Sổ theo dõi tài sản cố định

Chia sẻ: phuongthanh1

Mẫu Sổ theo dõi tài sản cố định

Nội dung Text: Sổ theo dõi tài sản cố định

 

  1. SOÅ THEO DOÕI TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH Ñeán 31/9/2002 Nhaø cöûa, vaät PTvaän taûi, duïng STT CHÆ TIEÂU Toång Maùy moùc thieát bò Caây laâu naêm Khaùc kieán truùc cuï quaûn lyù I Nguyeân giaù TSCÑ #REF! 1 Soá dö ñaàu kyø #REF! #REF! 0 2 Soá taêng trong kyø 0 trng ñoù: - Mua saém môùi 0 - Xaây döïngmôùi 0 3 Soá giaûm trong kyø 0 trong ñoù: - Thanh lyù 0 - Nhöông baùn #REF! 4 Soá dö cuoái kyø 0 #REF! #REF! 0 0 0 Trong ñoù: - Chöa söû duïng heát 0 - Ñaõ khaáu hao heát 0 - Chôø thanh lyù II Giaù trò ñaõ hao moøn 0 96,343,610 Ñaàu kyø 59,609,055 36,734,555 #REF! Taêng trong kyø #REF! #REF! 0 Giaûm trong kyø 0 #REF! Soá dö cuoái kyø #REF! #REF! III Giaù trò coøn laïi 0 0 #REF! Ñaàu kyø 0 #REF! #REF! 0 0 #REF! Cuoái kyø 0 #REF! #REF! 0 0 Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 10 naêm 2002 Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản