Sự sinh sản của thực vật bậc cao (ngành Quyết)

Chia sẻ: heoxinhkute1

Sự sinh sản và chu trình phát triển cá thể của các ngành Quyết Thể bào tử của Dương xỉ và của các ngành Quyết Ở Dương xỉ và các ngành Quyết, cây sinh dưỡng có thân, rễ, lá, hình thành các túi bào tử.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sự sinh sản của thực vật bậc cao (ngành Quyết)

Sự sinh sản của
thực vật bậc cao
(ngành Quyết)2. Sự sinh sản và chu trình phát triển cá
thể của các ngành Quyết
2.1. Thể bào tử của Dương xỉ và của
các ngành Quyết
Ở Dương xỉ và các ngành Quyết, cây
sinh dưỡng có thân, rễ, lá, hình thành các
túi bào tử. Thể bào tử (2n) được sinh ra
từ hợp tử và mang các túi bào tử, thể hiện
rất rõ ở các ngành Quyết. Lúc chín, các
túi bào tử của thực vật có lá, phát tán các
bào tử giảm nhiễm và chúng nẩy mầm
tạo ra nguyên tản lưỡng tính hoặc đơn
tính. Nó cũng giống như túi bào tử của
thể sinh túi của ngành Rêu. Chu trình
phát triển cá thể của chúng là lưỡng di
truyền nhưng thể bào tử chiếm ưu thế
(Lưỡng – Đơn bội) (diplohaplophase)
2.1.1. Các túi bào tử Dương xỉ và các
ngành Quyết
Ở các ngành Quyết, các túi bào tử và các
bào tử của chúng có những dấu hiệu rất
khác nhau. Vì vậy, người ta tìm ra có
những thuật ngữ khác nhau để chỉ các túi
bào tử và các bào tử cho các nhóm khác
nhau (H7a,7b).
+ Cấu tạo túi bào tử
Vách của các túi bào tử có độ dày khác
nhau tuỳ theo từng nhóm, vách một lớp
như ở lớp Dương xỉ túi mỏng (Dryopteris
filix-mas), vách nhiều lớp như ở lớp
Dương xỉ túi dày (bộ Marattiales). Các tế
bào nuôi dưỡng bao xung quanh mô sinh
bào tử có mặt thường xuyên (bộ Quyển
bá) hoặc nhất thời như ở Dương xỉ bộ túi
mỏng
Trong trường hợp các tế bào nuôi dưỡng
tồn tại nhất thời, nó trở thành dạng hợp
bào tự tan rã (Dương xỉ bộ túi mỏng). Nó
luôn luôn có vai trò nuôi dưỡng cho các
tế bào mẹ bào tử và các bào tử. Còn đối
với lớp cơ giới bảo đảm cho sự mở các
túi bào tử, nó luôn luôn có nguồn gốc từ
lớp biểu bì. Đó chính là lớp túi ngoài,
nhưng nó chỉ có nguồn gốc trong phần
biểu bì. Vị trí và vai trò của nó khác nhau
từ nhóm Dương xỉ này đến nhóm Dương
xỉ khác (H7a,7b).
2.2. Thể giao tử của Dương xỉ và các
ngành Quyết
Tuỳ theo các nhóm Quyết, sự nảy mầm
của đẳng bào tử giảm nhiễm xuất hiện
nguyên tản lưỡng tính, chẳng hạn như thể
giao tử của Dương xỉ (Dryopteris filix
mas) là tản dạng bản hình quả tim, mặt
dưới của nó mang túi tinh ở vùng có rễ
giả và túi noãn ở phần lõm vào. Mặc dù
các bào tử được sản xuất bởi thể bào tử,
nhưng mỗi bào tử này sinh ra thể giao tử
có chức năng sinh sản hữu tính. Do vậy,
các bào tử cũng như thể giao tử của
Dương xỉ không có tăng trưởng cơ quan
sinh dưỡng. Các túi tinh của chúng có
dạng hình cầu và được cấu tạo bởi vách
một lớp, bao xung quanh các tế bào sinh
tinh, trong khi đó, các túi noãn chìm sâu
một phần trong nguyên tản, cổ của chúng
nhô ra khỏi nguyên tản, ngắn hơn cổ túi
noãn của Rêu (5 đến 7 tầng tế bào). Khi
túi tinh chín, nó sẽ mở ra, các tinh trùng
được phóng thích ra ngoài và thụ tinh với
noãn cầu. Hợp tử phát triển ngay trong
túi noãn không qua giai đoạn nghỉ, để
hình thành cây Dương xỉ thế hệ khác. Ở
các nhóm Quyết khác, các đồng bào tử
hay dị bào tử nảy mầm cho các tản đơn
tính mang túi giao tử đực hoặc cái. Trong
tất cả các trường hợp, các tản này là thể
giao tử, bởi vì chúng mang túi tinh và túi
noãn.
2.3. Sự thụ tinh:
Sự thụ tinh của Quyết, chủ yếu là thụ tinh
đơn, xảy ra trên môi trường cạn và nhờ
nước. Ở các Quyết dị bào tử, thì các
nguyên tản đơn tính không bắt buộc ở
cạnh nhau. Nước có vai trò chính trong
việc sản xuất các giao tử, trong việc mở
túi tinh và cổ của túi noãn đồng thời là
môi trường giúp cho cho tinh trùng di
chuyển vào với noãn cầu. Chất hoá học
kích thích định hướng cho tinh trùng đi
vào với noãn cầu, đó là axit malic như ở
các loài dương xỉ. Người ta tiến hành
thực nghiệm, nếu nhỏ một giọt nước phủ
lên túi tinh của Dương xỉ, các tinh trùng
bơi lội ngẫu nhiên theo mọi hướng.
Nhưng nếu ta nhúng đầu ống nhỏ có
chứa axit malic 1% vào giọt nước trên túi
tinh, người ta thấy ngay các tinh trùng
bơi vào ống chứa axit malic. Ngược lại
với axit malic có nồng độ đậm đặc hơn,
thì có tác dụng hoá ứng động âm và các
tinh trùng tránh xa đầu ống đó. Để tiếp
xúc với noãn cầu, tinh trùng tiếp cận với
giao tử cái không có vách xenluloza và
nhân của chúng kết hợp với nhau, tạo
thành hợp tử và phát triển thành phôi
không qua giai đoạn nghỉ.

2.4. Sơ đồ tóm tắt tiêu biểu một số chu
trình phát triển cá thể của các ngành
Quyết
+ Dương xỉ đực (Dryopteris Filix - mas -
Dryopteridaceae) (H.8)
Thể bào tử có thân, lá, rễ phụ, lá quang
hợp - bào tử, túi bào tử giống nhau, đẳng
bào tử. Thể giao tử gồm nguyên tản
lưỡng tính, tự dưỡng, có túi tinh và túi
noãn đa bào, thụ tinh còn nhờ nước, phôi
phát triển liên tục.
+ Cỏ tháp bút (Equisetum arvense -
Equisetaceae) (hình 9)
Thể bào tử gồm có thân, lá, rễ phụ. Có
hai loại cành: Cành sinh dưỡng và cành
sinh sản mang các lá bào tử, túi bào tử
giống nhau, đồng bào tử. Thể giao tử
gồm các nguyên tản đơn tính, tự dưỡng
có túi tinh hoặc túi noãn đa bào tiêu
giảm, thụ tinh nhờ nước, phôi phát triển
liên tục.
+ Quyển bá (Selaginella martensii)
(H.10)
Thể bào tử có thân, lá, rễ phụ. Cành sinh
sản mang hai loại lá bào tử. Lá bào tử bé
mang túi bào tử bé chứa các bào tử bé, lá
bào tử lớn mang túi bào tử lớn chứa 4
bào tử lớn. Thể giao tử gồm các nguyên
tản đơn tính, thụ tinh nhờ nước, phôi phát
triển liên tục.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản