SQL Advanced part 3

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
75
lượt xem
10
download

SQL Advanced part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 SQL Advanced (bài 11) SQL Functions SQL có một số lượng lớn các hàm gắn liền với sự tính toán . Cú pháp của Function : Trích: SELECT function(column) FROM table Ở đây chúng ta chỉ vài kiểu cơ bản trong các loại hàm của SQL. Đây là 2 dạng cơ bản : * (Aggregate functions)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Advanced part 3

  1. Phần 2 SQL Advanced (bài 11) SQL Functions SQL có một số lượng lớn các hàm gắn liền với sự tính toán . Cú pháp của Function : Trích: SELECT function(column) FROM table Ở đây chúng ta chỉ vài kiểu cơ bản trong các loại hàm của SQL. Đây là 2 dạng cơ bản : * (Aggregate functions) Tập hợp Functions * (Scalar functions) Định hướng functions Aggregate functions : Aggregate functions có tác dụng với nhiều giá trị nhưng chỉ trả về 1 giá trị . Lưu ý : Nếu sử dụng nhiều biểu thức trong một câu lệnh select thì câu lệnh SELECT đấy cần phải có mệnh đề GROUP BY Ta có table Persons : Tập hợp Function trong MS Accesss : Function Description AVG(column) Trả về giá trị trung bình trong một cột COUNT(column) Trả về số lượng hàng (không có giá trị NULL) của một cột COUNT(*) Trả về số lượng các hàng được lựa chọn FIRST(column) Trả về giá trị của bản ghi đầu tiên trong một trường LAST(column) Trả về giá trị của bản ghi cuối trong một trường được chỉ định MAX(column) Trả về giá trị lớn nhất của một cột
  2. MIN(column) Trả về giá trị nhỏ nhất của một cột STDEV(column) STDEVP(column) SUM(column) Trả về tất cả giá trị trong một cột VAR(column) VARP(column) Tập hợp Functions trong SQL Server (tương tự như của Access) Function Description AVG(column) Trả về giá trị trung bình trong một cột BINARY_CHECKSUM CHECKSUM CHECKSUM_AGG COUNT(column) Trả về số lượng hàng (không có giá trị NULL) của một cột COUNT(*) Trả về số lượng hàng được chọn COUNT(DISTINCT column) Trả về số lượng các kết quả riêng biệt FIRST(column) Trả về giá trị của bản ghi đầu tiên trong một trường được chỉ định (không hỗ trợ trong SQL Server 2000) LAST(column) Trả về giá trị của bản ghi cuối trong một trường được chỉ định (không hỗ trợ trong SQL Server 2000) MAX(column) Trả về giá trị lớn nhất của một cột MIN(column) Trả về giá trị nhỏ nhất của một cột STDEV(column) STDEVP(column) SUM(column) Trả về tất cả giá trị trong một cột VAR(column) VARP(column) Scalar functions Scalar functions có tác dụng ngược lại đối với một số giá trị nhất định, và trả về thành phần một số giá trị trên những giá trị được đưa vào. Scalar Functions được dùng trong MS Access
  3. Function Description UCASE(c) Chuyển một trường sang chữ HOA LCASE(c) Chuyển một trường sang chữ thường MID(c,start[,end]) Lấy ra những kí tự trong trường text LEN(c) Trả về độ dài của một trường text INSTR(c,char) Trả về số vị trí của tên kí tự trong một trường text LEFT(c,number_of_char) Trả về phần bên trái của một trường text được yêu cầu RIGHT(c,number_of_char) Trả về phần bên phải của một trường text được yêu cầu ROUND(c,decimals) Làm tròn số trường thập phân MOD(x,y) Trả về phần còn lại của phép chia NOW() Trả về ngày tháng của hệ thống hiện thời FORMAT(c,format) Thay đổi hướng của trường hiển thị DATEDIFF(d,date1,date2) Sử dụng để thực thi việc tính toán ngày tháng dondoc (vniss)
Đồng bộ tài khoản