Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 1

Chia sẻ: zues07

Giáo trình Sửa Chữa Thiết Bị Điện - Điện Tử Gia Dụng được biên soạn nhằm mục đích giúp cho thợ sửa chữa điện gia dụng có tài liệu để tìm hiểu thêm về các loại thiết bị mới trong lĩnh vực này, nhằm giải quyết được các hư hỏng thông thường một cách đơn giản. Giáo trình cũng nhằm phục vụ cho đối tượng là những học sinh các trường Công nhân Kỹ thuật, các Trung tâm Dạy nghề có thêm tài liệu nghiên cứu và học tập....

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 1

S UA C HUA T HIET B~
DI~N - DI~N T U G IA D lJNG
LE V AN B ANG
N GUYEN T AN PHUOC
Di~n Di~n [it
KS - KS D i¢n
C H Di~u k hi€n tl;l' dQng
~
1 - A

StJA CHUA THIET 81 BIt:N
B Ib T i16lA DUNG
• •


(TI] SACH D AY NGHE DI~N - DIEN TI'I)
, A'? ~


N HA X UAT B AN T RE
ROAN NGRENR BAN DOC GOP Y P RE B INR)
(


NHA XUAT BAN TRE
1 618 Ly Chfnh T hang· Qui[ln 3 - Thanh p h6 Ho Chf Minh
DT: 9 .316289 - 9.317849 - 9.316211 - Fax: 8 4.8.8437450
E-mail: nxbtre@hcm.vnn.vn
H ien n ay, thici hi llien phl,a: VI,I d o s inh hoql ng;IY c ang p hong
pJltl. Lla t\:,lng. Cal' thie't hi I1H~i hdu h ct d ell a p d ung ky Ihu,lt d i¢n ti'({10
d at )'L-tl d u g on n he. c hinh x,ic, lieh h(,lP n hieu l inh mlng Ifen mt:>tloai
t hiel hi. t-)i~u nilY gily nhl~u kh(i k han c ho nhCi'ng ngt(ili thll 111m e(lng
vi!;c .~l\'a chCi'a thic't hi d ien g la u~tng.
G iao trlnh "S{(a c hua T hiet hi 8 it;n - 8it;n tlr g ia ul,lng" llu\jc
h ien soq.n nhlim m ue dieh g iup e ho thl,1 s ua d li'a d ien g ia dl,lng c o l ai
li~u M t1nt h i6u t hem v6 c:it: ioqi Ihie'l hi m{ji t rong l inh vlfe n ay, n hhm
gi;lt q uyci dlf(Jc e ac hl( h ong t h6ng thl(i'Jng m 6t d eh dlln g ian.
G iao trlnh c fing nhil.m p hue vu e ho c161 It/(Jng 1;1 nhCi'ng hQc
sinh c ae lrt(t':lng CClng n hun Ky I hual, d e T rung lam D;;ty n ghc e 6 thCtn
liii l ieu n ghien nYu va hqe tap.
D ay [;1 g iao Irlnh d au t ien t rang h0 G iao t rlnh D'.IY n ghc dl1Q'e
N ha xua't h an T re ht:lp l ac v(ji t ae g ia Nguy~n T an PhL1de Ihtte hien,
nhftm p huc vl,I e ho g idi l1lanh n ien d ang t fen c1ttC1ng 11m k icm clIo m lnh
m9! n ghc Ihich hQ'p M mlfll s inh e ung n htt p hue vu e hn xii hC)i.
T ae g ia Nguyf:n T an P httdc dii c 6 nhi~u n 3m h ien s oan g iao
trInh, nhling d ay 1:'1. g iao trinh d au l ien dttQ'e v iet d nnh e ho g ioi th(,1 ( cae
g iao Irlnh t rudc vi€t c ho trlnh dQ 8 ai h oc, C an d ang, T rung h qe e huycn
nghi~p). H y v l)ng rling g iao t rlnh n ay se l a m01 t ai li~u ky !hu~1 hCN
i ch e ho c ae b r 9i Ia rn~t d(> q uang t hong t rim m ot dC1n vi di~n t ich
d uqc chie'u s ang. H ay n 6i e ach k hac de;. r 9i 1t l uqng q uang t hong . Do d6, t a co
c ong t huc t inh dQ n?i la:

Eo _ _
S
vi
E : D(> r 9i, d an In l ux (Ix)

Q uang t hong, d an vj 1 r 9i i1 d iem
c hi€u s ang y €u n ha't v a dQ r 9i t rung b inh c ua he ml)it d uqe g9i
13. h~ 5 6 d ong d~ll dQ r9i. T hi dl} s au d ay c ho t a t ha'y mQt 56
t Ii 5 6 dQ r 9i c ua m(>t 5 6 nC1i t hliang g~p:
DI} r 9i gilta t nia t rim m~t da't i1 H a NQi 3 5.000 - 70.000 Ix
0 ,25 Ix
DQ r 9i d em t rAng rAm
vi~c 2 00 - 400 Ix
DI} r 9i p hbng l am
D 9 r9i t rong nha. 0' 1 00 - 200 Ix
DI} r 9i t ren dUb"ng p h6 co d~m c hi€u s ang 2 0-50lx

3. C hi sc/ h oan m au
C hAt l ugng cao eua a nh s ang t he hi~n i1 c hat l ugng
n hin m au, n ghia l a k ha nAng p han bi~t mQt e ach c hinh x ac
De
d anh g ia 51,1 bi~n d 6i m iw
cae maU sAc t rong a nh s ang do.
8
sAc do a nh s ang g ay r a, nglfb'i t a d ung chi s o hOEm m au I RC
(Color R endering I ndex ).

C hi s o hOEll1 m au I RC cho t a b iet c hat Ilfqng a nh s ang.
C hi s o h oan tOEll1 t hay do'i t it a d6i vdi a nh s ang d on sAc d en
1 00 deli v ai a nh s ang trAng. Chi s 6 hOEm m au c ang cao t hl
c hat ilf
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản