SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

Chia sẻ: minhngananh

Về kiến thức:+ Biết tính đơn điệu của hàm số ,biết mối quan hệ giữa sự đồng biến và nghịch biến và dấu đạo hàm cấp 1 của môt hàm số. Biết xét tính đơn điệu của hàm số. 2. Kỹ năng: + Biết cách xét tính đơn diệu của hàm số dựa vào đạo hàm cấp 1 3. Về thái độ và tư duy:+ Chủ động phát hiện kiến thức mới , có tinh thần hợp tác trong học tập, nhận xét và tự ...

Nội dung Text: SỰ ĐỒNG BIẾN VÀ NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

Tuaàn:2(l p12C234)


Tieátppct: 3
Ngaøysoaïn:
BAØI TAÄP
I.Muïc tieâu:
1.Veà kieán thöùc: + Bieát tính ñôn ñieäu cuûa haøm soá (BT1,3,4) trang 10
+Bieát moái quan heä giöõa söï ñoàng bieán vaø nghòch bieán vaø daáu ñaïo haøm caáp 1 cuûa
moâït haøm soá.
2. Kyõ naêng: Bieát caùch xeùt tính ñôn dieäu cuûa haøm soá döïa vaøo ñaïo haøm caáp 1
3. Veà thaùi ñoä: Chuû ñoäng phaùt hieän kieán thöùc môùi , coù tinh thaàn hôïp taùc trong hoïc taäp, nhaän xeùt
vaø töï ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp
II. Chuaån bò: GV: baûng phuï ….. HS: Ñaõ ñoïc tröôùc baøi môùi ôû nhaø.
III. Phöông phaùp : Vaän duïng toång hôïp caùc phöông phaùp
IV. Tieán trình .+ Oån ñònh lôùp. 12C234 + Baøi môùi:

tg Hoaït ñoäng thaày Hoaït ñoäng troø Noäi dung trình baøy
-Cho hsinh nhaéc laïi quy taéc xeùt HS1: BAØI TAÄP
tính ñôn ñieäu cuûa haøm soá *Tìm TXÑ
*Tính y’ roài y’=0 tìm x
*Laäp baûng bieán thieân BT:Xeùt söï ñoàng bieán,nghòch bieán
*Keát luaän tính ñôn ñieäu cuûa haøm soá(tính ñôn ñieäu):
cuûa haøm soá.
1d ) y = − x 3 + x 2 − 5
-Gv ñöara baøi taäp1d-2b HS2 (1d)
+Goïi hai emhsinhleânbaûngtrình Haøm soá xaùc ñònh vôùi
baøy ∀x ∈ R .
+GV nhaänxeùtvaøñaùnhgiaù Ta coù:
y ' = −3 x 2 + 2 x
15
x = 0
’ * y' = 0 ⇔ 
x = 2
*TXÑ? 
 3
*y’=? Baûng bieán thieân: x 2 − 2x
-Hsinh trình baøy 2b) y =
*Haømsoáñoàngbieánhaynghòch 1− x
HS3: (2b)
bieán
*TXÑ: D = R \ {1}
x − 2x
2
− x + 2x − 2
2

* y ' = ( 1 − x )' = − (1 − x) 2 < 0
-Töø baøi toaùnñaëtra tacoùtheå Vaäy haøm soá nghòch bieán BT3 (10) : Chöùng minh raèng haøm soá
nhaänbieátñöôïcbaûngbt? treân caùc khoaûng x
( − ∞;1) , (1;+ ∞) y=
x +1
2 ñoàngbieántreânkhoaûng(-
-Goïi hsinhleânbaûngtrìnhbaøy 1;1)vaønghòchbieántreânkhoaûng
HS4: ñöôïc ( − ∞;−1) , (1;+ ∞)
-GV nhaänxeùtvaøñaùnhgiaù *TXÑ: D=R hay R Giaûi
x 1− x2
* y ' = ( 2 )' = 2
25’ x +1 ( x + 1) 2
y ' = 0 ⇔ x = ±1
*Baûng bieán thieân
-Hsinh leân baûng trình
baøy
BT4(T10) Chöùng minh raèng haøm soá
y = 2 x − x 2 ñoàng bieán treân khoaûng
-Töø baøi toaùnñaëtra tacoùtheå (0;1) vaø nghòch bieán treân khoaûng
nhaänbieátñöôïcbaûngbt? (1;2)
HS5: Giaûi
-Cho hsinhthaûoluaäntheonhoùm
*Haøm soá y = 2 x − x 2 xaùc
ñònh treân ñoaïn [0;2] vaø coù
NI: trìnhbaøy ñaïo haøm treân khoaûng (0;2)
NII: nhaänxeùt 1− x
* y' =
2x − x 2
-GV nhaänxeùtvaøñaùnhgiaù
y’=0 khi x=1
*Baûng bieán thieân
NI: trình baøy
5’ NII: nhaän xeùt Kí duyeät ngaøy:
14/8/10


VII. Cuûng coá :
-Naém vöõng caùch xeùt tính ñôn
ñieäu cuûa moät haøm soá (caùch
tính ñaïo haøm)
- Baøi taäp : coøn laïi trong saùch
giaùo khoa
-Ñoïc tröôùc baøi cöïc trò cuûa
haøm soá

Ví duï 4: Tìm caùc khoaûng ñôn ñieäu cuûa
haøm soá
x −1
y=
x +1
Giaûi (sgk)Ví duï 5: thamkhaûo (sgk)
-GV ñöa ra quy taéc (sgk)
NI: trình baøy*) Quy taéc : trang 8

*) Aùp duïng :


Baøi taäp 1:Xeùt tính ñôn ñieäu cuûa caùc
haøm soá
a)y=-2x3+3x2+2
x +1
b) y =
x −1
c) y=x4-2x2+1

Baøi taäp 2: Ví duï 5 trang 9
Baøi taäp 3:
a) Baøi taâïp 2a trang10
Ví duï 3:Xeùt söï ñoàng
bieán,nghòch bieán cuûa haøm
soá:
1 3 1 2
y= x − x − 2x + 2
3 2


-Töø quytaéctreânGv goïi hsinh
trìnhbaøylaïi ví duï theotöøngyù
cuûaquytaéc

-Cho hsinhkhaùcnhaänxeùt


x
y’
−∞
+
-
1
0 -
2
0
+∞
+


+∞
4
-GV nhaänxeùtchung (BT1-töông 19 −
töï)
−∞ 6
3Ví duï 4*: Tìm caùc khoaûng ñôn ñieäu
cuûa haøm soá
x +1
y=
x −1
-Töø VD4 (sgk) –GV cho hsinh
thaûo luaän nhoùm
NI: trình baøy
NII: nhaän xeùt
-GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù

-ÔÛ VD5 cho hsinh veà nhaø
thamkhaûo theâm
-Ñöa ra 3 baøi taäp chia lôùp Baøi taäp 2: Ví duï 5 trang 9
thaønh 6 nhoùm Phaùt bieåu suy nghó cuûa
15 mình

-Giaùo vieân vaø hoïc sinh Baøi taäp 3:
chính xaùc hoaù lôøi giaûi a) Baøi taâïp 2a trang10
cuûa caùc nhoùm b) Baøi taäp 2b
Thaûo luaän vaø trình c) Baøi taäp 2c trang 10
-Chia nhoùm thaûo luaän baøy lôøi giaûi vaøo baûng
30 baøi taäp 2 phuï
Moãi nhoùm cöû ñaïi dieän Baøi taäp 4:
-Giaùo vieân giaûng leân trình baøy a) Baøi taïp 3 trang10
Caùc nhoùm khaùc chuù b) Baøi taäp 4
-Chia nhoùm thaûo luaän yù theo gioûi vaø nhaän c) Baøi taäp 5b trang 10
baøi taäp 3 xeùt

Thaûo luaän vaø xung
-Giaùo vieân vaø hoïc sinh phong trình baøy
chính xaùc hoaù lôøi giaûi
cuûa caùc nhoùm
20 Thaûo luaän vaø cöû ñaïi
-Chia nhoùm thaûo luaän dieän leân trình baøy
baøi taäp 4


-Giaùo vieân vaø hoïc sinh
25 chính xaùc hoaù lôøi giaûi Thaûo luaän vaø trình
cuûa caùc nhoùm baøy lôøi giaûi vaøo baûng
phuï
Moãi nhoùm cöû ñaïi dieän
leân trình baøy
Caùc nhoùm khaùc chuù
yù theo gioûi vaø nhaän
xeùt
VII. Cuûng coá vaø höôùng daãn baøi taäp nhaø:
*) Caùch xeùt tính ñôn ñieäu cuûa moät haøm soá
*) Baøi taäp : coøn laïi trong saùch giaùo khoa
*) Ñoïc tröôùc baøi cöïc trò cuûa haøm soá
Kí duyeät ngaøy:
…………………
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản