Khóa học Đổi mới toàn diện Bản thân cùng Tư duy ĐỘT PHÁ 2016 - Ts. Lê Thẩm Dương. nhận ngay Coupon Giảm 50%

Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 1

Chia sẻ: Awtaf Csdhhs | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

1
1.592
lượt xem
693
download

Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Sửa Chữa Thiết Bị Điện - Điện Tử Gia Dụng được biên soạn nhằm mục đích giúp cho thợ sửa chữa điện gia dụng có tài liệu để tìm hiểu thêm về các loại thiết bị mới trong lĩnh vực này, nhằm giải quyết được các hư hỏng thông thường một cách đơn giản. Giáo trình cũng nhằm phục vụ cho đối tượng là những học sinh các trường Công nhân Kỹ thuật, các Trung tâm Dạy nghề có thêm tài liệu nghiên cứu và học tập....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sửa chữa thiết bị điện, điện tử gia dụng part 1

 1. S UA C HUA T HIET B~ DI~N - DI~N T U G IA D lJNG
 2. LE V AN B ANG N GUYEN T AN PHUOC Di~n Di~n [it KS - KS D i¢n C H Di~u k hi€n tl;l' dQng ~ 1 - A StJA CHUA THIET 81 BIt:N B Ib T i16lA DUNG • • (TI] SACH D AY NGHE DI~N - DIEN TI'I) , A'? ~ N HA X UAT B AN T RE
 3. ROAN NGRENR BAN DOC GOP Y P RE B INR) ( NHA XUAT BAN TRE 1 618 Ly Chfnh T hang· Qui[ln 3 - Thanh p h6 Ho Chf Minh DT: 9 .316289 - 9.317849 - 9.316211 - Fax: 8 4.8.8437450 E-mail: nxbtre@hcm.vnn.vn
 4. H ien n ay, thici hi llien phl,a: VI,I d o s inh hoql ng;IY c ang p hong pJltl. Lla t\:,lng. Cal' thie't hi I1H~i hdu h ct d ell a p d ung ky Ihu,lt d i¢n ti'({10 d at )'L-tl d u g on n he. c hinh x,ic, lieh h(,lP n hieu l inh mlng Ifen mt:>tloai t hiel hi. t-)i~u nilY gily nhl~u kh(i k han c ho nhCi'ng ngt(ili thll 111m e(lng vi!;c .~l\'a chCi'a thic't hi d ien g la u~tng. G iao trlnh "S{(a c hua T hiet hi 8 it;n - 8it;n tlr g ia ul,lng" llu\jc h ien soq.n nhlim m ue dieh g iup e ho thl,1 s ua d li'a d ien g ia dl,lng c o l ai li~u M t1nt h i6u t hem v6 c:it: ioqi Ihie'l hi m{ji t rong l inh vlfe n ay, n hhm gi;lt q uyci dlf(Jc e ac hl( h ong t h6ng thl(i'Jng m 6t d eh dlln g ian. G iao trlnh c fing nhil.m p hue vu e ho c161 It/(Jng 1;1 nhCi'ng hQc sinh c ae lrt(t':lng CClng n hun Ky I hual, d e T rung lam D;;ty n ghc e 6 thCtn liii l ieu n ghien nYu va hqe tap. D ay [;1 g iao Irlnh d au t ien t rang h0 G iao t rlnh D'.IY n ghc dl1Q'e N ha xua't h an T re ht:lp l ac v(ji t ae g ia Nguy~n T an PhL1de Ihtte hien, nhftm p huc vl,I e ho g idi l1lanh n ien d ang t fen c1ttC1ng 11m k icm clIo m lnh m9! n ghc Ihich hQ'p M mlfll s inh e ung n htt p hue vu e hn xii hC)i. T ae g ia Nguyf:n T an P httdc dii c 6 nhi~u n 3m h ien s oan g iao trInh, nhling d ay 1:'1. g iao trinh d au l ien dttQ'e v iet d nnh e ho g ioi th(,1 ( cae g iao Irlnh t rudc vi€t c ho trlnh dQ 8 ai h oc, C an d ang, T rung h qe e huycn nghi~p). H y v l)ng rling g iao t rlnh n ay se l a m01 t ai li~u ky !hu~1 hCN i ch e ho c ae b<;ln Irc y eu Ihieh l anh vl,fe Bi~n - Bien tu. Ra', m ong n han dti~c sl! d ong g op M '9 k i€n e ua b<;ln d qe s 5eh dl1Q'e h onn thi~n h on l rong l~n l ai b an s au. H CM, n gay 05 t hang 12 m lm 2 00) Nhil x u5l ha n T rc 5
 5. C HUONG I ~CH D ItN C HIEu S ANG vE C HIEU S ANG n .l- cAc K HAI NII);M 1. K h6i n ifm v~ q uang t hong Q uang t hong 1a s o l ugng a nh s ang d ugc p hat r a h oi m (lt n guon s ang r na mAt n guai c am thl,l dl1gc . v~ c ua Quang t hong l8. l umen ( lm) D on K i h i$u ella Quang t hong lil ¢I C ae n gu6n p hlit s ang k hac I1hau se b ac X1;l dl10i c ae b uoe s 6ng k hac n hau, do d6 s e g ay r a n hi1ng c am nh~n k hac n hau t rong m ilt c hung t a vi cae n gu6n p h:it s ang k hac n hau s e co Q uang t hong k hac n hau. Cae t hong s 6 eCl b an c ua mQt s 6 n guon p hat s ang t hong dl,mg dl1gc t rinh b ay t rong b ang 1. L B ang 1 .1 Hi~u C ong N gu6n s ang Q uang s ua't t hong ( lm) ( lmlW) s u6t(W) 100 1390 13,9 D en n ung s ang 40 5 40 93 D en h uynh Q uang ap 100 10.000 100 D en s odium c ao D€m t hoy n gan cao a p 58 5 8.000 1000 2000 D en M etal H alide 95 1 90.000 7
 6. D(> r 9i Ia rn~t d(> q uang t hong t rim m ot dC1n vi di~n t ich d uqc chie'u s ang. H ay n 6i e ach k hac de;. r 9i 1<\ t rell me;.t b~ m~t di(m t ich S n h(in duqc rn(>t l uqng q uang t hong </>. Do d6, t a co c ong t huc t inh dQ n?i la: <I> Eo _ _ S vi E : D(> r 9i, d an In l ux (Ix) Q uang t hong, d an vj 1<\ l umen (1m) </> : vi la m 2 S : D i$n t ich duqc chi€u s ang, dC1n T ren mlii 1 d iem ella b~ mi;i.t duqc chHiu s ang S s e t on tl;li m ¢t dQ r 9i tLiC1ng l ing v ai cL1iJng dQ s ang t~i di~m d6. T Ii s o t rung b lnh dQ r 9i ella t at ca. c ae di~m t ren he mi;i.t S c hinh i a dQ r 9i t rung b inh c ua b e mi;i.t n ay. T y 5 6 g iua d(> r 9i i1 d iem c hi€u s ang y €u n ha't v a dQ r 9i t rung b inh c ua he ml)it d uqe g9i 13. h~ 5 6 d ong d~ll dQ r9i. T hi dl} s au d ay c ho t a t ha'y mQt 56 t Ii 5 6 dQ r 9i c ua m(>t 5 6 nC1i t hliang g~p: DI} r 9i gilta t nia t rim m~t da't i1 H a NQi 3 5.000 - 70.000 Ix 0 ,25 Ix DQ r 9i d em t rAng rAm vi~c 2 00 - 400 Ix DI} r 9i p hbng l am D 9 r9i t rong nha. 0' 1 00 - 200 Ix DI} r 9i t ren dUb"ng p h6 co d~m c hi€u s ang 2 0-50lx 3. C hi sc/ h oan m au C hAt l ugng cao eua a nh s ang t he hi~n i1 c hat l ugng n hin m au, n ghia l a k ha nAng p han bi~t mQt e ach c hinh x ac De d anh g ia 51,1 bi~n d 6i m iw cae maU sAc t rong a nh s ang do. 8
 7. sAc do a nh s ang g ay r a, nglfb'i t a d ung chi s o hOEm m au I RC (Color R endering I ndex ). C hi s o hOEll1 m au I RC cho t a b iet c hat Ilfqng a nh s ang. C hi s o h oan tOEll1 t hay do'i t it a d6i vdi a nh s ang d on sAc d en 1 00 deli v ai a nh s ang trAng. Chi s 6 hOEm m au c ang cao t hl c hat ilf<;lIlg a nh s ang l a c ang t 6t. T rong k y thu<jt chieu s ang nglfoi t a c hia c hat Ilfqng a nh s ang r a Hun 3 muc dQ k hac n hau: I RC <= 66: c hat l ugng kern, dlfqc d ung t rong cong nghi~p khOng dbi hoi p han bi~t m au sAc. I RC := 85: c hat Ilfgng a nh s ang t rung b inh, dliqc d ung t rong cac cong vi~c b inh t hliong, k hi cMit l uqng n hin m au k hong th<jt d~c bii;!t. I RC >= 95: c hat l uqng a nh s ang t 6t, duqc d ung t rong cac cong vi~c d~c bi~t dbi hcii c an c hat l ugng c ao v a cac cong vi~c d .n p han bii;!t m all s ik lo~i T rong s b t ay c at d en, n ha s an x uat Sf! c ung ca'p chi t inh ky thu~t c ua m 6i lo~i dEmo d~c s o h oan m au IRC t rong 4. H ifU q ua a nh s ang D~ d anh g ia st! k hac bii;!t cua cRc ngu&n s ang k hac n hau, ng\toi t a d ua r a k hai ni~m h ieu qua a nh s ang. HiiJ;u q ua a nh s ang dugc do b dng ty s 6 g iua q uang t hong do d en p hat r a v a cong s uat di~n t ieu tht.l Clla dEm, dcrn V! l a l umen/oat ( lmIW). 11.2. c Ac L OM D EN C HIEU S ANG D~ t hay t he' a nh s ang tt,t n hien n hu a nh s ang m~t t roi, ng\tb'i t a c6 nhi~u c ach tha..p s ang n hli ne'n, d en d au h oa, h oi da"t ... , n httng voi p huong t huc t hllp s ang b dng d en dii?n t hl 9
 8. ti~n l qi h on ca. V i a nh dEm di~n g§.n g iong voi a nh s ang m~t tro-i, khOng k hoi, k hOng h ai v a r at d~ sU' d \lng. C ac 10<;li d en chie'u s ang h i$n n ay dL1~c s u d \lng p h6 b ien g 6m c ac 10<;li s au: D im co t im D en h uynh q uang D en h oi c ao a p t huy l1gan D en p hat q uang c6 d i$n cl/c l<;lnh D en h 6 q uang co t im 1 . D en ( D im n ung s ang) 1.1. C au t go D en n ung s ang co c au t<;lO k ha d an g ian g 6m d ay t 6c k im 109-i 009-i T ungstense, V onfram), d ay t oe n ay c6 t he' ch~u dU"~c n hi$t d9 2 300 C, b ong d en p hat s ang k hi co d ong d i$n tl ch<;ly q ua, t at ca dL1gc d(l.t t rong 1 6 ng t huy t inh ( j a p sua""t r ilt n ho. D~ t ranh oxy h oa v a Utm h ong d ay t 6c b ong d en n guai t a n<;lp k hi t ra (ArgoJ1" N e ... ) d 6i vai b ong c6 c ong sua""t lOn, con b 6ng co c ong s uiit n ha t hi h ut c han k hong. Day!t"ic Khi !r<J H inh 1.,1;. Hi.nh dC!ng d en n ung s ang 10
 9. 1 .2 D ge t inh e ua d im n ung s ang D~c H nh c ua d en n ung s aug dtiqc d~c t rung b oi c ac t hong s 6 s au: - Cong s ua't cLla d en: 5W, l OW, 2 5W,40W, 6 0W, 7 5W, 1 00W",500W h ay 1 000W. ap Di~n - s lr d yng: 1 2V, 2 4V., h ay 2 20V. - Hlnh d~ng b ong dim: co nhi~u h inh d9-ng n hti h 1nh q ua d .u, d9-ng n g9n Ilia".'.''.'. T u6i t h9 c ua b 6ng d en n ung s ang '.'ao k hoang 1 000 g io. C hi s 6 h oim m au IRC: 1 00 Q uang t hong t ha'p l am e ho hi~u s ua't clEm t hap. C lla . B amr 1 2- Bang d<l c t on h c ua d en n ung s an g - ' Hi~u Q uang t hOng Om) s uat s ang C ong s ua't , ( lmIW) ( W) 1 27 V 2 20 V 1 20/127 V 2 20/230 V 10 500 400 12,5 40 970 75 1 4,9 1 2,9 1 120 1 5,9 1 3,9 1590 100 1 390 2990 1 7.5 1 4,9 200 3 430 8700 1 9,2 1 7,4 500 9 600 21 1 8700 1 8,7 2 1000 1 000 II
 10. 1 .3 U u, n hri(fC d iim 1 .3.1 U u d iim NhiiJ.u c hung loai t heo k ich thl1ac, nhio'!u CllP dii';n lip v a c ong s uilt. . Q uang t hong g iaIn k hong d ang ki!' k hi x uilt hii';n c henh l~chdii';n a p. - Sa d 6 nbi d ay dan gillll, k hong d .n c ac bl) ph$.n phI,!. - Kha n ang l am vii';c khOIlg phI,! thuQc v ao di~u ki~n c ua m oi trl1ang (nhii';t de;., de;. iim. ..) - G9n nh~ t hich h gp v ai m 9i diiJ.u ki~n s lt dl,!ng. - Chi s o ho~m m au cao, gAn tl1Cfng tl,t nhl1 a nh s ang tl,t n hien. 1 .3.2 N hri(fc d itfm - Hi$u s uilt.chiiiu s ang t hilp. - Tu5i thQ ng.4n hetn cac lo~i d en k hac. nhi~t - Phat I an. 2. D im h uynh q uang 2 .1 C au t (lo D en h uynh q uang l a lo~i d en p hat r a a nh s ang l~nh, i t p hlit nhii;'t s o v ai d en n ung s ang. C au t~o c ua d en 18 o ng p h6ng dii';n val 2 di~n cl,tc a h ai dl1u v a h oi t huy n gan, t hanh t rong c ua 6 ng dl1gc t rang m ot Id"p p hat s ang ( huynh q uang). K hi c ae t ia h 5 q uang p h6ng di€;n v a eh~m v ao 16p p hat s ang, m 9t p h.in nAng hrqng cua chUng bie'n t hanh nhi~t nAng, phein con l~i t hilllh a nh s ang . Mau sl1c a nh s ang p hat ra. tU d im t uy 12
 11. t huoc v ao t hanh p han ld'p b ot h uynh q uang b ao g 6m c ac c hat t ungstat c alci, t ungstat m agie, s ilicat k ern + g lucinium, b orat c admium... D en h uynh qual1g s u d yng cho c ong vi~c c6 y eu c au do r 9i cao ( l00 - 150 lux t nllen) v a di~n a p h ioi p hai 6 n d~nh. K hong d ung d en h uynh q uang M chie'u s ang sl! co, t hoat h iem. 5 c~ 3 -I !/ vo b 6ng 1. / / - - -- _. - L dp h uynh q uang 2. '-- ... - . ...... 3. Hlli <lrgon tr6n hoi thu}' ngiin , 4. D icn eVe 5 T;j("-ll~ ..:".:- : ~' , 11 - nov H inh 1 .2: S a d6 den h uynh q uang d ung tl'ic·te 2 .2 D (ic t inh e ua d im. Hi~u s ulft ella d en t tfang doi eao: 4 0 - 105 ImIW nov, Di~n a p s u d1,1ng: 2 20V T u6i t h9 clla d en:7000 g ib C hi 56 h oan m au cao: 5 5 - 92 Nhi~t do m au : ( 2800 - 6500) "K 13
 12. DEm h uynh q uang p hat r a a nh s ang e m d ju, d<;tt duQ'c he1n 2 0,5% nilng lu:qng di~n chuy~n t hanh a nh s ang nEm i t n ong. Ba ng 1 3 D <Ie h n e' d 1m h yn q uang ' h ua u'h ' " Chi@u Hi~u q ua C 6ng D uong Q uang s uilt (W) d ai o ng k inh a ng t hong a nh s ang ! ( lmIW) ( 1m) ( mill) ( mill) I 212 280 6 4 66 15 , I 8 288 450 15 5 6.2 , I 13 15 517 1 000 7 7.0 , 18 26 5 90 1 000 5 5.5 20 590 38 1250 6 2.5 895 30 26 1 250 4 l.6 36 1 200 26 3 200 8 88 40 1200 38 3200 8 0.0 58 1 500 26 3 700 6 3.7 65 38 4 700 72.3 1 500 2 .3 Phl,l k irn c ua d im. B allast ( chan lu'u) 2 .3.1 D ai v6"i lo<:ti dEm p h6ng di~n, k hi l am vi~c di~n t ra e ua d en co d~c H nh a m s e c ang luc c ang g iam x uong l am c uong di? d ong d ien q ua d en g ia t ilng, do do s e l am d en & b~ h ong. V i 14
 13. t he' d oi v ai d en h uynh q uang d n p hai mAe n oi tie'p v ai eUQn c am k hling n hi\m ml,!e d ich g iu 6 n d~nh d ong di~n q ua d en v a d ong t hai t<:ta di~n a p e aa de d~ khi1i d 9ng d en l ue b an d§.u. T rang t nrong h gp n guon di~n e ung e ap 1 10V e ha e ae la<:ti d en 1 ,2W/40W, t hl B allast 18. m 9t m ay bie'n a p t t! ng~u eo nhi~m vI,! g iai h;:tn d ong di~n q ua d en v a d ong t hai n ang di~n a p l en 2 20V de' p hu h qp yoi d ien a p d n k ich d en p hat s ang. , :::: - Jijr;/t 1 .3: Cdll t(to ella b allast up, B allast, B ang 1 .4: B ang quan.- hf g iiia c il d im, d i(!n S tarter Chi~u B allast S tarter D il$n a p d ai F S 4 , F S[ ( 80 - 240V) 2 20V 1 0W/220V O.3m F S 4 , FS:! (80 - 240V) 2 20V 2 0W/220V 0 .6m F S, ( 80 - 240V) 1 .2m 2 20V 4 0W/220V F S, ( 80 - 130V) 1 10V lOW/110V a .3m 1 10V 2 0W/l1aV F S, ( 80 - 130') a .8m n ov 1 .2m 4 0W/110V F S 4 ( 180 - 240V) 15

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản