Sổ theo dõi tài sản cố định

Chia sẻ: phuongthanh1

Mẫu Sổ theo dõi tài sản cố định

Nội dung Text: Sổ theo dõi tài sản cố định

SOÅ THEO DOÕI TAØI SAÛN COÁ ÑÒNH
Ñeán 31/9/2002

Nhaø cöûa, vaät PTvaän taûi, duïng
STT CHÆ TIEÂU Toång
Maùy moùc thieát bò Caây laâu naêm Khaùc
kieán truùc cuï quaûn lyù
I Nguyeân giaù TSCÑ
#REF!
1 Soá dö ñaàu kyø #REF! #REF!
0
2 Soá taêng trong kyø
0
trng ñoù: - Mua saém môùi
0
- Xaây döïngmôùi
0
3 Soá giaûm trong kyø
0
trong ñoù: - Thanh lyù
0
- Nhöông baùn
#REF!
4 Soá dö cuoái kyø 0 #REF! #REF! 0 0
0
Trong ñoù: - Chöa söû duïng heát
0
- Ñaõ khaáu hao heát
0
- Chôø thanh lyù
II Giaù trò ñaõ hao moøn 0
96,343,610
Ñaàu kyø 59,609,055 36,734,555
#REF!
Taêng trong kyø #REF! #REF!
0
Giaûm trong kyø 0
#REF!
Soá dö cuoái kyø #REF! #REF!
III Giaù trò coøn laïi 0
0
#REF!
Ñaàu kyø 0 #REF! #REF! 0 0
#REF!
Cuoái kyø 0 #REF! #REF! 0 0

Tp HCM, ngaøy 08 thaùng 10 naêm 2002
Laäp bieåu Keá toaùn tröôûng GIAÙM ÑOÁC
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản