SQL Pro Tutorial phần 3

Chia sẻ: Avsdvvsd Qwdqdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
8
download

SQL Pro Tutorial phần 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Triggers Đầu tiên là một khái niệm nho nhỏ để giúp chúng ta hiểu về trigger. Khi có một thao tác bất kỳ gây ra sự điều chỉnh nội dung của một table, người dùng có thể xác định trước 1 vài thao tác khi lệnh được thực thi. Những hành động được định ngầm đó gọi là trigger. Trigger có thể được gọi chạy bằng 1 trong 3 hay cả 3 tác động sau:

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SQL Pro Tutorial phần 3

  1. SQL Tu utorials - Phần II (bài 3) i Đọc lại b cuả don bài ndoc 1 lần n thì thấy các lệnh th nữa y hông dụng đ được liệt kê ra hết r đã t rồi. Không b nên bổ sung cái gì. biết ondoc dừng lại ở phần T Thấy do Trigger thì hôm nay N Necro giới th sơ lược về anh nà hiệu c ày đã. rs Trigger Đầu tiên là một khá niệm nho nhỏ để giú chúng ta hiểu về trig n ái o úp gger. Khi có m thao tác bất kỳ gây ra sự điều chỉnh nội d một c y u dung của m table, ng một gười dùng ccó thể xác đ định trước 1 vài thao tá khi lệnh được thực thi. Những hành động được định ác ngầm đó gọi là trigg ó ger. Trigger có thể được gọi chạy b c bằng 1 trong 3 hay cả 3 tác động s g sau: --- Insert Row --- Delet Row te --- Upda Row ate Bi giờ NNecro sẽ đưa ra ví dụ v ứng dụng trigger như sau: a về g ư Giả sử k các bạn đến ngân h khi hàng để nạp tiền vào th ATM. (th dạo này người dân & hẻ hấy y công nhâ viên củn dùng cái này nhiều n lấy làm ví dụ cho dể hiễu ) Khi bạn n ân ng nên m ). nạp tiền vào thì là bạn thêm 1 row (or record) vào tài kho của bạn Vậy giốn như thao tác t ) oản n. ng insert ch tài khoản của tui số tiền là 50.0 . Thì 1 r được th vào và trong lúc c ho n 000 row hêm à câu lệnh inse được thự thi thì nó sẽ gọi 1 tr ert ực ó rigger có tên là "congth n hemtien" ch Với cô hạy. ông dụng của trigger là lấy con số 50.000 bạn vừa gửi cộ với con số 100.000 còn lại tro a n ộng n 0 ong tài khoản của bạn nữa thì bi gi bạn coi tổ số tiền hiện có của mình là 15 n n iờ ổng a 50.000 và n nếu coi trong chi tiết gia dịch thì có thêm 1 d g ao dòng đã nạp tiền vào lú nào, giờ nào, ở đâu p úc v.v... Hoàn tất quá trình quá trình đi nạp tiền và tài khoản t q i ào n. === Kết thúc bài họ về trigge === t ọc er Qua bài này Necro đã giới thiệ sơ lược v trigger. N ệu về hông sâu vào nó vì theo Necro đi kh o lịch trình của Necro thì thế nào cũng sẽ g lại nó sa và lúc đó chúng ta s đào sâu v h o o gặp au ó sẽ về trigger hhơn. Thân ái ! mancer(VNI Necrom ISS)
  2.  
Đồng bộ tài khoản