Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới

Chia sẻ: ika2508

Qua hơn 25 năm đổi mới, tư duy về kinh tế thị trường của Đảng ta ngày càng hoàn thiện hơn. Nếu ở Đại hội VI, Đảng ta mới khẳng định sự cần thiết phải sử dụng quan hệ hàng hóa - tiền tệ dưới chủ nghĩa xã hội thì đến Đại hội VII và Đại hội VIII Đảng đã khẳng định cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản