Soạn giáo trình môn Kỹ Thuật Truyền Thanh, chương 29

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
93
lượt xem
28
download

Soạn giáo trình môn Kỹ Thuật Truyền Thanh, chương 29

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ khối hoạt động của khối vi xử lý và hiển thị. 2. Các mạch điện căn bản trên khối vi xử lý. 21. Hệ thống phím ấn: 21.1. Hệ thống phím ấn dạng ma trận : Trong máy hát đĩa Compact Díc, hệ thống phím lệnh liên lạc với CPU dưới dạng ma trận được thể hiện Hệ thống phím ấn dạng ma trận. Khi bấm một phím lệnh, xung lệnh tại một ngõ ra”Key out” sẽ nối với một ngõ “Key in” tương ứng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Soạn giáo trình môn Kỹ Thuật Truyền Thanh, chương 29

  1. Chương 29: KHOÁI VI XÖÛ LYÙ VAØ HIEÅN THÒ 1. Sô ñoà khoái vi xöû lyù vaø hieån thò duøng trong Compact Disc Playe Hình 9-50 : Sô ñoà khoái hoaït ñoäng cuûa khoái vi xöû lyù vaø hieån thò. 2. Caùc maïch ñieän caên baûn treân khoái vi xöû lyù. 2.1 Heä thoáng phím aán: 2.1.1 Heä thoáng phím aán daïng ma traän : Trong maùy haùt ñóa Compact Disc, heä thoáng phím leänh lieân laïc vôùi CPU döôùi daïng ma traän ñöôïc theå hieän nhö sau:         CP         KEY     OUT             KEY IN Hình 9-51 : Heä thoáng phím aán daïng ma traän. Khi baám moät phím leänh, xung leänh taïi moät ngoõ ra”Key out” seõ noái vôùi moät ngoõ “Key in” töông öùng. Baèng phöông thöùc naøy, neáu ta thieát keá n ngoõ “key out” vaø m ngoõ “key in” thì soá phím leänh töông öùng laø n x m. Trong maùy haùt ñóa ngöôøi ta thöôøng boá trí caùc phím leänh nhö sau: OPEN/CLOSE : Leänh naïp ñóa vaøo hoaëc laáy ñóa ra khoûi maùy. SKIP : Nhaûy ñeán vò trí baûn nhaïc caàn choïn.
  2. SEARCH: Doø ñeán ñoaïn nhaïc caàn choïn. PROGRAM: Choïn baøi haùt theo chuông trình. REPEAT : Laëp laïi baûn nhaïc. PLAY () : Phaùt laïi chöông trình. STOP () : Döøng chöông trình. PAUSE () : Taïm döøng chöông trình. F.F () : Doø tôùi nhanh. REW () : Doø lui nhanh. DISC CHANGE : Ñoåi ñóa. 2.1.2 Heä thoáng phím aán daïng caàu phaân aùp. Moâ hình thöïc hieän ñöôïc minh hoïa nhö sau: Vcc     KEY IN1    Vcc CPU     KEY IN n    Hình 9-52 : Moâ hình hoaït ñoäng heä thoáng phím aán daïng caàu phaân aùp.
  3. 2.2 Khoái taïo xung clock cho CPU. Khoái naøy thöôøng ñöôïc thöïc hieän nhôø maïch dao ñoäng thaïch anh beân trong CPU hoaëc baèng maïch rôøi beân ngoaøi. Ñoái vôùi loaïi maïch söû duïng dao ñoäng thaïch anh ngay beân trong CPU ta coù theå nhaän dieän ñöôïc nhôø thaïch anh noái tieáp beân ngoaøi IC. CLOCK OS C Hình 9-53a : Maïch dao ñoäng taïo xung clock söû duïng thaïch anh. Ñoái vôùi loaïi maïch söû duïng dao ñoäng töø beân ngoaøi ta coù theå nhaän dieän nhôø chaân “clock in”. CLOCK OS IN Hình 9-53b : Maïch dao ñoäng taïo xung clock söû duïng maïch rôøi beân ngoaøi. 2.3 Maïch RESET: Maïch RESET ñöôïc söû duïng ñeå ñaët laïi toaøn boä caùc traïng thaùi cuûa vi xöû lyù taïi thôøi ñieåm baét ñaàu caáp ñieän cho maùy baèng caùch tao moät möùc thaáp ñoät bieán ôû ngoõ vaøo khoái vi xöû lyù. Coù theå taïo xung Reset baèng IC hoaëc transistor. +5V IC RESET CPU   Vcc   CPU  Q Vcc
  4. Hình 9-54 : Maïch Reset söû duïng IC vaø transistor. Khi môùi caáp ñieän, tuï C naïp, aùp taïi cöïc B cuûa Q1 giaûm laøm Q1 ngöng daãn, ñoàng thôøi Q2 daãn, ngoõ ra xuoáng möùc thaáp. Khi tuï C naïp ñaày, ñieän aùp taïi cöïc B cuûa Q1 taêng laøm Q1 daãn vaø Q2 ngöng daãn, ngoõ ra ôû möùc cao. 2.4 Maïch giaûi maõ tiùn hieäu hoàng ngoaïi töø boä ñieàu khieån xa tôùi. Thoâng thöôøng khoái giaûi maõ tín hieäu hoàng ngoaïi ñöôïc boá trí ngay beân trong CPU. Ñeå nhaän tín hieäu töø boä ñieàu khieån xa tôùi, ngöôøi ta söû duïng boä thu tín hieäu hoàng ngoaïi. Moâ hình maïch ñöôïc toùm löôïc nhö sau: Vcc 1 CPU IR 2 R/C IN 3 Tia hoàng ngoïai Hình 9-55 : Moâ hình lieân laïc khoái nhaän tín hieäu hoàng ngoaïi vôùi CPU. 2.5 Caùc leänh ñieàu khieån ñoäng cô. 2.5.1 Leänh ñieàu khieån ñoäng cô toàn taïi döôùi daïng 1 ñöôøng lieân laïc. TTON MDA Disc MOTOR Motor CPU
  5. Hình 9-56 : Moâ hình ñieàu khieån ñoäng cô ñoùng ñóa. Thöôøng laø leänh cho pheùp ñoäng cô hoaït ñoäng hay khoâng hoaït ñoäng khi ñöôøng leänh ôû möùc cao, ñoäng cô quay ; ôû möùc thaáp, ñoäng cô khoâng quay. Khi TTON = H : Motor ngöøng quay. Khi TTON = L : Motor quay. 2.5.2 Tín hieäu ñieàu khieån ñoäng cô toàn taïi döôùi daïng nhieàu ñöôøng lieân laïc. Thöôøng laø caùc möùc logic coù chöùc naêng cho pheùp ñoäng cô hoaït ñoäng vaø thay ñoåi chieàu quay cuûa ñoäng cô. Khi chaân (5) vaø (6) cuøng ôû möùc cao hoaëc cuøng ôû möùc thaáp thì ñoäng cô khoâng quay. Khi chaân (5) = H, chaân (6) = L : Motor quay thuaän. Khi chaân (5) = L, chaân (6) = H : Motor quay nghòch. 2.6 Leänh môû nguoàn Diode Laser. Ñeå taêng tuoåi thoï cuûa Diode Laser cuõng nhö baûo veä maét khi chöa coù ñóa vaøo maùy, ngöôøi ta chöa caáp nguoàn cho Diode Laser. Khi khay ôû vò trí ngoaøi, baèng caùch thieát keá ñöôøng leänh môû nguoàn cho Diode Laser. +5V Q  CPU LDON LD M  Hình 9-57 : Leänh môû nguoàn Diode Laser. Khi chaân LDON = L : transistor Q daãn, caáp nguoàn cho Diode Laser. Ñaây laø moâ hình chung nhaát trong caùc maùy CD.
  6. 2.7 Khoái giaûi maõ - hieån thò. 2.7.1 Khoái giaûi maõ hieån thò boá trí chung vôùi IC vi xöû lyù. ÔÛ beân ngoaøi ngöôøi ta boá trí caùc chaân giao tieáp vôùi ñeøn hieån thò ñoù laø caùc chaân :G (grid:löôùi ), S (Segmend:Ñoaïn) +Vcc 3VDC G0_Gm CPU & DISPLAY DISPLAY S0_Sm 3VDC Hình 9.58: Moâ hình giaûi maõ hieån thò ñoái vôùi tröôøng hôïp CPU vaø DISPLAY chung 2.7.2 Khoái hieån thò ôû beân ngoaøi : Trong tröôøng hôïp naøy ngöôøi ta boá trí caùc chaân Data, xung clok. Baùo saün saøng (Ready). Ñeå giao tieáp vôùi CPU vaø Display Decorder. +Vcc DATA Segment CLOCK D I S_ P Decod LAY CPU er Grid -Vcc Hình 9.59 giao tieáp giöõa IC CPU vaø IC giaûi maõ hieån thò.
  7. KEÁT LUAÄN Qua quaù trình thöïc hieän luaän vaên toát nghieäp “Soaïn giaùo trình moân kyõ thuaät truyeàn thanh”. Ñöôïc söï höôùng daãn taän tình cuûa thaày HAØ A THOÀI, quyù thaày coâ trong khoa Ñieän, cuøng vôùi söï coá gaéng cuûa baûn thaân, keát hôïp vôùi nhöõng kieán thöùc ñaõ tieáp thu ñöôïc trong suoát qua trình hoïc taäp trong nhaø tröôøng cuûa ngöôøi thöïc hieän. Cho ñeán nay ngöôøi thöïc hieän ñaõ hoaøn thaønh ñöôïc nhöõng noäi dung cô baûn cuûa ñeà taøi yeâu caàu vôùi caùc phaàn sau: - Giôùi thieäu chung veà voâ tuyeán ñieän. - Maùy phaùt AM vaø FM. - Maùy thu AM vaø FM. - Truyeàn döõ lieäu vaø kyõ thuaät soá. - Maùy taêng aâm - Maùy ghi aâm - Maùy haùt ñóa CD. Trong suoát quaù trình thöïc hieän ñeà taøi naøy, baûn thaân ngöôøi thöïc hieän khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Raát mong nhaän ñöôïc söï höôùng daãn, giuùp ñôõ cuûa quí thaày coâ vaø caùc baïn.
  8. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO - Coâng ngheä truyeàn daãn soá Toång cuïc böu ñieän. Toång coâng ty böu chính vieãn thoâng Vieät Nam. Trang (177  235) - Cô sôû kyõ thuaät truyeàn soá lieäu Nhaø xuaát baûn Khoa Hoïc Kyõ Thuaät. Bieân soaïn Nguyeãn Vaên Thöôøng. Trang (77  84) (59  67) - Gheùp keânh soá caáp cao. Trung taâm ñaøo taïo böu chính vieãn thoâng II Bieân soaïn Hoà Vaên Cöøu. Trang (10  20) ( 32  34) - Kyõ thuaät ñieän töû Leâ Phi Yeán - Löu Phuù - Nguyeãn Nhö Anh. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TP.HCM. Trang (180  196) - Maïch ñieän trong maùy ghi aâm Ngoâ Anh Ba. Nhaø xuaát baûn Khoa Hoïc Kyõ Thuaät. - Nguyeân lyù vaø caên baûn söûa chöõa COMPACTDISC PLAYER taäp 1, 2. Nhaø xuaát baûn Khoa Hoïc Kyõ Thuaät. Kyõ sö Phaïm Ñình Baûo. - Tìm hieåu veà maùy ghi aâm KS. Traàn Löu Haân. Nhaø xuaát baûn nghe nhìn Haø Noäi. Trang (3  36) - Vi ba soá taäp 1 Nhaø xuaát baûn Khoa Hoïc Kyõ Thuaät. Trang (83  101) - Electronic Communications Systems. Fundamentals Through Advanced.
  9. Wayne Tomasi Mese Community College.
Đồng bộ tài khoản