Sử dụng thuốc vận mạch thường dùng trong sốc

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

1
773
lượt xem
283
download

Sử dụng thuốc vận mạch thường dùng trong sốc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Điều trị sốc: + Tối ưu hóa thể tích trong lòng mạch + Sử dụng các thuốc co mạch, tăng sức co bóp cơ tim - Phân loại thuốc co mạch, tăng sức co bóp cơ tim: + Thuốc giao cảm + Thuốc ức chế phosphodiesterase + Các glycoside tác động lên tim

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sử dụng thuốc vận mạch thường dùng trong sốc

 1. Sö dông mét sè thuèc vËn m¹ch th−êng dïng trong sèc BS. Khæng Träng Th¾ng
 2. §Æt vÊn ®Ò dïng thuèc vËn m¹ch trong sèc §iÒu trÞ sèc Tèi −u ho¸ thÓ tÝch trong lßng m¹ch Sö dông c¸c thuèc co m¹ch, søc co bãp c¬ tim Ph©n lo¹i thuèc co m¹ch, søc co bãp c¬ tim Thuèc giao c¶m (sympathometic) Thuèc øc chÕ phosphodiesterase C¸c glycoside t¸c ®éng lªn tim
 3. Catecholamine néi sinh thô thÓ Adrenergic
 4. Catecholamine néi sinh Dopamine Σ tõ tiÒn chÊt L- dopa ChÊt trung gian dÉn truyÒn TK: TKT¦, thËn Noradrenaline (NE) Σ dù tr− trong c¸c h¹t/ ®Çu tËn cïng TK giao c¶m KÝch thÝch TK giao c¶m: KT β1 Adrenaline (E) Σ Tuû th−îng thËn KÝch thÝch β1; β2; α (liÒu cao)
 5. Catecholamine néi sinh
 6. Thô thÓ Adrenergic Thô thÓ β1 Thô thÓ β2 Thô thÓ α1 Thô thÓ α2
 7. C¬ chÕ t¸c ®éng cña catecholamine
 8. Thô thÓ Adrenergic - t¸c dông t¨ng søc co bãp c¬ tim KÝch thÝch thô thÓ β1 tÇn sè ph¸t nhÞp nót xoang nhÞp tim tèc ®é dÉn truyÒn AV tèc ®é, søc co bãp thÊt T, nhÜ T KÝch thÝch thô thÓ β2 G©y d·n c¬ tr¬n thμnh m¹ch, phÕ qu¶n, tö cung β2 cã Ýt ë tim KÝch thÝch β2/tim t−¬ng tù KT β1/ tim
 9. T¸c dông ®iÒu trÞ tim m¹ch cña c¸c chÊt giao c¶m T¸c ®éng lªn HA Norepinephrine: HA ®¬n thuÇn (t¸c dông α næi bËt) Epinephrine V nh¸t bãp HA t©m thu T¸c dông β2 - d·n m¹ch ngo¹i vi HA t©m tr−¬ng T¸c dông α- g©y co m¹ch, HA t©m tr−¬ng T¸c ®éng trªn suy tim søc co bãp c¬ tim (β1) hËu t¶i (β2) Kh«i phôc tinh tr¹ng HA (α)
 10. T¸c dông ®iÒu trÞ tim m¹ch cña c¸c chÊt giao c¶m T¸c ®éng kh«ng mong muèn trªn suy tim KT β1 ± lo¹n nhÞp, nhÞp nhanh thiÕu m¸u c¬ tim KT α hËu t¶i KT β1 kÐo dμi ®¸p øng t¨ng co bãp c¬ tim
 11. C¸c thuèc vËn m¹ch
 12. Dopamine Thuèc n©ng HA ®Çu tiªn dïng cho BN sèc KÝch thÝch 3 thô thÓ Dopaminergic ë m¹ch m¸u (DA1; DA2) β1 ë tim α1 ë thμnh m¹ch HiÖu qu¶ næi bËt /tõng thô thÓ tuú theo liÒu
 13. Dopamine T¸c ®éng dopaminergic (< 4- 5 μg/kg/p) DA2: d·n m¹ch, t−íi m¸u: thËn, m¹ch vμnh, m¹c treo, m¹ch m¸u n·o. DA1: natri niÖu nhÑ. T¸c ®éng β1 (5-10 μg/kg/p) CO do t¨ng søc co bãp c¬ tim (β1) tr−¬ng lùc, m¸u tÜnh m¹ch trë vÒ (α1-adrenergic)
 14. Dopamine T¸c ®éng α-adrenergic Co m¹ch ngo¹i vi b¾t ®Çu xuÊt hiÖn liÒu ≥ 10 μg/kg/p Co m¹ch ®¸ng kÓ ë liÒu cao kh¸ng lùc m¹ch m¸u ngo¹i vi l−u l−îng m¸u ®Õn thËn nªn dïng liÒu dopa cμng thÊp cμng tèt, Dopa + d·n m¹ch (dobutamine) th× tèt h¬n lμ t¨ng liÒu dopa g©y co m¹ch
 15. Dobutamine Dopamine β1 > β2 > α D·n m¹ch β1 (β2) DA1 DA2 co bãp c¬ tim α D·n m¹ch ngo¹i vi LiÒu cao α1 - co m¹ch co bãp c¬ tim co bãp c¬ tim, HA d·n/co m¹ch Norepinerphrine Epinephrine β1 > α > β2 β1 = β2 > α
 16. Dopamine LiÒu l−îng LiÒu thËn: < 4- 5 μg/kg/p G©y lîi tiÓu/ t¸c dông bμi niÖu cña furosemide H÷u Ých duy tr× t−íi m¸u thËn trong t×nh tr¹ng CO /phèi hîp víi c¸c thuèc co m¹ch m¹nh (noradrenaline) LiÒu 5-10 μg/kg/p sèc tim - NMCT : 5μg/kg/p ®ñ ®Ó tèi ®a V nh¸t bãp Lo¹n nhÞp cã thÓ x¶y ra ë liÒu 10 μ g/kg/p
 17. Dopamine §iÒu trÞ BN sèc B¾t ®Çu 5 μg/kg/p lªn nhanh chãng (5 μg/kg/p/ 2-3 phót) Tèi ®a 20 μg/kg/p cho ®Õn khi ®¹t môc tiªu vÒ HA. NÕu n©ng HA kh«ng hiÖu qu¶ noradrenaline
 18. Norepinephrine C¬ chÕ t¸c dông T¸c dông næi bËt/ thô thÓ β1vμ α , Ýt β2 Thô thÓ α ngo¹i vi G©y co m¹ch ngo¹i vi m¹nh Co m¹ch m¹nh h¬n ®¸ng kÓ so víi epinephrine Thô thÓ β1 ë tim - søc co bãp c¬ tim m¹nh
 19. Dobutamine Dopamine β1 > β2 > α D·n m¹ch β1 (β2) DA1 DA2 co bãp c¬ tim α D·n m¹ch ngo¹i vi LiÒu cao α1 - co m¹ch co bãp c¬ tim co bãp c¬ tim, HA d·n/co m¹ch Norepinerphrine Epinephrine β1 > α > β2 β1 = β2 > α
 20. Norepinephrine ChØ ®Þnh Sèc cã d·n m¹ch H¹ HA dai d¼ng dï ®· dïng dopamine liÒu cao Sèc nhiÔm trïng sèc t¾c nghÏn. Dïng t¹m thêi trong sèc tim ± nghiªm träng l−u l−îng m¸u ®Õn m«. Kh«ng nªn dïng Norepinephrine trong sèc V Trõ khi dïng thêi gian rÊt ng¾n ®Ó hç trî n©ng HA trong khi chê ®îi bï thÓ tÝch tuÇn hoμn.
Đồng bộ tài khoản