Sổ theo dõi khiếu nại khách hàng

Chia sẻ: Da Thao | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
93
lượt xem
13
download

Sổ theo dõi khiếu nại khách hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sổ theo dõi khiếu nại khách hàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sổ theo dõi khiếu nại khách hàng

  1. S OÅ THEO DOÕ I KHIEÁ U NAÏ I C UÛ A KHAÙ C H HAÙ N G Stt Teân khaùch Noäi dung khieáu naïi Ngaøy Boä phaän Keát quaû Ngaøy giaûi haøng giaûi quyeát quyeát
Đồng bộ tài khoản