Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Tập 4

Chia sẻ: ctnhukieu6

Tập 4: Xử lý ô nhiễm ngành tẩy nhuộm - Cùng với sự phát triển của xã hội, ngành công nghiệp tẩy ở Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng, Hiện nay chỉ riêng các cơ sở tẩy nhuộm tiểu thủ công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 75 cơ sở tẩy nhuộm.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sổ tay hướng dẫn xử lý ô nhiễm môi trường trong sản xuất tiểu thủ công nghiệp - Tập 4

SÔÛ KHOA HOÏC, COÂNG NGHEÄ VAØ MOÂI TRÖÔØNG
THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH
SOÅ TAY HÖÔÙNG DAÃN
XÖÛ LYÙ OÂ NHIEÃM MOÂI TRÖÔØNG TRONG
SAÛN XUAÁT TIEÅU THUÛ COÂNG NGHIEÄPTaäp 4 :
XÖÛ LYÙ OÂ NHIEÃM
NGAØNH TAÅY NHUOÄM
Thaønh phoá Hoà Chí Minh 1998
Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng
nghieäpMUÏC LUÏC

Môû ñaàu…………………………………………………………………………………………………………………..…….…..….2
1. Caùc vaán ñeà moâi tröôøng cuûa ngaønh taåy nhuoäm…………………………………………..3
1.1. Sô ñoà coâng ngheä saûn xuaát…………………………………………………………….…………..3
1. 2. Baûng toùm taét caùc taùc nhaân oâ nhieãm chính ……………………………..…………3
1. 3. Tính ñoäc haïi cuûa thuoác nhuoäm höõu cô………………………………………………….5
1. 4. Tieâu chuaån kieåm soaùt chaát thaûi oâ nhieãm………………………………………………8
2. Caùc phöông phaùp xöû lyù oâ nhieãm…………………………………………………………..…………..9
2.1. Caùc coâng ngheä xöû lyù nöôùc thaûi ngaønh taåy nhuoäm…………………………….9
2.1.1.Xöû lyù baäc I……………………………………………………………………………………..9
2.1.2. Xöû lyù baäc II…………………………………………………………………………………11
2.1.3. Xöû lyù baäc III……………………………………………………………………………….13
. 2.1.4. Xöû lyù buøn ………………………………………………………………………………….15
2.2. Xöû lyù khí thaûi vaø bieän phaùp thöïc hieän giaûm thieåu
oâ nhieãm khoâng khí ngaønh taåy nhuoäm ………………………………………………16
2.2.1. Phöông phaùp haáp thuï……………………………………………………………16
2.2.2. Phöông phaùp haáp phuï………………………………………………………….17
2.3. Khoáng cheá oâ nhieãm chaát thaûi raén……………………………………………………….18
2.4. Caùc ñieàu kieän an toaøn lao ñoäng trong ngaønh taåy nhuoäm………….18
2.5. Moät soá bieän phaùp sô boä thöïc teá nhaèm giaûm oâ nhieãm
ngaønh deät nhuoäm……………………………………………………………………………………….19
3. Caùc giaûi phaùp xöû lyù oâ nhieãm thöïc tieãn ngaønh taåy nhuoäm…………………20
3.1. Giaûi phaùp xöû lyù……………………………………………………………………………………………20
3.2. Quaù trình vaän haønh, baûo trì heä thoáng xöû lyù
nöôùc thaûi taåy nhuoäm…………………………………………………………………………………22
3.2.1. Chuaån bò hoùa chaát……………………………………………………………………….22
3.2.2. Chuaån bò ñieän cho ñoäng cô………………………………………………………22
3.2.3. Vaän haønh heä thoáng …………………………………………………………………….22
3.2.4. Baûo trì…………………………………………………………………………………………………23
3.3. Hình aûnh moät soá heä thoáng xöû lyù nöôùc thaûi taåy nhuoäm
ñaõ xaây döïng…………………………………………………………………………………………………24
4. Baûng khaùi toaùn kinh phí moät soá thieát bò chính xöû lyù nöôùc thaûi tieåu
thuû coâng nghieäp taåy nhuoäm baèng phöông phaùp hoaù lyù vôùi qui moâ theo
meû ………………………………………………………………………………………………………………………………26

Ngaønt taåy nhuoäm 3
Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng
nghieäp
5. Danh muïc caùc ñôn vò tö vaán……………………………………………………………………………….28
CAÙC TÖØ VIEÁT TAÉT


COD (Chemical Oxygen Demand) : Nhu caàu oxy hoùa hoïc
BOD5 (Biochemical Oxygen Demand) : Nhu caàu oxy sinh hoùa 5
ngaøy
DO (Dissolved Oxygen) : Oxy hoøa tan
SS (Suspended Solids) : Caën lô löûng
TDS (Total Dissolved Solids) : Toång chaát raén hoøa tan
VS (Volitile Solids) : Chaát raén bay hôi
DS (Dissolved Solids) : Chaát raén hoøa tan
TCVN : Tieâu chuaån Vieät Nam
KPH : Khoâng phaùt hieän
Ngaønt taåy nhuoäm 4
Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng
nghieäp
LÔØI NOÙI ÑAÀU

Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi, ngaønh coâng nghieäp taåy ôû Vieät
nam ñang gia taêng nhanh choùng. Hieän nay chæ rieâng caùc cô sôû taåy nhuoäm
tieåu thuû coâng nghieäp cuûa thaønh phoá Hoà Chí Minh coù khoaûng 75 cô sôû taåy
nhuoäm. Phaùt trieån ngaønh taåy nhuoäm nhaèm giaûi quyeát coâng aên vieäc laøm,
naâng cao ñôøi soáng cuûa nhaân daân. Tuy nhieân coâng nghieäp taåy nhuoäm thaûi ra
moät löôïng lôùn chaát thaûi gaây oâ nhieãm moâi tröôøng. Caùc cô sôû taåy nhuoäm chöa
coù söï ñaàu tö thích ñaùng cho coâng taùc xöû lyù chaát thaûi vaø chöa quan taâm ñuùng
möùc ñeán vaán ñeà baûo veä moâi tröôøng. Ñeå tieán tôùi phaùt trieån beàn vöõng, cuoán
caåm nang xöû lyù oâ nhieãm trong ngaønh taåy nhuoäm laø taøi lieäu caàn thieát. Noù laø
taøi lieäu höôùng daãn toång hôïp cho caùc cô quan quaûn lyù moâi tröôøng tieán haønh
caùc coâng taùc quaûn lyù, quan traéc, kieåm tra... Ñoàng thôøi cuõng laø cô sôû ñeå ñôn
vò saûn xuaát phoái hôïp vôùi caùc cô quan nghieân cöùu thöïc hieän trieån khai kyõ
thuaät xöû lyù oâ nhieãm ngaønh taåy nhuoäm.


Ñeå coù theå chuû ñoäng vaø giaûm nheï chi phí trong vieäc khaéc phuïc oâ
nhieãm, caùc cô sôû caàn naém ñöôïc nhöõng vaán ñeà chính cuûa coâng ngheä xöû lyù
nöôùc thaûi thuoäc da. Trong taøi lieäu seõ trình baøy caùc giaûi phaùp xöû lyù oâ nhieãm
phuø hôïp vôùi ñieàu kieän hieän nay cuûa caùc cô sôû thuoäc da taïi thaønh phoá Hoà Chí
Minh, noù cuõng thích hôïp caû cho caùc cô sôû saûn xuaát trong caùc khu coâng
nghieäp taäp trung.

Taøi lieäu naøy laø moät phaàn cuûa Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi
tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng nghieäp taïi Tp.HCM


CHUÛ TRÌ : PGS.TS. NGUYEÃN THIEÄN NHAÂN

ThS. TRAÀN ÖÙNG LONG
BIEÂN SOAÏN :
ThS. DÖÔNG THÒ THAØNH


Ngaønt taåy nhuoäm 5
Soå tay höôùng daãn xöû lyù oâ nhieãm moâi tröôøng trong saûn xuaát tieåu thuû coâng
nghieäp
1. CAÙC VAÁN ÑEÀ MOÂI TRÖÔØNG CUÛA NGAØNH TAÅY NHUOÄM
1.1 TAÙC NHAÂN VAØ AÛNH HÖÔÛNG CUÛA CAÙC CHAÁT OÂ NHIEÃM
1.1.1. Nöôùc thaûi:
1.1.2. Khí thaûi:
1.1.3. Nhieät
1.2. TÍNH ÑOÄC HAÏI CUÛA THUOÁC NHUOÄM HÖÕU CÔ
Tính ñoäc haïi cuûa thuoác nhuoäm höõu cô thöôøng ñöôïc thöû treân caùc ñoäng vaät.
Tính ñoäc caáp ñöôïc thöû treân chuoät vieát taét laø LD50 nghóa laø lieàu löôïng thuoác nhuoäm
höõu cô söû duïng laøm cheát 50% soá löôïng chuoät laøm thí nghieäm, ñôn vò tính laø mg/kg.
LD50 cuõng coi nhö ñoäc thuoác nhuoäm ñoái vôùi ngöôøi.
Phaân loaïi lieàu löôïng gaây ñoäc (thoâng qua ñöôøng aên uoáng) theo EEC coù ba
möùc nhö sau:
Nhoùm1 Raát ñoäc LD50 < 25mg/kg
Nhoùm 2 Ñoäc 25 < LD50
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản