Tạo Forum ASP

Chia sẻ: Qdasdasdasd Dasdasdsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
95
lượt xem
7
download

Tạo Forum ASP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên đề quản trị mạng về Tạo Forum ASP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo Forum ASP

  1. Bài 1: Việt hóa Tác giả: Phan Hồng Phúc (phucorcl@yahoo.com) 1. Down code Wwf 8.03 Thông tin đăng nhập: • Username: admin • Password: admin 2. Mở file browser_page_encoding_inc.asp a.1. Tìm dòng code Const strPageEncoding = "iso-8859-1" a.2. Thay thế bằng 'Const strPageEncoding = "iso-8859-1" b.1. Tìm dòng code 'Const strPageEncoding = "utf-8" b.2. Thay thế bằng Const strPageEncoding = "utf-8" 3. Mở file common.asp a.1. Tìm dòng code Server.ScriptTimeout = 90 Session.Timeout = 20 a.2. Thêm xuống dưới Session.Codepage=65001 4. Mở file footer.asp a.1. Tìm dòng code a.2. Thêm lên trên
  2. 5. Mở file admin_footer_inc.asp a.1. Tìm dòng code a.2. Thêm lên trên 6. Tạo file ha_language_file_inc.asp trong thư mục language_files có nội dung 7. Mở file language_file_inc.asp a.1. Tìm dòng code Const strTxtSecurityCodeDidNotMatch2 = "The Security Code entered did not match that displayed." %> a.2. Thêm xuống dưới
  3. 8. Copy thư mục Viettyping vào website của bạn (wwf) 9. Copy file clock vào website của bạn (wwf) 10. Down Unikey 3.63, sau khi install xong, chọn bảng mã là NCR Decimal a.1. Hình vẽ a.2. Mở file language_file_inc.asp a.1.1. Tìm dòng code Const strTxtWelcome = "Welcome" a.1.2. Thay thế bằng Const strTxtWelcome = "Chào mừng" a.1.3. Việc thay thế ở đây chính là việc bạn nhập chữ “Chào mừng” thay cho chữ “Welcome” theo kiểu gõ bạn đang chọn bằng bảng mã NCR Decimal mà bạn đã chọn ở trên. Nó tự động hiện ra chữ "Chào mừng" a.1.4. Làm tương tự cho các dòng còn lại trong file này và các file khác trong thư mục language_files Bài 2: Giới tính Tác giả: Phan Hồng Phúc (phucorcl@yahoo.com)
  4. 1. Mở table wwForum.mdb a.1. Mở tblAuthor, thêm trường: Sex, kiểu: Yes/No, giá trị default: True a.2. Hình vẽ 2. Mở file register.asp a.1. Tìm dòng code Dim strAdminNotes 'Holds admin/modertor info/notes about the user a.2. Thêm xuống dưới Dim blnSex 'Holds the member Sex b.1. Tìm dòng code blnConfirmPassOK = true b.2. Thêm xuống dưới blnSex = true c.1. Tìm dòng code blnShowEmail = CBool(Request.Form("emailShow")) c.2. Thêm xuống dưới blnSex = CBool(Request.Form("sex")) d.1. Tìm dòng code .Fields("Show_email") = blnShowEmail d.2. Thêm xuống dưới
  5. .Fields("Sex") = blnSex e.1. Tìm dòng code blnShowEmail = CBool(rsCommon("Show_email")) e.2. Thêm xuống dưới blnSex = CBool(rsCommon("Sex")) f.1. Tìm dòng code
  6. Dim strSex 'Hold the sex of member b.1. Tìm dòng code strEmail = rsCommon("Author_email") b.2. Thêm xuống dưới strSex = CBool(rsCommon("Sex")) c.1. Tìm dòng code : c.2. Thêm xuống dưới : 5. Mở file forum_posts.asp a.1. Tìm dòng code Dim strForumPassword 'Holds the forum password a.2. Thêm xuống dưới Dim strSex 'Hold the sex of member b.1. Tìm dòng code & "Author.Avatar_title, " b.2. Thêm xuống dưới & strDbTable & "Author.Sex, " c.1. Tìm dòng code '16 = tblGroup.Name, '17 = tblGroup.Stars, '18 = tblGroup.Custom_stars '19 = tblGuestName.Name
  7. c.2. Thay thế bằng '16 = tblAuthor.Sex, '17 = tblGroup.Name, '18 = tblGroup.Stars, '19 = tblGroup.Custom_stars '20 = tblGuestName.Name d.1. Tìm dòng code '16 = tblGroup.Name, '17 = tblGroup.Stars, '18 = tblGroup.Custom_stars '19 = tblGuestName.Name d.2. Thay thế bằng '16 = tblAuthor.Sex, '17 = tblGroup.Name, '18 = tblGroup.Stars, '19 = tblGroup.Custom_stars '20 = tblGuestName.Name e.1. Tìm dòng code strGroupName = sarryPosts(16,intCurrentRecord) intRankStars = CInt(sarryPosts(17,intCurrentRecord)) intRankStars = CInt(sarryPosts(17,intCurrentRecord)) strGuestUsername = sarryPosts(19,intCurrentRecord) e2. Thay thế bằng strSex = sarryPosts(16,intCurrentRecord) strGroupName = sarryPosts(17,intCurrentRecord) intRankStars = CInt(sarryPosts(18,intCurrentRecord)) strRankCustomStars = sarryPosts(19,intCurrentRecord) strGuestUsername = sarryPosts(20,intCurrentRecord) f.1. Tìm dòng code
  8. Response.Write(vbCrLf & " " & strTxtJoined & ": " & DateFormat(dtmAuthorRegistration)) f.2. Thêm xuống dưới 'Show the sex Response.Write(vbCrLf & " " & strTxtSex & ": ") If strSex = True then strSex = "" Elseif strSex = False then strSex = "" End If Response.Write(vbCrLf & strSex) 6. Copy thư mục sex vào thư mục forum_images  
Đồng bộ tài khoản