SỰ THAM GIA, PHỐI HỢP CỦA GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG VỚI TRƯỜNG MẦM NON TRONG CHĂM SÓC – GIÁO DỤC TRẺ - Nhà Trẻ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
116
lượt xem
19
download

SỰ THAM GIA, PHỐI HỢP CỦA GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG VỚI TRƯỜNG MẦM NON TRONG CHĂM SÓC – GIÁO DỤC TRẺ - Nhà Trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc chăm sóc và giáo dục trẻ em được chia sẻ trách nhiệm giữa gia đình, các nhà giáo dục và cộng đồng. Trường mần non chia sẻ trách nhiệm với gia đình, cộng đồng để thúc đẩu và tạo điều kiện tối ưu cho việc chăm sóc – giáo dục trẻ em.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỰ THAM GIA, PHỐI HỢP CỦA GIA ĐÌNH VÀ CỘNG ĐỒNG VỚI TRƯỜNG MẦM NON TRONG CHĂM SÓC – GIÁO DỤC TRẺ - Nhà Trẻ

 1. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com PH N SÁU S THAM GIA, PH I H P C A GIA ðÌNH VÀ C NG ð NG V I TRƯ NG M M NON TRONG CHĂM SÓC – GIÁO D C TR Vi c chăm sóc và giáo d c tr em ñư c chia s trách nhi m gi a gia ñình, các nhà giáo d c và c ng ñ ng. Trư ng m n non chia s trách nhi m v i gia ñình, c ng ñ ng ñ thúc ñ u và t o ñi u ki n t i ưu cho vi c chăm sóc – giáo d c tr em. I–S PH I H P GI A TRƯ NG M N NON V I GIA ðÌNH 1. N i dung ph i h p gi a trư ng m n non và gia ñình ð góp ph n nâng cao ch t lư ng chăm sóc – giáo d c tr em trư ng m n non, nhà trư ng và nhóm tr c n t o ñi u ki n ñ gia ñình có th tham gia vào nhi u ho t ñ ng khác nhau. Có th nên lên m t s n i dung ph i h p sau ñây: 1.1. Ph i h p th c hi n chương trình chăm sóc b o v s c kh e cho tr - Tham gia t ch c khám s c kh e, theo dõi s c kh e c a tr theo ñ nh kỳ. ð i v i tr l a tu i nhà tr , các cô giáo c n hư ng d n cha m và các thành viên trong gia ñình ph i ñ c bi t chú tr ng khâu chăm sóc tr : chăm sóc tr ăn, ng ñúng ch ñ dinh dư ng và kh u ph n ăn c a t ng ñ Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 2. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com tu i, t o cho tr luôn có tr ng thái vui v . ð i v i tr càng nh , càng c n t o s ti p xúc da th t thư ng xuyên ñ tr c m nh n ñư c tình c m g n bó và an toàn, ñ ng th i phát hi n s m nh ng thay ñ i tâm – sinh lý b t bình thư ng tr ñ có th ch n tr va can thi p s m. - Phòng ch ng suy dinh dư ng và béo phì cho tr . - ðóng góp ti n ăn, các hi n v t theo yêu c u c a nhà trư ng. 1.2. Ph i h p th c hi n chương trình giáo d c tr - Tham gia xây d ng k ho ch giáo d c c a nhà trư ng, nhóm. - Tham gia vào các ho t ñ ng th c hi n các n i dung giáo d c tr phù h p v i chương trình. ð làm t t ñi u này, nhà trư ng c n tuyên truy n ñ cha m hi u r ng tác ñ ng giáo d c b t ñ u ngay t khi ñ a tr còn n m trong b ng m , tr sơ sinh ñã có kh năng nghe, nhìn, c m nh n. Ngư i chăm sóc tr c n thư ng xuyên ôm p, âu y m, trò chuy n, ti p xúc qua da v i tr ñ t o cho tr c m giác yên n, vui v là ti n ñ cho tr tr nên t tin. 3 năm ñ u tiên là cơ h i cho c cu c ñ i c a tr , vì v y tác ñ ng giáo d c 3 năm ñ u c a cu c ñ i có tính ch t quy t ñ nh cho các giai ño n phát tri n sau. Cha m và nh ng ngư i chăm sóc – giáo d c tr c n tranh th cơ h i này ñ giao ti p, chơi v i tr , cho tr ñư c ho t ñ ng tích c c nh m thúc ñ y s phát tri n nhanh chóng c a tr giai ño n này. - T o ñi u ki n cho tr ñư c t do tìm tòi khám phá trong môi trư ng an toàn theo kh năng và s thích c a mình ñ tr thành ñ a tr tò mò, sáng t o, t tin và luôn ñư c h nh phúc vì m i ngư i xung quanh yêu thương, g n gũi tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 3. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Chú ý luôn cu n các thành viên trong gia ñình, ñ c bi t các thành viên là nam gi i (ông, b , anh, chú, bác) tham gia vào vi c chăm sóc và d y tr . - Coi tr ng vi c phát hi n và can thi p s m: ð i v i tr l a tu i nhà tr , v n ñ phát hi n s m nh ng s phát tri n không bình thư ng là c c kỳ quan tr ng. Chính vì ñư c phát hi n s m mà nhi u khuy t t t c a tr có th ñư c bù ñ p và thích nghi, có khi ti n t i bình thư ng n u ñư c giúp ñ k p th i và ñúng ñ n. Nhà trư ng c n cung c p và gi i thi u cho các b c cha m tr bi t các m c phát tri n bình thư ng c a tr , nh ng v n ñ c n lưu ý trong s phát tri n c a tr ñ có th phát hi n và can thi p s m. Ví d : khi th y tr có nh ng bi u hi n như: “Tr không m m cư i lúc 2 tháng tu i, không chú ý và không có ph n x v i các âm thanh, không nhìn theo v t chuy n ñ ng lúc 3 tháng tu i, ngư i tr m m o t như búp bê v i, m t luôn b ch y nư c ho c b lác trong ho c lác ngoài, không cư i thành ti ng lúc 7, 8 tháng tu i, lúc 2 tu i không bi t làm theo nh ng ch d n ñơn gi n, không nói ñư c câu 2 t …” thì b m và cô giáo c n tìm ñ n s tư v n c a các nhà chuyên môn ñ có nh ng ch n tr và can thi p s m, k p th i ñ i v i tr . - T o môi trư ng an toàn v tình c m cho tr : ð i v i tr nh , n u l n ñ u tiên tr ñ n nhà tr thì ñó là m t s khó khăn l n ñ i v i tr cũng như ñ i v i ba m . B i vì nhà m con g n bó v i nhau g n như su t ngày, còn ñ n trư ng ñ a tr ph i vào m t môi trư ng hoàn toàn m i. Vì v y, giáo viên c n tư v n cho b m , các thành viên c a gia ñình bi t cách chu n b cho tr ti p nh n s thay ñ i ñó ñ tránh cho tr b stress. l p, cô giáo c n t o môi trư ng làm sao cho tr c m th y nhóm, l p cũng như nhà. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 4. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com Khuyên các bà m không nên ñ l s lo âu, quá lưu luy n khi t m bi t tr trư ng. Lúc v nhà, b m nên l ng nghe nh ng câu chuy n c a tr v trư ng l p, các b n (n u bé k ), ho c h i han v tr nh ng gì ñã x y ra l p, c g ng ñ ng viên và khuy n khích tr ñ t o cho tr c m giác t tin khi ñ n l p. Gia ñình cũng c n thi t trao ñ i v i giáo viên nh ng ñ c ñi m riêng c a con mình, ví d như thói quen ăn u ng, s c kh e, cá tính… ñ giáo viên có bi n pháp chăm sóc – giáo d c phù h p. 1.3. Ph i h p ki m tra ñánh giá công tác chăm sóc – giáo d c tr c a trư ng, nhóm tr - Tham gia cùng v i ban giám hi u nhà trư ng ki m tra ñánh giá ch t lư ng chăm sóc – giáo d c: + Theo dõi ñ phát hi n nh ng ti n b , thay ñ i, nh ng bi u hi n c a tr di n ra hang ngày, trao ñ i k p th i ñ giáo viên có s ñi u ch nh trong n i dung và phương pháp chăm sóc – giáo d c tr . + Tham gia ñóng góp ý ki n v i nhà trư ng v chương trình và phương pháp chăm sóc – giáo d c tr . ð xu t nhà trư ng hư ng d n các b c cha m th c hi n vi c chăm sóc – giáo d c tr gia ñình có hi u qu hơn. - ðóng góp ý ki n v các m t khác như: môi trư ng trư ng h c, cơ s v t ch t, trang thi t b , ñ dùng, ñ chơi c a nhóm, l p, thái ñ , tác phong, hành vi ng x c a giáo viên và nhân viên trong trư ng v i tr và ph huynh. 1.4. Tham gia xây d ng cơ s v t ch t Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 5. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Tham gia lao ñ ng v sinh trư ng l p, tr ng cây xanh, làm ñ dùng, ñ chơi cho tr . - ðóng góp xây d ng, c i t o trư ng, nhóm, công trình v sinh theo quy ñ nh và theo th a thu n. - ðóng góp nh ng hi n v t cho nhóm, l p ho c trư ng m n non như bàn, gh , thang leo, c u trư t, các v t li u cho tr th c hành. 2. Hình th c ph i h p c a nhà trư ng v i gia ñình - Qua b ng thông báo ho c qua góc “Tuyên truy n cho cha m ” c a nhà trư ng ho c c a m i nhóm, l p: thông tin tuyên truy n t i ph huynh các ki n th c chăm sóc – giáo d c tr ho c thông báo v n i dung ho t ñ ng, các yêu c u c a nhà trư ng ñ i v i gia ñình, ho c nh ng n i dung mà gia ñình c n ph i h p v i cô giáo trong vi c th c hi n chương trình chăm sóc – giáo d c tr . - Trao ñ i thư ng xuyên, hang ngày trong các gi ñón, tr tr . - T ch c h p ph huynh ñ nh kỳ (3 l n/ 1 năm) ñ thông báo cho gia ñình nh ng công vi c, th o lu n v các hình th c ph i h p gi a gia ñình và nhà trư ng (h p ñ u năm) ho c k t h p ph bi n ki n th c chăm sóc – giáo d c tr cho cha m . - T ch c nh ng bu i sinh ho t, ph bi n ki n th c chăm sóc – giáo d c theo chuyên ñ ñ c bi t ho c khi có b nh d ch. - Thông qua các ñ t ki m tra s c kh e cho tr . Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 6. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Thông qua các h i thi, ho t ñ ng văn hóa văn ngh . - Cán b , giáo viên ñ n thăm tr t i nhà. - Hòm thư cha m . - Ph huynh tham quan ho t ñ ng c a trư ng m n non. - Thông qua các phương ti n truy n tin ñ i chúng (ñài truy n hình, truy n thanh…). 3. M t s công vi c giáo viên c n làm ñ thu hút s tham gia, ph i h p c a cha m ð t o s tin tư ng và thu hút s tham gia c a ph huynh vào các ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c tr c a l p và c a nhà trư ng, giáo viên c n ph i: - L ng nghe ý ki n c a cha m tr , ch ñ ng xây d ng m i quan h t t v i ph huynh. S n sàng tư v n và giúp ñ các ki n th c chăm sóc – giáo d c tr khi gia ñình có yêu c u. - Thông tin ñ y ñ cho cha m tr v chương trình chăm sóc – giáo d c tr em trư ng, nhóm b ng nhi u hình th c khác nhau như h p ph huynh, b ng thông báo, góc trao ñ i v i ph huynh… Ví d : trư c ngày ti p nh n tr vào trư ng, c n có nh ng hư ng d n cho b m , gi i thi u nh ng ho t ñ ng trong ngày trư ng c a giáo viên và c a tr . - N u tr l n ñ u tiên ñ n l p, cô giáo c n trao ñ i c th ch ñ sinh ho t c a tr trư ng, n m b t nh ng thông tin, ñ c ñi m c a tr , cho Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 7. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com b m làm quen tr v i nhóm, v i các b n và cô giáo. Th i gian ñ u có th cho b m vào l p chơi v i tr , ñón tr v s m, có th cho tr mang theo ñ n nhóm nh ng ñ chơi ưa thích mà tr thư ng chơi nhà ñ tránh s h t h ng ban ñ u. - Liên l c thư ng xuyên v i gia ñình ñ tìm hi u vi c sinh ho t c a tr gia ñình, thông tin cho cha m tr bi t tình hình c a tr nhóm, nh ng thay ñ i c a tr n u có ñ k p th i có nh ng bi n pháp tác ñ ng chăm sóc – giáo d c phù h p. - C n th ng nh t v i các b c cha m v n i quy, các hình th c và bi n pháp ph i h p gi a ph huynh và nhà trư ng, nhóm trong t ng giai ño n và c năm h c. - Trong quá trình ph i h p v i các b c cha m , giáo viên c n căn c vào ñi u ki n và hoàn c nh c th c a t ng gia ñình ñ có hình th c ph i h p phù h p và mang l i hi u qu cao nh t. - Trong khi l p k ho ch tu n, tháng giáo viên c n ñưa n i dung ph i h p v i gia ñình vào k ho ch, c n nêu nh ng yêu c u c th v v n ñ c n ph i h p v i gia ñình. Ví d : t ngày…ñ n ngày… yêu c u ph huynh ñ c cho tr nghe thơ, truy n v các con v t mà nhóm ñang làm quen (con mèo, con gà…), ph huynh ñóng góp nguyên v t li u cho nhóm (h p, chai, l cũ…), nh c nh ph huynh nhà t o ñi u ki n cho tr c ng c k năng r a tay, r a m t. Nh ng yêu c u này giáo viên nên thông báo cho ph huynh trong gi o ñón, tr tr và góc “tuyên truy n cho cha m ”. Sau m t th i gian ñưa ra yêu c u ph i h p v i ph huynh, giáo viên có th ñưa ra m t s Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 8. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com thông tin: thông báo nh ng ph huynh ñã th c hi n yêu c u, ho c nh c l i yêu c u v i m t s ph huynh. - Khi ñánh giá sau ch ñ , giáo viên ph i có ph n nh n xét v công tác ph i h p v i gia ñình ph c v cho ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c tr (nh ng gì ñã th c hi n ñư c, còn t n t i gì, có gì c n rút kinh nghi m, hư ng gi i quy t như th nào?). 4. Ph i h p gi a gia ñình và nhà trư ng trong v n ñ chăm sóc – giáo d c tr khuy t t t ð i v i nh ng gia ñình có tr khuy t t t, c n nói rõ ñ các b c cha m hi u r ng cha m không nên che d u khuy t t t c a con mình mà nên m ng d n và th ng th n trao ñ i v i giáo viên v nh ng h n ch c a tr . Gia ñình nên cho tr ñ n h c l p m u giáo hòa nh p ñ t o cơ h i cho tr ñư c giao ti p v i nh ng ngư i xung quanh. B m nên cùng giáo viên giúp ñ tr kh c ph c nh ng thói quen không t t, trong trư ng h p c n thi t có th cùng giáo viên tìm ñ n tư v n c a các nhà chuyên môn ñ ñư c giúp ñ . C n gi i thích ñ ph huynh bi t r ng nguy cơ l n nh t c a khuy t t t x y ra tu i ti n h c ñư ng có th d n t i ngưng tr quá trình phát tri n bình thư ng, gây tr ng i ñ i v i kh năng thích nghi c a tr và h n ch quá trình hình thành s thành th c và tính ñ c l p tr . ða s tr khuy t t t có kh năng thích nghi ho c có th ñư c ph c h i ho c bù tr n u ñư c phát hi n s m và có các bi n pháp x lý thích h p. Ch t lư ng chăm sóc – giáo d c tr trong trư ng m n non ph thu c nhi u vào s tham gia ñóng góp c a gia ñình tr . Vì v y, trong quá trình giáo d c, nhà trư ng và giáo viên c n ph i có s ph i h p ch t ch v i gia Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 9. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com ñình b ng nhi u n i dung, hình th c phong phú ñ t o ñi u ki n cho công tác chăm sóc – giáo d c tr có hi u qu . II – S PH I H P C A C NG ð NG TRONG CHĂM SÓC – GIÁO D C TR Quá trình chăm sóc – giáo d c tr l a tu i m n non mang ñ c tính xã h i hoá cao, ñ th c hi n có hi u qu quy n ñư c chăm sóc – giáo d c tr em l a tu i này c n thi t có s k t h p ch t ch gi a nhà trư ng – gia ñình và ñ c bi t là c ng ñ ng xã h i. 1. N i dung ph i h p v i ban ngành, ñoàn th 1.1. Tham mưu v i c p y ð ng, chính quy n ñ a phương. Các nhà qu n lý giáo d c m n non ph i ch ñ ng tham mưu k p th i v i các c p y ð ng, chính quy n ñ a phương v k ho ch ho t ñ ng c a nhà trư ng ñ các c p lãnh ñ o ñưa ra chương trình, m c tiêu phát tri n kinh t - xã h i c a ñ a phương hàng năm. C th các n i dung c n tham mưu: - Tăng cư ng cơ s v t ch t cho trư ng m n non (trư ng s , thi t b , ñ dùng, ñ chơi…). - Ch tiêu huy ñ ng tr trong ñ tu i ñ n l p. - H tr ñ i s ng giáo viên, ñ c bi t giáo viên ngoài biên ch . - Quy ho ch, c p ñ t cho trư ng m n non ñáp ng nhu c u chăm sóc giáo d c tr . 1.2. Ph i h p v i H i ph n Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 10. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Nâng cao nh n th c và năng l c c a ph n , c a nhân dân ñ h tham gia tích c c vào vi c t ch c, qu n lý th c hi n các ho t ñ ng chăm sóc – giáo d c tr , huy ñ ng các gia ñình ñưa tr trong ñ tu i ñ n l p. - Huy ñ ng s tham gia c a các t ng l p ph n vào các ho t ñ ng l p k ho ch xây d ng, ñóng góp b o v các công trình phúc l i, các ho t ñ ng chăm sóc giáo d c tr . - Các cơ s m n non ph i h p v i ñôi ngũ tuyên truy n viên c a h i liên hi p ph n trang b cho h i viên ph n nh ng ki n th c nuôi d y con theo khoa h c theo các n i dung: cho tr bú s a m ngay sau khi sinh càng s m càng t t, cho tr ăn ñ ch t dinh dư ng, cách ch bi n các b a ăn ñ dinh dư ng cho tr t th c ph m có s n c a gia ñình, ñ a phương, tiêm ch ng các b ng truy n nhi m nguy hi m, theo dõi bi u ñ tăng trư ng ñ phát hi n tr còi xương, suy dinh dư ng ho c béo phì, ñ m b o an toàn v th ch t và tâm lý cho tr … - Các cơ s m n non cùng v i H i ph n th c hi n các d án như giáo d c dinh dư ng, VAC cho các ñ i tư ng ñư c hư ng là bà m có thai, có con suy dinh dư ng. - Ph i h p t ch c các h i thi “Ki n th c m , s c kh e con”, “M duyên dáng, con kh e ngoan” ñ ñ ng viên ñông ñ o các t ng l p ph n h c t p trau d i ki n th c và nuôi d y con nên ngư i. - V n ñ ng cha m ñóng góp xây d ng trư ng l p, chi tr lương cho cô, v n ñ ng các ban ngành, các t ch c kinh t … ñ u tư cơ s v t ch t thi t b cho giáo d c m n non. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 11. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com 1.3. Ph i h p v i trung tâm y t cùng chăm lo s c kh e cho tr - T o môi trư ng s ch s , ñ m b o v sinh an toàn. - Khám s c kh e ñ nh kỳ cho tr . - Hư ng d n các b c cha m chăm sóc con ngay t khi còn mang thai như ch ñ ăn u ng, ngh ngơi, khám thai ñ nh kỳ. - Hư ng d n các b c cha m phòng ch ng m t s b nh thư ng g p tr em: các b nh v hô h p, còi xương, suy dinh dư ng, tiêm ch ng ñúng l ch, ñ mũi… 1.4. Ph i h p v i Ban dân s - gia ñình và tr em Có chương trình hành ñ ng v tr em, phát ñ ng tháng hành ñ ng vì tr em ñ b o v và th c hi n quy n tr em. 1.5. Ph i h p v i ñoàn thanh niên Phát ñ ng phong trào làm ñ chơi, ñ dùng h c t p cho tr , ñóng góp công s c lao ñ ng xây d ng cơ s v t ch t cho các cơ s giáo d c m n non, ph bi n ki n th c chăm sóc – giáo d c tr . 1.6. Ph i h p v i H i nông dân và các t ch c khác - Cùng v i h i nông dân tham mưu v i chính quy n ñ a phương t o ñi u ki n c p ñ t có m t b ng phù h p v i nhu c u c a trư ng m n non, có ñ t ñ làm VAC ñ b sung ch t dinh dư ng trong b a ăn hàng ngày cho tr , t o môi trư ng xanh, s ch, ñ p. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai
 12. Website h tr gi ng d y và chăm sóc tr em www.mamnon.com - Ngoài ra, các cơ s m n non có th k t h p v i hôi c u chi n binh, h i ngư i cao tu i, hôi ch th p ñ … ñ t o thành m t l c lư ng hung h u, r ng kh p ng h tích c c cho s nghi p phát tri n giáo d c m n non c a ñ a phương. 2. Hình th c ph i h p ho t ñ ng - Thông qua các ñ i h i, h i ngh , các cu c h p thư ng kỳ c a ñ a phương mà cán b , giáo viên c a trư ng ñư c tham gia. - Nhà trư ng có góc tuyên truy n cho cha m . - Qua các bu i h p ph huynh c a nhà trư ng. - Thông qua các phương ti n truy n thông ñ i chúng: ñài phát thanh, truy n hình, sách báo, tranh… - Qua các bu i h p ph bi n ki n th c c a h i ph n . - Qua các bu i h p c a hôi nông dân, thôn, xóm… - T ch c các h i thi. - Thành l p các câu l c b tư v n v chăm sóc – giáo d c tr thơ. Tr em hôm nay – Th gi i ngày mai

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản