SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN - SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

Chia sẻ: opticalhwheel

HS nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn. Điều kiện để 1 phân số tối giản biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn. +Có kỹ năng viết một số dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn. +Có thái độ học tập đúng đắn.

Nội dung Text: SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN - SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN

SỐ THẬP PHÂN HỮU HẠN.


SỐ THẬP PHÂN VÔ HẠN TUẦN HOÀN.
I.MỤC TIÊU.


+HS nhận biết được số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần ho àn. Điều

kiện để 1 phân số tối giản biểu diễn được dưới dạng số thập phân hữu hạn và số

thập phân vô hạn tuần hoàn.


+Có kỹ năng viết một số dưới dạng số thập phân hữu hạn hoặc vô hạn tuần hoàn.


+Có thái độ học tập đúng đắn.


II.CHUẨN BỊ.


1.Giáo viên.


-Bảng phụ ghi bài tập,


2.Học sinh.


-Bảng nhóm, học và làm bài tập về nhà, …


III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
1.Ổn định tổ chức.


-Kiểm tra sĩ số : 7A: /38. Vắng:

....................................................................................................................................

...


/37. Vắng:
7B:

....................................................................................................................................

...


2.Kiểm tra.
HS1.Thế nào là số hữu tỉ ? Viết các HS1.Lên bảng thực hiện.

phân số sau dưới dạng số thập phân:


3 14
,
10 100


GV nhận xét, cho điểm HS.


HS dưới lớp nhận xét, bổ sung …
3.Bài mới.HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
Hoạt động 1. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn.
1.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô

hạn tuần hoàn.
5 37
;
+Ví dụ 1. Viết các phân số
20 25

dưới dạng số thập phân.


-Hãy nêu cách làm ?

Ta chia tử cho mẫu.
Gọi 2 HS lên thực hiện trên bảng.

Hai HS thực hiện
Các số 0,25 và 1,48 gọi là số thập phân

5 37
hữu hạn.  0,25,  1,48
20 25

5
+Ví dụ 2. Viết phân số dưới dạng
12
số thập phân ? Một HS thực hiện chia 5 cho 12 được

0,41666…
-Em có nhận xét gì về phép chia này ?

-Phép chia này không bao giờ chấm dứt,
GV: Số 0,41666… gọi là số thập phân
trong thương chữ số 6 được lặp đi lặp
vô hạn tuần hoàn.Viết gọn lại là
lại.
0,41(6).


Kí hiệu (6) chỉ chữ số 6 được lặp đi lặp

lại vô hạn lần. Số 6 gọi là chu kỳ.


11 19 HS làm
; ;
-Hãy viết các phân số
3 99 11

1
dưới dạng số thập phân, chỉ ra chu kỳ
 0,333...  0,(3)
3
của nó và viết gọn lại ? 1
 0,0101...  0,(01)
99
19
 1,7272...  1,(72)
11
Hoạt động 2. Nhận xét.
2.Nhận xét.
Ở ví dụ 1 ta đã viết được phân số 5
-Phân số có mẫu là 20 chứa thừa số
20
5 37
; dưới dạng số thập phân
nguyên tố là: 2 và 5.
20 25

hữu hạn.
37
-Phân số có mẫu là 25 có chứa thừa số
25
Ở ví dụ 2 ta đã viết được phân số
nguyên tố là : 5
5
dưới dạng số thập phân vô hạn
12
5
-Phân số có mẫu là 12 có chứa thừa số
tuần hoàn. Các phân số này đều là 12

phân số tối giản. nguyên tố là: 2 và 3.


-Hãy xét xem mẫu của các phân số -Phân số tối giản với mẫu dương không có

này chứa các thừa số nguyên tố nào ước nguyên tố khác 2 và 5 thì phân số đó

? viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn.


-Vậy các phân số tối giải với mẫu -Mẫu có ước nguyên tố khác 2 và 5.

dương phải có mẫu như thế nào thì
3
là phân số tối giản có mẫu là 50.
+)
viết được dưới dạng số thập phân 50

hữu hạn ?
50 = 2 . 52 không có ước nguyên tố khác 2

-Các phân số tối giải với mẫu dương 3
viết được dưới dạng số thập
và 5 nên
50
phải có mẫu như thế nào thì viết
phân hữu hạn.
được dưới dạng số thập phân vo hạn

tuần hoàn ?
-4
GV đưa ra nhận xét như SGK.
là phân số tối giản có mẫu là 75.
+)
75
3 -4
;
*Cho hai phân số mỗi
75 = 3 . 52 có ước nguyên tố khác 2 và 5
50 75

-4
phân số này viết được dưới dạng số
viết được dưới dạng số thập phân
nên
75
thập phân hữu hạn hay số thập phân
vô hạn tuần hoàn.
vô hạn tuần hoàn ? Vì sao ?

Thực hiện ?
3
= - 0,06
1 13 -17 7 1
50  Viết được
; ; ;
+)
-4 4 50 125 14 2
 -0,05333... = -0,05(3)
75
dưới dạng số thập phân hữu hạn.


5 11
; viết được … vô hạn tuần hoàn.
+)
6 45


1 13 -17
 0,25;  0,26;  0,136.
4 50 125
71 -5 11
  0,5;  0,8(3);  0,2(4).
14 2 6 45


HS đọc kết luận 2, 3 lần.Yêu cầu HS làm ?
GV nêu kết luận SGK.
4.Củng cố.
Yêu cầu HS làm bài tập 65 SGK.Tr.34. HS thực hiện …


-Vậy số 0,323232 … có phải là số hữu tỉ

không ?
Là số thập phân vô hạn tuần hoàn đó là

số hữu tỉ.
5.Hướng dẫn.


-Nắm vững điều kiện để 1 phân số viết được dưới dạng số thập phân hữu hạn hay

số thập phân vô hạn tuần hoàn.


-Làm các bài tập 68, 69, 70, 71 SGK.Tr.34, 35.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản