Tài chính doanh nghiệp - Chương 1

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:31

0
583
lượt xem
163
download

Tài chính doanh nghiệp - Chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài chính doanh nghiệp là sự vận động của các nguồn tài chính, tạo lập và sử dụng các quỹ tiền tệ (quỹ tài chính doanh nghiệp) nhằm đạt được mục tiêu kinh doanh nhất định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài chính doanh nghiệp - Chương 1

 1. TµichÝnh    doanh  Öp nghi Fundamentals of 1 Corporate Finance
 2. C h­¬ng 1 Tæ ng quan  t   vÒ µichÝnh  doanh  Öp nghi An Overview of Corporate Finance 2
 3. TµichÝnh    doanh  Öp nghi x TµichÝnh    doanh  Öp µ  nghi l g×? x C¸ l ih×nh  c o¹  doanh  Öp nghi x Chøc  ng µichÝnh  n¨ t   doanh  nghiÖp x Vaitß µichÝnh   r t   doanh  Öp nghi 3
 4. TµichÝnh  l g×?   DN µ  Sù  ®éng  c¸ nguån µi vËn  cña  c  t  chÝnh,to Ëp  sö   ¹ l vµ  dông  c  c¸ quü  tÒn Ö quü µichÝnh  i t ( t  doanh  Öp)nh»m   t®­î m ôc iu  nh  nghi   ®¹  c  tª ki doanh    nhÊt®Þnh. 4
 5. Quan  t   hÖ µichÝnh  cña  doanh  Öp  nghi   nghi ví  c  t t t­ Doanh  Öp  ic¸ chñ hÓ hÞ r êng    Quan  t   hÖ µichÝnh    doanh  Öp néibé  nghi Doanh  Öp  iNhµ  ­í   nghi ví  n c    Doanh  Öp  ic¸ chñ  h÷u  nghi ví  c  së    5
 6. Chøc  ng  DN  n¨ cña    QuyÕt®Þnh  Çu ­   ® t? Investment Decisions     QuyÕt®Þnh  vèn?   vÒ  Financing Decisions     Qu¶n ý µis¶n? lt  Management Decisions 6
 7. §Çu ­ vèn  t  DN 3  Öm   quan r nhÊt nhi vô  täng  . x Quy  « èi­ cña  m t  u  doanh  Öp? nghi x ®Çu ­ vµo o¹ µis¶n  CÇn  t  l it   nµo? x Lo¹ µis¶n  cã hÓ  ¶m   c  it   nµo  t gi hoÆ l ibá? o¹  7
 8. QuyÕt®Þnh µitîvèn   t  r  x  H×nh høc µitîvèn  t   t t  r  nµo èt nhÊt ?  C¬  vèn  ­ hÕ  l hi x  cÊu  nh t nµo µ  Öu  qu¶  ? nhÊt x  ChÝnh  ch  s¸ ph©n  a î  chi linhuËn? 8
 9. Qu¶n ý µis¶n  lt  x  Lµm   ch  sö  c¸ nµo  dông µis¶n  t   hi qu¶  ?  Öu  nhÊt x  ¸ nhi   Trch  Öm cña  qu¶n ý? nhµ  l Qu¶n ý µis¶n ­ ®éng  t   x  l t   lu  vµ µi s¶n  ®Þnh? cè  9
 10. VÞ r cña µichÝnh  tÝ  t   doanh  nghi   Öp N g© n  ch  s¸ N hµ  ­í   n c TµichÝnh    B ¶o  Ó m   hi doanh  nghi p  Ö   t­ ThÞ r êng  t   µi TµichÝnh    TÝn  dông  chÝnh  hé  a  gi ® ×nh  TµichÝnh    t   æ chøc    x∙ 10 héi   
 11. C¸ nh©n è  h­ëng c  t ¶nh  TCDN §Æ x  c  Óm   h÷u  ®i së  vèn x H×nh høc  p ý  DN t ph¸ l cña  x   c  Óm   nh Õ  kü huËtcña  §Æ ®i ki t –  t   ngµnh M«it­ x    r êng  nh  ki doanh  ­M«it­êng     r chÝnh r tÞ ­Ki t   nh Õ ­ThuÕ hu    t nhËp  doanh  Öp  nghi 11
 12. ThuÕ hu  t nhËp  DN  x  ThuÕ  TNDN =  chÞu hÕ  ThuÕ    TN  t x  suÊt  x  chÞu huÕ  Doanh hu  ChiphÝ TN  t =  t –     ( t­ c huÕ)   TN r í t  TN  t =  t­ c huÕ  ThuÕ    sau huÕ  TN r í t –  TNDN 12
 13. ThuÕ hu  t nhËp    ic¸nh©n  ®èiví    cã hu  t nhËp cao  Thu nhËp  u huÕ  ThuÕ  chÞ t §¬n  :Vi     vÞ  ÖtNam ®ång  Tõ  §Õn  Tû Ö l C¸ch Ý t ph¶inép  tnh huÕ    0  5000,000  0%   . TNct>    0x(   0) 5, 000  15, 000  10%   000, 000, . TNct–  1x(   5000,  000) 15, 000  25, 000  20%   1, 000  . TNct–  000,   000, 000, 000, + 2x(   15, 000) 25, 000  40, 000  30%   3, 000  . TNct–  000,   000, 000, 000, + 3x(   25, 000) Tr 40, 000  ªn  000,   40%   7, 000  . TNct–  000,   500, + 4x(   40, 000)     ThuÕ hu  c¸nh©n  c¸nh©n  ­êiVi     m øc  t nhËp    cña    ng   ÖtNam cã  t nhËp:35, 000®/h¸ ®­î x¸ ®Þnh: hu    000, t ng  c  c  =  000, +  3x( 000, –  000,   6, 000® 3, 000  0. 35, 000  25, 000)=  000, 13
 14. C¸ l ih×nh  c o¹  doanh  nghiÖp  Doanh  Öp ­ nh©n  x  nghi t  ( opret shi Pr i or p) x  C«ng y  p  t hî danh Parner p) ( t shi x  C«ng y    t cæ phÇn Cor aton) ( por i x  C«ng y  t THHH Li ied  abiii Co. ( m t Li ltes  ) Doanh  Öp  n­í x  nghi nhµ  c  14
 15. Doanh  Öp ­ nh©n nghi t  Lµ æ   t chøc  nh  ki doanh  m étchñ  do    t t hÓ hµnh Ëp  chÞu rch  Öm   l vµ  t¸ nhi v«  h¹ ®èiví  c  n    ic¸ kho¶n    DN nîcña  Thu  ki doanh  ­î nhËp õ  t®éng  nh  t ho¹  ® c  t vµo hu  Ýnh  t nhËp  chÞu huÕ hu  t t nhËp  c¸nh©n  chñ    cña  doanh  Öp nghi 15
 16. Doanh  Öp ­ nh©n nghi t  Sol Pr i or p e  opret shi Advantages Disadvantages x §¬n  ¶n,gän  gi   nhÑ x Trch  Öm   h¹ ¸ nhi v«  n x ChiphÝ hµnh Ëp    t l x Khã  ®éng  huy  vèn  Ýt bæ   sung x Thµnh Ëp  l nhanh x Khã chuyÓn  quyÒn  x ThuÕ Ýnh rn  t tª së  h÷u 16 t huÕ hu  t nhËp    c¸
 17. C«ng y  p  t hî danh Partnership C«ng y  p  t hî danh  Lµ  étt   danh –  m  æ chøc  ki doanh  haihoÆ c  Òu  nh  do    nhi ng­ êit  hµnh Ëp  cï l   së  l vµ  ng µm chñ  h÷u. x Thu nhËp õ  t®éng  nh  t ho¹  ki doanh  ®­î t vµo hu  c Ýnh  t nhËp  chÞu huÕ  t t nhËp    hu  c¸nh©n  c¸ chñ  cña  c  së  17 h÷u.
 18. C¸ l ic«ng y  p  c o¹  t hî danh  C«ng y  p  t hî danh  h¹     c  së  v«  n  ­C¸ chñ  h÷u  cã rch  Öm   h¹ vµ  t¸ nhi v«  n  nghÜa  ®èiví  vô    i c¸ kho¶n    doanh  Öp. c  nîcña  nghi  C«ng y  p  t hî danh  h¹ ­  c hµnh  h÷u  n ­C¸ t vin  ª chÞu rch  Öm   h¹ ®èiví  c  t¸ nhi h÷u  n    ic¸ kho¶n   heo  vèn  ®ãng    ­ng  nît sè  hä  gãp.Nh yª cÇu        m étt u  ÝtnhÊtph¶icã   hµnh  ª chÞu  vin  t¸ nhi   h¹   rch  Öm v«  n. 18
 19. C«ng y  p  t hî danh Partnership Advantages Disadvantages x Gän,cã hÓ  gi   t ®¬n  ¶n x Trch  Öm   h¹ ®èi ¸ nhi v«  n    ví hµnh  ª v«  n it vin  h¹ x ChiphÝ hµnh Ëp    t l t   h¬n  hÊp,cao  doanh  x Khã  ®éng  bæ   huy  vèn  Öp ­ nh©n nghi t  sung  ­ng,nh­ng  nh   dÔ  h¬n doanh  Öp ­ nghi t  x Thñ ôc  t nhanh  gän nh©n x Trch  Öm   h¹ ¸ nhi h÷u  n  x chuyÓn  ­î Khã  nh ng  ®èiví  c hµnh  ª   ic¸ t vin  quyÒn  h÷u  së  19 h÷u  n h¹
 20. C«ng y    t cæ phÇn Corporation Cor aton  Lµ  étt   por i –  m  æ chøc  nh  on ki doanh  l ví  c  së  ®éc Ëp  ic¸ chñ  h÷u. Cã ­ c¸ ph¸ nh©n r vi qu¶n ý  x   t  ch  p  tong  Öc  l vµ  sö  dông µis¶n  c¸ kho¶n  t   vµ  c  nî x Thu  ki doanh  ­î t nhËp õ  t®éng  nh  t ho¹  ® c Ýnh  vµo hu  t nhËp  chÞu hÕ  t doanh  Öp nghi 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản