SQL

Chia sẻ: Thu Xuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
87
lượt xem
11
download

SQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Oracle cho phép user thực hiện một số lệnh SQL đặc biệt để hoàn thành những bài toán số học mà không cần truy xuất dữ liệu. Đặc trưng này liên quan đến một bảng đặc biệt gọi là DUAL. DUAL là một bảng rỗng được dùng để đáp ứng cấu trúc của lệnh select.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL

  1. TRAÛ LÔØI BAØI TAÄP ORACLE Chöông 4 SQL 1. Ñieàu naøy ñuùng hay sai: “Caàn phaûi ñöa moät coät vaøo meänh ñeà SELECT neáu ta muoán saép thöù töï caùc keát quaû traû veà theo coät ñoù? Sai. Baïn coù theå chæ ñònh moät coät trong meänh ñeà ORDER khoâng naèm trong caùc coät choïn cuûa meänh ñeà SELECT ñeå saép thöù töï caùc keát quaû traû veà theo coät ñoù 2. Leänh naøy ñuùng hay sai: select First_Name from student order by Last_Name where Last_Name like ‘%ÒN’ Sai. Meänh ñeà order by phaûi ñöùng sau meänh ñeà where. 3. Baûng DUAL laø gì? Taïi sao noù ñöôïc söû duïng? Oracle cho pheùp user thöïc hieän moät soá leänh SQL ñaëc bieät ñeå hoaøn thaønh nhöõng baøi toaùn soá hoïc maø khoâng caàn truy xuaát döõ lieäu. Ñaëc tröng naøy lieân quan ñeán moät baûng ñaëc bieät goïi laø DUAL. DUAL laø moät baûng roãng ñöôïc duøng ñeå ñaùp öùng caáu truùc cuûa leänh select. SELECT 64+36 FROM DUAL; Keát quaû seõ cho ta: 64+36 ----- 100 Trong baûng DUAL khoâng coù döõ lieäu thöïc sö, noù chæ toàn taïi nhö laø moät caáu truùc SQL ñeå hoã trôï yeâu caàu chæ ñònh baûng trong meänh ñeà FROM. Baûng DUAL chöùa chæ moät coät vaø moät haøng vôùi giaù trò NULL. 4. Haøm nvl() duøng ñeå laøm gì? Caùch söû duïng noù? Haøm nvl() ñöôïc duøng ñeå bieán ñoåi moät coät sao cho khi giaù trò cuûa coät naøy laø NULL, noù seõ traû veå moät chuoãi maëc ñònh. Cuù phaùp cuûa noù laø: NVL(teân_coät, giaù_trò_neáu_null) 5. Bí danh (Alias) coät laø gì? Noù höõu duïng trong nhöõng tröôøng hôïp naøo?
  2. TRAÛ LÔØI BAØI TAÄP ORACLE Bí danh coät ñöôïc söû duïng ñeå chæ ñònh roõ nghóa caùc heading cho döõ lieäu trong output töø caùc query SQL. Caùc alias coù theå chæ ñònh theo hai caùch, hoaëc ñaët alias sau teân coät caùch baèng moät khoaûng troáng, hoaëc söû duïng töø khoùa as ñeå ñaùnh daáu alias roõ raøng hôn cho caùc ngöôøi ñoïc khaùc. 6. Kyù töï gì duøng ñeå noái caùc coät trong meänh ñeà select? Phöông phaùp ñöôïc söû duïng ñeå noái output cuûa moät soá coät vôùi nhau nhaèm taïo ra moät döõ lieäu môùi ñöôïc thöïc hieän baèng moät toaùn haïng ñaëc bieät goïi laø concatenation (gheùp). Toaùn haïn gheùp coù kyù hieäu nhö hai kyù töï | gheùp vôùi nhau: ||. 7. Muïc ñích cuûa leänh decode()? Noù chaáp nhaän ñoái soá naøo? Haøm decode( ) cho pheùp chuyeån ñoåi döõ lieäu töø daïng naøy sang daïng khaùc moät caùch linh hoaït. Noù coù theå söû duïng thay theá haøm nvl(), tuy nhieân noù maïnh hôn nhieàu ôû khaû naêng chaáp nhaän baát cöù ñoái soá naøo. 8. Theá naøo laø moät haøm group? Keå ra vaøi haøm group? Moät haøm nhoùm cho pheùp user thöïc hieän moät thao taùc döõ lieäu treân moät vaøi giaù trò trong moät coät döõ lieäu nhö theå coät laø moät nhoùm taäp hôïp döõ lieäu. Nhöõng haøm naøy cuõng ñöôïc goïi laø caùc haøm group, bôûi vì chuùng thöôøng ñöôïc söû duïng trong moät meänh ñeà ñaëc bieät cuûa leänh select goïi laø meänh ñeà group by. Moät soá haøm group thoâng duïng laø: avg(x) Trung bình cuûa taát caû caùc giaù trò cuûa coät x traû veà bôûi leänh select count(x) Toång taát caû caùc haøng cuûa coät x traû veà bôûi leänh select max(x) Giaù trò lôùn nhaát trong coät x cuûa taát caû caùc haøng traû veà bôûi leänh select min(x) Giaù trò nhoû nhaát trong coät x cuûa taát caû caùc haøng traû veà bôûi leänh select 9. ROWID laø gì? Moät ROWID laø moät giaù trò ñaëc bieät chæ ñònh duy nhaát moãi haøng. Moãi haøng trong moät baûng coù moät gía trò ROWID duy nhaát. ROWID khoâng phaûi laø moät phaàn thöïc söï cuûa baûng maø laø moät maãu thoâng tin tröõ trong Oracle. Vì vaäy, noù ñöôïc goïi laø moät coät giaû. 10. Töø khoùa distinct ñöôïc söû duïng ñeå laøm gì?
  3. TRAÛ LÔØI BAØI TAÄP ORACLE Töø khoaù distinct duøng ñeå loïc laáy moät giaù trò duy nhaát khi boä loïc traû veà nhieàu keát quaû gioáng nhau. 11. Kyù töï ñaëc bieät naøo ñöôïc söû duïng ñeå chæ ñònh moät bieán runtime? Kyù töï & ñöôïc söû duïng ñeå chæ ñònh moät bieán runtime. 12. Neâu ra hai raøng buoäc taïo ra index? Hai raøng buoäc taïo ra index laø primary key vaø unique key. 13. Caùch taïo ra caùc baûng coù saün döõ lieäu? Ñeå taïo ra caùc baûng coù saün döõ lieäu töø caùc baõng khaùc, ta duøng meänh ñeà CREATE TABLE ... AS SELECT 14. Töï ñieån döõ lieäu laø gì? Töï ñieån döõ lieäu Oracle bao goàm caùc baûng chöùa thoâng tin veà cô sôû döõ lieäu ñöôïc löu tröõ, giuùp ngöôøi duøng theo doõi cô sôû döõ lieäu. 15. Leänh naøo ñöôïc söû duïng ñeå thay ñoåi ñònh nghóa moät baûng? Ñeå thay ñoåi ñònh nghóa moät baûng, ta duøng leänh ALTER TABLE
Đồng bộ tài khoản