Sự biến đổi chất

Chia sẻ: Nguyen Thi Gioi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
200
lượt xem
15
download

Sự biến đổi chất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện tượng vật lý. Hiện tượng hóa học Thí nghiệm 1: hòa tan và cô cạn muối ăn. Thí nghiệm 2: đốt hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự biến đổi chất

  1. Giiới thiệu G
  2. Bài 12: SỰ BIẾN ĐỔI CHẤT ► Hiện tượng vật lí ► Hiện tượng hóa học
  3. Quan sát thí nghiệm Quan Thí nghiệm 1: hòa tan và cô cạn muối ăn. Thí nghiệm 2: đốt hỗn hợp bột sắt và lưu huỳnh 4 nhóm làm phiếu học tập số 1 (3 phút)
  4. Phieáu hoïc taäp soá 1 ► 1/ Hoøa tan vaø coâ caïn muoái: 1/ -Hieän töôïng:………………………………………………………… ng ……………… -Viết Sô ñoà cuûa quaù trình bieán ñoåi chất: …………………………………………………………………… ………………………………… Keát luaän chaát bieán ñoåi nhö theá naøo (bieán ñoåi veà traïng thaùi chaát, ng maøu saéc, thaønh chaát khaùc hay vaãn laø chaát ban ñaàu)? nh …………………………………………………………………… …………………………………… 2/ Ñoát hỗn hợp boät saét vaø boät S: -Hieän töôïng:………………………………………………………… ng ………………… -Viết Sô ñoà cuûa quaù trình bieán ñoåi chất:
  5. Làm thí nghiệm theo nhóm 3’ Thí nghiệm 3: Hòa tan đường đư - Cho đường vào ống nghiệm đựng sẵn nước, lắc nhẹ quan sát hiện tượng. Cho biết hiện tượng này là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hóa học?Vì sao? Thí nghiệm 4: Đốt đường - Hơ đều ống nghiệm đã có sẵn 1 ít đường trên ngọn lửa đèn cồn, sau đó đốt, quan sát hiện tượng. Cho biết hiện tượng này là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hóa học?Vì sao?
  6. Phieáu hoïc taäp soá 2: Stt Hieän töôïng Hieän töôïng Hieän töôïng vaät lí hoùa hoïc 1 Khi ñoát neán, neán chaûy loûng thaám vaøo baác, sau ñoù neán loûng chuyeån thaønh neán hôi. 2 Hoøa tan axit axetic vaøo nöôùc ñöôïc dung dòch axetic loaõng. 3 Hôi neán chaùy trong khoâng khí taïo khí cacbondioxit vaø hôi nöôùc. 4 Daây saét ñöôïc taùn nhoû thaønh töøng ñoaïn vaø taùn thaønh ñinh. 5 Côm bò thiu, bị mốc. 6 Nước bốc hơi 7 Chaùo chua 8 Hieän töôïng baêng tan treân bieån 9 Cuoác xeûng laøm baèng saét ñeå laâu trong khoâng khí bò gæ tạo oxit sắt từ. 10 Muoái aên bò öôùt ñem rang noùng ñeå laøm khoâ
  7. Dặn dò ► Học bài và làm bài tập 1,2,3 sgk/47 ► Tìm hiểu những hiện tượng sảy ra trong cuộc sống hàng ngày và phân biệt chúng là hiện tượng vật lí hay hiện tượng hóa học, từ đó hạn chế được những hiện tượng không có l ợi . ► Đọc trước bài mới.
Đồng bộ tài khoản