SỰ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Chia sẻ: dai_gia_ngheo

b. Theo chức năng: Cấp quản trị điều hành: chủ tịch hội đồng quản trị và một số thành viên chuyên trách. Cấp quản lý kinh doanh: tổng giám đốc, các phó giám đốc và các phòng ban tham mưu giúp việc tại hội sở chính, bên cạnh tổng giám đốc có kế toán trưởng.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản