SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI VẬT CHẤT

Chia sẻ: chenxanh_1

Học xong bài này học sinh cần nắm được 1. Về kiến thức. - Hiểu được KN vận động, phát triển theo quan điểm của CNDVBC. - Biết được vận động là phương thức tồn tại của vật chất và phát triển là khuynh hướng chung của quá trình vận động của SVHT trong thế giới khách quan. 2. Về kĩ năng. - Phân loại được 5 hình thức vận động cơ bản của TGVC. - So sách được sự giống và khác nhau giữa vận động và phát triển 3. Về thái độ. Xem xét SVHT trong sự...

Nội dung Text: SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI VẬT CHẤT

SỰ VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN

CỦA THẾ GIỚI VẬT CHẤT


I. Mục tiêu bài học.

Học xong bài này học sinh cần nắm được

1. Về kiến thức.

- Hiểu được KN vận động, phát triển theo quan điểm của CNDVBC.

- Biết được vận động là phương thức tồn tại của vật chất và phát triển là khuynh

hướng chung của quá trình vận động của SVHT trong thế giới khách quan.

2. Về kĩ năng.

- Phân loại được 5 hình thức vận động cơ bản của TGVC.

- So sách được sự giống và khác nhau giữa vận động và phát triển

3. Về thái độ.

Xem xét SVHT trong sự vận động và phát triển không ngừng của chúng.

II. Tài liệu và phương tiện dạy học.

- SGK, SGV GDCD 10

- Câu hỏi tình huống GDCD 10, TLBD ND và PP GDCD 10

- Sách TH Mác-Lênin

- Sơ đồ về các chiều hướng vận động
III. Tiên trình lên lớp.

1. Ổn định tổ chức lớp.

2. Kiểm tra bài cũ.

? Em hãy giải thích tại sao con người có thể nhận thức và cải tạo được thế giới

khách quan?

3. Học bài mới.

Tục truyền: Trong một cuộc tranh luận giữa các nhà TH cổ đại Hi Lạp, một

bên khẳng đình SV là tĩnh tại bất động. Còn bên kia thì ngược lại. thay cho lời

tranh luận, một nhà TH đã đứng dậy, rời bỏ phòng họp. Cử chỉ cuối cùng nói lên

ông ta thuộc phía nào của cuộc tranh luận.... đó là nội dung nghiên cứu của bài

hôm nay.Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung kiến thức cần đạt

GV cho HS thảo luận VD (phần in 1. Thế giới vật chất luôn luôn vận

nghiêng trang 19 SGK) và HD HS tìm động

thêm các VD để HS tìm ra nội hàm KN a. Thế nào là vận động.

vận động. - Nhận xét:

? Em hãy quan sát xung quanh em + Mọi SV - HT đều vận động

có SVHT nào không vận động không? + Có trong tự nhiên và xã hội

có ý kiến: “Con tàu thì vận động còn + Có thể quan sát trực tiếp hoặc gián

đường tàu thì không” em có suy nghĩ tiếp
- Khái niệm: VĐ là sự biến đổi nói
gì?

Cho HS đọc phần in nghiêng trang chung của các SVHT trong tự nhiên và

20 SGK và sau đó đưa ra các câu hỏi xẫ hội

HS cùng thảo luận. b. Vận động là phương thức tồn tại

? Theo em tại sao vận động là của thế giới vật chất.

phương thức tồn tại của thế giới vật - VĐ là thuộc tính vốn có, là phương

chất? Cho ví dụ? thức tồn tại của các SVHT

? Theo em giữa vận động và đứng VD: Sự sống chỉ tồn tại khi có trao đổi

im cái nào là tuyệt đối cái nào là tương chất với môi trường hay trái đất chỉ tồn

đối? tại khi tự nó quay quanh trục của nó và

Thế giới vật chất hết sức phong xung quanh mặt trời.

phú và đa dạng cho nên hình thức vận - VĐ là tuyệt đối còn đứng im là tương

động cũng đa dạng và phong phú, đối tạm thời.

nhưng triết học Mác Lênin đã khái c. Các hình thức VĐ cơ bản của thế

quát thành 5 hình thức vận động cơ giới VC.

bản từ thấp đến cao. - Vận động cơ học: là sự di chuyển vị trí

? Cho học sinh lấy ví dụ cho từng của các vật trong không gian – cho ví

hình thức vận động? dụ

? Các hình thức vận động có mối - Vận động vật lý: sự VĐ của các phân

quan hệ với nhau không? theo chiều tử, hạt cơ bản... – cho ví dụ

hướng nào? - Vận động hóa học: quá trình hóa hợp
GV tổ chức cho HS trả lời theo các và phân giải các chất – cho ví dụ

câu hỏi sau. - Vận động sinh học: sự trao đổi chất

? Theo em tất cả mọi sự vận động giữa cơ thể sống với môi trường – cho

có phải đều là phát triển không? vì ví dụ

- Vận động xã hội: sự biến đổi thay thế
sao?

? Sự biến đổi như thế nào của các XH trong lịch sử – cho ví dụ

* Mối quan hệ giữa các hình thức vận
SVHT được gọi là sự phát triển?

? Em hãy chỉ ra sự giống và khác động

nhau giữa vận động và đứng im? - Có mối quan hệ chặt chẽ

GV hướng dẫn HS vận dụng kiến - Dạng vận động sau bao giờ cũng cao

thức của nhiều môn học để làm sáng tỏ hơn và bao hàm vận động trước.

vấn đề này? 2. Thế giới vật chất luôn luôn phát

Tổ chức cho HS cả lớp thảo luận, triển.

phân tích phần in nghiêng trong SGK a. Thế nào là phát triển.

trang 22. phân tích cuộc đấu tranh - PT là VĐ tiến lên từ thấp đến cao

giải phóng dân tộc của nhân dân ta - PT từ đơn giản dến phức tạp, hoàn

trong giai đoạn 1954 - 1975. thiện

? Giai đoạn cách mạng này diễn ra - Cái mới ra đời thay thế cái cũ, cái tiến

đơn giản hay phức tạp? bộ thay thế cho cái lạc hậu.

? Có lúc nào quanh co hay thụt lùi b. Phát triển là khuynh hướng tất yếu

không? kết quả cuối cùng là gì? của thế giới vật chất.
GV nhận xét và đưa ra kết luận? - VĐ có nhiều khuynh hứớng, trong đó

? Qua bài học này em rút ra bài học vận động tiiến lên (pt) là khuynh hướng

gì cho bản thân? tất yếu của TGVC.

* Bài học:

- Luôn luôn nhìn nhận SVHT trong

trạng thái VĐ

- Tuân theo sự VĐ của quy luật TN và

XH

- Luôn ủng hộ cái mới, cái tiến bộ.

4. Củng cố.

- Hệ thống lại kiến thức cơ bản, trong tâm của bài.

- Cho học sinh làm bài tập 6 trong SGK trang 23 (thể hiện bằng sơ đồ)XH

SH

HH

VL

CH

5. Dặn dò nhắc nhở.

Về nhà trả lời các câu hỏi cuối bài học, học bài cũ và chuẩn bị bài mới.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản