Tạo Forum ASP - Bài 15

Chia sẻ: Qdasdasdasd Dasdasdsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
83
lượt xem
3
download

Tạo Forum ASP - Bài 15

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên đề Tạo Forum ASP về Tỷ lệ hoạt động của từng Box

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo Forum ASP - Bài 15

  1. Bài 15: Tỷ lệ hoạt động của từng Box Tác giả: Phan Hồng Phúc (phucorcl@yahoo.com) 1. Mở file ha_language_file_inc.asp a.1. Tìm dòng code Const strTxtResult = "Kết quả" a.2. Thêm xuống dưới Const strTxtActivity = "Hoạt động" 2. Mở file default.asp a.1. Tìm dòng code Dim strSubject a.2. Thêm xuống dưới Dim rsNoofPostAll Dim lngTotalNumberOfPostsAll Dim lngNumberOfPostsAll Dim lngTmp Dim intNumOfForums b.1. Tìm dòng code lngLastEntryUserID = lngLastSubEntryUserID dtmLastEntryDateAllForums = dtmLastSubEntryDate End If b.2. Thêm xuống dưới lngTmp = 0 intNumOfForums = 0 lngTmp = lngSubForumNumberOfPosts intNumOfForums = intNumOfForums + lngTmp strSQL = "SELECT " & strDbTable & "Forum.* FROM " & strDbTable & "Forum ORDER BY " & strDbTable & "Forum.Forum_Order ASC;" Set rsNoofPostAll = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  2. rsNoofPostAll.Open strSQL, adoCon lngTotalNumberOfPostsAll = 0 lngNumberOfPostsAll = 0 Do While NOT rsNoofPostAll.EOF lngNumberOfPostsAll = CLng(rsNoofPostAll("No_of_posts")) lngTotalNumberOfPostsAll = lngTotalNumberOfPostsAll + lngNumberOfPostsAll rsNoofPostAll.MoveNext Loop rsNoofPostAll.Close Set rsNoofPostAll = Nothing c.1 Tìm dòng code strSubForums = strSubForums & " " & strSubForumName & "" c.2. Thay thế bằng strSubForums = strSubForums & " " & strSubForumName & "" & " (" & Round((intNumOfForums/lngTotalNumberOfPostsAll)*100,2) & "%)" d.1 Tìm dòng code Response.Write("" & strForumDiscription & strSubForums & "" & _ vbCrLf & " ") d.2. Thay thế bằng Response.Write("" & strForumDiscription & strSubForums) strSQL = "SELECT " & strDbTable & "Forum.* FROM " & strDbTable & "Forum ORDER BY " & strDbTable & "Forum.Forum_Order ASC;"
  3. Set rsNoofPostAll = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsNoofPostAll.Open strSQL, adoCon lngTotalNumberOfPostsAll = 0 lngNumberOfPostsAll = 0 Do While NOT rsNoofPostAll.EOF lngNumberOfPostsAll = CLng(rsNoofPostAll("No_of_posts")) lngTotalNumberOfPostsAll = lngTotalNumberOfPostsAll + lngNumberOfPostsAll rsNoofPostAll.MoveNext Loop rsNoofPostAll.Close Set rsNoofPostAll = Nothing strSQL = "SELECT " & strDbTable & "Forum.* FROM " & strDbTable & "Forum WHERE " & strDbTable & "Forum.Sub_ID = " & intForumID & " ORDER BY " & strDbTable & "Forum.Forum_Order ASC;" Dim rsNoofPostSubForum Set rsNoofPostSubForum = Server.CreateObject("ADODB.Recordset") rsNoofPostSubForum.CursorType = 1 'Query the database rsNoofPostSubForum.Open strSQL, adoCon lngTmp = 0 intNumOfForums = 0 Do While NOT rsNoofPostSubForum.EOF lngTmp = CLng(rsNoofPostSubForum("No_of_posts")) intNumOfForums = intNumOfForums + lngTmp
  4. rsNoofPostSubForum.MoveNext Loop Response.Write(vbCrLf & "") Response.Write( strTxtActivity & ": " & "") If lngNumberOfPosts 0 Then If intNumOfForums 0 Then Dim dblPollVotePercentageSub dblPollVotePercentageSub = FormatPercent(((lngNumberOfPosts+intNumOfForums)/lngTotalNumberOfPostsAll), 2) %> [] [] []
  5. [0%]
Đồng bộ tài khoản