Sơ yếu lý lịch (Kèm theo giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư)

Chia sẻ: pretty4

Sơ yếu lý lịch (Kèm theo giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư). Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....

Nội dung Text: Sơ yếu lý lịch (Kèm theo giấy đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề luật sư)

TP-LS-02Ảnh CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
3x4
SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Kèm theo Giấy đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư)

Họ và tên:........................................................... Nam, nữ..................................................
Tên thường gọi:..................................................................................................................
Sinh ngày:......./....../............ Nơi sinh:.................................................................................
Chứng minh nhân dân số:........................................ Ngày cấp:....../......./..........................
Nơi cấp:..............................................................................................................................
Dân tộc:.......................................................... Tôn giáo:.....................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:......................................................................................
Ngày kết nạp vào Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh:......../........./.........................
Ngày kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam:......./......./.............. Ngày chính
thức:......./......./..............
Bằng cử nhân luật số:..................................... Ngày cấp.........../........../...........................
Nơi cấp:..............................................................................................................................
Giấy chứng nhận tốt nghiệp khoá đào tạo nghề luật sư số:...........................................
Ngày cấp:........../........../.................... Nơi cấp:..................................................................
Được miễn đào tạo nghề luật sư (ghi rõ lý do):...............................................................
Là người tập sự hành nghề luật sư của Đoàn luật sư:....................................................
Thời gian tập sự hành nghề luật sư từ........./......../................ đến ......./....../...................
Nơi tập sự:..........................................................................................................................
Được miễn tập sự hành nghề luật sư (ghi rõ lý do):........................................................
Giấy Chứng nhận kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư số:.................................
Ngày cấp:......./......./..............

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH
1. Họ tên bố:.................................................................... năm sinh:...................................
Nghề nghiệp:......................................................................................................................
2/ Họ tên mẹ:................................................................... năm sinh:...................................
Nghề nghiệp:......................................................................................................................
3/ Họ tên vợ hoặc chồng:................................................... năm sinh:................................
Nghề nghiệp:......................................................................................................................
Nơi làm việc hiện nay:.......................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:...........................................................................................................

QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN THÂN
Từ ngày tháng năm
đến ngày tháng Làm gì Ở đâu Ghi chú
năm
KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
(ghi rõ hình thức khen thưởng, kỷ luật)
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu có điều gì sai tôi xin hoàn
toàn chịu trách nhiệm.

Xác nhận của Đoàn luật sư hoặc Uỷ ban Tỉnh (thành phố), ngày... tháng... năm....
nhân dân xã, phường, thị trấn NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản