Sức ép học hành

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
94
lượt xem
21
download

Sức ép học hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo dục tiểu học xếp học chữ ở hàng thứ tư, sau thể chất, đạo đức và kỹ năng sống. Thế nhưng, nghiên cứu của Viện Tâm lý học VN cho thấy học sinh (HS) tiểu học chịu áp lực quá lớn về sức ép học hành. Viện Tâm lý học VN đã có cuộc nghiên cứu về mức độ kỳ vọng của cha mẹ đối với con cái ở lứa tuổi tiểu học. Nghiên cứu được tiến hành trên 270 phụ huynh có con đang học lớp 3 và lớp 4 tại các trường tiểu học đóng trên địa bàn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sức ép học hành

  1. S c ép h c hành
  2. Giáo d c ti u h c x p h c ch hàng th tư, sau th ch t, o c và k năng s ng. Th nhưng, nghiên c u c a Vi n Tâm lý h c VN cho th y h c sinh (HS) ti u h c ch u áp l c quá l n v s c ép h c hành. Vi n Tâm lý h c VN ã có cu c nghiên c u v m c kỳ v ng c a cha m i v i con cái l a tu i ti u h c. Nghiên c u ư c ti n hành trên 270 ph huynh có con ang h c l p 3 và l p 4 t i các trư ng ti u h c óng trên a bàn TP Hà N i như: Ngô Thì Nh m, Lê Ng c Hân (Q.Hai Bà Trưng), Ti u h c i Yên (Q.Ba ình). Áp l c d n lên vai a tr Ti n sĩ Lã Th Thu Th y – Vi n Tâm lý h c VN, ngư i th c hi n tài nghiên c u này cho bi t, trong các cu c kh o sát, mong mu n con mình tr thành ngư i hi u th o v i ông bà, cha m ư c các b c ph huynh t lên hàng u; k ti p là kỳ v ng con tr tr thành ngư i có ích cho xã h i cũng ư c các b c ph huynh h t s c chú ý (91,9% ngư i hoàn toàn ng ý)… Hi u ng tích c c, theo bà Th y, th hi n ch , t s quan tâm n vi c rèn luy n th ch t ã làm c i thi n ch s hình th c a tr em VN so v i
  3. trư c kia. Hàng lo t các bi n pháp như cung c p th c ăn b dư ng, ch luy n t p th thao… ư c các b c ph huynh áp d ng cho con tr . Ph ng v n sâu m t s b c ph huynh, nhi u ngư i ã b c l s lo l ng trư c nh ng v n n n c a xã h i nh hư ng không t t n con cái mình. M t s ngư i cho r ng, tr em hi n nay ít quan tâm n nh ng ngư i xung quanh, s ng ích k và nhi u khi thi u l phép v i ngư i l n. Chính vì v y, các b c ph huynh mu n con mình theo h c các l p giao ti p ng x nh m c ng c thêm ý th c c a tr trong vi c rèn luy n các ph m ch t o c, h kỳ v ng con mình s tr thành ngư i t t, có ích cho xã h i. Tuy nhiên, bên c nh nh ng hi u ng tích c c thì vi c kỳ v ng quá l n vào con tr cũng gây nên m t s hi u ng tiêu c c. Bi u hi n trư c h t là s c ép v h c t p i v i con tr . Ngay t khi còn ang h c m u giáo, tr ã ph i h c quá nhi u môn: h c v , h c nh c, h c ch … Vi c h c trư c chương trình hi n nay ang tr thành ph bi n i v i HS các thành ph l n. D p hè, thay vì ngh ngơi thì l i là d p ch y ua i v i con tr b i l ch h c hè kín mít mà b m chúng x p s n. Bà Th y cho r ng: “S kỳ v ng quá l n vào con tr cũng ng th i t o áp l c n ng n i v i chính a tr y. Nên chăng, hãy cho tr ư c s ng h n nhiên v i tu i nh c a mình mà không ch u b t c áp l c nào”.
  4. Vi c h c ch x p hàng th tư Ông Lê Ti n Thành, V trư ng V Giáo d c ti u h c (B GD- T) ã kh ng nh như v y nh n nh các b c ph huynh ng quá căng th ng v i vi c con mình s p vào l p 1. “Không t ch c d y h c trư c và thi tuy n vào l p 1”, “tuy t i không d y trư c chương trình l p 1 cho tr m u giáo”… là nh ng quy nh ư c ghi rõ trong hư ng d n nhi m v năm h c i v i c p ti u h c cũng như b c h c m m non mà B GD- T ã ban hành ngay t u năm h c. Tuy nhiên, nh ng văn b n này dư ng như ch có tác d ng i v i h th ng nhà trư ng, còn ngoài nhà trư ng, thì có “c u” t có “cung”, ph huynh không khó tìm m t giáo viên d y trư c chương trình l p 1 cho con mình theo ki u “nhóm l p gia ình”. Theo ông Thành, yêu c u giáo d c toàn di n òi h i c nhà trư ng và ph huynh ph i thay i n p nghĩ, không nên quá chú tr ng vi c d y ch mà xem nh vi c d y ngư i. Yêu c u c a giáo d c ti u h c là tr em ph i kh e m nh; th hai là ngoan ngoãn, có lòng nhân ái, bi t chia s ; th ba là có k năng s ng, bi t giao ti p và s ng an toàn (th c ph m, giao thông, cháy n và trư c các t n n xã h i), sau ó m i c n a tr thích i h c, thích h c, bi t
  5. cách h c. Như v y, b c ti u h c, h c ch ng hàng th tư, sau th ch t, o c và k năng s ng. Nghiên c u ã ch ra r ng v tâm sinh lý, s n c tay và tâm lý c a tr 5 tu i chưa s n sàng vi t và h c ch . ây là l a tu i v n c n chơi ch chưa c n h c. “M t a tr h c s m s r t v t v , có th nói m t bu i h c c a a tr h c non v t v b ng a tr úng tu i h c c tháng tr i. Hơn n a, i u tai h i nh t là a tr h c trư c s n y sinh tâm lý ch quan tư ng cái gì cũng bi t nhưng th c ra chưa bi t ư c nhi u và m t th i gian s c h c s u i hơn h n so v i nh ng a tr khác”, ngư i ng u b c giáo d c ti u h c c nh báo. ng quan i m này, GS Nguy n Minh Thuy t – Phó ch nhi m y ban Văn hóa – Giáo d c – Thanh thi u niên và Nhi ng c a Qu c h i, b c xúc: “Trư c khi vào l p 1, ph n l n tr em thành ph u ã bi t c, bi t vi t nên khi vào l p 1 ít ph i ng não. i u này rõ ràng là có h i cho các em, vì l p 1 ít ng não thì lên l p 2 và các l p sau ó s khó b t k p chương trình. HS n l p không ng não thì tư duy ch m phát tri n hơn các b n…”. V chương trình và sách giáo khoa, GS Thuy t nói: “Giáo viên ph i d y cho HS nh ng cái HS chưa bi t, n u bi t r i m i i h c ho c chương
  6. trình và sách ra nh ng bài t p d n m c không c n hư ng d n c a th y cô, HS cũng gi i ư c 100% là phi sư ph m”.
Đồng bộ tài khoản