Sự khẳng định chất lượng các bộ control CNC được chế tạo trong nước

Chia sẻ: Do Xuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
312
lượt xem
122
download

Sự khẳng định chất lượng các bộ control CNC được chế tạo trong nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bắt đầu từ bộ Controller điều khiển máy tiện bằng động cơ bước được chế tạo thành công lần đầu tiên vào năm 1996, đến nay Phòng thí nghiệm cơ học ứng dụng - Trường Đại học Bách khoa Tp.HCM ( PTNCHUD ) đã chuyển giao trên 30 bộ Controller điều khiển máy phay, máy tiện bằng động cơ servo phục vụ nâng cấp hay thay thế các bộ Controller nước ngoài các chủng loại khác nhau...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự khẳng định chất lượng các bộ control CNC được chế tạo trong nước

  1. Sù kh¼ng ®Þnh chÊt l−îng c¸c bé controller cnc ®−îc chÕ t¹o trong n−íc QUALITY AFFIRMATION OF DOMESTICALLY MANUFACTURED CNC CONTROLLERS Ng« KiÒu Nhi, NguyÔn D−¬ng Thôy, TrÇn Minh C−êng, Hå Hång S¬n Phßng ThÝ NghiÖm C¬ Häc øng Dông - Tr−êng §H B¸ch Khoa TP.HCM Tãm t¾t B¾t ®Çu tõ bé Controller ®iÒu khiÓn m¸y tiÖn b»ng ®éng c¬ b−íc ®−îc chÕ t¹o thµnh c«ng lÇn ®Çu tiªn vµo n¨m 1996, ®Õn nay Phßng ThÝ NghiÖm C¬ Häc øng Dông - Tr−êng §H B¸ch Khoa TP.HCM (PTNCHUD) ®· chuyÓn giao trªn 30 bé Controller ®iÒu khiÓn m¸y phay, m¸y tiÖn b»ng ®éng c¬ servo phôc vô n©ng cÊp hay thay thÕ c¸c bé Controller n−íc ngoµi c¸c chñng lo¹i kh¸c nhau. Tõ ®iÒu khiÓn 2 trôc sang 3 trôc, 4 trôc, tõ bé ®iÒu khiÓn b»ng Controller ®Õn phèi hîp víi PLC ®Ó thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng kh¸c nhau, ®Õn nay PTNCHUD ®· cung cÊp c¸c m¸y c«ng cô n©ng cÊp sang CNC ®iÒu khiÓn bëi m¸y tÝnh (PC - based) cho c¸c c¬ së s¶n xuÊt khu«n nhùa, c¸c tr−êng häc t¹i TP.HCM, t¹i §µ N½ng, Hµ Néi. Abstract Since the first controller in 1996 which controls lathe by step motors, the Laboratory of Applied Mechanics - Hochiminh University of Technology has manufactured over 30 controllers for fraises and lathes by servo motors which served enhancing or replacing foreign controllers. There are various types of controller, from 2 axes controlling to 3 axes, 4 axes; from controlling by controller to combining with PLC to perform diversified functions. Now, the Laboratory of Applied Mechanics has supplied machines enhanced to PC-based CNC controller for manufactories, schools in Hochiminh , Danang and Hanoi. I. nhu cÇu chÕ t¹o Cïng víi chñ tr−¬ng cña §¶ng vÒ C«ng nghiÖp hãa – HiÖn ®¹i hãa th× b¶n th©n nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng ®· thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp cÇn cã c¸c thiÕt bÞ hiÖn ®¹i cho phÐp thay ®æi quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó n©ng cao tÝnh c¹nh tranh cña s¶n phÈm. Tõ nh÷ng n¨m 94, 95 t¹i TP.HCM ®· b¾t ®Çu xuÊt hiÖn c¸c m¸y c«ng cô kü thuËt sè, chñ yÕu lµ m¸y phay, ®−îc gäi ng¾n gän lµ m¸y CNC. KÌm theo ®ã lµ nhu cÇu ®µo t¹o nh©n lùc biÕt sö dông m¸y CNC xuÊt hiÖn, buéc c¸c tr−êng §¹i Häc, c¸c tr−êng d¹y nghÒ ph¶i nghÜ ®Õn chuyÖn trang bÞ m¸y CNC ®Ó d¹y cho häc viªn. Tuy nhiªn gi¸ cña m¸y CNC hÕt søc cao so víi kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña ®¹i ®a sè c¸c doanh nghiÖp vµ c¬ së ®µo t¹o t¹i ViÖt Nam. Xu h−íng chÝnh cña giíi khoa häc kü thuËt trong viÖc t×m kiÕm gi¶i ph¸p gi¶m g¸nh nÆng tµi chÝnh trang bÞ m¸y CNC lµ tËn dông c¸c m¸y c«ng cô hiÖn cã. VÊn ®Ò cßn l¹i lµ bé ®iÒu khiÓn tù ®éng kü thuËt sè (gäi t¾t lµ bé CNC hay bé Controller CNC ký hiÖu CNC). BiÖn ph¸p t×nh thÕ ®−îc tháa m·n b»ng c¸ch dïng c¸c bé CNC cña n−íc ngoµi. Tuy nhiªn khi c¸c h·ng n−íc ngoµi thay ®æi lo¹i míi th× biÖn ph¸p nµy gÆp khã kh¨n kh«ng v−ît qua ®−îc vÒ linh kiÖn thay thÕ. BiÖn ph¸p mang tÝnh c¨n c¬ h¬n lµ chñ ®éng nghiªn cøu ®Ó chÕ t¹o c¸c bé CNC. BiÖn ph¸p nµy ®· ®−îc Phßng ThÝ NghiÖm C¬ Häc øng Dông – Tr−êng §H B¸ch Khoa TP.HCM (PTNCHUD) triÓn khai tõ n¨m 1995. ii. c¸c giai ®o¹n ph¸t triÓn nghiªn cøu Cho ®Õn nay, c«ng tr×nh nghiªn cøu chÕ t¹o hoµn toµn t¹i ViÖt Nam c¸c bé CNC ®· tr¶i qua c¸c giai ®o¹n: chÕ t¹o thö nghiÖm, hoµn thiÖn thªm, triÓn khai øng dông vµo c«ng nghiÖp, më réng ph¹m vi lÜnh vùc øng dông nh− sau: 2.1. Giai ®o¹n chÕ t¹o thö nghiÖm (1996 - 1998) Môc tiªu nghiªn cøu lµ thö nghiÖm kh¶ n¨ng ®iÒu khiÓn ®ång thêi tõ 2 ®Õn 3 trôc cña m¸y c«ng cô, cô thÓ lµ m¸y c¾t d©y, m¸y tiÖn, m¸y phay. C¸c vÊn ®Ò träng t©m cÇn gi¶i quyÕt: - PhÇn cøng: ®iÒu khiÓn vµ phèi hîp ho¹t ®éng cña c¸c ®éng c¬ Step. - PhÇn mÒm: lËp ch−¬ng tr×nh ®iÒu khiÓn cho phÐp giao tiÕp sö dông d÷ liÖu NC program do c¸c phÇn mÒm CAD/CAM t¹o ra, tù so¹n th¶o c¸c NC – program víi dung l−îng tèi ®a 64KB, gi¶ lËp ®−êng ch¹y dao trªn mµn h×nh ®å häa 2 - 3 chiÒu ®Ó kiÓm tra d÷ liÖu vµ ph¹m vi ch¹y bµn tr−íc khi gia c«ng thùc tÕ, tÝnh tr−íc thêi gian gia c«ng.
  2. C¸c bé CNC trong giai ®o¹n nµy chñ yÕu ®−îc ®iÒu khiÓn bëi m«t¬ b−íc. ThÞ tr−êng sö dông lµ c¸c tr−êng häc. C¸c m¸y ®· ®−îc chuyÓn giao trong giai ®o¹n nµy lµ: - M« h×nh d¹y häc m¸y phay (ký hiÖu Supermill), m« h×nh d¹y häc m¸y tiÖn (ký hiÖu Superture):: Tr−êng Trung Häc Kü ThuËt C«ng NghiÖp 4, Tr−êng Kü ThuËt Cao Th¾ng, Ph©n viÖn Kü ThuËt Phæ Th«ng, Tr−êng Cao §¼ng S− Ph¹m Kü ThuËt C«ng NghiÖp, mçi tr−êng 1 m¸y phay 1 m¸y tiÖn. C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña m¸y khi l¾p víi CNC ®−îc chÕ t¹o nh− sau: 2.1.1. M¸y phay a- PhÇn c¬ khÝ: - Lo¹i: m¸y phay ®øng 3 trôc ®iÒu khiÓn b»ng ®éng c¬ b−íc (Step Motor) - KÝch th−íc bµn m¸y: 730mm x 210mm - Hµnh tr×nh ch¹y dao (X x Y x Z): 400mm x 170mm x 120mm - L−îng ch¹y dao tèi ®a: 300mm/phót - Nguån ®iÖn sö dông: 1 pha – 220V – 50Hz b- PhÇn ®iÒu khiÓn: - §iÒu khiÓn 3 trôc ®ång thêi, cã c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn néi suy ®−êng th¼ng, cung trßn, ®−êng xo¾n èc trô ... vµ c¸c m· lÖnh G – M th«ng dông kh¸c. - Cã thÓ giao tiÕp sö dông m· lÖnh c¸c phÇn mÒm CAD/CAM t¹o ra. - Cho phÐp biªn so¹n lËp tr×nh ®iÒu khiÓn trùc tiÕp trªn m¸y theo m· G – M. - M« pháng gi¶ lËp ®−êng ch¹y dao b»ng ®å häa tr−íc khi gia c«ng. 2.1.2. M¸y tiÖn a- PhÇn c¬ khÝ: - Lo¹i: m¸y tiÖn 2 trôc ®iÒu khiÓn b»ng ®éng c¬ b−íc (Step Motor) - Hµnh tr×nh ch¹y dao (X x nZ): 75mm x 400mm - L−îng ch¹y dao tèi ®a: 300mm/phót - §é ph©n gi¶i kÝch th−íc: 0.005mm - Nguån ®iÖn sö dông: 1pha – 220V – 50Hz b- PhÇn ®iÒu khiÓn: - §iÒu khiÓn 2 trôc ®ång thêi, cã c¸c lÖnh ®iÒu khiÓn néi suy ®−êng th¼ng, cung trßn, ... vµ c¸c m· lÖnh G – M th«ng dông kh¸c. - Cã thÓ giao tiÕp sö dông m· lÖnh do c¸c phÇn mÒm CAD/CAM t¹o ra. - Cho phÐp biªn so¹n lËp tr×nh ®iÒu khiÓn trùc tiÕp trªn m¸y theo m· G – M. - M« pháng gi¶ lËp ®−êng ch¹y dao b»ng ®å häa tr−íc khi gia c«ng. Cho ®Õn nay c¸c m¸y trªn vÉn ho¹t ®éng tèt. ¦u ®iÓm cña viÖc dïng c¸c m¸y lo¹i nµy cho viªc ®µo t¹o nh− sau: - Häc viªn ®−îc vËn hµnh trùc tiÕp m¸y - PhÇn giao diÖn ®−îc viÕt phï hîp víi n¨ng lùc nhËn thøc cña ng−êi häc ë mäi tr×nh ®é nhê cã nhiÒu h×nh ¶nh, d÷ liÖu trùc quan. - Khi cã sù cè h− háng th× viÖc b¶o tr× cña ®¬n vÞ cung cÊp (tøc PTNCHUD) kÞp thêi, dÔ dµng. 2.2. Giai ®o¹n hoµn thiÖn triÓn khai øng dông vµo c«ng nghiÖp (1999 - 2001) Môc tiªu nghiªn cøu lµ chÕ t¹o bé CNC ®iÒu khiÓn m¸y c«ng cô trªn c¬ së ®éng c¬ Servo vµ kiÓm nghiÖm sù ®¸p øng yªu cÇu kü thuËt cho s¶n xuÊt. Trong giai ®o¹n nµy 15 m¸y c«ng cô cña c¸c c¬ së kh¸c nhau ®· ®−îc n©ng cÊp b»ng c¸c CNC do PTNCHUD cung cÊp (ký hiÖu LAME – 200n – M, víi n lµ 0, 1 tïy n¨m chuyÓn giao lµ n¨m 2000 hay 2001). C¸c c¬ së trªn thuéc c¸c d¹ng së h÷u kh¸c nhau: nhµ n−íc, t− nh©n; t¹i c¸c thµnh phè lín: TP.HCM, Hµ Néi, §µ N½ng. Cã thÓ kÓ mét sè ®¬n vÞ ®iÓn h×nh nh− sau: - C«ng Ty ChÕ T¹o M¸y SINCO - C«ng Ty C¬ KhÝ Khu«n Méu vµ Ðp Nhùa CKE (2 bé) - Tr−êng Cao §¼ng C«ng NghÖ - §HQG §µ N½ng (thuéc nhµ n−íc) - C¬ së C¬ KhÝ vµ Nhùa Ngäc Hoa (3 bé) - C«ng Ty TNHH C¬ KhÝ T©n Hßa (t¹i Ba §×nh – Hµ Néi) - C¬ së D−¬ng Béi ChÝ (2 bé) - .... ....
  3. C¸c ®Æc tÝnh kü thuËt cña CNC nh·n hiÖu LAME – 2000 – M nh− sau: a. §iÒu khiÓn ♦ Sè trôc ®iÒu khiÓn: 3 trôc X, Y, Z ®−îc ®iÒu khiÓn chuyÓn ®éng ®ång thêi; ♦ T¨ng gi¶m tèc tù ®éng cho tÊt c¶ lÖnh chuyÓn ®éng; ♦ HÖ thèng ®iÒu khiÓn servo (closed-loop) vÞ trÝ theo nguyªn lý PIVF (tuyÕn tÝnh –tÝch ph©n vµ velocity feed forward) cho c¸c ®éng c¬ AC/DC servo; ♦ HÖ thèng ®iÒu khiÓn hai vÞ trÝ (phÇn chän lùa); ♦ HÖ thèng thay dao tù ®éng (cã kh¶ n¨ng thay ®Õn 128 dao); ♦ Tèc ®é ch¹y dao nhanh (G0) cã thÓ ®¹t 9m/phót (®é ph©n gi¶i kÝch th−íc 1µm); ♦ Tèc ®é ch¹y dao néi suy ®¹t tíi 1,5m/phót (®é ph©n gi¶i kÝch th−íc 1(m); ♦ Cã kh¶ n¨ng tù kiÓm tra hÖ thèng ®iÒu khiÓn vµ b¸o lçi. b. Giao tiÕp ♦ C¸c chøc n¨ng ®−îc tæ chøc theo d¹ng pull-down menu; ♦ Mµn h×nh ®iÒu khiÓn ®å häa mµu 14”, hiÖn liªn tôc (realtime) täa ®é m¸y X, Y, Z vµ vÞ trÝ dao thùc tÕ trªn kh«ng gian lµm viÖc cña bµn m¸y; ♦ Cho phÐp gi¶ lËp b»ng ®å häa (graphically simulate) ®−êng ch¹y t©m dao trªn h×nh chiÕu kh«ng gian lµm viÖc cña bµn m¸y vµ trªn h×nh chiÕu trôc ®o (3 chiÒu) ®Ó kiÓm tra tr−íc khi gia c«ng thùc tÕ; ♦ ¦íc tÝnh tr−íc thêi gian gia c«ng b»ng gi¶ lËp; ♦ Cã c¸c chøc n¨ng “Feed Hold”, “Program Restart”, “Over Ride”, Handle”. c. D÷ liÖu ♦ Cho phÐp so¹n th¶o NC-program víi tr×nh so¹n th¶o (text-editor) dung l−îng d÷ liÖu tíi 64KB; ♦ Cã thÓ n¹p d÷ liÖu vµo bé ®iÒu khiÓn qua trung gian ®Üa mÒm 1.44MB (3.5 inches) hoÆc qua ®−êng truyÒn nèi tiÕp RS-232. Dung l−îng vµ sè ch−¬ng tr×nh l−u trong bé ®iÒu khiÓn kh«ng h¹n chÕ. d. M· lÖnh ♦ HÖ m· lÖnh (G-M code) t−¬ng thÝch víi hÖ m· lÖnh cña FANUC; ♦ Cã ®ñ c¸c m· G-code néi suy: th¼ng (3 chiÒu), cung trßn CW/CCW, xo¾n èc trô CW/CCW trong 3 mÆt ph¼ng chÝnh (G17, G18, G19); ♦ Cã thÓ dïng m· R (b¸n kÝnh) hoÆc I, J, K (t©m) khi néi suy trßn vµ xo¾n èc; ♦ Ng−êi sö dông cã thÓ ®Æt 6 hÖ täa ®é gia c«ng G54 – G59; ♦ Cã lÖnh bï b¸n kÝnh dao (G40, G41, G42), bï chiÒu dµi dao (G43, G44, G49); ♦ Ng−êi sö dông cã thÓ ®Æt th«ng sè bï dao (b¸n kÝnh, offset dµi) cho 9 dao. 2.3. Giai ®o¹n më réng chøc n¨ng cña CNC vµ lÜnh vùc øng dông (tõ 2001- ®Õn nay) HiÖn nay trªn thÞ tr−êng nhËp å ¹t c¸c x¸c m¸y c«ng cô cña n−íc ngoµi víi c¸c nh·n hiÖu kh¸c nhau cña c¸c n−íc kh¸c nhau vµ víi c¸c chøc n¨ng phô kh¸c nhau. VÊn ®Ò kü thuËt yªu cÇu ®èi víi bé CNC chÕ t¹o trong n−íc lµ ph¶i tháa m·n c¸c yªu cÇu ®a d¹ng ®ã. Cã thÓ kÓ ra mét sè ®Æc tÝnh kü thuËt yªu cÇu trong qu¸ tr×nh g¾n c¸c bé LAME – 200n – M cho mét sè lo¹i nh·n m¸y nh− sau: Nh·n m¸y Lo¹i m¸y §Æc tÝnh yªu cÇu HAMAI M¸y phay N©ng bµn, kh«ng thay dao OKOMA M¸y phay Ch¹y ®Çu trôc Z, kh«ng thay dao YOSHIDA M¸y phay Ch¹y ®Çu trôc Z, kh«ng thay dao MAKINO M¸y phay Ch¹y ®Çu trôc Z, kh«ng thay dao SEIKI M¸y tiÖn Ch¹y ®Çu trôc Z, kh«ng thay dao HITACHI – SEIKI M¸y phay Ch¹y ®Çu trôc Z, ®iÒu khiÓn ngo¹i vi, thay 21 dao tù ®éng TOYODA M¸y phay Ch¹y ®Çu trôc Z, ®iÒu khiÓn ngo¹i vi, thay 21 dao tù ®éng Trong giai ®o¹n nµy (tøc tõ n¨m 2001 ®Õn nay) ®· cã trªn 10 m¸y phay, tiÖn víi c¸c yÒu cÇu ®iÒu
  4. khiÓn kh¸c nhau: n©ng sè trôc ®iÒu khiÓn lªn h¬n 3, ®iÒu khiÓn PLC ngo¹i vi, thay dao tù ®éng víi sè l−îng dao lín ®· ®−îc n©ng cÊp b»ng bé LAME – 2001 – M vµ LAME – 2002 - M. Trªn c¸c H×nh 1, 2 lµ h×nh ¶nh mét sè tñ CNC vµ mét sè m¸y ®−îc n©ng cÊp a) Boä ñieàu khieån CNC Controller LAME – 2001 – T b) Boä ñieàu khieån CNC Controller LAME – 2002 – M H×nh 1: Bé ®iÒu khiÓn CNC H×nh 2: Bé ®iÒu khiÓn CNC chuyÓn giao cho c¸c c¬ së Bªn c¹nh c¸c m¸y c«ng cô (c¾t tia löa ®iÖn, phay, tiÖn) th× LAME – 200n – M ®−îc sö dông ®Ó n©ng cÊp c¸c lo¹i m¸y kh¸c: m¸y in èng ®ång THINK – LAB, m¸y c¾t bao b×, m¸y ®ôc lç dÖt, .... iii. c¸c nhËn ®Þnh vµ ®Ò xuÊt Trong vßng 6 n¨m qua ®· cã trªn 30 bé CNC mang nh·n hiÖu LAME – 200n – M ®−îc l¾p ®Æt t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt kh¸c nhau, ®iÒu nµy ®· kh¼ng ®Þnh ®−îc sù thõa nhËn cña thÞ tr−êng ®èi víi s¶n phÈm. MÆc dï cßn cÇn ph¶i c¶i tiÕn liªn tôc tr−íc c¸c yªu cÇu ngµy cµng nhiÒu vµ kh¾t khe h¬n, song LAME – 2000 – M ®· ®¹t ®−îc môc tiªu thuyÕt phôc c¸c doanh nghiÖp trong n−íc sö dông m×nh. Cã ®−îc thµnh qu¶ trªn lµ nhê nh÷ng nguyªn nh©n sau: - §¹t ®−îc chÊt l−îng theo yªu cÇu kü thuËt hiÖn nay trong giíi s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam. - §¸p øng ®−îc c¸c nhu cÇu ®iÒu khiÓn ®a d¹ng do viÖc nhËp c¸c chñng lo¹i m¸y rÊt kh¸c nhau. - B¶o tr× tèt, kh«ng bÞ ®éng vÒ linh kiÖn, c¸n bé kü thuËt b¶o tr× lu«n ®¸p øng c¸c nhu cÇu kh¾t khe cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt vÒ thêi gian. - Gi¸ c¶ hîp lý. Nhê yÕu tè nµy mµ nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt quy m« nhá, ®ång vèn Ýt còng cã ®−îc c¸c m¸y ®iÒu khiÓn tù ®éng. Trong sè 30 m¸y ®· ®−îc n©ng cÊp bëi LAME – 200n – M th× trªn 20 chiÕc (tøc chiÕm 2/3) thuéc c¸c c¬ së t− nh©n. ViÖc phæ cËp hãa c¸c m¸y tù ®éng ®Õn c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá lµ mét nhu cÇu cÇn ®¹t cña ch−¬ng tr×nh Tù ®éng hãa – HiÖn ®¹i hãa.
  5. Néi dung tù ®éng hãa c¸c thiÕt bÞ c«ng nghiÖp cã thÓ cho r»ng gåm c¸c bµi to¸n cÇn gi¶i quyÕt nh− sau: a- ChÕ t¹o m¸y (chÕ t¹o c¬ khÝ m¸y) b- ChÕ t¹o bé ®iÒu khiÓn CNC c- V¹ch ra quy tr×nh c«ng nghÖ HiÖn nay biÖn ph¸p gi¶i quyÕt ®Ó ®iÒu khiÓn m¸y c¸c c¬ së s¶n xuÊt quy m« kh¸c nhau ®Æc biÖt quy m« võa vµ nhá cã ®−îc m¸y CNC lµ nhËp x¸c m¸y ®· qua sö dông víi bé ®iÒu khiÓn h− háng hay kh«ng cßn thÝch hîp do thuéc thÕ hÖ cò, kh«ng cßn linh kiÖn thay thÕ. Trªn c¸c x¸c m¸y ®ã, PTNCHUD c¶i t¹o thªm phÇn c¬ khÝ, lo¹i toµn bé phÇn ®iÒu khiÓn cò, vµ l¾p ®Æt LAME – 2002 – M vµo. Thùc tÕ cho thÊy viÖc chÕ t¹o c¬ khÝ phÇn m¸y hiÖn nay nÒn c«ng nghiÖp ViÖt Nam ch−a lµm ®−îc. VËy cã nªn ch¨ng ch−¬ng tr×nh Tù §éng Hãa nªn coi träng phÇn c«ng nghÖ gia c«ng c¬ khÝ ®Ó ®ñ søc chÕ t¹o c¸c chi tiÕt kh¸c nhau mét c¸ch ®ång bé sao cho tæ hîp thµnh mét c¸i m¸y cã ®Çy ®ñ ®iÒu kiÖn cho phÐp l¾p c¸c bé CNC vµo. VÊn ®Ò quy tr×nh c«ng nghÖ ®Ó ®iÒu khiÓn ch−¬ng tr×nh lµm viÖc cña m¸y tù ®éng còng lµ mét vÊn ®Ò lín cÇn ®Æc biÖt quan t©m. MÆt kh¸c, quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng trªn m¸y ®iÒu khiÓn tù ®éng kh¸c h¼n ®èi víi m¸y do nguån c«ng nh©n tù thao t¸c ®iÒu khiÓn c¸c chuyÓn ®éng. Nõu quy tr×nh c«ng nghÖ tr−íc ®©y ®−îc nh− mét khoa häc thµnh ra mét m«n häc th× thiÕt nghÜ quy tr×nh c«ng nghÖ gia c«ng khi sö dông c«ng cô CNC còng ph¶i ®−îc v¹ch ra mét c¸ch chuÈn mùc. C¶ 3 bµi to¸n trªn cÇn ®−îc gi¶i quyÕt ë ngang tÇm nhau th× míi phèi hîp ®−îc nguån tµi nguyªn vÒ kinh phÝ NCKH, vÒ thµnh qu¶ ®· ®¹t ®−îc. V× vËy thiÕt nghÜ ch−¬ng tr×nh Tù ®éng nªn xem xÐt, bæ sung lùc l−îng vµo gi¶i quyÕt 2 bµi to¸n (a) vµ (c) trªn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản