Tạo Forum PHP - Bài 14

Chia sẻ: Qdasdasdasd Dasdasdsd | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
50
lượt xem
8
download

Tạo Forum PHP - Bài 14

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo chuyên đề Tạo Forum PHP về Một số skin khá cool dành cho Invisionfree

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tạo Forum PHP - Bài 14

  1. Một số skin khá cool dành cho Invisionfree Tác giả: Đặng Anh Đức (hoangtuwilliamhandsome2001@yahoo.com) Để thêm skin vào trong invisionfree này bạn phải vào Admincp ---> Skinning & Styles -> Manager Style Sheets ! thay toàn bộ phần mã skin trong ô mã của phần Manager Style Sheet bằng một trong những skin dưới đây ! a – Skin màu hồng : html { overflow-x: auto; } BODY { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size: 11px;margin: 0px;padding: 0px;text- align: center;color: #040404;background-color: #F2ECED;background-image: url(http://b.1asphost.com/nguyentuanhungc8/bg2lv.gif); } TABLE, TR, TD { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif;font-size: 11px;color: #040404; } #ipbwrapper { text-align: left;width: 95%;margin-left: auto;margin-right: auto; } a:link, a:visited, a:active { text-decoration: underline;color: #040404; } a:hover { text-decoration: underline;color: #049008; } fieldset.search { padding: 6px;line-height: 150%; } label { cursor: pointer; } form { display: inline; } img { vertical-align: middle;border: 0px; } img.attach { padding: 2px;border: 2px outset #EEF2F7; } .googleroot { padding: 6px;line-height: 130%; } .googlechild { padding: 6px;margin-left: 30px;line-height: 130%; } .googlebottom, .googlebottom a:link, .googlebottom a:visited, .googlebottom a:active { font-size: 11px;color: #3A4F6C; } .googlish, .googlish a:link, .googlish a:visited, .googlish a:active { font-size: 14px;font-weight: bold;color: #00D; } .googlepagelinks { font-size: 1.1em;letter-spacing: 1px; } .googlesmall, .googlesmall a:link, .googlesmall a:active, .googlesmall a:visited { font-size: 10px;color: #434951; } li.helprow { padding: 0px;margin: 0px 0px 10px 0px; } ul#help { padding: 0px 0px 0px 15px; } option.cat { font-weight: bold; } option.sub { font-weight: bold;color: #555; } .caldate { text-align: right;font-weight: bold;font-size: 11px;padding: 4px;margin: 0px;color: #777;background-color: #DFDFDF; } .warngood { color: green; } .warnbad { color: red; }
  2. #padandcenter { margin-left: auto;margin-right: auto;text-align: center;padding: 14px 0px 14px 0px; } #profilename { font-size: 28px;font-weight: bold; } #calendarname { font-size: 22px;font-weight: bold; } #photowrap { padding: 6px; } #phototitle { font-size: 24px;border-bottom: 1px solid black; } #photoimg { text-align: center;margin-top: 15px; } #ucpmenu { line-height: 150%;width: 22%;background-color: #FAF6F8;border: 1px solid #345487; } #ucpmenu p { padding: 2px 5px 6px 9px;margin: 0px; } #ucpcontent { line-height: 150%;width: auto;background-color: #FAF6F8;border: 1px solid #345487; } #ucpcontent p { padding: 10px;margin: 0px; } #ipsbanner { position: absolute;top: 1px;right: 5%; } #logostrip { height: 89px;padding: 0px;margin: 0px;border-left: 1px solid #E064A5;border-right: 1px solid #E064A5;background-image: url(http://img.photobucket.com/albums/v373/ngocduyforumheader_tile.gif); } #submenu { font-size: 10px;margin: 0x 0px 0px 0px;font-weight: bold;color: #049008;border: 1px solid #E064A5;background-image: url(http://img.photobucket.com/albums/v373/ngocduyforum/tile_back.gif); } #submenu a:link, #submenu a:visited, #submenu a:active { font-weight: bold;font-size: 10px;text- decoration: none;color: #049008; } #userlinks { font-size: 9px;background-color: #F0F5FA;border: 1px solid #E064A5;background-image: url(http://img.photobucket.com/albums/v373/ngocduyforum/mbar.gif); } #navstrip { font-weight: bold;padding: 6px 0px 6px 0px; } .activeuserstrip { padding: 6px;color: #BB5289;background-color: #f1f1f1; } .pformstrip { font-weight: bold;padding: 7px;margin-top: 1px;color: #BB5289;background-color: #DFDFDF; } .pformleft { padding: 6px;margin-top: 1px;width: 25%;border-top: 1px solid #C2CFDF;border-right: 1px solid #C2CFDF;background-color: #FAF6F8; } .pformleftw { padding: 6px;margin-top: 1px;width: 40%;border-top: 1px solid #C2CFDF;border-right: 1px solid #C2CFDF;background-color: #FAF6F8; } .pformright { padding: 6px;margin-top: 1px;border-top: 1px solid #C2CFDF;background-color: #FAF6F8; } .signature { font-size: 10px;line-height: 150%;color: #339; } .postdetails { font-size: 10px; } .postcolor { font-size: 12px;line-height: 160%; } .normalname { font-size: 12px;font-weight: bold;color: #003; } .normalname a:link, .normalname a:visited, .normalname a:active { font-size: 12px; } .unreg { font-size: 11px;font-weight: bold;color: #900; } .post1 { background-color: #F5F2F3; } .post2 { background-color: #FAF6F8; } .postlinksbar { padding: 7px;margin-top: 1px;font-size: 10px;background-color: #f1f1f1;background- image: url(http://img.photobucket.com/albums/v373/ngocduyforum/tile_sub.gif); } .row1 { color: #5B5959;background-color: #FAF6F8; } .row2 { color: #039F07;background-color: #ffffff; } .row3 { background-color: #FAF6F8; } .row4 { background-color: #f1f1f1; } .darkrow1 { color: #E85599;background-color: #DFD8DB;background-image: url(http://img.photobucket.com/albums/v373/ngocduyforum/dr1.gif); } .darkrow2 { color: #E85599;background-color: #DDCBD0;background-image: url(http://img.photobucket.com/albums/v373/ngocduyforum/foot.gif); } .darkrow3 { color: #E85599;background-color: #E0DEDF; } .hlight { background-color: #FAF6F8; }
  3. .dlight { background-color: #f1f1f1; } .titlemedium { font-weight: bold;padding: 7px;margin: 0px;color: #DD1665;background-color: #ED74B3;background-image: url(http://img.photobucket.com/albums/v373/ngocduyforum/tile_sub.gif); } .titlemedium a:link, .titlemedium a:visited, .titlemedium a:active { text-decoration: underline;color: FFFFFF; } .maintitle { vertical-align: middle;font-weight: bold;padding: 8px 0px 8px 5px;color: #049008;background-color: #ffffff;background-image: url(http://img.photobucket.com/albums/v373/ngocduyforum/tile_back.gif); } .maintitle a:link, .maintitle a:visited, .maintitle a:active { text-decoration: none;color: #049008; } .maintitle a:hover { text-decoration: underline; } .plainborder { background-color: #E064A5;border: 1px solid #E064A5; } .tableborder { background-color: #FFF;border: 1px solid #E064A5; } .tablefill { padding: 6px;background-color: #f1f1f1;border: 1px solid #E064A5; } .tablepad { padding: 6px;background-color: #FAF6F8; } .tablebasic { width: 100%;padding: 0px 0px 0px 0px;margin: 0px;border: 0px; } .wrapmini { float: left;line-height: 1.5em;width: 25%; } .pagelinks { float: left;line-height: 1.2em;width: 35%; } .desc { font-size: 10px;color: #049008; } .edit { font-size: 9px; } .searchlite { font-weight: bold;color: #F00;background-color: #FF0; } #QUOTE { white-space: normal;font-family: Verdana, Arial;font-size: 11px;padding-top: 2px;padding- right: 2px;padding-bottom: 2px;padding-left: 2px;color: #E85599;background-color: #FAFCFE;border: 1px solid #000; } #CODE { white-space: normal;font-family: Courier, Courier New, Verdana, Arial;font-size: 11px;padding-top: 2px;padding-right: 2px;padding-bottom: 2px;padding-left: 2px;color: #E85599;background-color: #FAFCFE;border: 1px solid #000; } .copyright { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Sans-Serif;font-size: 9px;line-height: 12px; } .codebuttons { font-size: 10px;font-family: verdana, helvetica, sans-serif;vertical-align: middle; } .forminput, .textinput, .radiobutton, .checkbox { font-size: 11px;font-family: verdana, helvetica, sans- serif;vertical-align: middle; } .thin { padding: 6px 0px 6px 0px;line-height: 140%;margin: 2px 0px 2px 0px;border-top: 1px solid #FFF;border-bottom: 1px solid #FFF; } .purple { font-weight: bold;color: purple; } .red { font-weight: bold;color: red; } .green { font-weight: bold;color: green; } .blue { font-weight: bold;color: blue; } .orange { font-weight: bold;color: #F90; } b – Skin Linux xanh : html { overflow-x: hidden; overflow-y: auto; } form { display:inline; } img { vertical-align:middle; border:0px } BODY { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; color: #000; margin:0px 10px 0px 10px;background-color:#F0F0F5; background-image: url(http://b.1asphost.com/nguyentuanhungc8/kangta1.jpg); background-attachment: fixed;} TABLE, TR, TD { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 11px; color: #000; }
  4. a:link, a:visited, a:active { text-decoration: underline; color: #000 } a:hover { color: #5D8AE0; text-decoration:underline } fieldset.search { padding:6px; line-height:150% } label { cursor:pointer; } img.attach { border:2px outset #EEF2F7;padding:2px } .googleroot { padding:6px; line-height:130% } .googleparent { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130%; color:#81084 } .googlechild { padding:6px; margin-left:30px; line-height:130% } .googlebottom, .googlebottom a:link, .googlebottom a:visited, .googlebottom a:active { font-size:11px; color: #3A4F6C; } .googlish, .googlish a:link, .googlish a:visited, .googlish a:active { font-size:14px; font-weight:bold; color:#00D; } .googlepagelinks { font-size:1.1em; letter-spacing:1px } .googlesmall, .googlesmall a:link, .googlesmall a:active, .googlesmall a:visited { font-size:10px; color:#434951 } li.helprow { padding:0px; margin:0px 0px 10px 0px } ul#help { padding:0px 0px 0px 15px } option.cat { font-weight:bold; } option.sub { font-weight:bold;color:#555 } .caldate { text-align:right;font-weight:bold;font-size:11px;color:#777;background- color:#DFE6EF;padding:4px;margin:0px } .warngood { color:green } .warnbad { color:red } #padandcenter { margin-left:auto;margin-right:auto;text-align:center;padding:14px 0px 14px 0px } #profilename { font-size:28px; font-weight:bold; } #calendarname { font-size:22px; font-weight:bold; } #photowrap { padding:6px; } #phototitle { font-size:24px; border-bottom:1px solid black } #photoimg { text-align:center; margin-top:15px } #ucpmenu { line-height:150%;width:22%; border:1px solid #000000;background-color: #F5F9FD } #ucpmenu p { padding:2px 5px 6px 9px;margin:0px; } #ucpcontent { background-color: #F5F9FD; border:1px solid #000000;line-height:150%; width:auto } #ucpcontent p { padding:10px;margin:0px; } #ipsbanner { position:absolute;top:1px;right:5%; } #logostrip { border:1px solid #000000;background-color: #4F6FD2;background- image:url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/logostrip.gif);padding:0px;margin:0px; } #submenu { border:1px solid #000000;background-color: #DFE6EF;background-image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/dr2.png);font-size:10px;margin:3px 0px 3px
  5. 0px;color:#000000;font-weight:bold;} #submenu a:link, #submenu a:visited, #submenu a:active { font-weight:bold;font-size:10px;text- decoration: none; color: #000000;} #userlinks {padding:-50px; border:1px solid #000000; background-color: #F0F5FA; background-image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/ul.png) } #navstrip { font-weight:bold;padding:6px 0px 6px 0px; } .activeuserstrip { background-color:#E2DFE2; padding:6px } .pformstrip { background-color: #D1DCEB; background-image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/tm.gif); color:#4F6FD2;font-weight:bold;padding:5px;margin- top:1px } .pformleft { background-color: #F5F9FD; padding:6px; margin-top:1px;width:25%; border-top:1px solid #000000; border-right:1px solid #000000; } .pformleftw { background-color: #F5F9FD; padding:6px; margin-top:1px;width:40%; border-top:1px solid #000000; border-right:1px solid #000; } .pformright { background-color: #F5F9FD; padding:6px; margin-top:1px;border-top:1px solid #000000; } .post1 { background-color: #E7EDF3 } .post2 { background-color: #E7EDF3 } .postlinksbar { background-color:#D1DCEB;padding:7px;margin-top:1px;font-size:10px; background- image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/dr2.png) } .row1 { background-color: #E8E6E8 } .row2 { background-color: #E8E6E8 } .row3 { background-color: #E8E6E8 } .row4 { background-color: #E8E6E8 } .darkrow1 { background-color: #FFF; color:#4C77B6; background-image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/darkrow.gif); } .darkrow2 { background-color: #FFF; color:#000000; background-image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/dr2.png); } .darkrow3 { background-color: #FFF; color:#000000; background-image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/darkrow.gif); } .hlight { background-color: #DFE6EF } .dlight { background-color: #EEF2F7 } .titlemedium { font-weight:bold; color:#000000; padding:5px; margin:0px; background-image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/tm.gif) } .titlemedium a:link, .titlemedium a:visited, .titlemedium a:active { text-decoration: underline; color: #000000 } .maintitle { vertical-align:middle;font-weight:bold; color:#FFF; letter-spacing:1px; padding:6px 0px 6px 5px; background-image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/maintitle2.gif) } .maintitle a:link, .maintitle a:visited, .maintitle a:active { text-decoration: none; color: #FFF } .maintitle a:hover { text-decoration: underline } .plainborder { border:1px solid #000;background-color:#F5F9FD }
  6. .tableborder { border:1px solid #000;background-color:#FFF; padding:0px; margin:0px; width:100% } .tablefill { border:1px solid #000000;background-color:#F5F9FD;padding:6px; } .tablepad { background-color:#F5F9FD;padding:6px } .tablebasic { width:100%; padding:0px 0px 0px 0px; margin:0px; border:0px } .wrapmini { float:left;line-height:1.5em;width:25% } .pagelinks { float:left;line-height:1.2em;width:35% } .desc { font-size:10px; color:#434951 } .edit { font-size: 9px } .signature { font-size: 10px; color: #339 } .postdetails { font-size: 10px } .postcolor { font-size: 12px; line-height: 160% } .normalname { font-size: 12px; font-weight: bold; color: #003 } .normalname a:link, .normalname a:visited, .normalname a:active { font-size: 12px } .unreg { font-size: 11px; font-weight: bold; color: #900 } .searchlite { font-weight:bold; color:#F00; background-color:#FF0 } #QUOTE { font-family: Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #465584; background-color: #FAFCFE; border: 1px solid #000; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding-bottom: 2px; padding-left: 2px } #CODE { font-family: Courier, Courier New, Verdana, Arial; font-size: 11px; color: #465584; background-color: #FAFCFE; border: 1px solid #000; padding-top: 2px; padding-right: 2px; padding- bottom: 2px; padding-left: 2px } .copyright { font-family: Verdana, Tahoma, Arial, Sans-Serif; font-size: 9px; line-height: 12px } .codebuttons { font-size: 10px; font-family: verdana, helvetica, sans-serif; vertical-align: middle } .forminput, .textinput, .radiobutton, .checkbox { border: 1px solid #000000; font-size: 11px; color:#56566A; background-color: #FCFCFC;font-family: verdana, helvetica, sans-serif; background- image: url(http://70.85.81.229/2857/100/pip/input.png);background-repeat:no-repeat; } .thin { padding:6px 0px 6px 0px;line-height:140%;margin:2px 0px 2px 0px;border-top:1px solid #FFF;border-bottom:1px solid #FFF } .purple { color:purple;font-weight:bold } .red { color:red;font-weight:bold } .green { color:green;font-weight:bold } .blue { color:blue;font-weight:bold } .orange { color:#F90;font-weight:bold }  
Đồng bộ tài khoản