Tài chính doanh nghiệp - Chương 5

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:40

0
315
lượt xem
78
download

Tài chính doanh nghiệp - Chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chi phí sử dụng vốn Cơ sở lập luận: Khi vốn được đưa vào sử dụng, ít nhất nó phải sinh lời ở một mức có thể bù đắp được chi phí để có được khoảng vốn đó.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài chính doanh nghiệp - Chương 5

 1. C h­¬ng  5 C hiphÝ  dông    sö  vèn,® ßn    bÈy µi t   chÝnh  c¬  vµ  cÊu  vèn  cña  N   D   1-1
 2. N éidung      x C hiphÝ  dông    sö  vèn x §ßn  bÈy µichÝnh t   x C ¬  cÊu vèn èi­ cña  t  u  doanh nghi p  Ö   1-2
 3. C hiphÝ  dông    sö  vèn    x K h¸  Ö m    ini   x Ph© n  Ö tchiphÝ  dông  bi     sö  vèn r t ong   o¸ vµ r kÕ t n  t ong  t   µichÝnh doanh nghi p   Ö   x X¸ ® Þnh    c  chiphÝ  dông  sö  1-3 vèn    
 4. C hiphÝ  dông    sö  vèn C së  Ëp  uËn: K hi vèn  ­î ® ­a  x   ¬  l l     ® c  vµo  sö  dông,ÝtnhÊtnã        ph¶isi l   m ét   nh êië    m øc  t     ¾ p  ­î chiphÝ  Ó   cã hÓ bï® ® c    ® cã  ® ­î kho¶n  c  vèn  ã. ® x   o  ã,chiphÝ  D ®     sö dông vèn  ­î hi u  ® c  Ó l µ: M øc doanh li  µ doanh nghi p cÇ n  î m Ö ph¶i® ¹   ­î t nguån  µit îvèn  ∙l   t ® c  õ  t  r  ®  ùa  1-4 chän  Ó   ¶m   ® ® b¶o cho  hu  t nhËp  Ö n  hi
 5. C hiphÝ  dông    sö  vèn  t ong  r kÕ  o¸ vµ r t n  t ong  D N TC Trong   o¸ kÕ t n Trong µichÝnh  N t   D x  Lµ  c¸ kho¶n  chi c    xLµ  c¸ c  kho¶n  chi  phÝ t hùc t  ® ­î Õ c sö  phÝ c¬ héi kh«ng ® ­ , dông tong h¹ r ch t n: o¸   îc sö dông tong h¹ r ch  L∙ vay ng© n hµng; ∙  i  li t n kÕ  t n: hi o¸ o¸  C  phÝ  vay  ph¸  hµnh  t¸  t ri sö dông vèn chñ së  phi u; li vay  t Õ   ∙  Ýn  h÷u;linhuËn  ÷ ¹…    î  gi li dông h­¬ng  ¹… t m i xM ôc  Ých: §Ó   ¸ ®   ® nh  x M ôc ® Ých:  §Ó  x¸c  gi  l chän  c  ¸ vµ ùa  c¸ dù  ® Þnh  kÕ t qu¶  ki   nh  ¸ ® Ç u ­ n  t. 1-5 doanh
 6. X¸ ® Þnh    c  chiphÝ sö  dông vèn  doanh  nghi p  Ö   hiphÝ  dông  C   sö  nî   hiphÝ  dông  C   sö  cæ   Õ u  phi   ­u  ∙ ®i   hiphÝ  dông    C   sö  cæ phi u  Õ t ­êng linhuËn  ÷ ¹) h (î  gi li   hiphÝ  dông    C   sö  cæ phi u  Õ   1-6 ph¸   thµnh  í m i
 7.   nîvay r ) C hiphÝ    (d C ostofD ebt     n Ij + Pj P0 = jΣ =1  1-7
 8. C hiphÝ      nîvay  sau  thuÕ 1-8
 9. VÝ  x¸ ® Þnh    dô  c  chiphÝ  nîvay   G i hi t ¶ t Õ  c«ng t W   ph¸  hµnh t ¸  y B t ri phi u vay vèn ví m Ö nh gi 1, Õ i ¸ 000  U SD .Thêih¹ cña r iphi u µ  n¨ .     n  t ¸  Õ l 10  m   Tr iphi u  ­î b¸ ví  ¸ 385. U SD . ¸  Õ ® c  n  igi  54    ThuÕ  hu  t nhËp  doanh  nghi p µ  Ö l 40% . $0 + $1,000 $385.54 = 10 1-9
 10. VÝ  x¸ ® Þnh    dô  c  chiphÝ  nîvay   ( +  )   $1, 1  r 10  =  000   /$385. 54 1-10
 11. C hiphÝ  dông      sö  cæ Õ ­ ® i( phi u u  ∙ C ostof     Pr er ed  ock) ef r St C hiphÝ  dông    Õ u u  ∙  r )   sö  cæ phi ­ ® i( ps   µ t Ö î nhuËn cÇ n ® ¹  ® ­î l û l  li t c cña  ­ kho¶n ® Ç u t m µ c¸c cæ  ® «ng ­u ® ∙  i cña c«ng y  ong  î.  t m ® i  r   D  /P 0 =    PS PS     t ­ ® it¶  ­D ps:C æ  øc u  ∙ r hµng  m   n¨    :G ¸b¸ cæ phi ­ ® ihi hµnh r n hÞ rêng ­Po    i  n    Õ u u  ∙  Ö n  tª t t­   icæ phi ­ ® im iph¸   §èiví    Õ u u  ∙  í  thµnh Po  G i  thµnh  C hiphÝ  thµnh =  ¸ph¸   –    ph¸   1-11
 12. VÝ  1  c  Þnh    dô  x¸ ® chi phÝ  dông  sö  vèn    cæ phi u ­ ® ∙ Õ  u  i G i t Õ t c«ng  y  W   cæ   Õ u  h­ ¶  hi   t B cã  phi t êng  ang  ­ hµnh  i m Ö nh  ¸ $100, ® lu  ví  gi    cæ  tøc t ¶ hµng n¨  l r m µ $6.  vµ gi  30, ¸ b¸ hÞ t ­êng hi n hµnh l n t r Ö µ $70/   cæ phi u. Õ ps  r   $6. /$70 =  30   ps 1-12     9% r = 
 13. VÝ  2  c  Þnh    dô  x¸ ® chi phÝ  dông  sö  vèn    cæ phi u ­ ® ∙ Õ  u  i G i hi t ¶ t Õ  c«ng t W  ph¸  hµnh cæ   y B t phi u t ­êng vµ b¸ a t Õ h n r hÞ t ­êng ví  r i gi  ¸ $70,cæ   øc  r hµng  m  µ  30.   t t ¶  n¨ l $6.   C hi phÝ ph¸  hµnh cæ  phi u t ­êng  t Õ h m í µ  il $3. ps  r   $6. /( ­$3)     =  30  $70   ps 1-13 r =  094  9. %     0. =  4
 14. C hiphÝ  dông    sö  vèn    cæ phi u t ­êng C om m on  Õ  h ( Stock) x  hiphÝ  dông î  C   sö  linhuËn  ÷ ¹  ­ gi li® î ® o  c  b»ng û Ö  î  t l linhuËn  n  ¹   cÇ ® t ® ­î cña    Õ u h­êng  c  cæ phi t cña c«ng  t C    y.hiphÝ  sö  C hiphÝ    sö  dông î  li = dông   cæ nhuËn  ÷  gi phi u h­ Õ t li ¹ êng x M ôc  Ých:t¸ vi c  dông î  ®  r nh  Ö sö  li 1-14 nhuËn  ÷ ¹  Ó   ua ¹    Õ u  gi li® m licæ phi cña 
 15. C ¸ m «  c  h×nh  c  Þnh    x¸ ® chi phÝ  dông  sö  vèn    Õ u  cæ phi  h­êng t x M « h×nh  Õ tkhÊu   øc  chi   cæ t ( i dend  i D vi D scountM odel   ) x M «  h×nh  Þnh  ¸t   ® gi µis¶n    vèn ( A PM ) C   x M «  h×nh ∙  lisuÊtt ¸  Õ u   r iphi céng  øc    ñir  B ond  el m bïr   o ( Yi d  1-15 pl R i Pr i   odel us  sk  em um M )
 16. M «  h×nh  Õ tkhÊu  chi   cæ  øc t C hi phÝ sö dông cæ  phi u t ­êng  Õ h r ,l t l chi   ( e)  µ  û Ö   Õ tkhÊu µm   n  l c© b»ng  gi t Þ hi n t i ¸ r Ö ¹ cña c¸ c kho¶n cæ  tøc  nhËn ® ­î r ­ c t ong t¬ng l  ví gÝa t ai i hÞ  t ­êng  Ö n ¹  D2   Õ u P o)  r hi D1 icña  phi (D∞ .  t cæ P0 = e + e +...+ e ∞ (1+r )1 (1+r )2 (1+r ) D 1, 3, .     C æ   øc  2, … . ¥ : t nhËn  ­î ë  t ® c  kú  hø  1, 3… .® Õ n  t ¥.  2,   kú hø     1-16
 17. M «  h×nh   øc ¨ cè  cæ t t ng  ® Þnh G i t Õ tm øc   øc   ¨ ë û Ö   ¶ hi   cæ t sÏt ng  t l cè  ® Þnh hµng  m  µ      n¨ l g,chiphÝ  dông sö  vèn  cæ   Õ u h1  r  phi o t(­êng     D x  +    e:         o    e    P g)r ­   D 1    r  D 1    g  e    +       =  r ­   e  =     o  P =  g    g  ­D o:C æ  øc  hi n ¹ t kú  Ö ti ­D 1:C æ  øc  ki n  ti     t dù  Õ kú í g  R O E( –  =  1  ­R O E:Tû Ö  î      l linhuËn  vèn chñ  )  Pr   së h÷u  t dù Ýnh ­PrTû Ö     : l ph¶it¶ õ  O E   r t R dù  1-17
 18. VÝ  x¸ ® Þnh    dô  c  chiphÝ sö    dông  vèn    Õ u  t l   cæ phi cã û Ö t ng   øc  ® Þnh  ¨ cæ t cè  ¶  hi , c«ng  y  W   cæ   Õ u  h­êng  G i t Õ t  t B cã  phi t cã  ¸ t t ­êng  Ö n  ¹  µ  gi  hÞ  r hi t i l $21.   øc    0, m cæ t n¨   Ö n  ¹ µ  0,t l  î  øc  m hi t il $1.   û Ö linhuËn  vèn  chñ së h÷u n¨  ti m í dù ki n l Õ µ 12% , c   c¸ kho¶n  ph¶it ¶  õ î    r t linhuËn vèn chñ  h÷u  së  l 40% .C hiphÝ  dông  µ      sö  vèn    Õ u µ:   cæ phi l       g =  O E(   )= 12( 0.   0.        R 1­Pr   . 1–  4)=  072    2% or 7.     1  D 0   ( +    $1  1.   D =  x 1  g)=  x  072  $1. =  072     e = 1.   r   ( 072/   . 21)+ 072  . = 123  123 hay  3% 12. 1-18
 19. C ¸ x¸ ® Þnh    ch  c  g dùa vµo û Ö   t l t ng   øc  ¨ cæ t b×nh  qu© n  cña  Ò c«ng y  nhi u  t Year Di dend $) vi ( +/  l ­Dolar %  Change 1995 1.10 - - 1996 1.20 0.10 9.09 1997 1.35 0.15 12.50 1998 1.40 0.05 3.70 1999 1.55 0.15 10.71 g  ( 09  12. +  70  10. / =  = 9. +  50  3. +  71)4  9% 1-19
 20. M « h×nh   øc ¨ cæ t t ng  t ­ëng  r kh«ng  ® Þnh cè  ¶  møc ¨ t­ Gi sö  tng rëng   øc  cæ   Õu  ­î dù  cæ t cña  phi ® c  tÝnh tng ë 3 gi  ®o¹ ¨ ai n kh¸ c nhau a, vµ b   b  ®Õn ∞ .   Tr mçigi   n,t l cæ  øc ¨ dù Ýnh µ  ong    ai®o¹  û Ö  t tng  t l b»ng  nhau ­ t¬ng  l g1,g2,vµ  3.C«ng høc  c  øng µ      g   r t x¸ ®Þnh e: a a D0(1+g1)t b D (1+g2)t- P0 = Σ a (1+re)t + Σ (1+re)t + t=1 t=a+1 ∞ D (1+g3)t- Σ t=b+1 (1+re)t 1-20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản