Sự hình thành của giá cả trong nền kinh tế thị trường (phần 5)

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:8

0
58
lượt xem
16
download

Sự hình thành của giá cả trong nền kinh tế thị trường (phần 5)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phạm vi hàng hoá do Nhà nước định giá trực tiếp thường rất nhỏ, nhưng phạm vi hàng hoá có sự điều tiết từng phần về giá của Nhà nước lại rất lớn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự hình thành của giá cả trong nền kinh tế thị trường (phần 5)

  1. III/ C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn quyÕt ®Þnh h×nh thµnh   gi¸ cña doanh nghiÖp §Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n vÒ gi¸ ®ßi hái  nh÷ng  ngêi lµm  gi¸ ph¶i  hiÓu  biÕt s©u  s¾c vÒ  c¸c  nh©n tè chñ yÕu ¶nh hëng ®Õn cÊu thµnh vµ ®éng th¸i  cña gi¸ bao gåm: c¸c nh©n tè bªn trong, bªn ngoµi  (xem s¬ ®å 8.1) S¬ ®å   C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ C¸c nh©n tè bªn  C¸c nh©n tè bªn  trong ngoµi 1. C¸c môc tiªu  C¸c quyÕt  1. §Æc ®iÓm cña thÞ tr­ marketing ®Þnh  vÒ  êng vµ cÇu 2. Marketing ­ mix gi¸ 2. B¶n chÊt vµ c¬ cÊu  3. Chi phÝ s¶n  c¹nh tranh xuÊt  1. C¸c nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp  + C¸c môc tiªu marketing  C¸c môc tiªu marketing ®ãng vai trß ®Þnh híng  trong viÖc x¸c ®Þnh vai trß vµ nhiÖm vô cña gi¸ c¶.  Mét doanh nghiÖp thêng theo ®uæi  mét trong c¸c môc  tiªu c¬ b¶n sau: Tèi ®a ho¸ lîi nhuËn hiÖn hµnh ;  DÉn ®Çu vÒ tû phÇn  thÞ trêng ; DÉn ®Çu vÒ chÊt l­ îng s¶n phÈm ; §¶m b¶o sèng sãt… Mçi mét môc tiªu  ®ßi hái c¸c quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ riªng + Gi¸ vµ c¸c biÕn sè kh¸c cña marketing ­ mix Gi¸ chØ lµ mét c«ng cô cña marketing ­ mix mµ  doanh nghiÖp sö dông ®Ó ®¹t môc tiªu cña m×nh. §iÒu  ®ã cã nghÜa lµ khi ra quyÕt ®Þnh vÒ gi¸, ph¶i ®Æt  nã   trong   mét   chÝnh   s¸ch   tæng   thÓ   vµ   chÞu   sù   chi  phèi cña chiÕn lîc ®Þnh vÞ mµ doanh nghiÖp lùa chän  vµ sù phèi hîp víi c¸c ch÷ P kh¸c. +  Chi phÝ s¶n xuÊt 
  2. Sù hiÓu biÕt chÝnh x¸c vÒ chi phÝ bá ra ®Ó s¶n  xuÊt  hµng  ho¸ hoÆc  dÞch  vô lµ rÊt  quan  träng  ®èi  víi c¸c quyÕt ®Þnh vÒ gi¸, v× 3 lý do: ­   Kho¶ng   c¸ch   gi÷a   gi¸   vµ   gi¸   thµnh   lµ   lîi  nhuËn. Khi møc gi¸ b¸n ®∙ ®îc Ên ®Þnh, mét ®ång chi  phÝ t¨ng thªm lµ mét ®ång lîi nhuËn gi¶m xuèng.  ­ Gi¸ thµnh lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh giíi h¹n thÊp  nhÊt cña gi¸. Doanh nghiÖp cã thÓ tiªu thô s¶n phÈm  víi møc gi¸ thÊp h¬n gi¸ thµnh song ®ã chØ lµ gi¶i  ph¸p t¹m thêi. C¸c doanh nghiÖp ®Òu muèn tÝnh mét  møc gi¸ ®ñ ®Ó trang tr¶i mäi chi phÝ bá ra trong  s¶n  xuÊt  vµ ph©n  phèi vµ  cã lîi nhuËn  chÝnh  ®¸ng  cho nh÷ng nç lùc kinh doanh vµ g¸nh chÞu rñi ro. V×  vËy, khi Ên ®Þnh møc gi¸ b¸n, gi¸ thµnh thêng ®îc  coi lµ c¨n cø quan träng, lµ bé phËn tÊt yÕu cÊu  thµnh nªn gi¸ b¸n. ­  Khi  doanh  nghiÖp  cã  kh¶  n¨ng  kiÓm  so¸t   ®îc  gi¸ vµ chi phÝ, hä sÏ giµnh ®îc thÕ chñ ®éng trong  viÖc   thay   ®æi   gi¸   giµnh   ®îc   lîi   thÕ   c¹nh   tranh,  tr¸nh m¹o hiÓm. + C¸c nh©n tè kh¸c Ngoµi nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n thuéc néi bé doanh  nghiÖp   nh  ®∙ nªu  trªn,  gi¸ cßn  chÞu  ¶nh hëng cña  nh÷ng nh©n tè kh¸c. Ch¼ng h¹n, nh÷ng ®Æc trng cña  s¶n phÈm, hÖ sè co gi∙n cña cung, thÈm quyÒn quyÕt  ®Þnh gi¸ ®îc x¸c lËp trong mçi doanh nghiÖp... 2. Nh÷ng yÕu tè bªn ngoµi + §Æc ®iÓm cña thÞ trêng vµ cÇu Trong trao ®æi, gi¸ lµ kÕt qu¶ tho¶ thuËn gi÷a  hai   bªn   mua   vµ   b¸n.   Kh¸ch   hµng   thêng   lµ   ngêi   cã  tiÕng nãi cuèi cïng quyÕt ®Þnh møc gi¸ thùc hiÖn.  Chi  phÝ chØ ra giíi h¹n thÊp ­ "sµn" cña gi¸, cßn  cÇu thÞ trêng quyÕt ®Þnh giíi h¹n cao ­ "trÇn" cña  gi¸. V× vËy, tríc khi ra c¸c quyÕt ®Þnh gi¸ nh÷ng  ngêi lµm marketing ph¶i n¾m ®îc nh÷ng ®Æc trng cña 
  3. thÞ trêng vµ cÇu s¶n phÈm. ¶nh hëng cña thÞ trêng  vµ cÇu ®Õn gi¸ chñ yÕu tËp trung vµo 3 vÊn ®Ò lín: Thø   nhÊt,   mèi   quan   hÖ   tæng   qu¸t   gi÷a   gi¸   vµ  cÇu Mçi møc gi¸ mµ doanh nghiÖp ®a ra ®Ó chµo hµng  sÏ dÉn ®Õn mét møc cÇu kh¸c nhau. Mèi quan hÖ gi÷a  gi¸ vµ cÇu ®îc biÓu diÔn díi d¹ng ®å thÞ ®îc gäi lµ  ®êng cÇu. Th«ng thêng cÇu vµ gi¸ cã quan hÖ nghÞch,  nghÜa lµ gi¸ cµng cao, cÇu cµng thÊp vµ ngîc l¹i;  gi¸  t¨ng  th× cÇu  gi¶m vµ  ngîc l¹i.  HiÖn  tîng nµy  lµm  cho ®êng cÇu cã ®é dèc ©m.  §å thÞ   : Mèi quan hÖ gi÷a cÇu vµ gi¸ Gi ¸  D Gi¸  D b¸ b¸n n §­êng cÇu P1 §­êng cÇu P1 §é dèc  §é dèc d­ ©m P2 ¬ng P2 Q1 Q2       Khèi l­îng Q1 Q2   Khèi l­îng (a) P1>P2 nªn Q1P2 nªn Q1
  4. phÈm hä t×m c¸ch mua b»ng ®îc. CÇu vÒ s¶n phÈm nµy  ®îc kÝch thÝch t¨ng m¹nh. Nh×n   chung,   víi   nh÷ng   s¶n   phÈm   mµ   khèi   lîng  cung øng trªn thÞ trêng khã ®iÒu chØnh trong ng¾n  h¹n,  khi  cÇu gia  t¨ng thêng  g©y ¸p  lùc t¨ng  gi¸.  Gi¸  t¨ng  cµng lµm  cho cÇu  t¨ng.  HiÖn  tîng nµy  sÏ  chÊm døt khi cung hoÆc cÇu cã sù thay ®æi. Thø hai, sù nh¹y c¶m vÒ gi¸ hay ®é co gi∙n cña   cÇu theo gi¸. Sù nh¹y c¶m vÒ gi¸ hay ®é co gi∙n cña cÇu theo  gi¸ ®îc sö dông ®Ó m« t¶ møc ®é ph¶n øng cña cÇu  khi gi¸ b¸n cña nh÷ng hµng ho¸ thay ®æi.  Nh vËy, nÕu biÕt ®îc ®é co gi∙n cña cÇu ®èi víi  gi¸, ngêi lµm gi¸ sÏ lêng tríc ®îc nh÷ng g× sÏ x¶y  ra   trong   kÕt   qu¶   kinh   doanh   khi   hä   thay   ®æi   gi¸  b¸n.   Vµ   hä   còng   nhËn   thÊy   r»ng,   kh«ng   ph¶i   trong  trêng hîp nµo gi¶m gi¸ còng l«i kÐo thªm ®îc kh¸ch  hµng vµ cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh. Nghiªn cøu ®é co gi∙n cña cÇu víi gi¸, c¸c nhµ  kinh tÕ häc ®∙ ®a ra mét sè kÕt luËn thu hót sù chó  ý cña marketing nh: - Sù nh¹y c¶m vÒ gi¸ cña ngêi mua kh«ng ph¶i lµ  nh nhau trong mäi t×nh huèng vµ ë mäi s¶n phÈm (Xem  §å thÞ trªn). S¶n phÈm cµng ®éc ®¸o, cµng Ýt cã kh¶ n¨ng bÞ  s¶n phÈm kh¸c thay thÕ, ngêi mua cµng Ýt nh¹y c¶m  vÒ gi¸. Michael Porter ®a ra nhËn xÐt: "Nh÷ng kh¸ch  hµng Ýt nh¹y c¶m vÒ gi¸ hoÆc nh÷ng kh¸ch hµng s½n  sµng ®¸nh ®æi gi¸ c¶ lÊy ®Æc tÝnh cña s¶n phÈm th­ êng lµ kh¸ch hµng tèt". §å thÞ    : §é co gi∙n cña cÇu khi gi¸ thay ®æi
  5. Gi¸ Gi¸ D D P1 P1 P2 P2 Q1      Q2   Q1         Q Q a. CÇu kh«ng co  b. CÇu co gi∙n gi∙n Thø ba, c¸c yÕu tè t©m lý cña kh¸ch hµng khi  chÊp nhËn møc gi¸. NhËn   thøc   cña   kh¸ch   hµng   vÒ   gi¸   trong   nhiÒu  trêng hîp chÞu ¶nh hëng cña yÕu tè t©m lý. §Æc ®iÓm  nµy   thêng   rÊt   phæ   biÕn   ë   nh÷ng   hµng   ho¸   phi   vËt  chÊt (dÞch vô) hoÆc nh÷ng hµng ho¸ mµ sù hiÓu biÕt  cña  kh¸ch  hµng  vÒ s¶n phÈm,  vÒ  nh∙n hiÖu,  vÒ  gi¸  cña ®èi thñ c¹nh tranh cßn h¹n chÕ. Cã thÓ ®a ra mét sè xu híng cã tÝnh phæ biÕn vÒ  sù   ¶nh   hëng   cña   t©m   lý   tíi   nhËn   thøc   vÒ   gi¸   cña  kh¸ch hµng nh: ­ Khi h¹n chÕ vÒ sù hiÓu biÕt ®èi víi s¶n phÈm,  nh∙n   hiÖu   vµ   vÒ   gi¸   cña   ®èi   thñ   c¹nh   tranh...,  kh¸ch  hµng  thêng cã  sù hoµi  nghi vÒ  møc gi¸  chµo  hµng. NÕu kh«ng t×m ®îc lý do lý gi¶i vÒ sù hoµi  nghi nµy, hä thêng kh«ng chÊp nhËn møc gi¸. ­  Kh¸ch  hµng   thêng  thõa   nhËn  cã  mét  mèi  quan  hÖ gi÷a gi¸ vµ chÊt lîng. PhÇn lín kh¸ch hµng ®Òu  coi gi¸ lµ chØ sè ®Çu tiªn th«ng b¸o cho hä vÒ chÊt  lîng s¶n phÈm. Hä cho r»ng møc gi¸ b¸n cao cã nghÜa  lµ s¶n phÈm cã chÊt lîng tèt.
  6. ­ §øng tríc mét møc gi¸ b¸n s¶n phÈm cô thÓ,  ngêi   mua   thêng   so   s¸nh   víi   "møc   gi¸   tham   kh¶o".  "Gi¸ tham kh¶o" ®îc h×nh thµnh qua c¸c nguån th«ng  tin   th¬ng   m¹i   hoÆc   trùc   tiÕp   tõ   nh÷ng   t×nh   huèng  mua hµng cô thÓ. Gi¸ cña s¶n phÈm c¹nh tranh lu«n  ®îc   ngêi   mua   cho   lµ   "gi¸   tham   kh¶o"   quan   träng  nhÊt. ­ NhiÒu kh¸ch hµng cã niÒm tin, së thÝch vÒ gi¸  khã   gi¶i   thÝch   b»ng   lËp   luËn   logÝc.   VÝ   dô:   thÝch  gi¸ lÎ; dÔ cã "¶o gi¸c" khi ngêi b¸n sö dông nghÖ  thuËt nãi gi¸, ®Æt gi¸. Ch¼ng h¹n, nÕu gi¸ b¸n s¶n  phÈm lµ 2.990® cã nhiÒu ngêi mua xÕp vµo khung gi¸  2.000®   chø kh«ng  ph¶i  3.000  ®, vµ hä  c¶m thÊy  rΠ h¬n. + CÊu tróc c¹nh tranh Khi  ®Þnh   møc  gi¸,  ®iÒu  chØnh   vµ thay   ®æi  gi¸  b¸n s¶n phÈm cña m×nh, c¸c doanh nghiÖp kh«ng thÓ  bá qua c¸c th«ng tin vÒ gi¸ thµnh, gi¸ c¶ vµ c¸c  ph¶n øng vÒ gi¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh. Bëi v×, víi  ngêi mua, "gi¸ tham kh¶o" mµ hä sö dông ®Ó ®¸nh gi¸  møc  gi¸ cña  doanh  nghiÖp  tríc  hÕt lµ gi¸  cña s¶n  phÈm vµ nh∙n hiÖu c¹nh tranh. ThËt khã cã thÓ b¸n  mét   s¶n   phÈm   víi   gi¸   cao   h¬n   mét   khi   kh¸ch   hµng  biÕt r»ng cã mét s¶n phÈm t¬ng tù ®ang ®îc b¸n víi  gi¸  rΠh¬n.  ¶nh hëng cña  cÊu tróc  c¹nh  tranh  tíi  c¸c  quyÕt  ®Þnh  vÒ gi¸ cÇn  ®îc ph©n  tÝch  trªn c¸c  khÝa c¹nh sau: T¬ng quan so s¸nh gi÷a gi¸ thµnh s¶n phÈm cña  doanh nghiÖp vµ cña s¶n phÈm   c¹nh tranh. Khi chi  phÝ s¶n xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp cao h¬n ®èi  thñ c¹nh tranh, doanh nghiÖp khã cã thÓ thùc hiÖn  ®îc   sù   c¹nh   tranh   vÒ   gi¸.   Ngîc   l¹i,   chi   phÝ   s¶n  xuÊt s¶n phÈm cña doanh nghiÖp nhá h¬n chi phÝ s¶n  xuÊt s¶n phÈm cña ®èi thñ, hä cã thÓ ®Æt gi¸ b¸n 
  7. thÊp h¬n ®Ó gia t¨ng thÞ phÇn mµ vÉn ®¶m b¶o ®îc  møc lîi nhuËn cao trªn ®¬n vÞ s¶n phÈm.  Mèi  t¬ng  quan  gi÷a  gi¸  vµ  chÊt  lîng  hµng   ho¸  cña ®èi thñ c¹nh tranh, ®Æc biÖt lµ sù ®¸nh gi¸ cña  kh¸ch hµng vÒ t¬ng quan nµy. Nhê sù ph©n tÝch nµy,  doanh nghiÖp cã thÓ rót ra ®îc nh÷ng "®iÓm chuÈn"  ®Ó ®Þnh gi¸ s¶n phÈm t¬ng tù cña m×nh. Ph¶n øng cña ®èi thñ c¹nh tranh vÒ gi¸. Møc ®é ¶nh  hëng cña gi¸ vµ hµng ho¸ cña ®èi thñ c¹nh tranh tíi  c¸c   quyÕt   ®Þnh   vÒ   gi¸   cña   doanh   nghiÖp   cßn   tuú  thuéc vµo ®èi thñ c¹nh tranh sÏ ph¶n øng ra sao vÒ  chÝnh s¸ch gi¸ mµ doanh nghiÖp ¸p dông vµ quyÒn chi  phèi   vÒ   gi¸   thÞ   trêng   cña   doanh   nghiÖp   ë   møc   ®é  nµo.  §Ó  tr¶  lêi  ®îc  c©u  hái  nµy,  doanh  nghiÖp   cÇn  ph¶i biÕt hä ®ang kinh doanh ë lo¹i thÞ trêng nµo?  C¸c nhµ kinh tÕ häc ®a ra kh¸i niÖm "h×nh th¸i thÞ  trêng" vµ chia cÊu tróc c¹nh tranh thµnh 4 nhãm c¬  b¶n, tiªu biÓu cho nh÷ng th¸ch ®è kh¸c nhau ®èi víi  viÖc ®Þnh gi¸ cña doanh nghiÖp (H×nh th¸i thÞ trêng  c¹nh tranh thuÇn tuý; H×nh th¸i thÞ trêng ®éc quyÒn  thuÇn   tuý;   H×nh   th¸i   thÞ   trêng   c¹nh   tranh   cã   ®éc  quyÒn; H×nh th¸i thÞ trêng ®éc quyÒn nhãm) + C¸c yÕu tè bªn ngoµi kh¸c Khi   quyÕt   ®Þnh   mét   møc   gi¸,   c¸c   doanh   nghiÖp  cßn ph¶i xem xÐt ®Õn nh÷ng yÕu tè thuéc m«i trêng  bªn   ngoµi,   bao   gåm:   M«i   trêng   kinh   tÕ;   Th¸i   ®é  (ph¶n øng) cña chÝnh phñ. C¸c   yÕu   tè   thuéc   m«i   trêng   kinh   tÕ   nh  l¹m  ph¸t,   t¨ng   trëng   hay   suy   tho¸i,   l∙i   suÊt,   thÊt  nghiÖp...   ®Òu   ¶nh   hëng   ®Õn   c¸c   quyÕt   ®Þnh   gi¸   v×  chóng ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn søc mua, chi phÝ s¶n  xuÊt mét s¶n phÈm vµ sù c¶m nhËn cña kh¸ch hµng vÒ  gi¸ trÞ vµ gi¸ c¶ cña s¶n phÈm ®ã. Ph¹m vi hµng ho¸ do Nhµ níc ®Þnh gi¸ trùc tiÕp  thêng   rÊt   nhá,   nhng   ph¹m   vi   hµng   ho¸   cã   sù   ®iÒu 
  8. tiÕt tõng phÇn vÒ gi¸ cña Nhµ níc l¹i rÊt lín. C¸ch  thøc ®iÒu tiÕt   gi¸ cña Nhµ níc chñ yÕu th«ng qua  viÖc ban hµnh c¸c luËt lÖ vÒ gi¸. Nh÷ng ®¹o luËt vÒ gi¸ cã tÝnh phæ biÕn ë nhiÒu níc  mµ ngêi lµm gi¸ cÇn quan t©m bao gåm:  - §¹o luËt liªn quan ®Õn tho¶ thuËn vÒ gi¸ trong  giao dÞch (VD ë Mü: ®¹o luËt chèng sù dµn xÕp  gi¸ c¶ gi÷a hai bªn mua ­ b¸n, luËt cÊm cè ®Þnh  gi¸). - §¹o luËt chèng c¸c thñ ®o¹n ®Þnh gi¸ lõa bÞp,  dèi tr¸ (VÝ dô: luËt qu¶ng c¸o vÒ gi¸). - §¹o luËt chèng c¸c thñ ®o¹n c¹nh tranh vÒ gi¸  kh«ng lµnh m¹nh (luËt ph¸ gi¸; t¨ng gi¸ cña c¸c  tæ chøc ®éc quyÒn). Nh÷ng   ®¹o   luËt   vÒ   gi¸   víi   môc   ®Ých   h¹n   chÕ  nh÷ng   tiªu   cùc   trong   viÖc   ®Þnh   gi¸   cña   c¸c   doanh  nghiÖp. V× vËy, c¸c doanh nghiÖp khi ra c¸c quyÕt  ®Þnh vÒ gi¸ ®Òu ph¶i tu©n thñ nh÷ng yªu cÇu cã tÝnh  ph¸p lý nµy.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản