Sự lãnh đạo của đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

Chia sẻ: chuongtdh

Thời kỳ 1954 -1975 là khoảng thời gian nhân dân ta vừa kết thúc 80 năm đô hộ của thực dân Pháp, bước sang giai đoạn vừa kháng chiến chống Mỹ cứu nước vừa xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Đây là một thử thách đầy cam go đối với Đảng cộng sản Việt Nam – một chính Đảng còn non trẻ.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sự lãnh đạo của đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ

Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975


ĐỀ TÀI TIỂU LUẬN:
“ Hãy tìm hiểu sự lãnh đạo của Đảng trong cách mạng miền Nam thời kỳ 1954-1975 ”.

========*========LỜI MỞ ĐẦUThời kỳ 1954 -1975 là khoảng thời gian nhân dân ta vừa kết thúc 80 năm đô hộ
của thực dân Pháp, bước sang giai đoạn vừa kháng chiến chống Mỹ cứu nước vừa xây
dựng Chủ nghĩa xã hội. Đây là một thử thách đầy cam go đối với Đ ảng cộng s ản Vi ệt
Nam – một chính Đảng còn non trẻ. Lần này đối mặt với ta là đế quốc Mỹ, tên thực
dân hùng mạnh cả về kinh tế lẫn quân sự thời bấy giờ. Tìm hiểu sự lãnh đạo của Đảng
thời kỳ này giúp cho ta hiểu được đường lối lãnh đạo của Đảng ta là rất đúng đ ắn.
Đảng Cộng sản Việt nam do Bác Hồ sáng lập và rèn luyện đã kết hợp tài tình Chủ
nghĩa Mác Lê nin vào tình hình thực tiễn của Việt Nam. Đảng đã lãnh đạo quân và dân
ta chiến đấu anh dũng, biến cuộc chiến tưởng chừng không cân sức thành chiến thắng
vang dội cả thế giới, làm chấn động địa cầu. Một nước Việt Nam tưởng chừng bé nhỏ,
nhưng đã chiến thắng tên đế quốc sừng sỏ nhất trên thế giới, nơi mà mọi n ước đ ều
phải e dè.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ kéo dài 21 năm có nhiều giai đoạn, mỗi giai đoạn là
một thời kỳ đất nước ta có những chuyển biến lớn, nhằm chống lại âm mưu và hành
động của Mỹ-Ngụy. Mà trong đó, những chủ trương, sách lược, những nhận đ ịnh và
hành động của Đảng là cực kỳ quan trọng.

Việc chia quãng thời gian 21 năm này ra làm nhiều thời kỳ cũng là một cách
nghiên cứu, tìm hiểu rõ hơn sự lãnh đạo của Đảng trong những năm từ 1954-1975.

Các giai đoạn gồm có:

1954-1960: Mở đầu sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước - Quá độ lên
CNXH ở miền Bắc.1
Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975

1961-1965: Xây dựng miền Bắc - Đánh thắng chiến lược “chiến tranh đặc biệt ”
của đế quốc Mỹ.

1965-1968: Chuyển hướng xây dựng miền Bắc - Đánh thắng chiến lược “chiến
tranh cục bộ” của Mỹ.

1969-1975: Nhân dân ta từng bước làm phá sản chiến lược “Việt Nam hóa chiến
tranh” – Hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước.I/. Giai đoạn 1954-1960: Mở đầu sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ
cứu nước - Quá độ lên CNXH ở miền Bắc.

1. Hoàn cảnh lịch sử của thòi kỳ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ vang dội năm 1954 đã dẫn đến thắng l ợi của Hội
nghị Giơnevơ về Đông Dương, công nhận chủ quyền độc lập thống nhất và toàn vẹn
lãnh thổ của Việt Nam. Tại Việt Nam, vĩ tuyến 17 được chọn làm nơi ngăn cách, là giới
tuyến quân sự tạm thời, hai bên đưa quân đội về hai vùng. Hiệp định cũng qui đ ịnh cả
nước sẽ tiến hành tổng tuyển cử tự do và tháng 7-1956. Đất nước ta tạm thời bị chia
cắt thành hai miền Bắc Nam. Trong những ngày đầu ở miền Bắc, đế quốc Mỹ cùng với
bọn phản động thân Pháp đã tìm mọi cách để phá hoại, trì hoãn việc thi hành các đi ều
khoản của Hiệp định Giơnevơ. Các hành động trì hoãn việc ngừng bắn trên chiến
trường, dụ dỗ cưỡng bức đồng bào miền Bắc di cư vào Nam, phá hoại cơ sở hạ tầng
miền Bắc gây khó khăn cho ta tiếp quản vùng giải phóng… đã không làm lung lay chí
quyết tâm, tinh thần chiến đấu của toàn Đảng, toàn quân và dân ta. Không thực hiện
được ý đồ, chúng buộc phải thi hành các điều khoản của hiệp định. Ngày 22-5-1955,
đội quân viễn chinh Pháp cuối cùng đã rút khỏi đảo Cát Bà, miền Bắc Việt nam đã hoàn
toàn giải phóng, sạch bóng quân thù.

Ở miền Nam, Mỹ đã hất cẳng Pháp, xâm chiếm miền Nam. Âm mưu cơ bản của
chúng là đè bẹp phong trào cách mạng của nhân dân ta, thôn tính miền Nam, biến miền
Nam thành thuộc địa kiểu mới.
2
Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975

Trong thời kỳ đầu, mục tiêu của chúng là áp đặt chế độ thực dân mới ở miền
Nam, tiêu diệt lực lượng cách mạng và gấp rút chuẩn bị tấn công miền Bắc. Những
hành động của Mỹ thể hiện ở việc chúng xây dựng bộ máy ngụy quyền Ngô Đình
Diệm; việc xây dựng quân đội ngụy với lực lượng hơn nửa triệu (có 20 vạn quân chính
qui); tuyên truyền, mạo danh là “Cách mạng quốc gia”, nêu chiêu bài “Đả thực”; ráo riết
thực hiện quốc sách “Tố cộng diệt cộng”, lập “Ấp chiến lược”… tất cả đều nhằm
mục đích bắt bớ, trả thù tất cả những người yêu nước cũ và đàn áp, dập tắt phong trào
cách mạng miền Nam.

Tình hình hai bên ta và địch lúc này có sự biến động lớn

 Ta: Có ưu thế về chính trị và quần chúng nhân dân đông đảo, nhưng không còn
lực lượng vũ trang và không có chính quyền.

 Địch : Có đầy đủ sức mạnh về kinh tế, quân sự, có trong tay bộ máy Ngụy
quyền đồ sộ.

Hoàn cảnh lúc này đặt trách nhiệm lịch sử lên vai Đảng cộng sản Việt Nam - đội
quân tiên phong của nhân dân Việt Nam là tìm ra đáp số cho bài toán về “con đường giải
phóng miền Nam và con đường quá độ lên Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc trong thời kỳ
Mỹ thay chân Pháp thống trị miền Nam”.

2. Chủ trương, lãnh đạo của Đảng chống lại âm mưu và hành động của Mỹ-Ngụy
:

Với tình hình diễn ra không có lợi cho việc tiếp tục tiến công, Đảng ta chủ
trương duy trì phong trào cách mạng, giữ gìn lực lượng cách mạng ở Miền Nam, đấu
tranh thích hợp nhằm hạn chế tổn thất. Hình thức đấu tranh bấy giờ là: đấu tranh quân
sự chủ yếu, các cuộc đấu tranh chính trị, cuộc biểu tình, bãi công rộng lớn, huy động
hàng triệu lượt người tham gia, đòi chúng phải thi hành việc ngừng bắn, tổ chức Hiệp
thương tổng tuyển cử với miền Bắc, đòi thực hiện các quyền dân sinh, dân chủ, chống
mọi hoạt động khủng bố, đàn áp người kháng chiến cũ. Nhận định này của Đảng là rất
sáng suốt, bởi trong thời kỳ đầu, việc nghiêm chỉnh thực hiện điều kiện đã ký, ta sẽ có
cơ sở hợp lý đòi Mỹ – Ngụy thi hành những điều khoản trong hiệp định. Việc hợp thức
hóa các hình thức đấu tranh vũ trang thành đấu tranh chính trị không những tranh thủ3
Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975

được sự đồng tình của nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế mà còn buộc chúng không
dám vi phạm hiệp định một cách trắng trợn như trước kia.

Bên cạnh đó, Đảng nhận định rằng sau quãng thời gian trường kỳ kháng chiến
chống Pháp mà mới đây là cuộc chiến khốc liệt ở Điện Biên Phủ, quân đội, l ực l ượng
cách mạng quần chúng nhân dân ta cũng bị tổn thất rất nhiều. Trong khi đó đối phương
lại là một đế quốc hùng mạnh, với tiềm lực kinh tế và quân sự vượt trội, do đó ta cần
có thời gian để khôi phục và phát triển. Rõ ràng đây là nhận định cực kỳ quan trọng.

Báo cáo của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6 (khóa II) diễn
ra từ 15 đến 17-7-1954 tại Việt Bắc chỉ ra rằng:’’ Sau thắng lợi ở Điện Biên Phủ, thế
ta ngày càng mạnh, thế địch ngày càng yếu, nhưng thế mạnh và thế y ếu ấy là t ương
đối. Đế quốc Mỹ âm mưu kéo dài chiến tranh Đông Dương, phá hoại hiệp định
Giơnevơ, tìm cách hất cẳng Pháp để độc chiếm Việt Nam, Campuchia và Lào, biến ba
nước ấy thành thuộc địa của Mỹ”. Do đó, báo cáo cũng nhận định: “Tranh lấy hòa bình
không phải là chuyện dễ, nó là cuộc đấu tranh trường kỳ, gian khổ và phức tạp”.

Cùng với báo cáo của Hội nghị, Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương cũng đưa
ra những Nghị quyết cụ thể, những bản chỉ thị cho các Đảng bộ miền Nam, miền Bắc.
Nghị quyết nêu rõ: Đế quốc Mỹ và tay sai mưu tính phá hoại hiệp định Giơnevơ, nhằm
chia cắt lâu dài VN. Cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam phải chuyển từ đấu tranh
vũ tranh sang đấu tranh chính trị. Chỉ thị cũng vạch ra các nhiệm vụ cụ thể trước mắt
cho cách mạng miền Nam và dự báo khả năng không thuận lợi cho cách mạng miền
Nam, chiến tranh có thể trở lại, việc chia cắt có thể trường kỳ...

Nhờ những nhận định, chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, cùng với tinh
thần kiên định cách mạng của cán bộ, Đảng viên và nhân dân miền Nam nên cách mạng
không bị tiêu diệt, trái lại đã trụ vững, không những thế mà sau một thời gian ngắn đã
phục hồi và phát triển không ngừng chuẩn bị cho thời kỳ bão táp cách mạng s ắp s ửa
diễn ra.

Vào cuối năm 1957, đầu năm 1958, kẻ thù bị thất bại trong chính sách thực dân
mới cổ điển là thống trị mà không cần dùng đến chiến tranh. Sự thất bại đó thể hiện ở
việc Mỹ-Diệm chuyển sang chính sách phát xít hóa nhằm cứu vãn sự phá sản của kế
hoạch Aixenhao. Chúng tiến hành các cuộc càn quét, khủng bố đến điên cuồng, lê máy


4
Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975

chém đi khắp nơi trên miền Nam. Đặc biệt là việc thi hành luật phát xít 10-59, loại hình
tòa án quân sự đặc biệt có thể đưa thẳng người bị bắt ra xét xử và bắn tại chỗ. Theo
con số ước tính, đến năm 1959 ở miền Nam có đến 466.000 người bị bắt, 400.000
người bị tù đày, 68.000 bị giết hại ( Con số lấy từ sách Lịch sử Đảng - NXB Chính trị
quốc gia-2001). Cách mạng miền Nam một lần nữa đứng trước thử thách mới hết sức
nghiêm trọng.

Trong tình hình nguy cấp này, Đảng ta nhận định rằng: chính sách phát xít c ủa
Mỹ-Diệm đã gây nhiều khó khăn cho cách mạng miền Nam, nhưng cũng thể hiện thế
yếu của kẻ thù, mâu thuẫn giữa Mỹ-Diệm với nhân dân miền Nam ngày càng bị khoét
sâu. Do đó chủ trương mới của Đảng ta, mục tiêu trước mắt là: K iên trì phát động
quần chúng nhân dân đấu tranh chính trị, tiếp tục giữ gìn lực lượng. đi đôi với mục tiêu
trước mắt là việc , củng cố, xây dựng các lực lượng vũ trang, chuẩn bị đ ối đ ầu v ới
những thử thách mới.

Thi hành chủ trương đó, phong trào cách mạng diễn ra rất mạnh mẽ, hàng triệu
lượt người tham gia các hình thức đấu tranh chính trị, đi đôi với đấu tranh vũ trang. Sự
kết hợp hai lực lượng đấu tranh này tạo nên sức mạnh mới trong cuộc chiến tranh một
mất một còn của nhân dân miền Nam đối với Mỹ-Diệm.

Trước khí thế mạnh mẽ của phong trào giải phóng dân tộc, Đảng ta nhận định
rằng: chúng ta không thể chờ đợi được nữa, phải có quyết định dứt khoát - đánh hay
không đánh?. Tháng 1-1959, hội nghị lần thứ 15 BCH Trung ương Đảng (khóa II) đã
thông qua Nghị quyết về đường lối cách mạng miền Nam. Nghị quyết này được đưa ra
sau quãng thời gian đắn đo, suy nghĩ rất lâu dài của Bộ chính trị, vì nó là quyết định liên
quan đến cả một vận mệnh của một dân tộc, cần sự nhìn nhận chính xác về tình hình,
về thời cuộc lúc bấy giờ. Tư tưởng chỉ đạo cực kì quan trọng để chuyển cách mạng
miền Nam sang bước chuyển biến mới có tính nhảy vọt được đề ra trong Nghị quyết
mang tính lịch sử này là: “Nhân dân miền Nam phải dùng con đường bạo lực cách mạng
để tự giải phóng mình, ngoài ra, không còn con đường nào khác”.

Dưới ánh sáng của Nghị quyết 15, cách mạng miền Nam đã có sự nhảy vọt. Các
cuộc khởi nghĩa nhỏ lẻ ở từng địa phương đã phát triển thành cao trào “ Đồng Khởi”
trong toàn vùng, từ Tây Nguyên đến miền Đông, Tây Nam Bộ và đồng bằng liên khu V.


5
Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975

Từ thắng lợi của cao trào, ngày 20-12-1960, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam
Việt Nam ra đời. Đây là bước nhảy vọt có ý nghĩa lịch sử của cách mạng miền Nam,
đồng thời cũng là cột mốc đánh dấu sự thắng lợi đầu tiên của cách mạng và có ý nghĩa
chiến lược đới với chính sách xâm lược thực dân mới của đế quốc Mỹ.

II/. Giai đoạn 1961-1965: Đánh thắng chiến lược “chiến tranh đặc
biệt ” của đế quốc Mỹ.

1. Hoàn cảnh lịch sử của thời kì.

Thắng lợi của phong trào “ Đồng Khởi” của nhân dân miền Nam đã đẩy chính
quyền ngụy Sài Gòn vào thời kì khủng hoảng triền miên, chiến l ược chiến tranh đ ặc
biệt của Aixenhao ở miền Nam VN bị phá sản hoàn toàn. Phong trào giải phóng dân tộc
trên thế giới đang cuồn cuộn dâng lên, làm sụp đổ từng mảng lớn của hệ thống thuộc
địa cũ của chủ nghĩa thực dân.

Tại Mỹ, Kennơdi đã lên làm tổng thống, hắn đã đề ra chiến lược “Phản ứng linh
hoạt” thay cho “trả đũa ồ ạt” với ba loại hình chiến tranh: chiến tranh đặc biệt, chiến
tranh cục bộ và chiến tranh tổng lực vũ khí hạt nhân. Cấp độ nguy hiểm c ủa ba loại
hình chiến tranh trên tăng dần, trong đó nguy hiểm nhất đó là loại hình thứ 3 với sự giúp
sức của vũ khí hạt nhân - thứ vũ khí hủy diệt, giết người hàng loạt trong nháy mắt. Tuy
nhiên âm mưu của Mỹ càng thâm độc bao nhêu thì chúng ta càng thấy đ ược s ự tài tình
của Đảng khi chỉ huy quân và dân ta đánh thắng các cuộc chiến tranh của Mỹ. Đặc biết
là sự khôn khéo trong việc không để Mỹ thực hiện phần cuối của chiến lược nguy
hiểm này – chiến tranh tổng lực hạt nhân.

Trước hết, trong thời kì áp đặt chiến tranh đặc biệt ở miền Nam VN – loại hình
chiến tranh xâm lược kiểu mới, Mỹ dùng hai thủ đoạn chủ yếu: Tăng cường ngụy quân
có bổ sung thêm phương tiện chiến tranh hiện đại của Mỹ. Đây là điểm khác biệt với
cuộc chiến trong thời kì 1954-1960. Ngoài ra, chúng đẩy mạnh việc lập “ấp chiến
lược”, coi đó là “quốc sách” để bình định phong trào cách mạng miền Nam (Với
phương châm “tát nước bắt cá”, coi dân là nước, Đảng viên là cá, tát sạch nước s ẽ bắt
được cá).

Về triển khai, cuộc chiến dự định chia làm 3 bước:6
Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975


 Bước 1: Trong 18 tháng dồn toàn bộ 16.000 dân vào ấp chiến lược – Cơ bản bình
định miền Nam – Gây gián điệp ở miền Bắc.

 Bước 2: Khôi phục nền kinh tế miền Nam trong năm 1963 – Hoàn tất việc tăng
cường lực lượng quân Ngụy – Tiến hành gây rối, pha hoại miền Bắc.

 Bước 3: Tập trung phát triển kinh tế miền Nam – Tấn công miền Bắc.

2. Sự lãnh đạo của Đảng chống lại các âm mưu và hành động của Mỹ -Ngụy.

Để đối phó với âm mưu và hành động của địch, Hội nghị BCT tháng 1-1961 và 2-
1962 đã phân tích và nhận định một cách khoa học, so sánh lực lượng giữa ta và đ ịch ở
miền Nam sau cao trào “ Đồng Khởi”. Hội nghị chỉ ra rằng “chiến tranh đặc biệt” là
một chiến lược thâm độc, nguy hiểm, gây nhiều khó khăn cho cuộc chiến đấu của nhân
dân ta. Tuy nhiên, chiến lược này ra đời trong thế yếu của Mỹ, nó không những không
phát huy tác dụng mà từng bước bị bẻ gãy trước cao trào nổi dậy tiến công của l ực
lượng cách mạng. BCT cũng chủ trương chuyển từ “ khởi nghĩa sang chiến tranh cách
mạng”. Đây là chủ trương cực kì quan trọng, đánh dấu thời kì đổi mới của cách mạng.
Từ các cuộc đấu tranh chỉ dừng ở mức khởi nghĩa nhỏ lẻ tại từng địa phương, nay đã
chuyển sang đấu tranh trên cả một vùng rộng lớn, ở mọi nơi mọi lúc. Hội nghị cũng đề
ra chủ trương chỉ đạo chính xác là tiếp tục giữ vững tư tưởng tiến công chiến l ược,
thực hiện kế hoạch: “2 chân, 3 mũi, 3 vùng”. Tức là cách mạng miền Nam đ ứng vững
trên hai chân – hai loại hình đấu tranh kết hợp đấu tranh chính trị kết hợp vũ trang; cuộc
chiến của ta đánh địch bằng 3 mũi giáp công phối hợp: quân sự, chính trị, binh vận và
nổ ra trên cả 3 vùng chiến lược là: vùng núi, nông thôn, đồng bằng. Ngày 15-2-1961 các
lực lượng vũ trang cách mạng thống nhất thành Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam.
Đường Trường Sơn cũng được mở rộng, tạo điều kiện cho việc chi viện cho chiến
trường miền Nam đánh Mỹ.

Dưới ngọn cờ đoàn kết cứu nước của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam
do Đảng lãnh đạo, từ năm 1961, quân và dân ta đã từng bước thu được những thắng lợi
mới trong cuộc chiến tranh chống chiến tranh đặc biệt của Mỹ-Ngụy. Quân và dân ta,
từ trạng thái đấu tranh du kích cục bộ chuyển sang chiến tranh du kích toàn dân, toàn
diện. Rất nhiều lực lượng vũ trang mới đã ra đời, góp phần đánh tan các cuộc càn quét
của Ngụy quân với thiết bị hùng hậu của Mỹ. Hơn 80% ấp chiến lược bị ta phá bung,

7
Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975

biến chúng thành những pháo đài chống Mỹ. Trong khi đó ở đô thị, phong trào đấu tranh
diễn ra mạnh mẽ, đẩy chế độ thống trị của Diệm nhanh chóng sụp đổ. Kế hoạch
Xtalay-Taylor hoàn toàn bị phá sản.

Đầu năm 1964, tổng thống mới Gionson của Mỹ (lên thay Kennodi bị ám sát), đã
thông qua kế hoạch Macnamara nhằm cứu vãn tình thế bi đát ở Việt Nam. Nội dung
chủ yếu của kế hoạch cũng không khác gì mấy so với kế hoạch Xtalay-Taylor nhưng có
sự tăng cường về số lượng quân Ngụy, chỉ huy Mỹ và phương tiện chiến tranh. Vẫn
lập ấp chiến lược, vẫn ra sức bình định tập trung xung quanh Sài Gòn, cố gắng ổn định
tình hình trong vòng hai năm 1964-1965 và dùng không quân tiến hành cuộc chiến tranh
phá hoại ở miền Bắc.

Tuy nhiên, kế hoạch này một lần nữa cũng đã được Đảng nhận định rằng nó ra
đời trong thế thua của Mỹ, chính vì thế một lần nữa nó nhanh chóng gặp thất bại. Đ ại
hội II tháng 11-1964 Mặt trận dân tộc Giải phóng miền Nam kêu gọi quân và dân miền
Nam “Dốc toàn lực thực hiện đến cùng cuộc kháng chiến toàn diện và trường kì chống
đế quốc Mỹ và tay sai bán nước”. Thực hiện chủ trương của Đảng và lời kêu gọi c ủa
Mặt trận dân tộc Gỉải phóng, trong hai năm 1964-1965, sự nỗ lực vượt bậc đ ẩy mạnh
chiến tranh cách mạng của nhân dân miền Nam đã đem lại cho ta những thắng lợi liên
tiếp có ý nghĩa quyết định. Chiến thắng Bình Giã (12-1964) mở đầu cho một loạt chiến
thắng khác như An Lão (Bình Định 12-1964); Ba Gia (Quảng Ngãi 6-1965); Đồng Xoài
(Biên Hòa 6-1965)… Đến giữa năm 1965, ba chỗ dựa vũng chắc của đế quốc Mỹ trong
chiến lược chiến tranh đặc biệt này đều bị lung lay tận gốc: Ngụy quân tan rã, ngụy
quyền khủng hoảng do các cuộc đảo chính liên tục ngay trong nội bộ địch sau thời kì
anh em Diệm-Nhu bị lật đổ, ấp chiến lược bị phá tan (hơn 85%). Chiến lược chiến
tranh đặc biệt của Mỹ đã được triển khai đến mức cao nhất đã hoàn toàn bị phá sản.
Đánh bại chiến lược này là một thắng lợi to lớn, có ý nghĩa chiến lược của quân và dân
ta ở miền Nam, tạo cơ sở vững chắc để đưa cách mạng miền Nam tiếp tục tiến lên.

III/. Giai đoạn 1965-1968: Chuyển hướng xây dựng miền Bắc - Đánh thắng
chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ.

1. Âm mưu và hành động của Mỹ tiến hành “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam.
8
Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975

Bị thất bại trong chiến lược chiến tranh đặc biệt, tổng thống Mỹ Gionson ồ ạt
đưa quân viễn chinh Mỹ vào miền Nam với qui mô ngày càng lớn, đồng thời lôi kéo các
nước chư hầu nhảy vào cuộc nhằm cứu nguy cho ngụy quân, ngụy quyền Sài Gòn đang
trên đà sụp đổ. Cuối năm 1964, lực lượng lính Mỹ ở miền Nam là 18.000 thì đ ến cuối
năm 1965 con số đó đã là 180.000, chưa kể 20.000 lính của quân đội các nước chư hầu.
“Chiến tranh cục bộ” là một trong ba hình thức chiến tranh phù hợp với chiến lược toàn
cầu “phản ứng linh hoạt”, là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân mới ở mức đ ộ
cao hơn chiến tranh đặc biệt.

Mục đích của chiến lược này là:

 Tạo ra ưu thế nhanh chóng về thế và lực quân sự để đánh gãy xương sống của
Việt cộng. Chúng muốn giành lại thế chủ động trên chiến trường, đẩy lực
lượng vũ trang của ta về thế phòng ngự, buộc ta phân tán ra làm cho cách mạng
tàn lụi dần.

 Chuyển từ phương châm “Tát nước bắt cá” sang “Tìm diệt” tức là không cần
phải dồn “cá” vào một chỗ mà tìm được là diệt luôn. Rõ ràng đó là một phương
châm cực kỳ nguy hiểm cho cách mạng của chúng ta. Bên cạnh đó, chúng cũng ra
sức mở rộng, củng cố vùng chiếm đóng, kết hợp các hoạt động càn quét với các
hoạt động chính trị, xã hội lừa bịp, tung tiền, đổ của nhiều hơn nhằm “tranh thủ
trái tim dân” với cách mạng. Thực chất là giành lại dân, bắt họ trở lại ách kìm
kẹp Mỹ-Ngụy. Với hai gọng kìm là “Tìm diệt” và “Bình định”, Mỹ tin tưởng
rằng sẽ nhanh chóng vô hiệu hoa phong trào cách mạng của quân và dân miền
Nam.

Trong khi đó, Mỹ cũng ra sức mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại ra miền Bắc
với ý đồ làm sập căn cứ quốc phòng, ngăn sự chi viện của nhân dân miền Bắc cho
chiến trường miền Nam. Đây cũng là một bộ phận của chiến lược chiến tranh cục bộ.

2. Chủ trương, sự lãnh đạo của Đảng trước hành động của đế quốc Mỹ

Việc Mỹ đổ quân thêm vào miền Nam và leo thang đánh phá miền Bắc đặt ra cho
toàn quân và toàn dân ta một câu hỏi lớn: Việt Nam có đánh được Mỹ không, nếu có thì
đánh theo cách nào? Sự nghiệp xây dựng XHCN ở miền Bắc có tiếp tục nữa hay không?9
Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975

Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa III) lần thứ 11 và 12 nhận định
rằng chiến tranh cục bộ của Mỹ-Ngụy đẻ ra trong thế thua, thế thất bại, thế đi xuống;
nó chứa đựng đầy rẫy các mâu thuẫn khó có thể đứng vững. Nói cách khác, vị thế c ủa
Mỹ đã yếu thế đi nhiều. Do vậy, tại Hội nghị lần thứ 11, Đảng ta đã quyết đ ịnh:
Chuyển toàn bộ hoạt động miền Bắc từ thời bình sang thời chiến; tiếp tục sự nghiệp
xây dựng XHCN trong điều kiện có chiến tranh, quyết tâm đánh bại cuộc chiến tranh
phá hoại của không quân và hải quân Mỹ; phát huy vai trò của hậu phương lớn đối với
tiền tuyến miền Nam đồng thời làm tròn nghĩa vụ quốc tế đối với hai nước bạn Lào và
Campuchia. Ở hội nghị lần thứ 12, Đảng cũng đã kết luận, dù Mỹ đưa vào hàng vạn
quân viễn chinh thì chúng cũng không thể dồn hết sức lực của mình vào chiến trường
miền Nam . Bởi lẽ đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa không thể tuyên bố chính thức trên
toàn thế giới, chỉ dám lừa bịp bằng con đường ngụy biện là bảo vệ cho Ngụy. Do đó
không huy động được sức mạnh của toàn dân Mỹ, nền kinh tế không chuyển sang thời
chiến, nên nhu cầu chiến tranh không được đáp ứng đủ, dẫn đến khó khăn mọi mặt cho
cuộc chiến ở miền Nam. Trong khi đó, Mỹ vẫn phải dựa vào Ngụy trong cuộc chiến
này, các hoạt động quân sự cũng vì thế mà mất đi tính chủ động, tính bí mật và b ất
ngờ.

Từ các nhận định trên, Hội nghị hạ quyết tâm chiến lược: Động viên l ực lượng
cả nước, kiên quyết đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ trong bất kì
tình huống nào, cuộc kháng chiến chống Mỹ là nhiệm vụ thiêng liêng của cả dân tộc.
Phương châm chiến lược chung vẫn là đánh lâu dài, dựa vào sức mình là chính. Tuy
nhiên, trong hoàn cảnh cụ thể lúc đó, Hội nghị cũng dự báo một khả năng khác: Trên cơ
sở quán triệt vận dụng nội dung phương châm đánh lâu dài, cần phải cố gắng cao đ ộ,
tập trung lực lượng của cả hai miền để tranh thủ thời cơ, giành thắng lợi quyết định
trong thời gian tương đối ngắn trên chiến trường miền Nam. Cùng với việc đánh vào
đòn tâm lý của Mỹ, đó chính là điểm mấu chốt của sự tài tình, khôn khéo c ủa Đ ảng ta
trong việc không để cho Mỹ chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chiến lược “phản ứng
linh hoạt” là chiến tranh tổng lực hạt nhân.

Qua chủ trương trên ta thấy được rằng nước Việt Nam ta khác hẳn với các nước
khác trên thế giới đều e dè, khiếp sợ khi đối đầu với Mỹ - tên thực dân sừng sỏ nhất10
Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975

lúc bấy giờ. Chúng ta có tinh thần dám đánh Mỹ, quyết đánh Mỹ, quyết thắng Mỹ và
biết thắng Mỹ, đó chính là cái tài của Đảng ta.

Dưới chủ trương rõ ràng, cụ thể của Hội nghị, một cao trào đánh Mỹ đã dấy lên
mạnh mẽ khắp chiến trường miền Nam. Từ chiến thắng Núi Thành (Quảng Nam 5-
1965) đến Vạn Tường (Quảng Ngãi 8-1965), đã làm tăng thêm niềm tin của quân và dân
ta vào khả năng đánh và thắng Mỹ trong cuộc chiến này. Sự tự tin đó thể hiện ở việc ta
đã đập tan hai cuộc phản công chiến lược vào mùa khô liên tiếp (1965-1966; 1966-1967)
của Mỹ. Các mục tiêu “Tìm diệt” và “Bình định” của chiến lược bị phá sản hoàn toàn.
Tầm ảnh hưởng của phong trào cách mạng miền Nam đã vang dội trên khắp thế giới,
cũng qua đó chúng ta đã tranh thủ được sự ủng hộ của bè bạn thế giới.

Vào cuối năm 1967, cuộc chiến tranh cục bộ của Mỹ đã được đẩy lên đỉnh cao.
Số quân viễn chinh Mỹ đổ vào chiến trường miền Nam đã lên tới con số 48 vạn, vượt
quá dự kiến của chiến lược chiến tranh cục bộ , làm cho Mỹ bị vắt kiệt sức, khó có thể
có khả năng đối phó với các cuộc nổi dậy khác trên thế giới. Trong tình thế “tiến thoái
lưỡng nan” này Gionson vẫn dự định leo thang mở cuộc tiến công trên bộ ở miền Bắc,
nhằm cố tìm lấy một chiến thắng quân sự trên chiến trường miền Nam với hi vọng sẽ
tái đắc cử vào chiếc ghế Tổng thống trong kỳ tổng tuyển cử vào đầu năm 1968. S ự
nghiệp giải phóng miền Nam và bảo vệ miền Bắc đòi hỏi nhân dân ta phải chặn đứng
âm mưu leo thang nguy hiểm đó của Mỹ. Do đó Bộ chính trị của Đảng đã quyết định
chuyển cuộc chiến tranh miền Nam sang thời kì mới – thời kì giành thắng lợi quyết
định. Con đường dẫn đến thắng đó là “Tổng công kích – Tổng khởi nghĩa”. Quy ết tâm
của chiến lược trên được thể hiện ngay bằng cuộc tổng tiến công Mậu Thân đầu năm
1968, làm lung lay ý chí chiến thắng của Mỹ, khiến chúng dao động trên chiến trường
miền Nam. Chiến thắng này đã buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán với ta. Bản thông
báo của Gionson ngày 31-3-1968 là sự thừa nhận thất bại của Mỹ trong chiến l ược
chiến tranh cục bộ của Mỹ ở miền Nam và chiến tranh phá hoại ở miền Bắc.IV/. Giai đoạn 1969-1975: Nhân dân ta từng bước làm phá sản chiến lược
“Việt Nam hóa chiến tranh” – Hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước.


11
Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975

1. Âm mưu và hành động của Mỹ

Sau thất bại nặng nề của chiến lược “chiến tranh cục bộ” ở miền Nam VN,
nước Mỹ lâm vào cuộc khủng hoảng nặng nề cả về tinh thần và chính trị. Tình hình đòi
hỏi giai cấp thống trị ở Mỹ phải điều chỉnh chiến lược để tiếp tục thực hiện âm mưu
bá chủ thế giới. Năm 1969, Nickson lên làm Tổng thống thay Gionson, đưa ra cái gọi là
“Học thuyết Nickson” nhằm áp dụng vào miền Nam VN, bao gồm ba nguyên tắc: Tập
thể tham gia – Sức mạnh Mỹ – Sẵn sàng thương lượng. Vận dụng Học thuyết Nickson,
gọi là chiến lược VN hóa chiến tranh, phía Mỹ đã rút hết lính viễn chinh Mỹ để lại cho
Ngụy quyền Sài Gòn tiếp quản toàn bộ miền Nam Việt Nam. Cùng với hành động đó,
Mỹ cũng đưa ra một loạt các biện pháp để cho Ngụy mạnh lên. Hành động này của Mỹ
thực chất là sự thay đổi màu da trên xác chết. Không có bất kỳ sự thương vong nào từ
phía Mỹ, chỉ có người Việt Nam đánh người Việt Nam. Tuy nhiên bản thân chiến lược
này của Mỹ nó vốn đã chứa đựng nhiều mâu thuẫn, nên sự thất bại của Mỹ trong cuộc
chiến lần này cũng đã được dự báo trước. Mâu thuẫn ở đây trước hết là giữa Mỹ và
quân đội Ngụy: Mỹ muốn rút quân càng nhanh càng tốt, nhưng nếu thế chính quyền
Ngụy vốn non yếu nay càng như ngọn đèn dầu trước gió, sẽ sập bất cứ lúc nào; nhưng
nếu như Mỹ không rút quân nhanh thì vấp phải sự phản đối của nhân dân Mỹ, họ không
hề muốn người thân của mình ở lại lâu trên chiến trường. Đó chính là mâu thuẫn thứ
hai. Thứ ba, bản thân nội bộ nước Mỹ vốn có nhiều Đảng phái khác nhau, có Đảng ủng
hộ cuộc chiến nhưng cũng có không ít người phản đối… Nói tóm lại là có rất nhi ều
mâu thuẫn mà Mỹ khó có thể khắc phục được - đó chính là chỗ yếu của Mỹ mà Đảng
ta cần khai thác.

2. Chủ trương, sự lãnh đạo của Đảng làm phá sản chiến lược “VN hóa chiến
tranh” – Hiệp định Paris năm 1973.

Để củng cố tinh thần quyết tâm chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta, trong
thư chúc mừng năm mới đầu năm 1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi “Vì độc lập,
vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”. Rút kinh nghiệm từ cuộc tổng tiến
công Mậu Thân năm 1968, lại nhận được sự chi viện mạnh mẽ và kịp thời từ đồng bào
miền Bắc, quân và dân miền Nam anh dũng đồng loạt mở các hai cuộc tiến công mùa
Xuân và Hè 1969, diệt hàng vạn tên địch, hỗ trợ nhân dân nhiều nơi nổi dậy giành chính12
Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975

quyền. Trên đà thắng lợi đó, tháng 6-1969, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa
miền Nam VN ra đời, củng cố mạnh mẽ phong trào cách mạng, nâng cao vị trí trên
trường quốc tế của Cộng hòa miền Nam VN.

Tuy nhiên, sau các đợt hoạt động Xuân và Hè 1969, lực lượng ta bị hao mòn chưa
kịp củng cố thì phía địch lại lợi dụng mùa mưa phản kích quyết liệt tại các vùng nông
thôn, các căn cứ ở miền núi. Đồng thời đã xuất hiện tư tưởng hữu khuynh, tiêu cực
trong một số cán bộ, Đảng viên. Khiến cho trong thời kì này chúng ta gặp rất nhiều khó
khăn. Vùng chiếm đóng của địch được mở rộng. Hội nghị lần thứ 18 Ban chấp hành
Trung ương Đảng khóa III tháng 1-1970 đã đánh giá, tổng kết các thắng lợi, các bài học
kinh nghiệm, các ưu, khuyết điểm của hai năm 1968-1969. Hội nghị này đánh dấu sự
chuyển hướng quan trọng về chỉ đạo chiến lược: tăng cường sự lãnh đạo của Đ ảng ở
các thành thị, đẩy mạnh đấu tranh quân sự và nổi dậy quần chúng ở nông thôn, mở rộng
vùng giải phóng.

Nhờ Nghị quyết sáng suốt của Đảng, đã tạo ra sự nhất trí, tin tưởng và quyết
tâm mới trong toàn quân, toàn dân. chúng ta không những đã giúp hai nước anh em Lào
và Campuchia đánh tan hai chiến lược “Lào hóa chiến tranh” và “Campuchia hóa chiến
tranh” do Mỹ thực hiện, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, mà còn mở
cuộc tổng tiến công và nổi dậy với qui mô lớn chưa từng có ở Đông Dương. Cuộc tiến
công chiến lược năm 1972 nổ ra nhằm giành thắng lợi quyết định, buộc đế quốc Mỹ
phải chấm dứt chiến tranh bằng thương lượng trên thế thua, đồng thời cũng là s ự
chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp chiến tranh kéo dài. Cùng với thắng lợi của tr ận
Điện Biên Phủ trên không vang dội của quân dân miền Bắc, cuộc tổng tiến công năm
1972 đã làm chuyển biến cơ bản cục diện chiến tranh. Buộc Mỹ phải thừa nhận chủ
quyền và toàn vẹn lãnh thổ VN. Mỹ cút – chúng ta đã hoàn thành một phần di chúc của
Chủ tịch Hồ Chí Minh: “đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”.

3. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 giải phóng hoàn toàn miền
Nam.

Sau hiệp định Paris ngày 27-1-1973 được kí kết, tình hình so sánh l ực l ượng ở
miền Nam thay đổi một cách mau lẹ có lợi cho cách mạng. Tuy nhiên dù bị thất bại
nặng nề, buộc phải ký kết hiệp định về “Chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở VN”


13
Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975

song với bản chất ngoan cố, đế quốc Mỹ không hề từ bỏ dã tâm kéo dài cuộc chiến để
áp đặt chủ nghĩa thực dân mới và chia cắt lâu dại nước ta.

Ngay sau khi quân đội Mỹ và các nước chư hầu rút hết khỏi miền Nam VN,
chúng đã ngay lập tức viện trợ ồ ạt cho quân đội Ngụy nhằm tăng hẳn về số lượng và
trang thiết bị Mỹ. Đây là cuộc chiến xâm lược của Mỹ mà không có lính Mỹ. Chúng
nhanh chóng mở các cuộc trả đũa, chiếm lại các vùng giải phóng mới và một số vùng
giải phóng cũ. Rõ ràng chúng đã không hề thi hành bất cứ điều khoản nào của hiệp định
Paris.

Nhu cầu bức thiết của lịch sử đòi hỏi Đảng ta phải đánh giá đúng tình thế cách
mạng, vạch ra phương hướng và nhiệm vụ trước mắt để đưa cách mạng tiến lên.
Đảng nhận định rằng Mỹ-Ngụy hiện tại là thế đang mạnh nhưng thế mạnh đó chỉ là
nhất thời bề ngoài. Chỗ yếu căn bản của Ngụy là mất chỗ dựa vào quân Mỹ. Sau khi
Mỹ rút đi, Ngụy quyền Sài Gòn chỉ còn là cái vỏ bọc. Ngụy đã vậy, Mỹ cũng không hơn
gì. Sau 8 năm sa lầy vào chiến tranh, tổn thất cực kỳ tốn kém, l ại gặp hai cuộc kh ủng
hoảng kinh tế thế giới liên tiếp 1969-1971; 1973-1974 làm cho nước Mỹ ngập chìm
trong khó khăn. Nguồn viện trợ duy nhất càng ngày bị cắt giảm. Đảo chính diễn ra liên
miên làm cho Ngụy quyền lâm vào tình thế cực kỳ bi đát. Bãi công, quân lính đào ngũ,
phong trào đấu tranh ở các đô thị miền Nam ngày càng lên nhanh…

Hội nghị Bộ Chính Trị (30-9 đến 7-10-1974) và Hội nghị Bộ Chính Trị mở rộng
(18-12 đến 8-1-1975) nhận định: “Chưa bao giờ ta có điều kiện đầy đủ về quân sự,
chính trị, có thời cơ chiến lược to lớn như hiện nay để hoàn thành cách mạng dân tộc
dân chủ ở miền Nam, tiến tới hòa bình thống nhất đất nước”. Từ nhận thức đó, kế
hoạch hai năm được đề ra: Năm 1975 tranh thủ bất ngờ tấn công lớn và rộng khắp, tạo
điều kiện để năm 1976 tiến hành tổng công kích, tổng khởi nghĩa giải phóng hoàn toàn
miền Nam. Bộ chính trị cũng dự kiến: nếu trong năm 1975 ta có đủ thời cơ để tổng
khởi nghĩa thì chúng ta sẽ thực hiện luôn cuộc tiến công.

Thực hiện chủ trương trên, ta tập trung chủ lực mạnh với binh khí hiện đại.
ngày 10-3 quân và dân ta tiến công thị xã Buôn Ma Thuột, tiến lên giải phóng Tây
Nguyên. ngày 26-3 giải phóng Huế - Đà Nẵng. Quân Ngụy đứng trước nguy cơ sụp đổ
14
Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975

hoàn toàn, còn quân Mỹ thì tỏ ra bất lực, dù chúng có can thiệp thế nào cũng không thể
cứu nguy cho quân Ngụy được.

Ngày 31-3-1975, Bộ chính trị có nhận định hết sức quan trọng: “Từ giờ phút này,
trận quyết đấu cuối cùng của quân và dân ta đã bắt đầu nhằm hoàn thành cách mạng
dân tộc dân chủ ở miền Nam và thống nhất đất nước”. Đồng thời cũng hạ quyết tâm
giải phóng Sài Gòn trước mùa mưa tháng 5-1975. ngày 14-5, Đảng ta quyết định lấy tên
chiến dịch tổng tiến công và nổi dậy giải phóng Sài Gòn là chiến dich Hồ Chí Minh, là
ngày mở đầu cho hàng loạt chiến thắng tiếp theo. Giờ phút lịch sử đến vào lúc 11h30
ngày 30-4-1975, giờ phút lá cờ cách mạng tung bay trên nóc phủ Tổng thống chính
quyền Sài Gòn, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch. Thừa thắng, quân và dân ta xông
lên giải phóng các tỉnh còn lại của Nam Bộ. Đến hết ngày 2-5-1975, tất cả các tỉnh Nam
Bộ và miền Nam nước ta đã hoàn toàn được giải phóng. Đất nước ta từ nay đã hoàn
toàn được tự do, nhân dân ta không còn phải chịu bất kỳ ách áp bức bóc lột nào nữa. Họ
đã được sống và làm việc trong khung cảnh hòa bình mà không một ai có thể cướp đi
nữa. sự nghiệp giải phóng, thống nhất nước nhà đã hoàn thành một cách vẻ vang. Đây
là chiến thắng không chỉ có ý nghĩa với bản thân nước ta mà nó còn có ý nghĩa thời đại,
mang tầm cỡ thế giới.
15
Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975
KẾT LUẬN


Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước là kết quả của sự lãnh
đạo đúng đắn của Đảng ta, đội tiên phong dầy dạn của giai cấp công nhân Việt Nam,
người đại biểu trung thành của nhân đân Việt Nam, người kết hợp nhuần nhuy ễn chủ
nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với nghị lực chiến đấu phi thường và sức sáng
tạo vô tận của nhân dân ta.

Chiến thắng này “Mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những
trang chói lọi nhất, biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách
mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ
XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu s ắc”. Th ắng
lợi này là nguồn cổ vũ to lớn với phong trào cách mạng thế giới, các dân tộc đang đ ấu
tranh chống chủ nghĩa đế quốc.

Việc nghiên cứu sự lãnh đạo của Đảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu
nước không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ về một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc mà
còn khiến chúng ta càng thêm tin tưởng vào đường lối lãnh đ ạo của Đảng ta. Chúng ta
những sinh viên Việt nam nguyện đem hết sức mình trau dồi, rèn luyện đạo đức, tri
thức để cống hiến được nhiều công sức của mình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
Tổ quốc Việt nam xã hội chủ nghĩa .



16
Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975
mục lục
Trang

Lời mở đầu 1

Giai đoạn

• 1954-1960: Mở đầu sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước
2

- Quá độ lên CNXH ở miền Bắc.

• 1961-1965: Xây dựng miền Bắc 4

- Đánh thắng chiến lược “chiến tranh đặc biệt ” của đế quốc Mỹ.

• 1965-1968: Chuyển hướng xây dựng miền Bắc 6

- Đánh thắng chiến lược “chiến tranh cục bộ” của Mỹ.

• 1969-1975: Nhân dân ta từng bước làm phá sản chiến lược “VNH chiến tranh” 9

– Hoàn thành sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Kết luận 12


17
Sự lãnh đạo của Đảng trong thời kỳ 1954-1975
========*========Tài liệu tham khảo1. Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (Nxb Chính trị Qu ốc
gia)
2. 70 câu hỏi tìm hiểu Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam (Nxb Chính
trị Quốc gia)
3. Lịch sử Đảng Việt Nam (Nxb Giáo dục)
18

Top Download

Xem thêm »

Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản