïng vaø thöïc hieän Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng
vaø vieäc caûi tieán thöôøng xuyeân hieäu löïc cuûa Heä thoáng baèng caùch:
a) Truyeàn ñaït cho toaøn theå caùc thaønh vieân trong Coâng ty veà taàm quan troïng cuûa vieäc ñaùp
öùng khaùch haøng cuõng nhö caùc yeâu caàu veà phaùp luaät vaø cheá ñònh trong caùc cuoäc hoïp xem
xeùt cuûa laõnh ñaïo, trong caùc chöông trình ñaøo taïo vaø trong caùc cuoäc hoïp lieân quan ñeán saûn
xuaát kinh doanh cuûa Coâng ty;
b) Thieát laäp chính saùch chaát löôïng cuûa Coâng ty;
c) Chæ ñaïo caùc caáp quaûn lyù xaây döïng muïc tieâu chaát löôïng phuø hôïp vôùi chính saùch chaát
löôïng;
d) Chuû trì cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo ñeå xem xeùt vaø quyeát ñònh chæ ñaïo kòp thôøi Heä
thoáng. Ñaûm baûo Heä thoáng ñöôïc duy trì coù hieäu quaû vaø lieân tuïc ñöôïc caûi tieán;
e) Ñaûm baûo saün coù caùc nguoàn löïc ñeå thöïc hieän, duy trì, caûi tieán heä thoáng vaø thoaû maõn khaùch
haøng.
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc xem xeùt cuûa laõnh ñaïo: 0021
5.2 Höôùng vaøo khaùch haøng:
Toång Giaùm Ñoác cuøng caùc thaønh vieân trong ban laõnh ñaïo Coâng ty ñaûm baûo raèng
caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng ñöôïc xaùc ñònh vaø ñaùp öùng nhaèm naâng cao söï thoûa maõn khaùch
haøng.
Caùc hoaït ñoäng xaùc ñònh nhu caàu nhaèm ñeå naâng cao söï thoûa maõn khaùch haøng bao
goàm:
Caùc hoaït ñoäng nghieân cöùu thò tröôøng;
-
Caùc hoaït ñoäng trao ñoåi thoâng tin vôùi khaùch haøng nhö Hoäi nghò khaùch haøng, thaêm doø yù kieán
-
khaùch haøng, hoäi thaûo, hoäi chôï, trieån laõm, giôùi thieäu saûn phaåm;
Caùc hoaït ñoäng xuùc tieán baùn haøng, giaûi quyeát caùc yù kieán, thaéc maéc cuûa khaùch haøng.
-
Ñònh höôùng khaùch haøng cuõng ñöôïc xem xeùt trong cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo
ñeå ñaûm baûo thích hôïp trong töøng thôøi kyø.
Caùc nhu caàu ñöôïc chuyeån thaønh caùc yeâu caàu cuï theå trong caùc quaù trình cuûa Coâng
ty. Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ñöôïc hoaïch ñònh vaø thöïc hieän ñeå ñaûm baûo caùc yeâu caàu
naøy ñöôïc ñaùp öùng, qua ñoù ñaûm baûo caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng ñöôïc ñaùp öùng.


Trang: 7
Caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng ñöôïc truyeàn ñaït töông öùng ôû moïi caáp trong Coâng ty
ñeå moïi ngöôøi thaáu hieåu vaø thöïc hieän ñaày ñuû, qua ñoù ñaûm baûo vaø naâng cao söï thoaû maõn
cuûa khaùch haøng.
Taøi lieäu lieân quan:
- Thuû tuïc xem xeùt cuûa laõnh ñaïo: 0021
- Höôùng daãn thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin cuûa khaùch haøng: 0122

5.3 Chính saùch chaát löôïng:
Toång Giaùm Ñoác Coâng ty laø ngöôøi xaùc laäp chính saùch chaát löôïng cuûa Coâng ty.
Ñöôïc trình baøy ôû trang 1 STCL.
5.4 Hoaïch ñònh:
5.4.1 Muïc tieâu chaát löôïng:
Caùc muïc tieâu chaát löôïng ñöôïc xaây döïng ñeå cuï theå hoaù vieäc thöïc hieän chính saùch
chaát löôïng vaø ñeå thöïc hieän caûi tieán lieân tuïc heä thoáng.
Toång Giaùm Ñoác Coâng ty tröïc tieáp chæ ñaïo, phaân coâng vieäc xaây döïng vaø pheâ duyeät
caùc muïc tieâu chaát löôïng cuûa Coâng ty. Caùc muïc tieâu naøy bao goàm caû nhöõng ñieàu lieân quan
ñeán vieäc thoaû maõn khaùch haøng, Heä thoáng, caùc quaù trình vaø caùc yeâu caàu lieân quan ñeán saûn
phaåm.
Caùc muïc tieâu chaát löôïng ñöôïc xaây döïng theo nguyeân taéc:
“ Cuï theå – Thöïc teá – Khaû thi – Ñaùnh giaù ñöôïc – Nhaát quaùn vôùi chính saùch chaát löôïng “.
Vieäc xaây döïng, ñieàu chænh caùc muïc tieâu ñöôïc ñeà caäp vaø xem xeùt trong caùc cuoäc
hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo vaø caùc cuoäc hoïp baát thöôøng khaùc. Caùc muïc tieâu chung cuûa
Coâng ty ñöôïc xaây döïng vaø trieån khai ra baèng caùc muïc tieâu cuï theå cuûa caùc Boä phaän trong
Coâng ty. Tröôûng caùc Boä phaän tröïc tieáp chæ ñaïo vieäc xaây döïng muïc tieâu cuûa Boä phaän
mình.
Muïc tieâu chaát löôïng ñöôïc kieåm soaùt theo Thuû tuïc kieåm soaùt taøi lieäu.
5.4.2 Hoaïch ñònh Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng:
Toång Giaùm Ñoác Coâng ty tröïc tieáp chæ ñaïo, phaân coâng vieäc hoaïch ñònh Heä thoáng
quaûn lyù chaát löôïng cuûa Coâng ty. Vieäc hoaïch ñònh naøy nhaém ñaùp öùng ñaày ñuû yeâu caàu neâu
trong noäi dung 4.1 cuûa tieâu chuaån TCVN ISO 9001:2000.
Vieäc hoaïch ñònh Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng bao goàm vieäc xaùc ñònh caùc quaù trình
cuûa Heä thoáng, caùc phöông phaùp, chuaån möïc taùc nghieäp, kieåm soaùt, vaø caùc nguoàn löïc caàn
thieát ñeå thöïc hieän.
Khi hoaïch ñònh vaø trieån khai thöïc hieän, tính nhaát quaùn cuûa toaøn Heä thoáng ñöôïc
duy trì vôùi baát kyø thay ñoåi naøo trong noäi dung ñöôïc hoaïch ñònh.
Keát quaû vieäc hoaïch ñònh ñöôïc laäp thaønh vaên baûn döôùi daïng: Soå tay chaát löôïng, caùc
Thuû tuïc, caùc Höôùng daãn, Tieâu chuaån, Keá hoaïch haønh ñoäng, Keá hoaïch chaát löôïng, caùc Sô
ñoà …
Trang: 8
5.5 Traùch nhieäm, quyeàn haïn vaø trao ñoåi thoâng tin:
SÔ ÑOÀ TOÅ CHÖÙC CUÛA COÂNG TY
5.5.1 Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn:
1. Toång Giaùm ñoác Coâng ty:
- Laäp vaø coâng boá chính saùch chaát löôïng;
- Ñaûm baûo vieäc thieát laäp caùc muïc tieâu chaát löôïng;
- Chòu traùch nhieäm veà moïi vaán ñeà lieân quan ñeán chaát löôïng;
- Chæ ñaïo toaøn boä caùc hoaït ñoäng cuûa Coâng ty;Trang: 9
- Chæ ñaïo vieäc truyeàn ñaït trong toaøn Coâng ty veà taàm quan troïng cuûa vieäc ñaùp öùng khaùch
haøng cuõng nhö caùc yeâu caàu cuûa phaùp luaät vaø caùc cheá ñònh;
- Ñieàu haønh cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo;
- Ñaûm baûo saün coù caùc nguoàn löïc;
- Phaân coâng traùch nhieäm vaø quyeàn haïn cho caùc Tröôûng boä phaän.

2. Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn caùc vò trí coøn laïi:

Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn caùc vò trí khaùc trong Coâng ty ñöôïc qui ñònh trong taøi lieäu
Qui ñònh veà chöùc naêng, nhieäm vuï vaø moâ taû coâng vieäc cuûa Coâng ty maõ soá: 0201 vaø caùc taøi lieäu
khaùc cuûa Heä thoáng. Trong Quyeát ñònh naøy xaùc ñònh traùch nhieäm, quyeàn haïn vaø moái quan heä
cuûa nhaân vieân trong taát caû moïi vaán ñeà lieân quan ñeán chaát löôïng.
Moïi nhaân vieân khi vaøo laøm vieäc trong Coâng ty ñeàu ñöôïc giôùi thieäu veà traùch nhieäm vaø
quyeàn haïn cuûa mình vaø caùc vò trí lieân quan.

5.5.2 – Ñaïi dieän laõnh ñaïo:

Toång Giaùm ñoác Coâng ty chæ ñònh moät laõnh ñaïo caáp cao laøm Ñaïi Dieän Laõnh Ñaïo,
ngoaøi caùc nhieäm vuï khaùc, Ñaïi Dieän Laõnh Ñaïo coù traùch nhieäm sau ñaây:
Ñaûm baûo caùc quaù trình caàn thieát cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng ñöôïc thieát laäp, thöïc hieän
-
vaø duy trì;
Baùo caùo cho laõnh ñaïo cao nhaát veà keát quaû hoaït ñoäng cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng vaø
-
moïi nhu caàu caûi tieán; vaø
Ñaûm baûo thuùc ñaày toaøn boä Coâng ty nhaän thöùc ñöôïc caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng;
-
Lieân heä vôùi beân ngoaøi veà vaán ñeà lieân quan ñeán Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng cuûa Coâng ty;
-
Laäp lòch vaø keá hoaïch ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä;
-
Ñeà xuaát caùc bieän phaùp nhaèm ngaên ngöøa vieäc xuaát hieän söï khoâng phuø hôïp ñoái vôùi saûn phaåm,
-
quaù trình vaø Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng;
Thaåm tra xaùc nhaän vieäc thöïc hieän caùc giaûi phaùp;
-
Phaùt hieän vaø laäp hoà sô moïi vaán ñeà veà saûn phaåm, quaù trình vaø Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng;
-
Ñeà xuaát, kieán nghò hoaëc cung caáp caùc giaûi phaùp thöïc hieän;
-
Kieåm soaùt vieäc xöû lyù tieáp theo, phaân phoái saûn phaåm khoâng phuø hôïp cho ñeán khi khuyeát taät
-
hoaëc ñieàu kieän khoâng thoûa maõn ñöôïc khaéc phuïc;
Phoái hôïp caùc Phoøng chöùc naêng ñeå thöïc hieän caùc coâng vieäc khaùc cuûa Coâng ty,
-

MA TRAÄN TRAÙCH NHIEÄM
Coâng ty

ÑK NOÄI DUNG BTG ÑDL PTC P Keá P XN P XN
Ñ Ñ/Ban HC toaùn KHK QLC
ISO D L
4 Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng
4.1 C H
Caùc yeâu caàu chung


Trang: 10
4.2 Caùc yeâu caàu veà heä thoáng taøi lieäu
4.2.1 C H
Khaùi quaùt
C H
4.2.2 Soå tay chaát löôïng
C H H H H H H
4.2.3 Kieåm soaùt taøi lieäu
C H H H H H H
4.2.4 Kieåm soaùt hoà sô
5 Traùch nhieäm cuûa laõnh ñaïo
C H
5.1 Cam keát cuûa laõnh ñaïo
C H H H H
5.2 Höôùng vaøo khaùch haøng
C H H H H H H H
5.3 Chính saùch chaát löôïng
5.4 Hoaïch ñònh HTQLCL
C H H H H H H H
5.4.1 Muïc tieâu chaát löôïng
C H
5.4.2 Hoaïch ñònh heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng
5.5 Traùch nhieäm quyeàn haïn vaø trao ñoåi thoâng tin
C H H
5.5.1 Traùch nhieäm vaø quyeàn haïn
C
5.5.2 Ñaïi dieän laõnh ñaïo
C C H H H H H
5.5.3 Trao ñoåi thoâng tin noäi boä
5.6 Xem xeùt laõnh ñaïo
C
5.6.1 Khaùi quaùt
C C H H H H H H
5.6.2 Ñaàu vaøo cuûa vieäc xem xeùt
C C H H H H H H
5.6.3 Ñaàu ra cuûa vieäc xem xeùt
6 Quaûn lyù nguoàn löïc
C H
6.1 Cung caáp caùc nguoàn löïc
C H
6.2 Nguoàn nhaân löïc
ÑK NOÄI DUNG BTG ÑDL PTC P Keá P XN P XN
Ñ Ñ/Ban HC toaùn KHK QLC
ISO D L
C H H H
6.3 Cô sôû vaät chaát
C H
6.4 Moâi tröôøng laøm vieäc
7 Taïo saûn phaåm
C H H H
7.1 Hoaïch ñònh vieäc taïo saûn phaåm
7.2 Caùc quaù trình lieân quan ñeán khaùch haøng
C C H C
7.2.1 Xaùc ñònh caùc yeâu caàu lieân quan ñeán saûn phaåm
C C H C
7.2.2 Xem xeùt caùc yeâu caàu lieân quan ñeán saûn phaåm
H H C C H H
7.2.3 Lieân laïc vôùi khaùch haøng
7.3 Thieát keá vaø phaùt trieån


Trang: 11
C H C
7.3.1 Hoaïch ñònh thieát keá vaø phaùt trieån
C H C
7.3.2 Ñaàu vaøo cuûa thieát keá vaø phaùt trieån
C H C
7.3.3 Ñaàu ra cuûa vieäc nghieân cöùu vaø phaùt trieån
C H C
7.3.4 Xem xeùt thieát keá vaø phaùt trieån
C H C
7.3.5 Kieåm tra xaùc nhaän thieát keá vaø phaùt trieån
C H C
7.3.6 Xaùc nhaän giaù trò söû duïng cuûa thieát keá vaø phaùt
trieån
C H C
7.3.7 Kieåm soaùt thay ñoåi thieát keá vaø phaùt trieån
7.4 Mua haøng
C C C
7.4.1 Quaù trình mua haøng
C C C
7.4.2 Thoâng tin mua haøng
C C C
7.4.3 Kieåm tra xaùc nhaän saûn phaåm mua vaøo
7.5 Saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï
H C C
7.5.1 Kieåm soaùt hoaït ñoäng saûn xuaát vaø cung caáp dòch
vuï
7.5.2 Xaùc nhaän giaù trò söû duïng cuûa caùc quaù trình cung
caáp saûn xuaát vaø dòch vuï
C H C
7.5.3 Nhaän bieát vaø xaùc ñònh nguoàn goác
H C H C
7.5.4 Taøi saûn cuûa khaùch haøng
C C
7.5.5 Baûo toaøn saûn phaåm
C C
7.6 Kieåm soaùt phöông tieän theo doõi vaø ño löôøng
ÑK NOÄI DUNG BTG ÑDL PTC P Keá P XN P XN
Ñ Ñ/Ban HC toaùn KHK QLC
ISO D L
C H C C
8.1 Khaùi quaùt
8.2 Theo doõi vaø ño löôøng
C C H H H
8.2.1 Söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng
C C H H H H H H
8.2.8 Ñaùnh giaù noäi boä
C C H H H H H H
8.2.3 Theo doõi vaø ño löôøng caùc quaù trình
C C C
8.2.4 Theo doõi vaø ño löôøng saûn phaåm
C C C
8.3 Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp
C H H H H H H
8.4 Phaân tích döõ lieäu
C C H H H H H H
8.5.1 Caûi tieán thöôøng xuyeân
C C H H H H H H
8.5.2 Haønh ñoäng khaéc phuïc
C C H H H H H H
8.5.3 Haønh ñoäng phoøng ngöøa
* C: chính, H: hoã trôï
Trang: 12
5.5.3 Thoâng tin noäi boä:
Caùch thöùc trao ñoåi thoâng tin trong Coâng ty ñöôïc Qui ñònh trong caùc taøi lieäu cuûa Heä
thoáng. Theo ñoù, traùch nhieäm cung caáp, xöû lyù thoâng tin ñöôïc qui ñònh theo chöùc naêng nhieäm
vuï.
Caùc hình thöùc truyeàn ñaït thoâng tin khaùc coù theå thoâng qua:
- Caùc cuoäc hoïp, caùc lôùp huaán luyeän, ñaøo taïo;
- Caùc thoâng baùo, baùo caùo baèng vaên baûn hay baèng lôøi tröïc tieáp.
Ñaïi dieän laõnh ñaïo coù traùch nhieäm ñaûm baûo caùc thoâng tin trong noäi boä Coâng ty ñöôïc
thoâng suoát, vaø caùc thoâng tin veà hoaït ñoäng cuûa Heä thoáng ñöôïc chuyeån ñeán Laõnh ñaïo.

Taøi lieäu lieân quan:
Baûn qui ñònh chöùc naêng nhieäm vuï vaø moâ taû coâng vieäc caùc boä phaän cuûa Coâng ty.
-
Qui ñònh veà vieäc quaûn lyù thoâng tin, döõ lieäu treân maùy vi tính.
-
Ma traän traùch nhieäm, quyeàn haøn ñoái vôùi vieäc thöïc hieän Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng.
-

5.6 Xem xeùt cuûa laõnh ñaïo:
Trang: 13
Caùc cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo ñöôïc trieäu taäp ñeå ñaùnh giaù toaøn boä Heä thoáng
quaûn lyù chaát löôïng vaø nhaèm naâng cao tính hieäu löïc vaø hieäu quaû cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát
löôïng.
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc xem xeùt cuûa laõnh ñaïo: 0021
Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô: 0085
Trang: 14
CHÖÔNG 6
QUAÛN LYÙ NGUOÀN LÖÏC
6.1 Cung caáp nguoàn löïc:
Ban Giaùm Ñoác Coâng ty xaùc ñònh vaø cung caáp ñaày ñuû caùc nguoàn löïc caàn thieát ñeå
thöïc hieän, duy trì vaø thöôøng xuyeân naâng cao hieäu löïc cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng, vaø
nhaèm taêng söï thoûa maõn khaùch haøng baèng caùch ñaùp öùng caùc yeâu caàu cuûa khaùch haøng.
Vieäc xem xeùt caùc nguoàn löïc coù theå ñöôïc thöïc hieän ñònh kyø trong cuoäc hoïp xem
xeùt cuûa laõnh ñaïo hoaëc xem xeùt töø nhöõng ñeà xuaát cuï theå trong töøng keá hoaïch, döï aùn.
Nhu caàu veà nguoàn löïc ñöôïc xem xeùt, xaùc ñònh treân cô sôû nhu caàu ñeå thöïc hieän
muïc tieâu chaát löôïng, döï aùn vaø xem xeùt ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän coâng vieäc.
Vieäc quyeát ñònh veà nguoàn löïc ñöôïc uûy quyeàn tôùi töøng caáp quaûn lyù theo baûn Qui
ñònh traùch nhieäm vaø quyeàn haïn.
6.2 Nguoàn nhaân löïc:
Laõnh ñaïo cao nhaát cuûa Coâng ty ñaûm baûo moïi caùn boä coâng nhaân vieân phaûi ñöôïc
ñaøo taïo thích hôïp ñeå coù ñuû naêng löïc ñaûm nhieäm coâng vieäc ñöôïc giao.
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc Tuyeån duïng vaø Ñaøo taïo: 0044
6.3 Cô sôû haï taàng:
Cô sôû haï taàng cuûa Coâng ty ñöôïc xaùc ñònh bao goàm:
a) Nhaø cöûa, khoâng gian laøm vieäc vaø caùc phöông tieän keøm theo;
b) Trang thieát bò (caû phaàn cöùng vaø phaàn meàm); vaø
c) Dòch vuï hoã trôï (nhö vaän chuyeån, trao ñoåi thoâng tin).
Nhu caàu veà cô sôû haï taàng ñöôïc ñaùp öùng thoâng qua caùc keá hoaïch duy tu, baûo döôõng
trang thieát bò, nhaø xöôûng, keá hoaïch xaây döïng cô baûn, keá hoaïch ñaàu tö trang thieát bò, maët
baèng, kho baõi.
Vieäc xaây döïng keá hoaïch ñaùp öùng nhu caàu cô sôû haï taàng do caùcPhoøng chöùc naêng thöïc
hieän theo chæ ñaïo cuûa Ban Toång Giaùm Ñoác vaø bieân baûn cuoäc hoïp xem xeùt cuûa laõnh ñaïo.
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc baûo trì thieát bò: 0073
6.4 Moâi tröôøng laøm vieäc:
Coâng ty xaùc ñònh vaø quaûn lyù moâi tröôøng laøm vieäc caàn thieát ñeå ñaït ñöôïc söï phuø hôïp
ñoái vôùi caùc yeâu caàu cuûa saûn phaåm, caùc yeáu toá cuûa moâi tröôøng laøm vieäc bao goàm:Trang: 15
Ñaûm baûo aùnh saùng ñaày ñuû, tö theá laøm vieäc cuûa nhaân vieân phuø hôïp, khoâng gian laøm
-
vieäc ñuû ñeå thao taùc;
Nhieät ñoä moâi tröôøng, thoâng gioù, ñoä aåm, tieáng oàn, khoùi buïi, muøi hoâi, vaø caùc chaát ñoäc haïi
-
aûnh höôûng ñeán söùc khoeû cuûa ngöôøi lao ñoäng;
- Maët baèng saïch seõ, trang bò ñaày ñuû cô sôû phuï, veä sinh cho ngöôøi lao ñoäng;
- Moâi tröôøng kho baõi vaø nôi saûn xuaát ñaûo baûo ñieàu kieän ñeå khoâng laøm aûnh höôûng hay suy
giaûm chaát löôïng saûn phaåm;
- Duy trì moái quan heä thaân thieän, ñoaøn keát trong toaøn Coâng ty.
Vieäc ñaùnh giaù moäi tröôøng laøm vieäc ñöôïc thöïc hieän ñònh kyø haøng naêm theo keá hoaïch
kieåm tra moâi tröôøng cuûa Cô quan y teá. Boä phaän vaên phoøng vaø Traïm Y teá caên cöù theo keát
quaû kieåm tra vaø khuyeán caùo cuûa cô quan kieåm tra ñeå ñeà xuaát caùc bieän phaùp thích hôïp vaø
laäp keá hoaïch toå chöùc thöïc hieän.
Trang: 16
CHÖÔNG 7
THÖÏC HIEÄN SAÛN PHAÅM
7.1 Hoaïch ñònh vieäc taïo saûn phaåm:
Coâng ty laäp keá hoaïch vaø trieån khai caùc quaù trình caàn thieát ñoái vôùi vieäc taïo saûn
phaåm. Hoaïch ñònh vieäc taïo saûn phaåm phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu cuûa caùc quaù trình khaùc
trong heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng.
Khi hoaïch ñònh, Coâng ty xaùc ñònh nhöõng ñieàu sau:
a) Caùc muïc tieâu chaát löôïng vaø caùc yeâu caàu ñoái vôùi saûn phaåm, caùc yeâu caàu naøy bao goàm caùc
yeâu caàu xaùc ñònh trong caùc taøi lieäu ñaët haøng/môøi thaàu cuûa khaùch haøng, caùc yeâu caàu kyõ
thuaät/tieâu chuaån saûn phaåm, caùc maãu ñoái chöùng, vaø caùc yeâu caàu Luaät ñònh coù lieân quan;
b) Xaùc ñònh caùc quaù trình, taøi lieäu caàn thieát vaø vieäc cung caáp caùc nguoàn löïc cuï theå ñeå thöïc
hieän saûn phaåm;
c) Caùc hoaït ñoäng kieåm tra xaùc nhaän vaø xaùc nhaän giaù trò söû duïng, caùc hoaït ñoäng theo doõi,
kieåm tra vaø thöû nghieäm cuï theå ñoái vôùi saûn phaåm vaø caùc chuaån möïc chaáp nhaän saûn phaåm;
d) Caùc hoà sô caàn thieát ñeå cung caáp baèng chöùng raèng caùc quaù trình thöïc hieän vaø saûn phaåm taïo
thaønh ñaùp öùng caùc yeâu caàu.
Keát quaû hoaïch ñònh vieäc thöïc hieän saûn phaåm theå hieän döôùi daïng: Baûn veõ, caùc loaïi Keá
hoaïch, Thuû tuïc, Höôùng daãn, Tieâu chuaån, Bieåu maãu.
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc laäp keá hoaïch vaø trieån khai saûn xuaát: 0119

7.2 Caùc quaù trình lieân quan ñeán khaùch haøng:
Vieäc thöïc hieän caùc yeâu caàu lieân quan ñeán saûn phaåm vaø vieäc xem xeùt caùc yeâu caàu
ñoù ñöôïc xaùc ñònh trong thuû tuïc naøy ñeå ñaûm baûo moïi yeáu toá lieân quan ñeán saûn phaåm ñaõ
ñöôïc giaûi quyeát tröôùc khi kyù keát hôïp ñoàng.
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc xem xeùt hôïp ñoàng: 0101
Thuû tuïc ghi nhaän vaø xöû lyù yù kieán, khieáu naïi cuûa khaùch haøng: 0122


7.3 Thieát keá vaø phaùt trieån:


Hieän nay coâng ty thieát keá vaø phaùt trieån saûn phaåm theo caùc böôùc sau:
Hoaïch ñònh cho vieäc phaùt trieån saûn phaåm;
-
Xem xeùt caùc yeâu caàu ñaàu vaøo;
-

Trang: 17
Xem xeùt vaø xaùc ñònh vieäc ñaùp öùng ñaàu ra cuûa phaùt trieån;
-
Xem xeùt ñaùnh giaù khaû naêng ñaùp öùng;
-
Kieåm tra xaùc nhaän;
-
Xaùc ñònh giaù trò söû duïng neáu caàn thieát;
-
Kieåm soaùt caùc thay ñoåi neáu coù phaùt sinh xaûy ra.
-

Taøi lieäu lieân quan: Höôùng daãn coâng vieân thieát keá vaø phaùt trieån saûn phaåm: 0210

7.4 Mua haøng:
Caùc Nhaø cung caáp nguyeân lieäu, phuï lieäu, dòch vuï hoã trôï ñöôïc ñaùnh giaù treân cô sôû ñaùp
öùng ñöôïc caùc yeâu caàu chaát löôïng caùc saûn phaåm, dòch vuï mua vaøo nhaèm baûo ñaûm caùc saûn
phaåm, dòch vuï naøy phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu saûn xuaát. Töø ñoù, thieát laäp danh saùch caùc nhaø cung
caáp ñöôïc xeùt duyeät ñeå trình Toång Giaùm Ñoác quyeát ñònh choïn Nhaø cung öùng ñeå mua haøng
hoaù, dòch vuï.
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc mua haøng hoaù, dòch vuï: 0096
7.5 Saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï:
7.5.1 Kieåm soaùt saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï:
Coâng ty laäp keá hoaïch vaø thöïc hieän vieäc saûn xuaát vaø cung caáp dòch vuï trong ñieàu kieän
ñöôïc kieåm soaùt. Caùc ñieàu kieän ñöôïc kieåm soaùt bao goàm:
a) Söï saün coù caùc thoâng tin moâ taû caùc ñaëc tính cuûa saûn phaåm;
b) Caùc Höôùng daãn coâng vieäc taïi caùc coâng ñoaïn cuûa saûn xuaát luoân saün coù ñeå ñaûm baûo moïi
nhaân vieân thöïc hieän ñuùng coâng vieäc;
c) Caùc trang thieát bò phuø hôïp luoân saün coù;
d) Caùc phöông tieän theo doõi vaø ño löôøng thích hôïp ôû caùc giai ñoaïn kieåm tra;
e) Thöïc hieän vieäc giaùm saùt vaø ño löôøng caùc quaù trình theo ñuùng keá hoaïch kieåm soaùt quaù
trình vaø keá hoaïch kieåm tra thöû nghieäm;
f) Thöïc hieän caùc hoaït ñoäng thoâng qua, giao haøng vaø caùc hoaït ñoäng sau giao haøng theo Qui
ñònh cuûa coâng ty vaø theo nhöõng thoaû thuaän vôùi khaùch haøng;
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc laäp keá hoaïch vaø trieån khai saûn xuaát: 0119
Thuû tuïc baûo toaøn vaø giao saûn phaåm: 0073
Thuû tuïc baûo quaûn tieáp nhaän taøi saûn khaùch haøng: 0112


7.5.2 Coâng ty khoâng coù quaù trình ñaëc bieät naøo trong quaù trình saûn xuaát, tröôøng hôïp phaùt
sinh theâm quaù trình ñaëc bieät, coâng ty seõ thöïc hieän theo yeâu caàu cuûa tieâu chuaån ISO
9001:2000.
7.5.3 Nhaän bieát vaø xaùc ñònh nguoàn goác:
Vieäc nhaän bieát saûn phaåm ñöôïc thöïc hieän thoâng qua: moâ taû hình daïng, teân goïi, kyù
maõ hieäu, vò trí, bao bì, tem, nhaõn daùn treân bao bì vaø saûn phaåm.

Trang: 18
Caùc traïng thaùi ño löôøng cuûa saûn phaåm bao goàm: Chöa kieåm tra, ñang kieåm tra,
kieåm tra roài vaø khoâng ñaït, kieåm tra roài vaø ñaït, chôø xöû lyù, loaïi boû. Caùc traïng thaùi naøy ñöôïc
nhaän daïng thoâng qua baûng baùo, vò trí, vaät chöùa, phieáu kieåm tra, tem chaát löôïng, chöõ kyù.
Vieäc xaùc ñònh nguoàn goác khi coù yeâu caàu ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc hoà sô lieân
quan trong quaù trình hoaït ñoäng, tem chaát löôïng, maõ soá, ngaøy saûn xuaát.
Taøi lieäu lieân quan:
Höôùng daãn nhaän bieát vaø xaùc ñònh nguoàn goác saûn phaåm: 0188, 0189, 0190, 0191
7.5.4 Taøi saûn cuûa khaùch haøng:
Coâng ty qui ñònh caùch thöùc vaø trieån khai gìn giöõ taøi saûn cuûa khaùch haøng khi chuùng
thuoäc söï kieåm soaùt cuûa Coâng ty hay ñang ñöôïc Coâng ty söû duïng. Coâng ty ñaûm baûo vieäc
nhaän bieát, kieåm tra xaùc nhaän, baûo veä taøi saûn do khaùch haøng cung caáp ñeå söû duïng hoaëc ñeå
hôïp thaønh saûn phaåm. Baát kyø taøi saûn naøo cuûa khaùch haøng bò maát maùt, hö hoûng hoaëc ñöôïc
phaùt hieän khoâng phuø hôïp cho vieäc söû duïng, ñeàu ñöôïc thoâng baùo cho khaùch haøng vaø caùc hoà
sô ñöôïc duy trì theo Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô.
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc tieáp nhaän vaø baûo quaûn taøi saûn cuûa khaùch haøng: 0112
7.5.5 Baûo toaøn saûn phaåm:
Coâng ty qui ñònh vaø thöïc hieän caùc bieän phaùp ñeå baûo toaøn söï phuø hôïp cuûa saûn
phaåm trong suoát caùc quaù trình noäi boä vaø giao haøng ñeán vò trí ñaõ ñònh. Vieäc baûo toaøn naøy
bao goàm nhaän bieát, xeáp dôõ, bao goùi, löu giöõ vaø baûo quaûn.
Vieäc baûo toaøn cuõng phaûi aùp duïng vôùi caùc boä phaän caáu thaønh cuûa saûn phaåm.
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc baûo toaøn vaø giao saûn phaåm: 0073
7.6 Kieåm soaùt caùc thieát bò theo doõi vaø ño löôøng:
Coâng ty trieån khai xaùc ñònh vieäc theo doõi vaø ño löôøng caàn thöïc hieän, caùc phöông
tieän theo doõi vaø ño löôøng caàn thieát ñeå cung caáp baèng chöùng veà söï phuø hôïp cuûa saûn phaåm
ñoái vôùi caùc yeâu caàu ñaõ xaùc ñònh.
Coâng ty thieát laäp caùc quaù trình ñeå ñaûm baûo raèng vieäc theo doõi vaø ño löôøng coù theå
tieán haønh vaø ñöôïc tieán haønh moät caùch nhaát quaùn vôùi caùc yeâu caàu theo doõi vaø ño löôøng.
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc hieäu chuaån, kieåm soaùt thieát bò ño: 0105
Trang: 19
Chöông 8
ÑO LÖÔØNG, PHAÂN TÍCH VAØ CAÛI TIEÁN
8.1 Khaùi quaùt:
Coâng ty hoaïch ñònh vaø trieån khai caùc quaù trình theo doõi, ño löôøng, phaân tích vaø caûi
tieán caàn thieát
a) Ñeå chöùng toû söï phuø hôïp cuûa saûn phaåm;
b) Ñeå ñaûm baûo söï phuø hôïp cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng; vaø
c) Ñeå thöôøng xuyeân naâng cao tính hieäu löïc cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng;
Caùc kyõ thuaät thoáng keâ ñöôïc aùp duïng ñeå hoã trôï theâm cho quaù trình ño löôøng, phaân tích
vaø caûi tieán.
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc ñaùnh giaù noäi boä maõ soá:0015
Thuû tuïc aùp duïng kyõ thuaät thoáng keâ maõ soá: 0127
8.2 Theo doõi vaø Ño löôøng:
8.2.1 Söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng:
Coâng ty toå chöùc thu thaäp vaø phaân tích caùc thoáng tin veà söï chaáp nhaän cuûa khaùch haøng
veà vieäc Coâng ty coù ñaùp öùng yeâu caàu cuûa khaùch haøng hay khoâng, coi ñoù nhö moät trong nhöõng
thöôùc ño möùc ñoä thöïc hieän cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. Coâng ty xaùc ñònh caùc phöông
phaùp ñeå thu thaäp vaø söû duïng caùc thoâng tin naøy.
Söï thoaû maõn cuûa khaùch haøng coù theå ñöôïc ñaùnh giaù thoâng qua:
- Thò phaàn cuûa Coâng ty;
- Chæ soá khaùch haøng laäp laïi;
- Söï phaøn naøn cuûa khaùch haøng;
- Caùc yeâu caàu baûo haønh, baûo trì;
- Caùc giaûi thöôûng do caùc hieäp hoäi ñaïi dieän cho khaùch haøng toå chöùc;
- Phaân tích caùc thoâng tin thu thaäp ñöôïc töø caùc yù kieán/khieáu naïi cuûa khaùch haøng.
Taøi lieäu lieân quan:
Höôùng daãn thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin cuûa khaùch haøng maõ soá: 0122
Thuû tuïc aùp duïng kyõ thuaät thoáng keâ maõ soá: 0127
Trang: 20
8.2.2 Ñaùnh giaù noäi boä:
Ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä nhaèm töï phaùt hieän nhöõng khoâng phuø hôïp ñeå khaéc phuïc
vaø caûi tieán chaát löôïng ñaûm baûo phuø hôïp so vôùi nhöõng yeâu caàu cuûa Tieâu chuaån vaø caùc Thuû
tuïc taøi lieäu vaø ñaûm baûo hieäu löïc cuûa Heä thoáng.
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc ñaùnh giaù noäi boä: 0015
Thuû tuïc haønh ñoäng khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa: 0027
8.2.3 Theo doõi vaø Ño löôøng caùc quaù trình:
Coâng ty aùp duïng caùc phöông phaùp thích hôïp cho vieäc theo doõi vaø, khi coù theå, ño
löôøng caùc quaù trình cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng. Caùc phöông phaùp naøy ñeå chöùng toû
khaû naêng cuûa caùc quaù trình ñeå ñaït ñöôïc caùc keát quaû ñaõ hoaïch ñònh. Khi khoâng ñaït ñöôïc
caùc keát quaû theo hoaïch ñònh, phaûi tieán haønh khaéc phuïc vaø haønh ñoäng khaéc phuïc moät caùch
thích hôïp ñeå ñaûm baûo söï phuø hôïp cuûa saûn phaåm.
Caùc phöông phaùp theo doõi vaø ño löôøng caùc quaù trình coù theå ñöôïc thöïc hieän thoâng
qua:
- Giaùm saùt vieäc kieåm soaùt caùc thoâng soá quaù trình;
- Theo doõi xu höôùng phaùt trieån cuûa caùc saûn phaåm khoâng phuø hôïp;
- Phaân tích caùc yù kieán cuûa khaùch haøng trong quaù trình söû duïng saûn phaåm;
- Thöïc hieän ñaùnh giaù hieäu löïc caùc quaù trình theo keá hoaïch hoaëc ñoät xuaát;
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc aùp duïng kyõ thuaät thoáng keâ: 0127
Thuû tuïc theo doõi, ño löôøng caùc quaù trình: 0130
8.2.4 Theo doõi vaø ño löôøng saûn phaåm:
Coâng ty theo doõi vaø ño löôøng caùc ñaëc tính cuûa saûn phaåm ñeå kieåm tra xaùc nhaän
raèng caùc yeâu caàu veà saûn phaåm ñöôïc ñaùp öùng. Vieäc ño löôøng vaø giaùm saùt naøy phaûi ñöôïc
tieán haønh taïi nhöõng giai ñoaïn thích hôïp cuûa quaù trình taïo saûn phaåm theo caùc saép xeáp
hoaïch ñònh töø khi nhaän saûn phaåm, trong quaù trình taïo saûn phaåm ñeán khi kieåm tra cuoái
cuøng tröôùc khi nhaäp kho giao cho khaùch haøng.
Hoà sô kieåm tra thöû nghieäm ñöôïc duy trì theo Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô. Caùc hoà sô
naøy cuõng chæ ra ngöôøi coù quyeàn haïn trong vieäc thoâng qua saûn phaåm.
Chæ ñöôïc thoâng qua saûn phaåm vaø chuyeån giao dòch vuï khi ñaõ hoaøn thaønh thoûa
ñaùng caùc hoaït ñoäng theo hoaïch ñònh, neáu khoâng phaûi ñöôïc pheâ duyeät cuûa ngöôøi coù thaåm
quyeàn vaø, neáu coù theå, cuûa khaùch haøng.
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc laäp Keá hoaïch vaø trieån khai saûn xuaát: 0119
Thuû tuïc kieåm tra ño löôøng saûn phaåm: 0128
8.3 Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp:

Trang: 21
Coâng ty thieát laäp vaø thöïc hieän Thuû tuïc kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp ñeå ñaûm
baûo raèng saûn phaåm khoâng phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu ñöôïc nhaän bieát vaø kieåm soaùt ñeå
phoøng ngöøa vieäc söû duïng hoaëc chuyeån giao voâ tình.
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp: 0115
8.4 Phaân tích döõ lieäu:
Coâng ty aùp duïng caùc kyõ thuaät thoáng keâ ñeå xaùc ñònh, thu thaäp vaø phaân tích caùc döõ
lieäu töông öùng ñeå chöùng toû söï thích hôïp vaø tính hieäu löïc cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng
vaø ñaùnh giaù xem söï caûi tieán thöôøng xuyeân hieäu löïc cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng coù
theå tieán haønh ôû ñaâu.
Vieäcï phaân tích döõ lieäu nhaém tôùi caùc thoâng tin coù lieân quan veà:
a) Söï thoûa maõn cuûa khaùch haøng, caùc khieáu naïi cuûa khaùch haøng;
b) Söï phuø hôïp vôùi caùc yeâu caàu veà saûn phaåm;
c) Ñaëc tính vaø xu höôøng cuûa caùc quaù trình vaø saûn phaåm, keå caû caùc cô hoäi cho haønh ñoäng
phoøng ngöøa; vaø
d) Tæ leä saûn phaåm hoûng, caùc khuyeát taät xuaát hieän (keå caû trong quaù trình baûo haønh);
e) Caùc söï coá, hö hoûng maùy moùc;
f) Ngöôøi cung öùng.
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc aùp duïng kyõ thuaät thoáng keâ: 0127
8.5 Caûi tieán:
8.5.1 Caûi tieán thöôøng xuyeân:
Coâng ty thöôøng xuyeân naâng cao tính hieäu löïc cuûa Heä thoáng quaûn lyù chaát löôïng
thoâng qua vieäc söû duïng chính saùch chaát löôïng, muïc tieâu chaát löôïng, keát quaû ñaùnh giaù,
vieäc phaân tích döõ lieäu, haønh ñoäng khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa vaø söï xem xeùt cuûa laõnh ñaïo.
Caùc thoâng tin naøy seõ ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh caùc cô hoäi caûi tieán Heä thoáng.
Ngoaøi ra, Coâng ty khuyeán khích nhaân vieân caûi tieán thöôøng xuyeân hieäu quaû coâng
vieäc cuûa mình thoâng qua caùc ñeà xuaát nhaèm taêng naêng suaát, chaát löôïng vaø hieäu quaû coâng
vieäc. Caùc ñeà xuaát naøy ñöôïc Tröôûng Boä phaän tieáp nhaän vaø trieån khai thoâng qua Thuû tuïc
haønh ñoäng khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa.
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc caûi tieán thöôøng xuyeân: 0113
Thuû tuïc haønh ñoäng khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa: 0027
8.5.2 Haønh ñoäng khaéc phuïc:
Coâng ty thieát laäp Thuû tuïc ñeå thöïc hieän haønh ñoäng nhaèm loaïi tröø nguyeân nhaân cuûa
söï khoâng phuø hôïp ñeå ngaên ngöøa söï taùi dieãn. Caùc haønh ñoäng khaéc phuïc ñöôïc thöïc hieän
töông öùng vôùi taùc ñoäng cuûa söï khoâng phuø hôïp gaëp phaûi.


Trang: 22
Hoà sô thöïc hieän haønh ñoäng khaéc phuïc ñöôïc löu giöõ theo Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc haønh ñoäng khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa: 0127
8.5.3 Haønh ñoäng phoøng ngöøa:
Coâng ty thieát laäp thuû tuïc ñeå xaùc ñònh vaø thöïc hieän caùc haønh ñoäng nhaèm loaïi boû
nguyeân nhaân cuûa söï khoâng phuø hôïp tieàm aån ñeå ngaên chaën söï xuaát hieän cuûa chuùng. Caùc
haønh ñoäng phoøng ngöøa ñöôïc tieán haønh vôùi möùc ñoä töông öùng vôùi taùc ñoäng cuûa caùc vaán ñeà
tieàm aån.
Hoà sô thöïc hieän haønh ñoäng phoøng ngöøa ñöôïc löu giöõ theo Thuû tuïc kieåm soaùt hoà sô
Taøi lieäu lieân quan:
Thuû tuïc haønh ñoäng khaéc phuïc vaø phoøng ngöøa: 0127
Phuï luïc 1: Moâ taû caùc quaù trình trong heä thoáng cuûa Coâng ty
Caùc quaù trình trong heä thoáng ñöôïc chia thaønh 3 loaïi:
1- Caùc quaù trình chæ ñaïo: Caùc quaù trình xuyeân suoát trong toå chöùc, ñeà caäp ñeán vaán ñeà chæ ñaïo
,ñònh höôùng hoaït ñoäng, xaây döïng chính saùch, laäp keá hoaïch chaát löôïng. Caùc quaù trình naøy cung
caáp söï höôùng daãn vaø ñaûm baûo söï lieàn maïch cuûa caùc quaù trình khaùc.


Trang: 23
2- Caùc quaù trình thöïc hieän: Caùc quaù trình aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán söï thoûa maõn cuûa khaùch
haøng
3- Caùc quaù trình hoã trôï: Caùc quaù trình khoâng tröïc tieáp thoaû maõn khaùch haøng nhöng laïi caàn cho
hoaït ñoäng vaø söï phaùt trieån cuûa Coâng ty. Caùc quaù trình naøy tham gia hoã trôï töøng phaàn cho caùc
quaù trình chæ ñaïo vaø thöïc hieän.
BAÛNG LIEÄT KEÂ CAÙC QUAÙ TRÌNH TRONG HEÄ THOÁNG
Loaïi Teân quaù trình Taøi lieäu lieân quan
Laõnh ñaïo Thuû tuïc XXLÑ, Laäp KH vaø trieån khai saûn xuaát,
Quaù
Ñaùnh giaù chaát löôïng noäi boä Thuû tuïc Ñaùnh giaù noäi boä
trình
Thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin töø khaùch HDCV Thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin töø khaùch
laõnh
haøng haøng,
ñaïo
Ñaùnh giaù caùc quaù tình Thuû tuïc Ñaùnh giaù caùc quaù tình
Caûi tieán thöôøng xuyeân Thuû tuïc Caûi tieán thöôøng xuyeân
Phaân tích döõ lieäu Thuû tuïc aùp duïng kyõ thuaät thoáng keâ
Nhaän vaø phaân loaïi yeâu caàu Thuû tuïc Xem xeùt hôïp ñoàng
Xaùc laäp hôïp ñoàng Thuû tuïc Xem xeùt hôïp ñoàng
Thieát keá vaø phaùt trieån HDCV thieát keá vaø phaùt trieån saûn phaåm
Ñaùnh giaù vaø giaùm saùt beân cung öùng Thuû tuïc Ñaùnh giaù nhaø cung öùng
Quaù
Mua haøng Thuû tuïc Mua haøng
trình
Saûn xuaát Thuû tuïc Laäp keá hoaïch vaø trieån khai saûn xuaát
thöïc
Laép ñaët Thuû tuïc Laép ñaët, tieáp nhaän vaø baûo quaûn taøi saûn
hieän
Nhaäp kho, baûo quaûn cuûa khaùch haøng
Xöû lyù khieáu naïi Thuû tuïc Xöû lyù thu thaäp thoâng tin, xöû lyù khieáu
naïi khaùch haøng
Baûo quaûn, giao haøng Thuû tuïc baûo toaøn vaø giao saûn phaåm
Kieåm tra, ño löôøng, thöû nghieäm Thuû tuïc theo doõi, ño löôøng caùc quaù trình, Thuû
tuïc kieåm tra thöû nghieäm saûn phaåm
Quaù Baûo trì thieát bò Thuû tuïc Baûo trì thieát bò
trình Kieåm soaùt thieát bò ño Thuû tuïc Kieåm soaùt thieát bò ño
Cung caáp nguoàn nhaân löïc Thuû tuïc Ñaøo taïo, tuyeån duïng
hoã
Kieåm soaùt taøi lieäu Thuû tuïc Kieåm soaùt taøi lieäu
trôï Kieåm soaùt hoà sô Thuû tuïc Kieåm soaùt hoà sô
Haønh ñoäng khaéc phuïc–phoøng ngöøa Thuû tuïc Haønh ñoäng khaéc phuïc–phoøng ngöøa
Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp Thuû tuïc Kieåm soaùt saûn phaåm khoâng phuø hôïp
Trang: 24
PHUÏ LUÏC 2: Trình töï vaø moái töông taùc cuûa caùc quaù trình

CAÛI TIEÁN THÖÔØNG XUYEÂN

LAÕNH ÑAÏO

PHAÂN TÍCH DÖÕ LIEÄU

THU THAÄP YÙ KIEÁN/
KHAÛO SAÙT THÒ TRÖÔØNG

NHAÄN VAØ PHAÂN ÑAÙNH GIAÙ QUAÙ TRÌNH
LOAÏI YEÂU CAÀU
ÑAÙNH GIAÙ CL NOÄI BOÄ

K
H
XAÙC LAÄP HÔÏP LAØM MAÃU ÑOÁI

AÙ ÑOÀNG


C ÑAÙNH
GIAÙ/GIAÙM
MUA HAØNG
KIEÅM TRA

H
SAÙT NHAØ
Yes
CUNG ÖÙNG
No
SAÛN XUAÁT

Yes No
H
NHAÄP KHO
KIEÅM TRA
BAÛO QUAÛN

AØ XÖÛ LYÙ SAÛN
LAÉP ÑAËT PHAÅM KHOÂNG
N PHUØ HÔÏP
Yes

G KIEÅM TRA
GIAO HAØNG
No

XÖÛ LYÙ KHIEÁU
NAÏI
CUNG CAÁP NGUOÀN NHAÂN LÖÏC

BAÛO TRÌ THIEÁT BÒ

KIEÅM SOAÙT THIEÁT BÒ ÑO

KIEÅM SOAÙT TAØI LIEÄU

KIEÅM SOAÙT HOÀ SÔ

Trang: 25
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản