SQL*PLUS

Chia sẻ: Thu Xuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
142
lượt xem
20
download

SQL*PLUS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một dấu chấm phẩy (;) báo cho SQL*Plus biết bạn muốn chạy lệnh. Đánh dấu chấm phẩy ở cuối hàng cuối cùng của lệnh và nhấn [Enter], SQL*Plus sẽ xử lý lệnh và đưa nó vào bộ đệm của SQL (SQL buffer). Nếu bạn vô ý nhấn [Enter] trước khi gõ dấu chấm phẩy, SQL*Plus sẽ nhắc bạn bằng một hàng kế có đánh số. Gõ dấu chấm phẩy và nhấn [Enter] lần nữa để chạy lệnh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL*PLUS

  1. TRAÛ LÔØI BAØI TAÄP ORACLE Chöông 6 SQL*PLUS 1. Caùc caùch keát thuùc moät leänh SQL trong SQL*Plus? Baïn coù theå keát thuùc moät leänh SQL theo moät trong ba caùch: • vôùi moät daáu chaám phaåy (;) • vôùi moät daáu slash (/) naèm moät mình treân moät haøng • vôùi moät haøng troáng Moät daáu chaám phaåy (;) baùo cho SQL*Plus bieát baïn muoán chaïy leänh. Ñaùnh daáu chaám phaåy ôû cuoái haøng cuoái cuøng cuûa leänh vaø nhaán [Enter], SQL*Plus seõ xöû lyù leänh vaø ñöa noù vaøo boä ñeäm cuûa SQL (SQL buffer). Neáu baïn voâ yù nhaán [Enter] tröôùc khi goõ daáu chaám phaåy, SQL*Plus seõ nhaéc baïn baèng moät haøng keá coù ñaùnh soá. Goõ daáu chaám phaåy vaø nhaán [Enter] laàn nöõa ñeå chaïy leänh. Moät daáu slash (/) naèm moät mình treân moät haøng cuõng baùo cho SQL*Plus bieát raèng baïn muoán chaïy leänh. Khi nhaán [Enter] ôû haøng cuoái cuøng, SQL*Plus seõ nhaéc baïn baèng moät haøng keá coù ñaùnh soá, nhaán slash (/) vaø nhaán [Enter] moät laàn nöõa, SQL*Plus seõ thöïc hieän leänh ñoàng thôøi ñöa noù vaøo SQL buffer. Moät haøng troáng baùo cho SQl*Plus bieát raèng baïn ñaõ chaám döùt ñöa leänh vaøo, nhöng chöa muoán chaïy noù. Khi nhaán [Enter] ôû haøng cuoái cuøng, SQL*Plus seõ nhaéc baïn baèng moät haøng keá coù ñaùnh soá, nhaán [Enter] moät laàn nöõa, SQL*Plus seõ hieän trôû laïi daáu nhaéc leänh. Leänh baïn vöøa ñaùnh vaøo khoâng ñöôïc thöïc hieän maø chæ ñöa vaøo SQL buffer. Neáu luùc naøy baïn laïi ñöa vaøo moät leänh khaùc, SQL*Plus seõ ghi choàng leân leänh vöøa roài. 2. Caùch theâm moät haøng môùi vaøo boä ñeäm cuûa SQL*Plus? Ñeå cheøn moät haøng môùi vaøo haøng hieän haønh, söû duïng leänh INPUT. Ñeå cheøn moät haøng tröôùc haøng 1, nhaäp vaøo soá khoâng ("0") vaø theo sau laø chuoãi text. SQL*Plus cheøn haøng vaøo ñaàu buffer vaø haøng naøy trôû thaønh haøng 1. SQL> 0 SELECT EMPNO Giaû söû baïn muoán theâm moät haøng thöù tö vaøo leänh SQL baïn ñaõ söûa ôû ví duï tröôùc. Do haøng thöù 3 laø haøng hieän haønh, nhaäp vaøo INPUT (coù theå vieát taét laø I) vaø nhaán [Enter]. SQL*Plus nhaéc baïn haøng môùi:
  2. TRAÛ LÔØI BAØI TAÄP ORACLE SQL> INPUT 4 Nhaäp vaøo haøng môùi roài nhaán [Enter]. SQL*Plus laïi nhaéc baïn laàn nöõa vôùi haøng môùi: 4 ORDER BY SAL 5 Nhaán [Enter] laàn nöõa ñeå chæ ñònh raèng baïn seõ khoâng nhaäp vaøo theâm haøng naøo nöõa, vaø sau ñoù söû duïng RUN ñeå kieåm tra vaø chaïy laïi query. 3. Bieán lieân keát REFCURSOR laø gì? Caùch söû duïng? Caùc bieán lieân keát REFCURSOR cuûa SQL*Plus cho pheùp SQL*Plus fetch vaø format caùc keát quaû cuûa moät leänh SELECT chöùa trong moät khoái PL/SQL. Caùc bieán lieân keát REFCURSOR cuõng coù theå söû duïng ñeå tham troû caùc bieán cursor PL/SQL trong caùc stored procedure. Ñieàu naøy cho pheùp baïn löu caùc leänh SELECT trong cô sôû döõ lieäu vaø tham troû chuùng töø SQL*Plus. Moät bieán lieân keát REFCURSOR cuõng coù theå traû veà töø moät function. Ñeå taïo ra, tham troû vaø hieån thò moät bieán lieân keát REFCURSOR, ñaàu tieân khai baùo moät bieán lieân keát cuïc boä kieåu döõ lieäu REFCURSOR: SQL> VARIABLE dept_sel REFCURSOR Keá ñoù, nhaäp vaøo khoái PL/SQL söû duïng bieán lieân keát trong moät leänh OPEN ... FOR SELECT. Leänh naøy môû moät bieán cursor vaø thöïc hieän moät query.
Đồng bộ tài khoản