Tám cách quảng cáo miễn phí

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
47
lượt xem
6
download

Tám cách quảng cáo miễn phí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thường xuyên gửi bài liên quan tới lĩnh vực kinh doanh của bạn cho các tờ báo địa phương, tạp chí chuyên ngành hay xuất bản chúng trên các bản tin của công ty. Nên chọn lựa chủ đề phù hợp với chuyên môn chính của bạn, và nhớ khéo léo đưa thông tin công ty vào trong bài viết. Bạn cũng có thể phụ trách chuyên mục trên một website. Bất cứ khi nào bài viết được xuất bản, hãy gửi cho tất cả các khách hàng hiện hữu và tiềm năng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tám cách quảng cáo miễn phí

  1. Tám cách qu ng cáo mi n phí 1. Tr thành chuyên gia Thư ng xuyên g i bài liên quan t i lĩnh v c kinh doanh c a b n cho các t báo a phương, t p chí chuyên ngành hay xu t b n chúng trên các b n tin c a công ty. Nên ch n l a ch phù h p v i chuyên môn chính c a b n, và nh khéo léo ưa thông tin công ty vào trong bài vi t. B n cũng có th ph trách chuyên m c trên m t website. B t c khi nào bài vi t ư c xu t b n, hãy g i cho t t c các khách hàng hi n h u và ti m năng. 2. Hãy là ngư i có kh năng di n thuy t trư c công chúng Các nhà t ch c h i th o luôn tìm ki m nh ng ngư i thuy t trình có chuyên môn, kinh nghi m lâu năm và danh ti ng trong ngành. Hãy t o m i quan h v i h , liên h v i phòng thương m i a phương hay các hi p h i kinh doanh tìm cơ h i di n thuy t. Khi ã có cơ h i thuy t trình, b n hãy ch c ch n thu th p danh thi p c a t t c ngư i tham d . vi c thu th p danh thi p t hi u qu cao, b n có th t ch c rút thăm (d a vào danh thi p nh n ư c) ch n ra nh ng ngư i nh n gi i thư ng (có th là sách hay s n ph m, d ch v b n ang cung c p...).
  2. 3. Tham gia di n gi ng t i các khóa h c dành cho thi u niên ây là m t cơ h i tuy t v i ch ng t v i khách hàng b n là chuyên gia và cũng là m t cách qu ng cáo h u hi u. Phương pháp này r t hi u qu i v i các doanh nghi p ho t ng trong lĩnh v c d ch v như tư v n k ho ch tài chính, chăm sóc s c kh e hay chu n b thu . 4. Khuy n khích gi i thi u khách m i M t trong nh ng cách t t nh t thu hút thêm khách hàng m i là nh s giúp c a các khách hàng hi n t i. Hãy t ng cho khách hàng s n ph m hay d ch v khi h gi i thi u cho b n m t khách hàng m i. N u có g i catalogue, hãy nh kèm theo th cho phép khách hàng có th i n tên và a ch c a m t ngư i khác cũng mu n nh n catalogue. Khi có ư c khách hàng m i do gi i thi u, ng quên g i cho khách hàng ã gi i thi u l i c m ơn kèm v i m t món quà. 5. G i thư/t p chí i n t Vi c gi liên h v i khách hàng hi n t i và ti m năng r t quan tr ng và i u gì d dàng hơn vi c nh kì g i cho h nh ng b n tin? Sau khi ã nh n s cho phép c a khách hàng, b n có th g i thông tin v s n ph m, coupon khuy n mãi hay nh ng thông tin h u ích có liên quan t i s thích và quan tâm c a h . 6. T n d ng m i quan h truy n thông
  3. Khi m t s ki n quan tr ng x y ra trong lĩnh v c kinh doanh c a b n, hãy g i thông cáo báo chí cho các t báo và ài truy n hình a phương. Dù s ki n có th là gi i thi u s n ph m m i, nh n ư c ơn hàng m i hay k ho ch m r ng kinh doanh. T t c i u này có th t o ra nh ng công vi c m i và công chúng có th mu n nghe nh ng thông tin này. 7. Làm t thi n Khi tham gia các ho t ng t thi n ví d như tài tr cho m t s ki n hay trao t ng mi n phí s n ph m, hãy thông báo cho gi i truy n thông trư c khi s ki n di n ra. Hãy m i phóng viên t i ưa tin v s ki n, trư ng h p phóng viên không th t i, b n có th g i cho h thông tin và hình nh ngay khi s ki n v a k t thúc. 8. B t u vi t blog hay tham gia di n àn ây là m t cách t t tăng lư ng truy c p cho website hay kéo dài s trao i v i khách hàng. Có r t nhi u trang web cho phép t o blog mi n phí như Blogger, WordPress, hay Tumblr. B n có th ăng b t kỳ lo i tin t c, thông i p qu ng cáo hay thông tin liên quan n s n ph m hay d ch v c a b n. M t cách khác tên b n thư ng xuyên xu t hi n là tham gia vào các nhóm th o lu n tr c tuy n (nhưng c n ph i khéo léo không b cho là ang qu ng cáo). Tìm danh sách các di n àn có liên quan n doanh nghi p trên các công c tìm ki m như Google, Yahoo và MSN. Tuy nhiên
  4. c n c n th n khi s d ng di n àn qu ng cáo. Nhi u di n àn không cho phép thành viên “d i bom” các ư ng link hay thông tin qu ng cáo trên các bài vi t tham gia th o lu n. Hãy tìm các di n àn cho phép b n qu ng cáo theo hình th c trên, n u không uy tín c a b n có th b nh hư ng.
Đồng bộ tài khoản