Sự hình thành giá cả trong nền kinh tế thị trường (Phần 1)

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
65
lượt xem
20
download

Sự hình thành giá cả trong nền kinh tế thị trường (Phần 1)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một mức giá không được chấp nhận trong trao đổi thường xuất phát từ vấn đề cốt lõi là lợi ích của một hoặc hai bên tham gia trao đổi không được thỏa mãn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự hình thành giá cả trong nền kinh tế thị trường (Phần 1)

  1. Chuyªn ®Ò Sù h×nh thµnh gi¸ c¶ trong nÒn kinh tÕ  thÞ trêng   VÊn ®Ò 1: Ph¹m trï gi¸ c¶ trong nÒn kinh tÕ thÞ tr   ­ êng I/ C¸c kh¸i niÖm vÒ gi¸ c¶ 1. Kh¸i niÖm gi¸ theo gãc ®é kinh tÕ Lý thuyÕt cæ ®iÓn ­ D.Ricardo: gi¸ dùa trªn sè lîng lao ®éng cÇn  thiÕt ®Ó t¹o ra hµng ho¸ bao gåm c¶ c¸c kho¶n chi  phÝ bæ sung nh chi phÝ ph©n phèi ­  Malthus:  gi¸  dùa  trªn  gi¸  trÞ  cña  lao  ®éng  biÓu hiÖn b»ng tiÒn mµ ngêi mua s½n sµng bá ra ®Ó  cã ®îc hµng ho¸ ­ Bentham: ®èi víi ngêi tiªu dïng, gi¸ ®îc x¸c  ®Þnh  bëi  mong muèn  së h÷u  hµng  ho¸; ®èi  víi ngêi  b¸n lµ kho¶n chi phÝ mµ hä ph¶i bá ra ®Ó s¶n xuÊt  ra hµng ho¸ dã Lý thuyÕt ‘cËn biªn’ ­ Lý thuyÕt nµy nhÊn m¹nh c¸c yÕu tè chñ quan  trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ c¶ hµng ho¸ ­ Menger: gi¸ trÞ g¾n liÒn víi nh÷ng ®¸nh gi¸  vÒ sù  íc muèn cña ngêi mua vµ v× vËy, kh«ng ph¶i  dùa trªn chi phÝ s¶n xuÊt ­ Wieser & Jevon: chÝnh tÝnh h÷u Ých cña hµng  ho¸ gi¶i thÝch chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ trÞ cã thÓ  ®îc ®o lêng tríc khi s¶n xuÊt Lý thuyÕt t©n cæ ®iÓn ­ Marshall: cÇn ph©n biÖt viÖc x¸c ®Þnh gi¸ ë  ng¾n h¹n vµ dµi h¹n
  2. ­   Gi¸   c¶   mµ   ngêi   mua   s½n   sµng   tr¶   ®Ó   cã   ®îc  hµng   ho¸   phô   thuéc   ®ång   thêi   vµo  íc   muèn   së   h÷u  hµng ho¸ ®ã cña hä vµ chi tiªu mµ hä dµnh cho viÖc  ®ã ­  ë  ng¾n   h¹n,   cÇu   thÞ   trêng   cã   t¸c   ®éng   rÊt  m¹nh ®Õn gi¸ trong khi ë dµi h¹n, gi¸ c¶ ®îc ®iÒu  chØnh   chñ   yÕu   dùa   vµo   chi   phÝ   s¶n   xuÊt   víi   gi¶  thiÕt vÒ c¹nh tranh  ­ §Ó nghiªn cøu gi¸ c¶, cÇn ph¶i sö dông mét  c«ng cô c¬ b¶n lµ kh¸i niÖm vÒ ®é co gi∙n! KhiÕm khuyÕt cña c¸c kh¸i niÖm vÒ gi¸ trªn? ­ Lý thuyÕt cæ ®iÓn kh«ng tÝnh ®Õn sù thay ®æi  vÒ qui m« DN, sù ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ sù xuÊt  hiÖn cña qu¶ng c¸o ­ Lý thuyÕt t©n cæ ®iÓn cã tÝnh ®Õn c¸c yÕu tè  trªn nhng chØ coi ®ã lµ nh÷ng thay ®æi ®Æc biÖt ­   Cha   ®Ò   cËp   ®Õn   vai   trß   cña   c¹nh   tranh   ®éc  quyÒn Vai trß cña c¹nh tranh ®éc quyÒn ­ Lµm biÕn mÊt nguyªn t¾c gi¸ duy nhÊt (hay gi¸  ®ång nhÊt) vµ nguyªn lý vÒ tÝnh ®ång nhÊt cña s¶n  phÈm ­ ChÊp nhËn cho DN mét cÊp ®é tù do trong viÖc  h×nh thµnh gi¸ vµ lùa chän h×nh thøc s¶n xuÊt Tõ gi¸ duy nhÊt ®Õn nhiÒu gi¸ ­ Lý thuyÕt cña Chamberlin vÒ Sù kh¸c biÖt ho¸  s¶n phÈm ­ Ngêi mua vµ ngêi b¸n gÆp nhau kh«ng ph¶i ngÉu  nhiªn mµ theo ý thÝch cña hä ­ Mçi ngêi b¸n cã sù ®éc quyÒn tuyÖt ®èi vÒ s¶n  phÈm cña m×nh nh÷ng kh«ng cã ®éc quyÒn vÒ cung v×  cã s¶n phÈm thay thÕ
  3. ­  ChØ  cã  c¹nh  tranh  ®éc  quyÒn  míi  gi¶i  thÝch  ®îc sù h×nh thµnh gi¸ khi s¶n phÈm kh¸c biÖt HiÖn tîng nhiÒu gi¸ trªn thÞ trêng ­ §ã lµ chÝnh s¸ch b¸n cïng lo¹i s¶n phÈm víi  c¸c møc gi¸ kh¸c nhau tuú theo c¸c ®Æc tÝnh riªng  g¾n víi cÇu, nh ngêi mua lµ ai?, ngêi tiªu dïng cã  ngÇn ng¹i khi mua? C¬ së cña ph©n biÖt gi¸? ­ Sù kh¸c nhau vÒ ®é co gi∙n cña cÇu trªn c¸c  ®o¹n thÞ trêng mµ DN cã thÓ b¸n s¶n phÈm ­ Sù kh¸c biÖt vÒ chÊt lîng s¶n phÈm vµ tÝnh  h÷u Ých cña chóng ­ Kh¸c biÖt vÒ ®Þa lý (lý thuyÕt Robinson) ­ Kh¸i niÖm CÇu bËc thang cña Michel: cÇu cña  mét DN bao gåm nhiÒu møc cÇu bé phËn ®èi víi nh÷ng  mÆt hµng kh¸c nhau trong chñng lo¹i s¶n phÈm (hay  cßn gäi lµ cÇu thø ph¸t) 2.   C¸c   h×nh   thøc   biÓu   hiÖn   cña   gi¸   theo   gãc   ®é  marketing Gi¸ c¶ mang nhiÒu tªn gäi kh¸c nhau (xem b¶ng  1). B¶ng 1: Nh÷ng tªn gäi kh¸c nhau cña gi¸ c¶ C¸c   thuËt   ng÷  Lo¹i s¶n phÈm/ dÞch vô thay thÕ Gi¸ c¶  HÇu hÕt c¸c lo¹i hµng ho¸...   Häc phÝ  C¸c kho¸ häc, gi¸o dôc... TiÒn thuª  Nhµ ë hay sö dông c¸c ph¬ng tiÖn  nµo ®ã... L∙i suÊt Gi¸ sö dông tiÒn...  LÖ phÝ  C¸c dÞch vô chuyªn nghiÖp luËt s,  b¸c sÜ...
  4. Cíc  C¸c   dÞch   vô   vËn   chuyÓn,   th«ng  tin... TiÒn   l¬ng/   tiÒn  Tr¶ cho hµng ho¸ søc lao ®éng... c«ng Hoa hång Cho  viÖc   thùc   hiÖn   c¸c   chøc  n¨ng  th¬ng m¹i... Theo   gãc   ®é   øng   dông   marketing   vµo   thùc   tiÔn  kinh doanh, cã thÓ ®Þnh nghÜa gi¸ c¶ nh sau: *  Víi  ho¹t ®éng  trao  ®æi, gi¸ c¶  ®îc ®Þnh  nghÜa:  "Gi¸   lµ   mèi   t¬ng   quan   trao   ®æi   trªn   thÞ   trêng."  §Þnh nghÜa nµy chØ râ: Gi¸ lµ biÓu tîng gi¸ trÞ cña s¶n phÈm, dÞch vô  trong ho¹t ®éng trao ®æi. V× vËy, kh«ng thÓ thiÕu  v¾ng gi¸ c¶ ë bÊt kú mét ho¹t ®éng trao ®æi nµo.  Trao ®æi qua gi¸ lµ trao ®æi dùa trªn gi¸ trÞ  cña nh÷ng thø ®em trao ®æi. V× vËy, khi thùc hiÖn  trao  ®æi  qua gi¸,  tríc hÕt  ph¶i ®¸nh  gi¸  ®îc  gi¸  trÞ  cña c¸c  thø ®em  trao  ®æi. NÕu  tiªu  chuÈn  cña  gi¸ trÞ lµ lîi Ých kinh tÕ th× sù chÊp nhËn mét møc  gi¸ phô thuéc rÊt lín vµo sù xÐt ®o¸n lîi Ých mµ  c¸c  thµnh  viªn  tham gia  trao  ®æi ®¸nh  gi¸ vÒ  møc  gi¸ ®ã. Mét møc gi¸ kh«ng ®îc chÊp nhËn trong trao  ®æi thêng xuÊt ph¸t tõ vÊn ®Ò cèt lâi lµ lîi Ých  cña mét hoÆc c¶ hai bªn tham gia trao ®æi kh«ng ®îc  tháa m∙n. Cho dï gi¸ mang nh÷ng tªn gäi kh¸c nhau  nhng chóng ®Òu chøa ®ùng mét ý nghÜa kinh tÕ chung:  lîi Ých ®îc x¸c ®Þnh b»ng tiÒn. *   Víi   ngêi   mua:   Ngêi   mua   lµ   mét   trong   hai   thµnh  phÇn tÊt yÕu cña ho¹t ®éng trao ®æi. Trong trao ®æi, hä thêng lµ ngêi cã tiÕng nãi  cuèi  cïng  vÒ mét  møc gi¸  ®îc  thùc hiÖn.  Ngêi mua  tham  gia  trao ®æi  nh»m  t×m kiÕm  nh÷ng  lîi Ých  mµ  hµng hãa vµ dÞch vô cã thÓ tho¶ m∙n nhu cÇu vµ  íc 
  5. muèn  cña  hä. Víi  hä, ho¹t  ®éng  trao ®æi  nµo còng  ph¶i tr¶ gi¸. Møc mµ ngêi mua ph¶i tr¶ cho hµng hãa  vµ dÞch vô díi h×nh thøc tiÒn tÖ chÝnh lµ gi¸ c¶  cña hµng hãa vµ dÞch vô ®ã.  Ngêi mua ®Þnh nghÜa gi¸ c¶ nh sau: "Gi¸ c¶ cña  mét s¶n phÈm hoÆc dÞch vô lµ kho¶n tiÒn mµ ngêi mua  ph¶i tr¶ cho ngêi b¸n ®Ó ®îc quyÒn së h÷u, sö dông  s¶n phÈm hay dÞch vô ®ã." §Þnh nghÜa nµy thÓ hiÖn râ quan niÖm cña ngêi  mua vÒ gi¸: Gi¸ lµ chi phÝ b»ng tiÒn mµ ngêi mua ph¶i bá ra  ®Ó cã ®îc nh÷ng lîi Ých mµ hä t×m kiÕm ë hµng hãa  vµ dÞch vô. V× vËy, gi¸ thêng lµ chØ sè quan träng  ®îc sö dông trong qu¸ tr×nh lùa chän vµ mua s¾m s¶n  phÈm  cña  ngêi  mua. Nã  võa lµ "phanh   h∙m",  võa lµ  c«ng cô kÝch cÇu s¶n phÈm. ThÝch mua rΠlµ xu híng cã tÝnh quy luËt trong  øng xö vÒ gi¸ cña ngêi mua. Khi mäi ®iÒu kiÖn kh¸c  nh nhau (chÊt lîng s¶n phÈm, danh tiÕng nh∙n hiÖu,  dÞch  vô hç  trî...  nh  nhau)  ngêi mua  lu«n t×m  ®Õn  nh÷ng ngõoi cung øng cã gi¸ b¸n thÊp nhÊt. Gi¸   chØ   lµ   ®¹i   diÖn   cho   mét   bé   phËn   chi   phÝ  (®îc tÝnh b»ng tiÒn) mµ ngêi mua ph¶i bá ra ®Ó së  h÷u vµ sö dông s¶n phÈm. V× vËy, kh«ng thÓ coi lµ  biÕn sè duy nhÊt ¶nh hëng tíi quyÕt ®Þnh cña ngêi  mua. Trong nhiÒu trêng hîp, c¸c yÕu tè phi gi¸ c¶  (lèi sèng, sù nhËn thøc, t©m lý,...) cßn ¶nh hëng  tíi hµnh vi cña ngêi mua lín h¬n c¶ ¶nh hëng cña  gi¸ c¶. * Víi ngêi b¸n: Trong ho¹t ®éng trao ®æi, ngêi b¸n  ®ãng vai trß cung øng hµng hãa vµ dÞch vô tháa m∙n  nhu cÇu vµ  íc muèn cña ngêi mua vµ muèn nhËn l¹i  gi¸ trÞ hµnh hãa, dÞch vô ®ã ®îc biÓu hiÖn díi h×nh  thøc gi¸ gi¸ c¶.
  6. §Þnh   nghÜa   gi¸   c¶   cña   ngêi   b¸n:   "Gi¸   c¶   cña  mét hµng hãa, dÞch vô lµ kho¶n thu nhËp ngêi b¸n  nhËn ®îc nhê viÖc tiªu thô s¶n phÈm ®ã."  Víi ngêi b¸n, nhËn thøc vÒ gi¸ cña s¶n phÈm ®îc thÓ  hiÖn qua ®¼ng thøc sau ®©y: Gi¸ cña mét ®¬n vÞ s¶n phÈm = Doanh thu/ ®¬n vÞ  hµng hãa, dÞch vô Sau   ®©y   lµ   mét   sè   nhËn   xÐt   cña   ngêi   lµm  marketing khi ®¸nh gi¸ vÒ tÇm quan träng cña gi¸: Gi¸ lµ biÕn sè duy nhÊt cña Marketing ­ mix t¹o  doanh thu cho doanh nghiÖp. C¸c quyÕt ®Þnh vÒ gi¸  lu«n   g¾n   víi   kÕt   qu¶   tµi   chÝnh   cña   doanh   nghiÖp.  Trong   ho¹t   ®éng   trao   ®æi,   mong   muèn   b¸n   ®îc   s¶n  phÈm víi gi¸ cao lµ mét trong nh÷ng biÓu hiÖn ®Æc  trng trong hµnh vi tho¶ thuËn vÒ gi¸ cña ngêi b¸n. Th«ng   tin   vÒ   gi¸   lu«n   gi÷   vÞ   trÝ   sè   1   trong  viÖc ®Ò xuÊt c¸c quyÕt ®Þnh kinh doanh nãi chung vµ  c¸c quyÕt ®Þnh vÒ gi¸ nãi riªng. Qu¶n trÞ gi¸ ®îc  coi lµ mét träng t©m cña qu¶n trÞ marketing. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản