Sổ tay Kỹ Thuật Thuỷ Lợi -Phần 2-Tập 2 - Chương 1

Chia sẻ: Nguyễn Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

0
124
lượt xem
80
download

Sổ tay Kỹ Thuật Thuỷ Lợi -Phần 2-Tập 2 - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2: Công trình Thuỷ lợi. Tập 2: Đập bê tông và bê tông cốt thép & Công trình tháo lũ. Biên soạn: GS.TS. Ngô Trí Viềng, PGS.TS. Nguyễn Chiến, PGS.TS. Nguyễn Phương Mậu, PGS.TS. Phạm Ngọc Quý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ tay Kỹ Thuật Thuỷ Lợi -Phần 2-Tập 2 - Chương 1

 1. Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n viÖn khoa häc thñy lîi sæ tay kü thuËt thñy lîi phÇn 2 c«ng tr×nh thñy lîi tËp 2 · §Ëp bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp · C«ng tr×nh th¸o lò biªn so¹n GS. TS. Ng« TrÝ ViÒng - PGS. TS. NguyÔn ChiÕn PGS. TS. NguyÔn Ph­¬ng MËu - PGS. TS. Ph¹m Ngäc Quý Nhµ xuÊt b¶n n«ng nghiÖp Hµ Néi - 2004
 2. 2 sæ tay KTTL * PhÇn 2 - c«ng tr×nh thñy lîi * TËp 2 sæ tay kü thuËt thñy lîi Th­êng trùc Ban biªn tËp: GS. TSKH. Ph¹m Hång Giang, Tr­ëng ban PGS. TS. NguyÔn TuÊn Anh, Phã Tr­ëng ban ths. NguyÔn BØnh Th×n, ñy viªn PGS. TS. Lª Minh, ñy viªn TS. §inh Vò Thanh, ñy viªn CN. TrÇn ThÞ Hång Lan, ñy viªn th­ ký
 3. Lêi giíi thiÖu 3 Lêi Giíi ThiÖu Hµng ngµy, hµng giê, n-íc kh«ng thÓ thiÕu cho cuéc sèng, cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ x∙ héi. §ång thêi, qu¸ nhiÒu n-íc l¹i cã thÓ g©y nhiÒu tai häa. ViÖt Nam cã nguån n-íc t-¬ng ®èi dåi dµo nh-ng l-îng n-íc ph©n bè theo thêi gian hÕt søc chªnh lÖch do m-a hÇu nh- chØ tËp trung trong chõng 3 th¸ng mçi n¨m. Thñy lîi gãp phÇn quyÕt ®Þnh vµo viÖc ®iÒu hßa nguån n­íc, ®­a n­íc ®Õn nh÷ng n¬i cÇn thiÕt vµ gi¶m nhÑ møc ngËp lôt khi x¶y ra m­a lò. V× vËy, thñy lîi lµ kÕt cÊu h¹ tÇng rÊt quan träng cña toµn x· héi. §¶ng vµ Nhµ n-íc ta rÊt quan t©m ph¸t triÓn thñy lîi. Nh©n d©n ta ®∙ dµnh nhiÒu c«ng søc x©y dùng nh÷ng hÖ thèng thñy lîi, gãp phÇn kh«ng nhá vµo th¾ng lîi cña sù nghiÖp gi¶i phãng d©n téc còng nh- trong c«ng cuéc ®æi míi gÇn 20 n¨m qua. §éi ngò c¸c nhµ nghiªn cøu, c¸c chuyªn gia, kü s-, kü thuËt viªn ®∙ tr-ëng thµnh nhanh chãng. Hµng lo¹t c¸c quy tr×nh, quy ph¹m, tiªu chuÈn kü thuËt ®∙ ®-îc ban hµnh cïng víi rÊt nhiÒu tµi liÖu tra cøu, tham kh¶o, s¸ch gi¸o khoa,... ®∙ ®-îc xuÊt b¶n. Trong thêi kú míi, sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa vµ hiÖn ®¹i hãa ®Êt n-íc ®ang ®Æt ra nh÷ng yªu cÇu cao cho nhiÖm vô ph¸t triÓn thñy lîi. Nhu cÇu n-íc cho d©n sinh, cho s¶n xuÊt c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, cho c¸c ho¹t ®éng dÞch vô, giao th«ng, cho gi÷ g×n vµ c¶i thiÖn m«i sinh,... ®ang kh«ng ngõng t¨ng lªn. Møc an toµn ph¶i cao khi ®èi phã víi lò lôt. NhiÒu hÖ thèng thñy lîi vµ c¸c c«ng tr×nh thñy ®iÖn víi quy m« kh¸c nhau sÏ ®-îc x©y dùng trªn c¶ n-íc. C«ng t¸c qu¶n lý thñy lîi còng ph¶i ®-îc t¨ng c-êng nh»m ph¸t huy hiÖu qu¶ cao c¸c hÖ thèng ®∙ ®-îc x©y dùng. §Ó gãp phÇn thùc hiÖn nhiÖm vô Êy, ®-îc sù chØ ®¹o cña Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n vµ Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, ViÖn Khoa häc Thñy lîi ®∙ tæ chøc, mêi c¸c Gi¸o s-, c¸c nhµ nghiªn cøu, c¸c chuyªn gia cã kinh nghiÖm trong tõng lÜnh vùc
 4. 4 sæ tay KTTL * PhÇn 2 - c«ng tr×nh thñy lîi * TËp 2 tham gia biªn so¹n tËp tµi liÖu tra cøu vµ tham kh¶o "Sæ tay Kü thuËt Thñy lîi" gåm 3 phÇn: - C¬ së kü thuËt Thñy lîi. - C«ng tr×nh Thñy lîi. - Qu¶n lý khai th¸c c«ng tr×nh Thñy lîi. Mçi phÇn gåm mét sè tËp. Sæ tay nµy phôc vô c«ng viÖc tra cøu vµ tham kh¶o cña kü s-, kü thuËt viªn c¸c ngµnh cã liªn quan ®Õn thñy lîi khi lËp qui ho¹ch, tiÕn hµnh kh¶o s¸t, x©y dùng (thiÕt kÕ, thi c«ng) c«ng tr×nh, qu¶n lý hÖ thèng. Sæ tay còng rÊt h÷u Ých cho c¸n bé gi¶ng d¹y vµ nghiªn cøu, nghiªn cøu sinh, häc viªn cao häc, sinh viªn ®¹i häc, cao ®¼ng vµ trung häc chuyªn nghiÖp. C¸c t¸c gi¶ ®∙ cè g¾ng theo s¸t nh÷ng quy tr×nh, quy ph¹m, tiªu chuÈn kü thuËt hiÖn hµnh, nh÷ng thµnh tùu míi ë trong vµ ngoµi n-íc. Tuy nhiªn, do kh¶ n¨ng vµ ®iÒu kiÖn cã h¹n nªn cuèn sæ tay kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt. Chóng t«i rÊt mong nhËn ®-îc sù gãp ý cña b¹n ®äc ®Ó sæ tay sÏ ®-îc hoµn thiÖn h¬n trong lÇn xuÊt b¶n sau. Xin ch©n thµnh c¶m ¬n Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n, Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ, c¸c c¬ quan vµ ®ång nghiÖp ®∙ nhiÖt t×nh gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc biªn so¹n vµ xuÊt b¶n. Thay mÆt tËp thÓ c¸c t¸c gi¶ GS. TSKH. Ph¹m Hång Giang
 5. Môc lôc 5 Môc lôc Lêi nãi ®Çu 3 Môc lôc 5 A. §Ëp bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp 11 Ch­¬ng 1. §Ëp bª t«ng träng lùc 13 1.1. Ph©n lo¹i ®Ëp vµ c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ 13 I. Ph©n lo¹i ®Ëp 13 II. C¸c yªu cÇu thiÕt kÕ ®Ëp 15 1.2. Bè trÝ ®Ëp bª t«ng träng lùc trong côm ®Çu mèi 15 1.3. MÆt c¾t ®Ëp bª t«ng träng lùc 17 I. C¸c yªu cÇu khi tÝnh to¸n mÆt c¾t ®Ëp 17 II. TÝnh to¸n mÆt c¾t c¬ b¶n cña ®Ëp 18 III. X¸c ®Þnh mÆt c¾t thùc tÕ cña ®Ëp träng lùc 23 1.4. æn ®Þnh cña ®Ëp bª t«ng träng lùc trªn nÒn ®¸ 27 I. C¸c lùc t¸c dông lªn ®Ëp bª t«ng träng lùc 27 II. TÝnh to¸n æn ®Þnh cña ®Ëp bª t«ng trªn nÒn ®¸ 28 III. TÝnh to¸n ®é bÒn cña nÒn ®Ëp 32 1.5. TÝnh to¸n ®é bÒn cña ®Ëp bª t«ng träng lùc 32 I. Nh÷ng vÊn ®Ò chung 32 II. X¸c ®Þnh øng suÊt t¹i c¸c mÐp biªn ®Ëp 33 III. X¸c ®Þnh øng suÊt trong th©n ®Ëp theo ph­¬ng ph¸p chia l­íi 36 IV. TÝnh to¸n øng suÊt trong ®Ëp theo ph­¬ng ph¸p lý thuyÕt ®µn håi (LT§H) 38 V. TÝnh to¸n øng suÊt trong ®Ëp vµ nÒn cïng lµm viÖc nh­ mét hÖ thèng nhÊt 44 VI. TÝnh to¸n øng suÊt tËp trung quanh ®­êng hÇm trong th©n ®Ëp 46 1.6. Xö lý nÒn ®¸ cña ®Ëp bª t«ng träng lùc 52 I. C«ng t¸c dän nÒn 52 II. Phôt v÷a gia cè nÒn ®Ëp träng lùc 54 III. Phôt v÷a t¹o mµng chèng thÊm ë nÒn ®Ëp vµ hai bê 54 1.7. Mét sè cÊu t¹o chi tiÕt cña ®Ëp bª t«ng träng lùc trªn nÒn ®¸ 60 1.8. VËt liÖu x©y dùng ®Ëp bª t«ng träng lùc 64
 6. 6 sæ tay KTTL * PhÇn 2 - c«ng tr×nh thñy lîi * TËp 2 I. C¸c yªu cÇu ®èi víi vËt liÖu lµm ®Ëp 64 II. Ph©n vïng th©n ®Ëp 66 III. VËt liÖu chÕ t¹o bª t«ng 67 1.9. C¸c lo¹i ®Ëp bª t«ng träng lùc c¶i tiÕn 68 I. LuËn ®iÓm chung 68 II. §Ëp träng lùc khe rçng 70 III. §Ëp bª t«ng ®Çm l¨n 74 Ch­¬ng 2. §Ëp bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn mÒm 79 2.1. §Æc ®iÓm ®Þa chÊt nÒn vµ c«ng t¸c chuÈn bÞ 79 I. §Æc tÝnh cña ®Êt dÝnh 80 II. §Æc tÝnh cña ®Êt kh«ng dÝnh 81 2.2.ThiÕt kÕ ®Ëp bª t«ng trªn nÒn mÒm, ®­êng viÒn thÊm cña ®Ëp 81 I. C¸c bé phËn cña ®Ëp 82 II. Sù h×nh thµnh ®­êng viÒn thÊm cña ®Ëp 84 III. Lùa chän l­u l­îng x¶ cña ®Ëp trªn nÒn mÒm 86 2.3. C¸c bé phËn cña ®­êng viÒn thÊm 87 I. S©n tr­íc 87 II. C¸c b¶n cõ 89 III. T­êng, mµng chèng thÊm vµ ch©n khay s©u 91 IV. §Õ mãng ®Ëp 92 2.4. TÝnh to¸n thÊm vßng quanh, thÊm vai ®Ëp bª t«ng nèi tiÕp víi bê 93 I. M« t¶ dßng thÊm vßng quanh trô biªn 93 II. TÝnh to¸n dßng thÊm qua ®Ëp trªn nÒn thÊm n­íc 95 III. §¬n gi¶n hãa viÖc lËp ®­êng b∙o hßa khi thÊm vßng quanh trô biªn 98 IV. LËp ®­êng b∙o hßa quanh trô biªn theo ph­¬ng ph¸p cña F. Forkhg©ymer- 99 TÊm ®¸y t­ëng t­îng V. C¸c nhËn xÐt bæ sung vÒ c¸ch lËp ®­êng b∙o hßa quanh trô biªn 100 2.5. CÊu t¹o ®Ëp vµ bè trÝ nèi tiÕp h¹ l­u 104 I. CÊu t¹o ®Ëp 104 II. Bè trÝ nèi tiÕp h¹ l­u 105 2.6. TÝnh to¸n æn ®Þnh cña ®Ëp trªn nÒn mÒm theo s¬ ®å tr­ît ph¼ng 107 2.7. æn ®Þnh cña ®Ëp víi s¬ ®å tr­ît s©u vµ tr­ît hçn hîp 109 I. Søc chÞu t¶i cña nÒn 109 II. Tr­ît s©u víi mÆt tr­ît trô trßn trªn nÒn ®ång nhÊt 111 III. Tr­êng hîp nÒn kh«ng ®ång nhÊt 112
 7. Môc lôc 7 2.8. TÝnh to¸n øng suÊt ®¸y ®Ëp 114 2.9. TÝnh to¸n ®é bÒn cña th©n ®Ëp 115 I. LuËn ®iÓm chung 115 II. TÝnh to¸n ®é bÒn cña ®Ëp theo ph­¬ng ph¸p c¬ häc kÕt cÊu 116 III. TÝnh to¸n ®é bÒn cña ®Ëp hay c¸c bé phËn cña nã b»ng ph­¬ng ph¸p phÇn tö 121 h÷u h¹n (PTHH) Ch­¬ng 3. §Ëp vßm 122 3.1. Ph©n lo¹i vµ ®iÒu kiÖn x©y dùng 122 I. §Æc ®iÓm cña ®Ëp vßm 122 II. Ph©n lo¹i ®Ëp vßm 123 III. §iÒu kiÖn x©y dùng ®Ëp vßm 126 3.2. Ph­¬ng ph¸p x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña ®Ëp vßm 129 I. X¸c ®Þnh b¸n kÝnh vµ gãc ë t©m cña vßm 129 II. X¸c ®Þnh cao tr×nh ®Ønh ®Ëp 129 III. BÒ réng cña ®Ëp 130 IV. ChiÒu dµy th©n ®Ëp 130 3.3. TÝnh to¸n c­êng ®é ®Ëp vßm 131 I. Lùc t¸c dông 131 II. Ph©n tÝch æn ®Þnh cña ®Ëp vßm 132 III. C¸c ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n c­êng ®é ®Ëp vßm 135 3.4. CÊu t¹o cña ®Ëp vßm 146 I. D¹ng ®Ëp vßm trªn b×nh diÖn vµ trªn mÆt c¾t ®øng 146 II. VÏ ®­êng viÒn th©n ®Ëp 147 III. CÊu t¹o ®Ëp vßm 148 Ch­¬ng 4. C¸c lo¹i ®Ëp b¶n tùa 151 4.1. Ph©n lo¹i 151 4.2. ¦u nh­îc ®iÓm cña ®Ëp b¶n tùa 152 I. ¦u ®iÓm 152 II. Nh­îc ®iÓm 152 4.3. §Ëp to ®Çu 153 I. H×nh thøc ®Æc ®iÓm vµ bè trÝ 153 II. X¸c ®Þnh c¸c kÝch th­íc c¬ b¶n cña ®Ëp to ®Çu 155 III. TÝnh to¸n æn ®Þnh vµ c­êng ®é chèng tr­ît 160 IV. CÊu t¹o cña ®Ëp to ®Çu 170 4.4. §Ëp b¶n ph¼ng 173
 8. 8 sæ tay KTTL * PhÇn 2 - c«ng tr×nh thñy lîi * TËp 2 I. §Æc ®iÓm, h×nh thøc, bè trÝ vµ kÝch th­íc c¬ b¶n 173 II. TÝnh to¸n b¶n ch¾n 175 III. TÝnh to¸n trô 177 IV. CÊu t¹o cña ®Ëp b¶n ph¼ng 189 4.5. §Ëp liªn vßm 191 I. H×nh thøc vµ ®Æc ®iÓm lµm viÖc 191 II. TÝnh to¸n b¶n ch¾n n­íc cña ®Ëp liªn vßm 193 III. TÝnh to¸n trô 200 IV. CÊu t¹o cña ®Ëp liªn vßm 202 B. C«ng tr×nh th¸o lò 205 Ch­¬ng 5. Nh÷ng quy ®Þnh chung 207 5.1. Ph©n lo¹i c«ng tr×nh th¸o lò 207 5.2. Nguyªn t¾c bè trÝ c«ng tr×nh th¸o lò 208 5.3. Lò thiÕt kÕ vµ lò kiÓm tra ®èi víi c«ng tr×nh th¸o lò 208 I. C¸c tiªu chuÈn cña ViÖt Nam 208 II. Tiªu chuÈn cña c¸c n­íc kh¸c 209 Ch­¬ng 6. C«ng tr×nh th¸o lò trong th©n ®Ëp 212 6.1. Ph©n lo¹i, ®iÒu kiÖn x©y dùng 212 I. Ph©n lo¹i 212 II. §iÒu kiÖn x©y dùng 212 6.2. §Ëp trµn th¸o lò 213 I. Bè trÝ ®Ëp trµn 213 II. Chän vÞ trÝ lç trµn vµ l­u l­îng ®¬n vÞ 214 III. C¸c lo¹i mÆt c¾t cña ®Ëp trµn 216 IV. Kh¶ n¨ng th¸o n­íc cña ®Ëp trµn 221 V. BiÖn ph¸p tiªu n¨ng vµ tÝnh to¸n tiªu n¨ng sau ®Ëp trµn 227 6.3. §Ëp trµn th¸o lò kÕt hîp x¶ s©u 249 I. Kh¶ n¨ng th¸o n­íc 249 II. TÝnh to¸n nèi tiÕp gi÷a dßng mÆt vµ dßng ®¸y trªn ®Ëp trµn 252 6.4. CÊu t¹o ®Ëp trµn 253 I. Khe lón vµ khe nhiÖt ®é 253 II. Trô pin 254 III. Bè trÝ cèt thÐp trong trô pin vµ th©n ®Ëp 255 IV. CÊu t¹o s©n tiªu n¨ng 255
 9. Môc lôc 9 6.5. C¸c cèng th¸o lò x¶ s©u 257 I. §iÒu kiÖn sö dông, ph©n lo¹i vµ ®Æc ®iÓm lµm viÖc 257 II. Cèng ngÇm th¸o lò 258 III. §­êng èng th¸o lò ®Æt trong th©n ®Ëp 261 6.6. TÝnh to¸n khÝ thùc c¸c bé phËn cña c«ng tr×nh th¸o lò 263 I. Mét sè kh¸i niÖm 263 II. ThiÕt kÕ ®­êng biªn c«ng tr×nh theo ®iÒu kiÖn kh«ng ph¸t sinh khÝ hãa 264 III. C¸c gi¶i ph¸p phßng chèng khÝ thùc 272 Ch­¬ng 7. C«ng tr×nh th¸o lò ngoµi th©n ®Ëp 275 7.1. Ph©n lo¹i 275 7.2. Nguyªn t¾c bè trÝ - ®Æc ®iÓm sö dông 276 I. Nguyªn t¾c bè trÝ 276 II. §Æc ®iÓm sö dông 277 7.3. §­êng trµn däc 277 I. §iÒu kiÖn sö dông 277 II. §Æc ®iÓm lµm viÖc 281 III. C¸c bé phËn cña ®­êng trµn 281 IV. Kh¶ n¨ng th¸o n­íc 289 V. TÝnh to¸n thñy lùc vµ tiªu n¨ng h¹ l­u 294 7.4. §­êng trµn ngang 318 I. §iÒu kiÖn sö dông 318 II. §Æc ®iÓm lµm viÖc 318 III. C¸c bé phËn cña ®­êng trµn ngang 319 IV. TÝnh to¸n thñy lùc 320 7.5. GiÕng th¸o lò 325 I. §iÒu kiÖn sö dông 325 II. C¸c bé phËn cña giÕng th¸o lò 325 III. Kh¶ n¨ng th¸o n­íc 327 IV. Ch©n kh«ng vµ biÖn ph¸p chèng ch©n kh«ng 330 V. ThiÕt kÕ c¸c bé phËn cña giÕng th¸o lò 332 7.6. Xi ph«ng th¸o lò 338 I. §iÒu kiÖn sö dông 338 II. §Æc ®iÓm cÊu t¹o vµ lµm viÖc 339 III. C¸c h×nh thøc xi ph«ng th¸o lò 340 IV. C¸c bé phËn cña xi ph«ng 343
 10. 10 sæ tay KTTL * PhÇn 2 - c«ng tr×nh thñy lîi * TËp 2 V. Nguyªn t¾c lµm viÖc vµ c¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn sù lµm viÖc cña xi ph«ng 344 VI. TÝnh to¸n thñy lùc xi ph«ng 348 VII. L­u l­îng ®¬n vÞ, l­u tèc giíi h¹n vµ trÞ sè ch©n kh«ng cho phÐp trong 361 xi ph«ng Ch­¬ng 8. §­êng hÇm thñy c«ng 364 8.1. §iÒu kiÖn sö dông, ph©n lo¹i vµ c¸ch bè trÝ 364 I. §iÒu kiÖn sö dông 364 II. Ph©n lo¹i 364 III. H×nh thøc mÆt c¾t ngang cña ®­êng hÇm 366 IV. TuyÕn ®­êng hÇm 367 8.2. TÝnh to¸n thñy lùc ®­êng hÇm 368 I. TÝnh to¸n thñy lùc ®­êng hÇm kh«ng ¸p 368 II. TÝnh to¸n thñy lùc ®­êng hÇm cã ¸p 373 III. KÝch th­íc mÆt c¾t cña ®­êng hÇm 376 8.3. Líp lãt ®­êng hÇm 377 I. C¸c h×nh thøc líp lãt cña ®­êng hÇm 377 II. Lùc t¸c dông lªn líp lãt ®­êng hÇm 379 III. TÝnh to¸n kÕt cÊu líp lãt ®­êng hÇm 385 IV. CÊu t¹o líp lãt cña ®­êng hÇm 399 8.4. CÊu t¹o cña ®­êng hÇm thñy c«ng 401 I. C¸c bé phËn chÝnh cña ®­êng hÇm th¸o dÉn n­íc 401 II. C¸c h×nh thøc cöa vµo 401 III. Cao tr×nh cöa vµo 404 IV. Bè trÝ cöa van, èng th«ng khÝ 401 Tµi liÖu tham kh¶o 406
 11. A. §Ëp bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp Ch­¬ng 1. §Ëp bª t«ng träng lùc Ch­¬ng 2. §Ëp bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn mÒm Ch­¬ng 3. §Ëp vßm Ch­¬ng 4. C¸c lo¹i ®Ëp b¶n tùa
 12. 12 sæ tay KTTL * PhÇn 2 - c«ng tr×nh thñy lîi * TËp 2
 13. A - §Ëp bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp 13 Ch­¬ng 1 §Ëp bª t«ng träng lùc Biªn so¹n: PGS. TS. NguyÔn ChiÕn 1.1. Ph©n lo¹i ®Ëp vµ c¸c yªu cÇu thiÕt kÕ I. Ph©n lo¹i ®Ëp Trong ch­¬ng nµy tr×nh bµy c¸c kiÕn thøc vÒ ®Ëp bª t«ng träng lùc trªn nÒn ®¸. §Ëp träng lùc lµ lo¹i ®Ëp cã khèi l­îng lín vµ ®­îc duy tr× æn ®Þnh nhê träng l­îng b¶n th©n ®Ëp. Cã thÓ ph©n lo¹i ®Ëp theo nhiÒu c¸ch kh¸c nhau. 1. Theo chiÒu cao ®Ëp ChiÒu cao ®Ëp vµ lo¹i nÒn lµ mét trong c¸c tiªu chuÈn dïng ®Ó ph©n cÊp ®Ëp vµ c«ng tr×nh ®Çu mèi. Theo tµi liÖu cña thÕ giíi, ®Ëp th­êng ph©n thµnh: a. §Ëp cao: cã chiÒu cao H® ³ 70m; b. §Ëp cao trung b×nh: 30m £ H® < 70m. c. §Ëp thÊp: H® £ 30m. Theo TCXDVN 285 - 2002, cÊp cña ®Ëp bª t«ng trªn nÒn ®¸ nh­ sau: - §Ëp cÊp I: H® > 100m; - §Ëp cÊp II: 60m < H® £ 100m. - §Ëp cÊp III: 25m < H® £ 60m. - §Ëp cÊp IV: 10m < H® £ 25m. - §Ëp cÊp V: H® £ 10m. 2. Theo kÕt cÊu mÆt c¾t ngang ®Ëp, (h×nh 1-1) cã c¸c lo¹i: a. §Ëp träng lùc ®Æc (h×nh 1 - 1a); b. §Ëp träng lùc khe rçng (h×nh 1 - 1b); c. §Ëp träng lùc cã khoÐt lç lín ë s¸t nÒn (h×nh 1 - 1c); d. §Ëp cã neo vµo nÒn (h×nh 1 - 1d).
 14. 14 sæ tay KTTL * PhÇn 2 - c«ng tr×nh thñy lîi * TËp 2 (a) (b) (c) (d) H×nh 1-1. KÕt cÊu mÆt c¾t ngang ®Ëp bª t«ng träng lùc a) §Ëp ®Æc; b) §Ëp cã khe rçng; c) §Ëp cã khoÐt lç lín ë s¸t nÒn; d) §Ëp cã neo vµo nÒn. 3. Theo chøc n¨ng cña ®Ëp a. §Ëp träng lùc kh«ng trµn §Ëp cã chøc n¨ng ch¾n n­íc, kh«ng cho n­íc trµn qua (h×nh 1- 1). b. §Ëp träng lùc trµn n-íc §Ëp cã chøc n¨ng võa ch¾n d©ng n­íc, võa cho trµn n­íc qua. Cã thÓ ph©n biÖt: - §Ëp trµn mÆt: trµn tù do hoÆc cã cöa van (h×nh 1 - 2a). - §Ëp cã lç x¶ s©u: lç x¶ ë l­ng chõng, hoÆc d­íi ®¸y ®Ëp (s¸t nÒn), (h×nh 1-2b). - §Ëp kÕt hîp trµn mÆt vµ x¶ s©u (h×nh 1 - 2c). H×nh 1-2. C¸c h×nh thøc ®Ëp träng lùc trµn n­íc a) Trµn mÆt; b) X¶ s©u; c) KÕt hîp trµn mÆt + x¶ s©u.
 15. A - §Ëp bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp 15 4. Theo d¹ng bè trÝ ®Ëp trªn mÆt b»ng §Ëp bª t«ng th­êng lµ lo¹i kÕt hîp c¸c ®o¹n ®Ëp trµn vµ kh«ng trµn trªn cïng mét tuyÕn. Tïy theo ®iÒu kiÖn ®Þa h×nh, ®Þa chÊt vµ yªu cÇu më réng diÖn trµn n­íc, cã thÓ bè trÝ tuyÕn ®Ëp theo c¸c d¹ng sau: a. §Ëp tuyÕn th¼ng khi ®Þa chÊt nÒn cho phÐp vµ khi chiÒu dµi tuyÕn ®ñ ®Ó bè trÝ ®o¹n trµn n­íc. b. §Ëp tuyÕn cong, sö dông khi: - §Þa chÊt nÒn cã chç yÕu, kh«ng cho phÐp bè trÝ tuyÕn th¼ng; - CÇn më réng diÖn trµn (bè trÝ tuyÕn cong låi vÒ th­îng l­u). II. C¸c yªu cÇu thiÕt kÕ ®Ëp Khi thiÕt kÕ ®Ëp bª t«ng träng lùc, ph¶i tu©n theo ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu vÒ kü thuËt vµ kinh tÕ, c¬ b¶n nh­ sau: 1. §Ëp ph¶i tháa m∙n c¸c nhiÖm vô thiÕt kÕ ®Æt ra (d©ng n­íc, trµn n­íc, lîi dông tæng hîp). 2. §Ëp ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh trong mäi ®iÒu kiÖn thi c«ng, qu¶n lý khai th¸c vµ söa ch÷a. 3. §Ëp ph¶i ®ñ ®é bÒn, chèng c¸c t¸c ®éng ph¸ ho¹i cña ngo¹i lùc, t¶i träng nhiÖt, biÕn h×nh nÒn vµ ¶nh h­ëng cña m«i tr­êng, ®¶m b¶o tuæi thä theo quy ®Þnh. 4. Bè trÝ mÆt b»ng vµ kÕt cÊu ®Ëp ph¶i tháa m∙n c¸c ®iÒu kiÖn thi c«ng, qu¶n lý vËn hµnh, söa ch÷a, ®¶m b¶o mü quan. 5. §Ëp ph¶i cã tÝnh hiÖn ®¹i, ¸p dông c¸c c«ng nghÖ thiÕt kÕ, thi c«ng vµ qu¶n lý tiªn tiÕn phï hîp víi ®iÒu kiÖn t¹i chç vµ xu h­íng ph¸t triÓn cña ®Þa ph­¬ng. 6. Gi¸ thµnh ®Ëp ph¶i hîp lý, phï hîp víi nhiÖm vô cña nã vµ víi c¸c ®iÒu kiÖn t¹i n¬i x©y dùng. 1.2. Bè trÝ ®Ëp bª t«ng träng lùc trong côm ®Çu mèi Trong côm c«ng tr×nh ®Çu mèi th­êng cã ®Ëp d©ng, ®Ëp trµn vµ c¸c c«ng tr×nh kh¸c ®Ó tháa m∙n ®iÒu kiÖn khai th¸c c«ng tr×nh vµ b¶o vÖ m«i tr­êng (cèng lÊy n­íc, nhµ m¸y thñy ®iÖn, ©u thuyÒn hay c«ng tr×nh n©ng tµu, ®­êng th¶ bÌ, ®­êng c¸ ®i, c«ng tr×nh phôc vô du lÞch...). Víi ®Ëp bª t«ng trªn nÒn ®¸, th­êng kÕt hîp ®Ëp d©ng vµ ®Ëp trµn trªn cïng mét tuyÕn. §Ëp trµn th­êng bè trÝ ë ®o¹n lßng s«ng ®Ó tr¸nh lµm biÕn ®æi qu¸ nhiÒu ®Õn ®iÒu kiÖn nèi tiÕp dßng ch¶y ë h¹ l­u so víi khi ch­a cã ®Ëp, cßn phÇn ®Ëp kh«ng trµn th­êng bè trÝ ë 2 ®Çu tuyÕn, n¬i tiÕp gi¸p víi bê.
 16. 16 sæ tay KTTL * PhÇn 2 - c«ng tr×nh thñy lîi * TËp 2 4 1 3 1 2 H×nh 1-3. VÝ dô vÒ bè trÝ mÆt b»ng ®Ëp bª t«ng trªn nÒn ®¸ 1- ®Ëp kh«ng trµn; 2- trµn mÆt; 3- x¶ ®¸y; 4- cèng lÊy n­íc. §iÒu kiÖn ®Þa chÊt ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc bè trÝ mÆt b»ng. Nãi chung, khi bè trÝ ®Ëp trong côm c«ng tr×nh ®Çu mèi cÇn tháa m∙n c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y: 1. Chän tuyÕn ®Ëp cã ®Þa chÊt nÒn vµ 2 vai tèt, tr¸nh c¸c vÞ trÝ nøt gÉy hoÆc mÒm yÕu côc bé, ph¶i xö lý phøc t¹p. 2. Khi c¸c tuyÕn cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt nh­ nhau, nªn chän tuyÕn ®Ëp th¼ng, n¬i lßng s«ng thu hÑp ®Ó gi¶m khèi l­îng c«ng tr×nh. ChØ trõ tr­êng hîp cÇn më réng diÖn trµn n­íc th× míi lµm tuyÕn ®Ëp cong låi lªn th­îng l­u. Còng cã thÓ chän tuyÕn ®Ëp g∙y khóc khi ph¶i nÐ tr¸nh c¸c vïng cã ®Þa chÊt yÕu côc bé. 3. Bè trÝ ®Ëp trµn ph¶i phï hîp víi ®iÒu kiÖn th¸o l­u l­îng thi c«ng vµ ph­¬ng ph¸p thi c«ng. 4. Khi trªn cïng mét tuyÕn cã bè trÝ nhiÒu h¹ng môc kh¸c nhau (®Ëp trµn, nhµ m¸y thñy ®iÖn, ©u thuyÒn...) cÇn ph¶i ph©n tÝch ®Ó chän vÞ trÝ ®Æt thÝch hîp cho tõng h¹ng môc ®Ó gi¶m nhá ¶nh h­ëng cña viÖc th¸o lò qua trµn ®Õn sù lµm viÖc b×nh th­êng cña c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh kh¸c. Trong nhiÒu tr­êng hîp, cÇn bè trÝ t­êng ng¨n c¸ch ®ñ dµi ë h¹ l­u ®Ó tháa m∙n yªu cÇu nµy. 5. Khi th¸o lò thiÕt kÕ, cÇn huy ®éng ®Õn kh¶ n¨ng th¸o mét phÇn l­u l­îng lò qua c¸c c«ng tr×nh kh¸c trong côm ®Çu mèi nh­ nhµ m¸y thñy ®iÖn, ©u thuyÒn, ®­êng th¶ bÌ... Ngoµi ra còng cã thÓ xem xÐt kh¶ n¨ng cho trµn n­íc trªn ®Ønh nhµ m¸y thñy ®iÖn. L­u l­îng cÇn x¶ qua ®Ëp trµn ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: Qtr = Qth - aQ0, (1-1) trong ®ã: Qth - l­u l­îng cÇn th¸o, x¸c ®Þnh theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®iÒu tiÕt lò; Q0 - tæng kh¶ n¨ng th¸o qua c¸c c«ng tr×nh kh¸c nh­ tr¹m thñy ®iÖn, cèng lÊy n­íc, ©u thuyÒn, ®­êng th¶ bÌ...;
 17. A - §Ëp bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp 17 a - hÖ sè lîi dông c¸c c«ng tr×nh kh¸c ®Ó th¸o lò, cã thÓ lÊy a = 0,75 - 0,90 (xÐt ®Õn tr­êng hîp kh«ng ph¶i tÊt c¶ c¸c tæ m¸y thñy ®iÖn ®Òu lµm viÖc, c¸c cöa van x¶ cã thÓ bÞ sù cè cöa van...). 6. Khi bè trÝ mÆt b»ng ®Ëp, cÇn nghiªn cøu tæng thÓ bµi to¸n nèi tiÕp dßng ch¶y ra h¹ l­u trong ®iÒu kiÖn khai th¸c b×nh th­êng vµ khi th¸o lò, ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn kh«ng xãi lë bê vµ ®¸y lßng dÉn ë h¹ l­u. 1.3. MÆt c¾t ®Ëp bª t«ng träng lùc I. C¸c yªu cÇu khi tÝnh to¸n mÆt c¾t ®Ëp 1. §iÒu kiÖn æn ®Þnh §Ëp ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh chèng tr­ît: Kt ³ Kcp, (1-2) trong ®ã: Kt - hÖ sè an toµn æn ®Þnh chèng tr­ît (xem môc 1.4); Kcp - hÖ sè an toµn æn ®Þnh cho phÐp, phô thuéc vµo cÊp cña ®Ëp vµ tæ hîp t¶i träng, x¸c ®Þnh theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh. Khi tÝnh ®Ëp theo tr¹ng th¸i giíi h¹n, trÞ sè Kcp cã thÓ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: n ck n K cp = , (1-3) m trong ®ã: nc - hÖ sè tæ hîp t¶i träng; nc = 1,0 víi tæ hîp t¶i träng c¬ b¶n; nc = 0,9 víi tæ hîp t¶i träng ®Æc biÖt vµ nc = 0,95 víi tæ hîp t¶i träng thi c«ng, söa ch÷a; kn - hÖ sè tin cËy, phô thuéc vµo cÊp c«ng tr×nh, tra theo tiªu chuÈn hiÖn hµnh; m - hÖ sè ®iÒu kiÖn lµm viÖc. §èi víi ®Ëp bª t«ng träng lùc trªn nÒn ®¸, trÞ sè m lÊy nh­ sau: + Khi mÆt tr­ît ®i qua c¸c khe nøt trong ®¸ nÒn: m = 1,0, + Khi mÆt tr­ît ®i qua mÆt tiÕp xóc gi÷a bª t«ng vµ ®¸ hoÆc ®i trong ®¸ nÒn cã mét phÇn qua c¸c khe nøt, mét phÇn qua ®¸ nguyªn khèi: m = 0,95. 2. §iÒu kiÖn c­êng ®é - øng suÊt nÐn lín nhÊt ë mÐp ®Ëp kh«ng ®­îc v­ît qu¸ kh¶ n¨ng chÞu nÐn cña vËt liÖu hoÆc cña nÒn: N1 £ R n , (1-4) trong ®ã: Rn - c­êng ®é chÞu nÐn tÝnh to¸n cña vËt liÖu hoÆc nÒn.
 18. 18 sæ tay KTTL * PhÇn 2 - c«ng tr×nh thñy lîi * TËp 2 - T¹i mÐp ®Ëp, ®Æc biÖt ë mÐp th­îng l­u khi hå ®Çy n­íc kh«ng cho phÐp ph¸t sinh øng suÊt kÐo: N’2 ³ 0, (1-5) trong ®ã: N’2 - øng suÊt chÝnh nhá nhÊt t¹i biªn th­îng l­u ®Ëp (øng suÊt nÐn mang dÊu d­¬ng, cßn øng suÊt kÐo mang dÊu ©m). Trong nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh, cho phÐp ph¸t sinh øng suÊt kÐo, nh­ng trÞ sè tuyÖt ®èi cña nã kh«ng ®­îc v­ît qu¸ c­êng ®é chÞu kÐo cña vËt liÖu hay nÒn: ½N'2½< Rk, (1-6) trong ®ã: Rk - c­êng ®é chÞu kÐo tÝnh to¸n cña vËt liÖu hay nÒn. 3. §iÒu kiÖn kinh tÕ MÆt c¾t ®Ëp ph¶i cã diÖn tÝch nhá nhÊt sau khi ®∙ tháa m∙n 2 ®iÒu kiÖn trªn. 4. §iÒu kiÖn sö dông MÆt c¾t ®Ëp cßn cÇn ph¶i tháa m∙n c¸c yªu cÇu trong sö dông, vËn hµnh nh­ cÇn cã ®­êng giao th«ng trªn ®Ønh ®Ëp, cã ®­êng hÇm trong th©n ®Ëp ®Ó ®i l¹i kiÓm tra, söa ch÷a, ®Æt c¸c thiÕt bÞ quan tr¾c thÝ nghiÖm, bè trÝ c¸c hµnh lang tho¸t n­íc... Ngoµi ra, cßn ph¶i l­u ý ®Õn viÖc t¹o d¸ng kiÕn tróc ®Ñp cña c«ng tr×nh. §Ó tháa m∙n yªu cÇu nªu trªn, khi thiÕt kÕ mÆt c¾t ngang ®Ëp th­êng tiÕn hµnh theo 2 giai ®o¹n: 1. Giai ®o¹n x¸c ®Þnh mÆt c¾t c¬ b¶n: dùa vµo c¸c yªu cÇu æn ®Þnh, øng suÊt, kinh tÕ tiÕn hµnh tÝnh to¸n chän mÆt c¾t c¬ b¶n cña ®Ëp. 2. Giai ®o¹n x¸c ®Þnh mÆt c¾t thùc dông: theo c¸c yªu cÇu vÒ sö dông nh­ giao th«ng, dÉn th¸o n­íc, kiÓm tra, söa ch÷a... mµ bè trÝ thªm c¸c phÇn cÊu t¹o ®Ønh ®Ëp, c¸c ®­êng èng th¸o, lÊy n­íc trong th©n ®Ëp, hÖ thèng ®­êng hÇm vµ hµnh lang trong th©n ®Ëp, bé phËn nèi tiÕp víi h¹ l­u cña ®Ëp trµn... Sau khi ®∙ tu chØnh, thªm bít c¸c bé phËn trªn ®Ëp, cÇn tiÕn hµnh tÝnh to¸n æn ®Þnh vµ ph©n tÝch øng suÊt ®Ó kiÓm tra ®iÒu kiÖn bÒn cña ®Ëp. II. TÝnh to¸n mÆt c¾t c¬ b¶n cña ®Ëp 1. H×nh d¹ng mÆt c¾t c¬ b¶n MÆt c¾t c¬ b¶n cña ®Ëp bª t«ng träng lùc cã nhiÒu d¹ng nh­ trªn h×nh 1-4. a. MÆt c¾t ngang ®Ëp cã d¹ng h×nh tam gi¸c Cã hÖ sè m¸i th­îng l­u lµ m1, h¹ l­u lµ m2 (h×nh 1-4a). §©y lµ d¹ng cæ ®iÓn nhÊt cña mÆt c¾t ®Ëp, nã phï hîp víi t×nh h×nh chÞu lùc cña ®Ëp (¸p lùc n­íc x« ngang còng cã biÓu ®å ph©n bè d¹ng tam gi¸c). ViÖc chän m1 ¹ 0 nh»m lîi dông thªm mét phÇn träng l­îng n­íc ®Ì lªn m¸i th­îng l­u lµm t¨ng thªm æn ®Þnh cho ®Ëp. b. MÆt c¾t ngang ®Ëp d¹ng ®a gi¸c (h×nh 1-4 b, c, d, e) Tïy theo c¸c ®iÒu kiÖn chÞu lùc cô thÓ (cao tr×nh bïn c¸t, mùc n­íc h¹ l­u, ¸p lùc sãng giã...) mµ cã thÓ sö dông mét trong c¸c d¹ng nµy ®Ó t¨ng tÝnh hîp lý (tËn dông hÕt
 19. A - §Ëp bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp 19 kh¶ n¨ng chÞu lùc cña vËt liÖu t¹i mçi mÆt c¾t, gi¶m khèi l­îng ®Ëp...). D¹ng mÆt c¾t trªn h×nh 1-4b lµ kh¸ hîp lý, ®­îc sö dông nhiÒu nhÊt, dÔ bè trÝ kÕt hîp gi÷a phÇn ®Ëp trµn vµ kh«ng trµn, thuËn tiÖn cho viÖc bè trÝ bÖ ®Æt l­íi ch¾n r¸c vµ cöa van cña èng th¸o n­íc d­íi s©u. m 2 h m m1 H m2 2 m m1 m1 ' 2 (a) (b) (c) m 2 m1 (d) (e) m'2 H×nh 1-4. C¸c d¹ng mÆt c¾t c¬ b¶n cña ®Ëp bª t«ng träng lùc 2. X¸c ®Þnh mÆt c¾t kinh tÕ (mÆt c¾t c¬ b¶n) cña ®Ëp kh«ng trµn a. MÆt c¾t d¹ng tam gi¸c, h 2 ¹ 0 h1 h2 s2 s2 p p s2 p m=m1+m2 s2 p s2p s 2p s 2p s2p s2p s2p s2p s2p s2p s2p s2p c cp H×nh 1-5. BiÓu ®å dïng ®Ó s¬ bé chän mÆt c¾t kinh tÕ ®Ëp d¹ng tam gi¸c
 20. 20 sæ tay KTTL * PhÇn 2 - c«ng tr×nh thñy lîi * TËp 2 Víi c¸c ®Ëp cã chiÒu cao kh«ng lín, cã thÓ s¬ bé x¸c ®Þnh nhanh mÆt c¾t kinh tÕ theo c¸c biÓu ®å lËp s½n tham kh¶o trong quy ph¹m Liªn X« (cò) CH123-60 (h×nh 1-5). C¸c biÓu ®å nµy ®­îc thiÕt lËp dùa trªn c¸c gi¶ thiÕt sau: - MÆt c¾t ®Ëp d¹ng tam gi¸c cã hÖ sè m¸i th­îng l­u lµ m1, hÖ sè m¸i h¹ l­u lµ m2; - Mùc n­íc th­îng l­u ngang ®Ønh cña tam gi¸c; chiÒu s©u n­íc th­îng l­u lµ h1, chiÒu s©u n­íc h¹ l­u lµ h2; - Träng l­îng riªng cña bª t«ng: g 1 = 2,4 x 10 4 N/m 3 ; cña n­íc g = 1,0 x 104 N/m3; - Cã xÐt ®Õn c¶ ¸p lùc ®Èy næi vµ ¸p lùc sãng. BiÓu ®å nµy lµ kÕt qu¶ tÝnh to¸n cho nhiÒu ®Ëp víi c¸c tham sè biÕn ®æi lµ trÞ sè h2/h1, øng suÊt nÐn lín nhÊt khèng chÕ ë mÐp th­îng l­u N1’, hÖ sè m¸i th­îng l­u m1, chØ tiªu kh¸ng c¾t cña nÒn vµ hÖ sè an toµn cho phÐp fc/Kcp. KÕt qu¶ tÝnh to¸n sÏ x¸c ®Þnh ®­îc hÖ sè m¸i h¹ l­u m2 hîp lý, tháa m∙n c¸c ®iÒu kiÖn æn ®Þnh, c­êng ®é vµ kinh tÕ. Trong biÓu ®å, trÞ sè fc lµ chØ tiªu kh¸ng c¾t cña nÒn: c fc = tgj + (1-7) s' trong ®ã tgj vµ c lµ c¸c ®Æc tr­ng chèng c¾t: tgj ®­îc xem nh­ hÖ sè ma s¸t, cßn c nh­ lµ lùc dÝnh ®¬n vÞ trªn mÆt bÞ c¾t; s - trÞ sè øng suÊt nÐn trung b×nh ë ®¸y ®Ëp, khi xÐt cho 1 ®¬n vÞ chiÒu dµi ®Ëp (bµi to¸n ph¼ng), ta cã: s = SP/B, víi SP - tæng lùc ®øng, B - bÒ réng ®¸y mÆt c¾t. TrÞ sè øng suÊt nÐn lín nhÊt ë biªn th­îng l­u N1’ ®­îc khèng chÕ (cã dù tr÷ an toµn) b»ng c¸c trÞ sè 1,1gh1 ¸ 0,2gh1. NÕu trÞ sè thùc tÕ n»m gi÷a c¸c kho¶ng nµy th× cã thÓ dïng phÐp néi suy ®Ó x¸c ®Þnh trÞ sè (m1 + m2) cÇn thiÕt. VÝ dô: mét ®Ëp cã h1 = 60 m; h2 = 6 m; øng suÊt nÐn lín nhÊt ë mÆt th­îng l­u khèng chÕ kh«ng lín h¬n 0,25gh1 (tøc 15 x 104 N/m2), trÞ sè tgj = 0,62; c = 20 x 104 N/m2; s = 70 x 104 N/m2; fc = tgj + c/s = 0,91; K cp = 1,21; fc /K cp = 0,75. Tra biÓu ®å øng víi h 2 = 0,1h1 ®­îc: m1 = 0; m 1 + m2 = 0,69, tøc m2 = 0,69. b. MÆt c¾t d¹ng tam gi¸c, h2 = 0 Tr­êng hîp nµy, cã thÓ tÝnh trùc tiÕp bÒ réng ®¸y ®Ëp B theo chiÒu cao ®Ëp h1 t­¬ng øng víi c¸c ®iÒu kiÖn øng suÊt vµ æn ®Þnh nh­ sau: - §iÒu kiÖn c-êng ®é: khèng chÕ øng suÊt theo ph­¬ng th¼ng ®øng t¹i mÐp biªn th­îng l­u ®Õ ®Ëp khi hå ®Çy n­íc sy’ = 0 sÏ gi¶i ra ®­îc: h1 B= , (1-8) g1 (1 - n) + n(2 - n) - a1 g

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản