SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á

Chia sẻ: glade1209

Kiến thức - Những nét chính về điều kiện hình thành và sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á. - Sự ra đời và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. 2. Tư tưởng Giúp HS biết quá trình hình thành và phát triển không ngừng của dân tộc trong khu vực, qua đó giáo dục các em tình đoàn kết và trân trọng những giá trị lịch sử. 3. Kỹ năng Thông qua bái học, rèn HS kỹ năng khái quát hoá sự hình thành và phát triển của...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

CÁC VƯƠNG QUỐC ĐÔNG NAM Á
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC

Sau khi học xong bài học yêu cầu HS cần nắm được:

1. Kiến thức

- Những nét chính về điều kiện hình thành và sự ra đời của các vương

quốc cổ ở Đông Nam Á.

- Sự ra đời và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á.

2. Tư tưởng

Giúp HS biết quá trình hình thành và phát triển không ngừng của dân

tộc trong khu vực, qua đó giáo dục các em tình đoàn kết và trân trọng những

giá trị lịch sử.

3. Kỹ năng

Thông qua bái học, rèn HS kỹ năng khái quát hoá sự hình thành và phát

triển của các quốc gia Đông Nam Á, kỹ năng lập bảng thống kê về phát triển của

các quốc gia Đông Nam Á qua các thời kỳ lịch sử.
II. THIẾT BỊ, TÀI LIỆU DẠY - HỌC

- Tranh ảnh về con người và đất nước Đông Nam Á thời cổ và phong

kiến.

- Lược đồ Châu Á, lược đồ về các quốc gia Đông Nam Á.

- Cuốn lịch Đông Nam Á.

III. TIếN TRÌNH Tổ CHứC DạY - HọC

1. Kiểm tra bài cũ

Câu hỏi  : Nêu chính sách về kinh tế, chính trị của Vương triều

Môgôn.

Câu hỏi  : Vị trí Vương triều Đê li và Môgôn trong lịch sử Ấn Độ?

2. Dẫn dắt bài mới

Đông Nam Á từ lâu đã được coi là khu vực lịch sử địa lý - văn hoá

riêng biệt trên cơ sở phát triển đồ sắt và kinh tế nông nghiệp trồng lúa nước

những thế kỷ đầu của Công nguyên, các vương quốc cổ đầu tiên đã được

hình thành ở Đông Nam Á; tiếp đó khoảng thế kỷ IX - X các quốc gia Đông

Nam Á được xác lập và phát triển thịnh đạt vào thế kỷ X - XV. Để hiểu điều

kiện nào dẫn đến sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á? Sự hình
thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á được biểu

hiện như thế nào? Bài học hôm nay sẽ trả lời các câu hỏi nêu trên.

3. Tổ chức các hoạt động trên lớp
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

 Sự ra đời của các vương quốc cổ
Hoạt động 1: Làm việc cả lớp và cá nhân

- Trước hết GV treo lược đồ các quốc gia ở Đông Nam Á

Đông Nam Á lên bảng và yêu cầu HS chỉ trên

lược đồ hiện nay khu vực gồm những nước

nào.

- HS lên bảng chỉ lược đồ.

- GV nhận xét và giới thiệu tên và vị trí

trên lược đồ 11 quốc gia hiện nay.

- Tiếp đó, GV nêu câu hỏi: Nêu những nét

chung, những điểm tương đồng của các nước

trong khu vực? - Đông Nam Á có điều kiện tự nhiên

- HS dựa vào vốn kiến thức của mình và ưu đãi - gió mùa, thuận lợi cho sự

SGK trả lời câu hỏi. phát triển của cây lúa nước và nhiều
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

- GV nhận xét, bổ sung đồng thời trình bày loại cây trồng khác.

và phân tích Đông Nam Á có đ ịa hình rộng,

song địa hình phân tán bị chia cắt bởi những

dãy núi và vùng nhiệt đới, nhưng thiên nhiên

đã ưu đãi cho vùng này điều kiện thuận lợi là

gió mùa, tạo nên hai mùa rõ rệt : mùa lạnh

mát, mùa mưa tương đối nóng. Gió mùa kèm

theo mưa rất thích hợp cho sự phát triển của

cây lúa nước. * Điều kiện ra đời các vương quốc

- GV trình bày: Đầu Công nguyên, cư dân cổ ở Đông Nam Á.

Đông Nam Á đã biết sử dụng đồ sắt. Nông - Đầu Công Nguyên, cư dân Đông

nghiệp vẫn là ngành sản xuất chính, nhưng ở Nam Á đã biết sử dụng đồ sắt. Nông

mỗi nước có nghề thủ công nghiệp truyền nghiệp vẫn là ngành sản xuất chính,

thống phát triển như dệt, làm gốm, đúc đồng, nghề thủ công truyền thống phát triển

và rèn sắt. Mặt khác do nhu cầu trao đổi sản như dệt, làm gốm, đúc đồng và rèn

phẩm, việc buôn bán đường biển rất phát đạt, sắt.

một số thành thị - hải cảng đã ra đời và hoạt - Việc buôn bán đường biển rất phát

động nhộn nhịp như Óc Eo (An Giang, Việt đạt, một số thành thị - hải cảng đã ra
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

đời như Óc Eo (An Giang, Việt
Na,m), Takôla (Mã Lai) …

Nam), Takôla (Mã Lai) …

- GV nêu câu hỏi: Về mặt văn hoá khu vực

Đông Nam Á còn bị ảnh hưởng bởi nền văn

hoá nào? Ý nghĩa của sự ảnh hưởng đó?

- GV có thể gợi ý về ảnh hưởng của văn - Do sự ảnh hưởng của văn hoá Ấn

hoá Ấn Độ đến khu vực. Độ với việc các nước phát triển văn

- HS dựa vào kiến thức đã học ở bài Ấn Độ hoá cổ của mình.

và đọc SGK trả lời câu hỏi. - Đó chính là điều kiện ra đời của các

- GV nhận xét và chốt ý: Văn hoá Ấn Độ vương quốc cổ ở Đông Nam Á.

ảnh hưởng khu vực, sự ảnh hưởng của văn

hoá Ấn Độ gắn liền với việc các nước phát

triển văn hoá cổ của mình. Nổi bật mỗi nước

đều sáng tạo ra chữ viết riêng.

- Đến đây GV kết luận: Điều kiện ra đời * Sự hình thành các vương quốc cổ:

của các Vương quốc cổ là: Khoảng 10 thế kỉ sau Công Nguyên

+ Do việc sản xuất và buôn bán giữa các hàng loạt các nước vương quốc nhỏ

vùng, sự xuất hiện các trung tâm buôn bán hình thành: Cham-pa ở Trung Bộ
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

nổi tiếng. Việt Nam hạ lưu sông MêKông,

+ Do ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ với vương quốc ở hạ lưu sông Mê Nam

việc các nước phát triển văn hoá cổ của mình. và đảo Inđônêxia.Hoạt động 2: Cả lớp

- GV trình bày trên lược đồ về tên gọi, vị

trí tương đối và khoảng thời gian ra đời của

các vương quốc cổ Đông Nam Á.

- GV chuyển ý: Các vương quốc cổ Đông

Nam Á lúc đó nhỏ bé, phân tán trên địa bàn

hẹp, sống riêng rẽ và nhiều khi còn tranh

chấp nhau, đó là nguyên nhân d ẫn đến sự đổ

vỡ, để rồi trên cơ đó hình thành các quốc gia

phong kiến dân tộc hùng mạnh. Sự hình thành và phát triển của
Hoạt động 3: Cả lớp và cá nhân

- Trước hết GV trình bày: trong khoảng các quốc gia phong kiến Đông

thời gian từ thế kỷ VII đến X, ở Đông Nam Á Nam Á:
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

đã hình thành một số quốc gia lấy một dân - Từ thế kỉ VII đến X, ở Đông Nam

tộc đông nhất làm nòng cốt, thường gọi là các Á đã hình thành một số quốc gia

quốc gia phong kiến dân tộc. phong kiến dân tộc như vương quốc

- Tiếp đó, GV giới thiệu trên lược đồ Đông Campuchia của người Khơme, các

Nam Á tên gọi và vị trí của từng nước: vương quốc cuả người Môn và người

Vương quốc Campuchia của người Khơme, Miến ở Hạ lưu sông mê Nam, người

các vương quốc của người Môn và người Inđônêxia ở đả Xumatơra và Giava.

Miến ở hạ lưu sông Mê Nam, người

Inđônêxia ở đảo Xumatơra và Giava.

- GV nêu câu hỏi: Các quốc gia phong

kiến Đông Nam Á phát triển nhất vào thời

gian nào? Đó là những nước nào?

- HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi.

- GV nhận xét trình bày và phân tích:

+ Từ khoảng nửa sau thế kỷ X đến nửa đầu - Từ khoảng nữa sau thế kỉ X đến

thế kỷ XVIII là thời kỳ phát triển nhất của các nửa đầu thế kỉ XVIII là thời kỳ phát

quốc gia phong kiến Đông Nam Á. triển nhất của các quốc gia phong

+ Ở Inđônêxia cuối thế kỷ XIII dòng vua kiến Đông Nam Á:
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

Gava mạnh lên chinh phục được Xumatơra + Indônêxia thống nhất và phát triển

thống nhất được Inđônêxia dưới vương triều hùng mạnh dưới vương triều

Môgiôpahit (1213 – 1527) hùng mạnh, bao Môgiôpahit (1213 – 1527).

gồm 10 nước nhỏ và đảo phụ thuộc có sản + Trên bán đảo Đông Dương ngoài

phẩm quý chỉ đứng sau Ả RẬP. quốc gia Đại Việt, Chămpa, vương

+ Trên lưu vực sống Iraoađi từ giữa thế kỷ quốc Campuchia từ thế kỉ IX cũng

XI, quốc gia pagan ở miền Trung chinh phục bước vào thời kỳ Ăngco huy hoàng.

các tiểu quốc gia khác mở đầu hình thành và + Trên lưu vực sông Iraoađi từ giữa

phát triển của vương quốc Mianma. thế kỉ XI, mở đầu hình thành và phát

GV giới thiệu bức tranh hình 19 SGK triển của vương quốc Mianma.

“toàn cảnh đô thị cổ Pagan Mianma” đồng

thời tổ chức cho HS khai thác bức tranh để

thấy được sự phát triển của vương quốc

Mianma.

GV nêu câu hỏi: Sự kiện nào đánh dấu

mốc phát triển của Lịch sử khu vực?

- HS dựa vào SGK tar3 lời câu hỏi:

- GV nhận xét và nhấn mạnh: thế kỷ XIII
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

là mốc quan trọng trong quá trình phát triển

của Lịch sử khu vực bởi vì: + Thế kỉ XIV thống nhất lập vương

Bị dồn đẩy do cuộc xâm lược của quan quốc Thái.

Mông Cổ, một bộ phận người Thái di cư

xuống phía Nam lập nên vương quốc nhỏ đến + Giữa thế kỉ XIV vương quốc Loan

thế kỷ XIV thống nhất lập vương quốc Thái. Xang thành lập.

Một nhóm người Thái khác xuống trung lưu

MêKông (người Lào Lùm) lập nên vương

quốc lan Xang vào giữa thế kỷ XIV.

Hoạt động 4: Làm việc theo nhóm

- GV chia cả lớp làm 2 nhóm chính nêu

câu hỏi: Những biểu hiện của sự phát triển

kinh tế, chính trị và văn hoá của các quốc gia

Đông Nam Á?

- HS làm việc theo nhóm và cử đại diện

trình bày kết quả. HS khác có thể bổ sung cho - Biểu hiện sự phát triển thịnh đạt:

bạn.

- GV nhận xét và chốt ý: + Kinh tế, cung cấp một lượng lớn
Những kiến thức HS cần nắm
Các hoạt động của thầy và trò
vững

+ Kinh tế, cung cấp một khối lượng lớn lúa lúa gạo, sản phẩm thủ công (vải đồ

gạo, sản phẩm thủ công (vải, đồ sứ, chế phẩm sứ, chế phẩm kim khí …), nhất là sản

kim khí…), nhất là sản vật thiên nhiên, nhiều phẩm thiên nhiên, nhiều lái buôn

lái buôn các nước trên Thế giới đến buôn bán. nhiều nước trên Thế giới đến buôn

bán.

+ Chính trị, tổ chức bộ máy chặt chẽ kiện + Chính trị, tổ chức bộ máy chặt chẽ

toàn từ Trung ương đến địa phương. kiện toàn từ Trung ương đến địa

phương.

+ Văn hoá, các dân tộc Đông Nam Á xây + Văn hoá, các dân tộc Đông Nam Á

dựng được một nền văn hoá riêng của mình xây dựng được một nền văn hoá

với những nét độc đáo. riêng của mình với những nét độc

- GV trình bày: từ nửa sau thế kỷ XVIII, đáo.

các quốc gia Đông Nam Á, bước vào giai

đoạn suy thoái và trước sự xâm lược của tư

bản Phương Tây.

4. Sơ kết bài học

- Kiểm tra nhận thức của HS đối với bài học bằng việc yêu cầu HS trả

lời các câu hỏi đưa ra ngay từ đầu giờ học: Để hiểu điều kiện nào dẫn đến sự
ra đời của các vương quốc cổ Đông Nam Á? Sự hình thành và phát triển các

quốc gia phong kiến Đông Nam Á dược biểu hiện như thế nào?

5. Bài tập - Dặn dò về nhà

 Dặn dò:

- Học bài cũ, đọc trước bài mới.

- Sưu tầm tranh ảnh vế đất nước và con người Lào, Campuchia

thời phong kiến.

 Bài tập:

- Trả lời câu hỏi trong SGK

- Vẽ lược đồ Lào, Campuchia.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản