SQL Advanced part 5

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
77
lượt xem
9
download

SQL Advanced part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 SQL Advanced (bài 13) SQL SELECT INTO Statement : Câu lệnh SELECT INTO thường được dùng để tạo những back up hoặc của tables hoặc những bản ghi . Cú pháp : Trích: SELECT column_name(s) INTO newtable [IN externaldatabase] FROM source Sử dụng để backup

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Advanced part 5

  1. Phần 2 SQL Advanced (bài 13) SQL SELECT INTO Statement : Câu lệnh SELECT INTO thường được dùng để tạo những back up hoặc của tables hoặc những bản ghi . Cú pháp : Trích: SELECT column_name(s) INTO newtable [IN externaldatabase] FROM source Sử dụng để backup : Những ví dụ sau đây được dùng để backup table Persons : Trích: SELECT * INTO Persons_backup FROM Persons Mệnh đề IN có thể được sử dụng để copy thêm tables vào trong database : Trích: SELECT Persons.* INTO Persons IN 'Backup.mdb' FROM Persons Nếu bạn chỉ muốn copy một vài trường thì có thể select trực tiếp đến những trường đó : Trích: SELECT LastName,FirstName INTO Persons_backup FROM Persons Bạn cũng có thể sử dụng mệnh đề WHERE. Những ví dụ sau đây sẽ tạo một table "Persons_backup" với 2 cột (FirstName và LastName) được trích trong table Persons với cột City='Sandnes' (có nghĩa là những FirstName và LastName có City = 'Sandnes') Trích:
  2. SELECT LastName,Firstname INTO Persons_backup FROM Persons WHERE City='Sandnes' Cũng có thể select dữ liệu trong nhiều tables khác. Ví dụ này tạo một table mới có tên "Empl_Ord_backup" và chứa nội dung của 2 table là Employees và Orders: Trích: SELECT Employees.Name,Orders.Product INTO Empl_Ord_backup FROM Employees INNER JOIN Orders ON Employees.Employee_ID=Orders.Employee_ID Như vậy là table "Empl_Ord_backup" sẽ chứa tất cả các giá trị trong cột Employee_ID của 2 table Employees và Orders . dondoc (vniss)
Đồng bộ tài khoản