Sự thực (và sự lừa dối) về Email Marketing

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
128
lượt xem
82
download

Sự thực (và sự lừa dối) về Email Marketing

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thực sự quan trọng để phân biệt thực tế và tưởng tượng khi nói đến việc phát triển các chiến dịch qua email. Dưới đây là những điều bạn cần biết về công cụ giao tiếp thường gây nhiều tranh cãi này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự thực (và sự lừa dối) về Email Marketing

  1. S th c (và s l a d i) v Email Marketing
  2. Th c s quan tr ng phân bi t th c t và tư ng tư ng khi nói n vi c phát tri n các chi n d ch qua email. Dư i ây là nh ng i u b n c n bi t v công c giao ti p thư ng gây nhi u tranh cãi này. Có nhi u hi u l m v email marketing. Có vài n i dung không bao gi thay i và nghe vô cùng quen thu c như : “T t c ti p th qua thư i n t u là thư rác” “Email marketing là quá l m d ng công ngh i v i công ty tôi” “Email marketing không hi u qu cho chúng tôi” “Chúng tôi ã làm m i th có th v i email marketing” M t còn l i, email marketing luôn luôn phát tri n và nh ng ngư i ang thư giãn trong s th a mãn ( hay v i t l m và click cao c a h ) có th th y chính mình ang tu t m t l i nhu n ho c không áp ng ư c s thích và yêu c u ngày càng cao c a khách hàng. Trong bài vi t này s c p n m t s th t quan trong và m t l i nói d i áng tin v email marketing. Cho b t c ai ang s d ng công c ph bi n, m nh m và gây tranh cãi, hi u ư c s th t và gi tư ng bên trong các i m này là r t quan tr ng cho s thành công. S th t v Email Marketing: Email mang l i hi u qu hơn trong thúc y bán hàng. M c ích duy nh t c a email marketing là thúc y bán hàng. Trong m ng này, tôi không mu n c p sâu hơn v t m quan tr ng c a doanh thu và các công o n trong vi c g i nó, nhưng nhi u nhà email marketing ang thi u ng cơ chính m t s m t – nh ng i u v i các tác ng lâu dài:
  3. Xây d ng m i quan h : khi không th mang l i doanh thu ng n h n thì email là m t công c không th coi nh trong vi c xây d ng, ti p t c và m r ng m i quan h v i m t khách hàng ti m năng. c bi t trong th gi i doanh nghi p v i doanh nghi p, email marketing nên ư c s d ng xây d ng m i quan h hơn là “xúc ti n” và bán hàng. M t suy nghĩ cu i cùng v i u này : n u b n chi ti n vào vi c tìm ki m tr ti n ho c nh ng chương trình truy n thông xã h i, b n có th không chuy n i ư c 100% s lư ng khách truy c p. N u h không ăng ký vào danh sách các email c a b n thì s ti n có th ư c coi là lãng phí. Email cho phép b n m r ng mua bán truy n thông và ti p t c m i quan h trư c khi khách hàng s n sàng mua. Nh n th c và xây d ng thương hi u : Gi ng như m i lo i hình ti p th khác là ti p c n i tư ng m c tiêu c a b n, hãy xem xét nh ng l i ích trong vi c s d ng email nâng cao nh n th c v s n ph m và d ch v trong khi nh v thương hi u thích h p thông qua Inbox. Xây d ng lòng trung thành : S trung thành là tài s n quan tr ng c n có v i khách hàng trong b t kỳ lo i hình kinh doanh nào, c bi t trong n n kinh t hi n nay. Các chi n d ch email marketing nên th c hi n ng th i v i s tăng cư ng n l c. Nh ng chương trình email t t s làm ư c i u này khi cung c p c quy n và mang l i giá tr l i ích cho khách hàng c a h . C t gi m chi phí:
  4. Tr l i v n suy thoái kinh t . Cu i cùng các công ty cũng t p trung vào email không ch là phương ti n ti p th và bán hàng mà còn là cách hi u qu gi m chi phí và nhu c u ngu n l c trong kinh doanh c a h b tc nơi nào có th . Nhi u t ch c ang tìm ki m lo i b ho c ít nh t là c t gi m chi phí trong in n, g i thư tr c ti p, catalog và i n tho i – không ph i c p n báo cáo và nh ng ph n thanh toán giao d ch liên quan khác – b ng cách thi t l p email marketing như m t kênh thông tin liên l c ưa thích c a nhi u i tư ng. Vi c ti t ki m chi phí cho m t s công ty ã em l i giá tr th c s khi n tôi tin tư ng r ng năm 2009 là năm c a thư i n t như m t n n t ng ti t ki n chi phí. M c dù, nhi u ngư i nghi ng , không tin tư ng và nhi u ngư i khác t ng coi “email ã h t hi u l c ” trong nhi u năm qua. S l a d i v Email Marketing : S có m t ngày t t nh t trong tu n và m t kho ng th i gian t t g i email? Th i gian nào? Ngày nào là t t nh t trong tu n tôi g i chi n d ch email c a mình? Hãy l t l i v n ây. ây ch là m t câu tr l i ví d ư c bi t n r ng rãi cho câu h i này : * Th i i m t t nh t cho t l c Email chính xác t i 21 và 23 gi . * Th i gian t t nh t tr l i email là trong ngày làm vi c, tr th hai và chi u th sáu. * T l m cao nh t thư ng vào ngày th tư, th hai và th năm. * T l kích chu t cao nh t là vào th tư và th năm. * T l b m chu t cao nh t vào th năm và th bày.
  5. * Th ba là ngày yêu thích c a các nhà bán l g i mail, ti p theo là th năm, th hai, th sáu, th tư, ch nh t và th b y. Ph i chăng nh ng thông tin này cung c p cho b n m t công th c kỳ di u làm theo? Li u có ph i tôi ã khám phá ra “thu c bách b nh” mà các nhà ti p th email ang tìm ki m? Khi b n có th ã t p h p nh ng d li u b n th y trên các ch th o lu n, chúng thư ng mâu thu n v i d li u khác. B n có th y ngay r ng: ngày hay êm nào trong tu n b n g i email cũng ut tc ? Trong khi nh ng nghiên c u này t o ra m t lư ng quan tâm d i dào t th gi i blog và báo ch thương m i thì b n v n có th không làm tăng g p ôi t l chuy n i n u làm theo chi n lư c mà h yêu c u. Câu tr l i t t nh t cho câu h i v th i gian, ch n ngày t t nh t g i mail ph thu c vào d li u c a riêng b n. B ng cách ki m tra các chi n d ch t i các th i i m và các ngày khác nhau trong tu n, hãy làm theo cách c a b n có m t ý tư ng t t v th i i m và nh ng gì mà khách hàng c a b n th c s mu n , và ó là m t i u quan tr ng dù nó nh hư ng hay không n nh ng dòng cu i cùng c a b n.
Đồng bộ tài khoản