Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Chia sẻ: joskhanh252

Trong th i đ i xã h i nào, nh ng ng i lao đ ng s n xu t trong các ngành s n xu t ờ ạ ộ ữ ườ ộ ả ấ ả ấ công nghiệp, dịch vụ công nghiệp hay những người công nhân đều có vai trò sáng tạo chân chính ra lịch sử và là những người giữ vai trò quyết định sáng tạo công cụ sản xuất, gía trị thặng dư và chính trị xã hội. Chủ nghĩa xã hội khoa học là một trong ba bộ phận cấu thành của chủ nghĩa Mác - Lênin đã...

Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản