Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Chia sẻ: gcfd89

Tài liệu tham khảo cho các bạn học chủ nghĩa Mác Lê Nin

Nội dung Text: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Lịch sử phát triển của thế giới chính là lịch sử phát tri ển c ủa các hình
thái kinh tế xã hội từ thấp đến cao. Trong xã hội có giai cấp luôn có mâu
thuẫn giữa Lực lượng sản xuất phát triển đến trình độ xã hội hóa cao với
Quan hệ sản xuất cũ, lạc hậu; mâu thuẫn giữa giai cấp thống trị và giai
cấp lao động.

Trong sự chuyển biến của hình thái kinh tế trong xã hội, luôn tồn tại
một giai cấp trung tâm, có nhiệm vụ phải thoả mãn các điều kiện như: là
giai cấp đại diện cho một phương thức sản xuất tiên tiến; là giai cấp có hệ
tư tưởng độc lập; giai cấp này phải tiến hành thuyết phục tập hợp và tổ
chức quần chúng làm cách mạng. Và hai nhiệm vụ quan trọng là: tiến hành
xoá bỏ chế độ xã hội cũ; xây dựng hình thái kinh tế xã hội mới tiến bộ
hơn.

Khi nghiên cứu về các giai cấp, tầng lớp trong hình thái kinh t ế xã h ội
chủ nghĩa, C.Mác và Ph.Ăngghen đã rút ra các kết luận:
Một là: giai cấp tư sản trong chưa đầy một thế kỷ đã tạo ra một lực
lượng sản xuất nhiều hơn và đồ sộ hơn, với lực lượng sản xuất bằng tất
cả các xã hội trước để lại, tạo ra năng xuất lao động cao hơn nhi ều. Do đó
giai cấp tư sản đã từng đóng vai trò tích cực trong lịch sử là tạo năng suất
lao động cao.

Hai là: khi lực lượng sản xuất đạt tới trình độ xã h ội hoá cao, xu ất
hiện mâu thuẫn về quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa mà tập trung là sở
hữu tư bản chủ nghĩa, kìm hãm sự phát triển của lực lượng sản xuất. Khi
lực lượng sản xuất phát triển, quan hệ sản xuất như cũ thì xuất hiện giai
cấp mới để giải phóng quan hệ sản xuất cũ, đó chính là giai cấp công nhân.

Ba là: việc giai cấp công nhân đứng lên đấu tranh để giải phóng giai
cấp, điều đó không có nghĩa chỉ giải phóng giai cấp mà tập trung giải
phóng xã hội và giải phóng con người vì giai cấp công nhân có lợi ích phù
hợp với nhân dân lao động, với dân tộc và với nhân loại.

Từ những kết luận của C.Mác và Ph.Ăngghen và những khẳng định về
giai cấp công nhân hiện đại là giai cấp có tinh th ần cách m ạng tri ệt đ ể, có
khả năng tổ chức và lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động tiến hành cuộc
cải biến cách mạng, từ hình thái kinh tế xã hội tư bản sang hình thái kinh
tế xã hội cộng sản chủ nghĩa, giải phóng nhân loại khỏi ách áp bức, bất
công và mọi hình thức bóc lột. Hay nói cách khác, nội dung tổng quát sứ
mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là: xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa,
xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân
dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi sự áp bức bóc lột, nghèo nàn lạc
hậu, xây dựng xã hội cộng sản văn minh.
Nội dung thực chất của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân ở đây
chính là:

Trong lĩnh vực kinh tế: giai cấp công nhân tiến hành xoá bỏ ch ế độ t ư
hữu tư nhân tư liệu sản xuất, xây dựng chế độ công hữu tư li ệu s ản xu ất,
nâng cao năng suất lao động thoả mãn từng bước nhu cầu phát triển của
nhân dân.

Trong lĩnh vực chính trị: giai cấp công nhân phải trở thành giai c ấp
thống trị trong xã hội. phải đập tan chính quy ền tư s ản; xây d ựng chính
quyền nhà nước (nền chuyên chính vô sản).

Trong lĩnh vực xã hội đó là: phải tiến hành xoá bỏ giai cấp bóc lột;
phải tiến hành xoá bỏ giai cấp nói chung, tạo ra sự bình đẳng trong quan hệ
giữa người với người.

Có thể nói nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân bao g ồm
bốn sự nghiệp. Đó là sự nghiệp giải phóng giai cấp; sự nghiệp giải phóng
xã hội, dân tộc; sự nghiệp giải phóng người lao động; và sự nghiệp giải
phóng con người. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân phải được thực
hiện trên toàn thế giới.Và để thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công
nhân là một quá trình lâu dài, gian khổ, phức tạp, nên những người cộng
sản phải kiên trì, không nóng vội, nó phải đợc tiến hành hai giai đoạn: tập
trung lực lượng để giành chính quyền và tập trung lực lượng để xây dựng
chế độ xã hội mới (Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và Cách mạng
XHCN).

Với sự phát triển của khoa học công nghệ hiện đại, có quan đi ểm cho
rằng giai cấp công nhân hiện nay không còn sứ mệnh lịch sử của mình nữa.
Trước sự khủng hoảng và sụp đổ của chủ nghĩa xã h ội ở Đông Âu và Liên
xô, nhiều người đã bộc lộ sự dao động và hoài nghi về sứ mệnh lịch s ử
của giai cấp công nhân.

Họ cho rằng CNXH đang “hội tụ” vào CNTB; rằng: chủ nghĩa tư bản
đã thay đổi căn bản khác xa với thời C.Mác còn sống; giai cấp công nhân đã
có mức sống cao, có tư liệu sản xuất, có cổ phần nên không bị bóc lột nữa.
Do sự tác động của khoa học công nghệ, giai cấp công nhân ngày càng nhỏ
bé vì số người sản xuất vật chất ngày một ít. Vì thế, họ cho rằng: giai cấp
công nhân đang “hòa tan” vào chủ nghĩa tư bản và không còn là giai cấp
trung tâm của xã hội; rằng: vai trò của công nhân đã thuộc về tầng lớp trí
thức; trí thức hiện nay là chủ thể của xã h ội, là l ực l ượng c ơ bản thúc đẩy
lịch sử tiến lên. Từ đó họ kết luận: sứ mệnh lịch sử xã hội chủ nghĩa của
giai cấp công nhân mà C.Mác và Ph.Ăng-ghen nêu ra là không còn giá tr ị
nữa? Theo tôi, điều đó là hoàn toàn sai. Giai cấp công nhân vẫn luôn mang
sứ mệnh cao cả của mình.

Để làm rõ điều này, ta vẫn dựa vào 2 tiêu chí:

Thứ nhất, về phương thức lao động, phương thức sản xuất: Giai cấp
công nhân là lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công c ụ s ản
xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá cao.

Thứ hai, về vị trí trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa: đó là
những người lao động không có tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động
cho nhà tư bản và bị nhà tư bản bóc lột về giá trị thặng dư.

Lấy hai tiêu chí trên để phân biệt và xác định rằng giai c ấp công nhân ngày
nay không hề bị biến mất mà trái lại ngày càng không ngừng phát tri ển v ề
số lượng. Đối với giai cấp công nhân hiện nay mặc dù c ơ c ấu ngành ngh ề
ở các nuớc tư bản dịch vụ chiếm 50-70% sản xuất đã được tự động hoá
với một trình rất cao, nhưng trong lao động kể cả trực tiếp hay gián tiếp
người lao động đều phải sử dụng công cụ lao động của cộng nghiệp hiện
đại và họ đều là những nguời không có tư liệu sản xuất. Do đó xét về địa
vị xã hội họ vẫn là người làm thuê. Nếu như trước kia người công nhân chỉ
bán sức lao động cơ bắp là chủ yếu, thì ngày nay họ còn bán luôn cả sức
lao động trí óc và đôi khi bán chất xám.

Trong xã hội ngày nay một số công nhân cũng có t ư li ệu sản xu ất, h ọ
cũng làm chủ, một số còn có cổ phần…. có phải cuộc sống của công nhân
được trung lưu hóa? Vậy họ có còn là công nhân không? Để trả lời câu h ỏi
này chúng ta xét ở hai xã hội:

Ở các nước tư bản, phần đông họ không còn là những người vô sản
trần trụi với hai bàn tay trắng, như phân tích của Mác đưa ra ngày trước,
mà một số họ có tư liệu sản xuất phụ mà họ có thể cùng gia đình làm thêm
ở nhà để thực hiện một số công đoạn phụ cho nhà máy, xí nghiệp. Một số
ít có cổ phần nhưng rất bé và bản thân họ cũng chỉ là những người lao
động làm thuê, bị bóc lột tư bản một cách ngày càng tinh vi hơn.

Đối các nước XHCN sau khi giành được chính quyền họ trở thành giai
cấp lãnh đạo, Tư liệu sản xuất là của chung. Họ vẫn là giai c ấp công nhân
nhưng không còn là vô sản như trước nữa. Như vậy về địa vị kinh tế xã
hội của giai cấp công nhân ở các nước xã hội chủ nghĩa căn bản đã khác so
với trước đây nhưng trong thời kì quá độ lên xã hội chủ nghĩa như ở nước
ta hiện nay thì còn có một bộ phận công nhân làm thuê trong các doanh
nghiệp tư nhân và họ vẫn là người bị bóc lột.
Sự phát triển của lực lượng sản xuất từ văn minh công nghiệp sang
văn minh trí tuệ dần dần làm thay đổi căn bản cơ cấu các ngành ngh ề kinh
tế - kỹ thuật, và từ đó, hình thành dần một giai cấp công nhân mới, rõ nh ất
là ở các nước tư bản phát triển.

Nói đến giai cấp công nhân trước đây, chúng ta thường nghĩ nhiều đến
những người lao động chân tay hơn là những người lao động trí óc. Ngày
nay, đã xuất hiện và phát triển ngày càng nhiều lực lượng công nhân được
trí thức hóa, trong khi lực lượng công nhân lao động chân tay ngày càng
giảm dần. Ngày nay, những thành tựu của cách mạng công nghệ thông
tin,sự ra đời của "internet hóa". Những thành tựu của cách mạng tin h ọc
ngày càng xâm nhập sâu vào mọi hoạt động của đời sống xã hội, nhất là
trong sản xuất, kinh doanh, làm hình thành dần nền kinh tế tri thức. Những
thành tựu đó đánh dấu một giai đoạn mới của cách mạng tin học và bắt
đầu mở ra kỷ nguyên thông tin. Vai trò của khoa học - công nghệ, của lao
động trí óc đối với phát triển kinh tế, xã hội ngày càng tăng; khoa học -
công nghệ đã và đang trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Tóm lại, có thể nói, những quan điểm của C.Mác và Ph.Ăngghen về
hai tiêu chí cơ bản của giai cấp công nhân cho đến nay v ẫn còn nguyên giá
trị, vẫn là cơ sở phương pháp luận để chúng ta nghiên cứu giai cấp công
nhân hiện đại, đặc biệt là để làm sáng tỏ và càng khẳng định sứ mệnh lịch
sử của giai cấp công nhân trong thời đại ngày nay.

Từ những kết luận của C.Mác và Ph.Ăngghen và những khẳng định về
giai cấp công nhân hiện đại là giai cấp có tinh th ần cách m ạng tri ệt đ ể, có
khả năng tổ chức và lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động tiến hành cuộc
cải biến cách mạng, từ hình thái kinh tế xã hội tư bản sang hình thái kinh
tế xã hội cộng sản chủ nghĩa, giải phóng nhân loại khỏi ách áp bức, bất
công và mọi hình thức bóc lột.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản