Sử dụng lời trích dẫn hiệu quả

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
105
lượt xem
34
download

Sử dụng lời trích dẫn hiệu quả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Những lời trích dẫn cũng làm cho câu chuyện thêm đa dạng và tăng nhịp độ câu chuyện. Người đọc không chỉ đọc hết dòng nọ sang dòng kia về thông tin trong câu chuyện. Một câu chuyện không có lời trích dẫn rất nhàm chán. Chỉ nên dùng những lời trích dẫn có khả năng tóm tắt hay về một tình huống nào đó, chứa đựng những cảm giác hoặc hình ảnh mạnh, hoặc cho thấy tính tình của một người nào đó. Đây là lời một ngư dân Campuchia được trích trên tờ Phnompenh Post, tóm tắt cách...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng lời trích dẫn hiệu quả

  1. S d ng l i trích d n hi u qu Nh ng l i trích d n cũng làm cho câu chuy n thêm a d ng và tăng nh p câu chuy n. Ngư i c không ch c h t dòng n sang dòng kia v thông tin trong câu chuy n. M t câu chuy n không có l i trích d n r t nhàm chán. Khi nào nên trích, khi nào không Ch nên dùng nh ng l i trích d n có kh năng tóm t t hay v m t tình hu ng nào ó, ch a ng nh ng c m giác ho c hình nh m nh, ho c cho th y tính tình c a m t ngư i nào ó. ây là l i m t ngư dân Campuchia ư c trích trên t Phnompenh Post, tóm t t cách nhìn i gi n d c a ông."Tôi bi t làm hai vi c trong i: ánh b t cá và ăn cá. Cha tôi và các con tôi cũng v y." B trư ng n i v Thái Lan, ư c trích trên t Bangkok Post, nói v i băng ng mafia a phương r ng ông s ti p t c di t tr t i ác, ma túy và c b c: "Bây gi , hãy nghe tôi c nh cáo ây: tôi s làm cho Bangkok và các t nh lân c n tr nên s ch s . Vì v y nh ng ai làm b y hãy s a sai, và ng b o r ng tôi ã không c nh báo." L i trích d n này cho th y quy t tâm c a v b trư ng ó m nh n âu.
  2. Sau ây là l i c a m t ngư i M ã t ng tham gia chi n tranh Vi t Nam, nói v cu c g p g sau này t i vùng nông thôn Vi t Nam v i m t ngư i ã t ng i u bên kia chi n tuy n. L i trích d n này ư c ăng trong m t bài c a hãng thông t n AP, ưa c gi vào ngay quang c nh t i ch và nh ng xúc ng c a ngư i trong cu c: "Lúc ó, ông ta ch m qua chi c xe p c a tôi, kéo tay tôi và ôm ch m l y tôi, t a như m t ngư i cha ôm con. C ch ó th t n ng m, tôi c m nh n ư c hơi m ó. Trong 5 phút ng h , ông ã làm tôi m t h t t ch ." Nhi u phóng viên ch ơn gi n ưa vào bài c a mình h t l i trích d n này n l i trích d n khác. H thư ng làm th khi vi t v nh ng b n tuyên b , nh ng bài di n văn ho c h p báo. ó là phong cách báo chí lư i bi ng và phong cách ó khi n câu chuy n khó hi u và chán phèo. t các l i trích d n hay lên g n u bài vi t lôi cu n c gi c ti p câu chuy n. B n cũng có th t nh ng l i trích hay cu i bài, làm như v y s t o ư c n tư ng m nh cho ngư i c. Khi dùng m t l i trích b sung cho o n m u, b n nên ch c ch n r ng l i trích ó s thêm vào bài m t d ki n m i m . ng dùng nh ng l i trích d n ch nh c l i cùng m t d ki n ã nói n trong o nm u (hay ch khác trong bài) như trong bài vi t sau: PHNOMPENH, Campuchia - Hôm qua Campuchia loan báo ã lo i tr ư c b nh b i li t tr em, tr thành qu c gia cu i cùng t i Tây Thái Bình Dương tiêu di t ư c căn b nh này. Th tư ng Hun Sen nói ông hãnh di n "loan báo cho toàn th gi i bi t r ng l n u tiên trong l ch s Campuchia, b nh b i li t tr em ã ư c lo i tr trong nư c."
  3. ng dùng nh ng l i trích nhàm chán, khó hi u hay l p l i nh ng gì ã rõ ràng quá r i. Trong nh ng trư ng h p như v y, ch nên dùng l i c a b n vi t l i là . Nhi u phóng viên dùng l i trích d n ch vì h có s n trong s tay. H mu n ch ng t cho c gi th y r ng h ã ph ng v n các ngu n tin c a câu chuy n. Tránh làm như v y. Hãy xem xét các thí d sau ây cho th y cách dùng các câu trích r t d ăng trên nhi u n ph m. Sau ây là trích l i m t b trư ng c a Vi t Nam: "Ch bi n g o, hoa màu, cà phê và trà cũng như g và các lâm s n khác s ư c coi là m t ngành công nghi p s d ng nhi u lao ng h a h n nh t." ây là cách nói khó hi u mà các nhân viên quan ch c thư ng hay dùng. B n nên dùng l i c a mình vi t l i m t cách rõ ràng và d hi u - nhưng trư c tiên b n ph i tìm hi u xem b trư ng này mu n nói gì. M t l i trích t m t viên ch c Liên Hi p Qu c t i Phnom Penh: "Tôi r t hy v ng s tăng cư ng h p tác và vi n tr gi a Chính ph Hoàng gia Campuchia và Qu Môi trư ng Th gi i." Câu ó r t khô khan và mơ h . Câu sau ây ch là d ki n v b i c nh, không ph i là nh ng l i nên trích d n: "Giá c a m i l n dùng th c ăn nhanh là 40-50 baht, so v i 7 USD t i Singapore và 12 USD t i Hoa Kỳ." T hơn n a, tin này l i ư c gán cho m t ngu n tin vô danh.
  4. Qua kinh nghi m, b n có th t bi t khi nào nên trích và khi nào không. ng b t u b ng m t l i trích d n. Nói chung, không nên b t u bài vi t b ng m t l i trích d n b i vì n u b n làm như v y, c gi có th b l n l n. Có th h không bi t r ng ai ó nói hay câu chuy n trong bài là gì. Sau ây là o n m u c a m t bài vi t ăng trên m t nh t báo ti ng Anh t i Lào: “ i u làm cho tôi khó ch u là m t s các báo nư c ngoài luôn luôn tìm cách ch trích Lào mà không m x a gì n s th t, h ch vi t theo nh ng i u tư ng tư ng mà thôi,” T nh trư ng Champasak, ông Oneneua Phommachanh, nói trong bu i khai m c m t khóa h c v báo chí t i Pakse, vào bu i sáng mà m t s băng ng ăn cư p len l i vào Lào qua èo Vangtao-Chongmek t i biên gi i Thái- Lào. Mãi n cu i câu dài d ng d c này chúng ta m i bi t ư c r ng l i tuyên b c a t nh trư ng này có liên quan t i băng ng ăn cư p t i biên gi i. Dù v y, chúng ta cũng v n không bi t rõ ã x y ra nh ng gì. Nh ng ‘s th t’ nào, nh ng ‘tư ng tư ng’ nào? L i trích ư c rõ ràng hơn n u b n gi i thích trư c toàn c nh c a các câu trích d n.
  5. Vi t l i câu trích trên s như th này: "T nh trư ng Champasak Onenueua Phommachanh hôm qua ã ch trích các phương ti n truy n thông nư c ngoài ưa tin v m t v t n công vào m t n biên gi i Nam Lào. V t nh trư ng này nói các phóng viên nư c ngoài t s ki n ó như là m t v t n công c a phi n quân nh m vào chính ph , nhưng ông nh t m c cho r ng ó ch là m t v cư p bóc mà thôi. ‘ i u ó làm cho tôi khó ch u,' ông nói." Ai nói? N u b n có nh ng l i trích d n c a nhi u ngư i khác nhau, ng ch ng ch t nh ng l i này cùng m t ch . Ngư i c s b l n l n không bi t ai nói gì. Trư c tiên, b n nên gi i thi u l i ngư i v a nói c gi bi t r ng l i k ti p là c a ngư i th hai. Sai: ‘Tôi không hài lòng v i ngân sách m i vì nó s làm h i n ngư i nghèo.’ T nh trư ng nói. ‘Ngân sách này chung cu c s bu c chính ph ph i tăng thu ’ Ch t ch Thư ng Vi n nói. úng: ‘Tôi không hài lòng v i ngân sách m i vì nó s làm h i n ngư i nghèo.’ T nh trư ng nói.
  6. Còn Ch t ch Thư ng Vi n thì cho r ng ‘ngân sách này chung cu c s bu c chính ph ph i tăng thu ’. ‘Nói’ là r i Trong h u h t m i trư ng h p, dùng nh ng l i trích d n v i t ‘nói’. ây là m t t ơn gi n, rõ ràng và trung l p. ng ng i r ng b n l p l i t ‘nói’ nhi u l n quá; c gi không ý n i u này. Nh ng t như ‘nh n r ng’, ‘tuyên b ’, ‘kh ng nh’, v.v. mang nhi u ý nghĩa khác nhau. Ch ng h n, khi b n nói có ai ó "th a nh n r ng" có nghĩa là b n t ý nghi ng v nh ng gì ngư i này nói. ng thay i l i trích d n! Các d u ngo c ánh d u l i trích d n có nghĩa là t t c nh ng gì gi a là nguyên văn l i ngu n tin nói. ng bao gi thay i l i trích d n, cho dù b n mu n làm cho nh ng l i này rõ nghĩa hơn. (Tuy nhiên, b n v n có th c t b nh ng ch ‘ m ’ và nh ng ti ng vô nghĩa ngư i ta thư ng dùng trong văn nói. Có m t s phóng viên còn tin r ng, s a văn ph m c a ngư i nói cũng ư c). N u b n dùng l i trích d n, hãy dùng nguyên văn. N u không, ch nên dùng m t ph n l i nói ó. Ho c vi t l i ý c a l i nói b ng chính l i c a b n và không dùng các d u ngo c.
  7. ng trích l i mà không lưu ý n toàn c nh Có nghĩa là b n cho c gi bi t chính xác ngu n tin mu n nói gì khi h nói như v y. Trong cu c tr l i ph ng v n v i b n, ngu n tin có th thêm nh ng l i gi i thích câu b n trích d n rõ nghĩa thêm. Ho c h có th nói r ng thêm v v n ó, ho c h ch nói như v y là nói ùa mà thôi. B n ph i cho c gi bi t toàn c nh c a câu nói. Thí d , b n ph ng v n m t c u th bóng á. Anh ta nói v các c u th trên 35 tu i, và nói: ‘Tôi gi i nh t’. B n có th trích l i anh. Nhưng b n ph i nói rõ v i c gi v toàn th ý nghĩa c a câu nói. Anh ta nói v kh năng chơi bóng c a anh ch không ph i là v i u gì khác. Anh so sánh chính mình v i các c u th trên 35 tu i khác, không ph i v i m i c u th . ý n m t lo t nh ng l i trích d n li n nhau N u nh ng l i trích d n ư c s d ng h p lý, chúng s làm cho bài c a b n m nh m hơn. Song r t nhi u phóng viên ch ơn gi n ưa vào bài c a mình h t l i trích d n này n l i trích d n khác. H thư ng làm th khi vi t v nh ng b n tuyên b , nh ng bài di n văn ho c h p báo. ó là phong cách báo chí lư i bi ng và phong cách ó khi n câu chuy n khó hi u và chán phèo. B n c n bi t cách d n d t c gi hi u ư c câu trích nào là quan tr ng và trong b i c nh như th nào.
Đồng bộ tài khoản