Tài chính doanh nghiệp - KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

Chia sẻ: yy8891

Kế hoạch tài chính là hệ thống kế hoạch liên quan đến các quyết định đầu tư, quyết định tài trợ và quyết định phân phối của DN. Kế hoạch tài chính bao gồm các bộ phận kế hoạch sau : - Kế hoạch đầu tư dài hạn - Kế hoạch định mức VLĐ - Kế hoạch vay nợ gồm vay nợ ngân hàng, các định chế tài chính trung gian và kế hoạch phát hành trái phiếu - Kế hoạch khấu hao TSCĐ - Kế hoạch doanh thu lợi nhuận - Kế hoạch phân phân phối lợi nhuận và sử dụng các quỹ - Kế hoạch tăng vốn...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Tài chính doanh nghiệp - KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
I- KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH
1. Khái niệm :
Kế hoạch tài chính là hệ thống kế hoạch liên quan đến các quy ết đ ịnh đ ầu t ư, quy ết
định tài trợ và quyết định phân phối của DN
2. Nội dung kế hoạch tài chính :
Kế hoạch tài chính bao gồm các bộ phận kế hoạch sau :
- Kế hoạch đầu tư dài hạn
- Kế hoạch định mức VLĐ
- Kế hoạch vay nợ gồm vay nợ ngân hàng, các đ ịnh ch ế tài chính trung gian và k ế
hoạch phát hành trái phiếu
- Kế hoạch khấu hao TSCĐ
- Kế hoạch doanh thu lợi nhuận
- Kế hoạch phân phân phối lợi nhuận và sử dụng các qu ỹ
- Kế hoạch tăng vốn do phát hành cổ phiếu mới
- Kế hoạch tài chính tổng hợp là một dạng kế hoạch t ổng h ợp từ các k ế ho ạch trên
3. Nguyên tắc lập kế hoạch tài chính :
Để kế hoạch tài chính lập ra đảm bảo tính khoa học, linh hoạt và hi ện th ực tài chính
DN phải tuân thủ một số nguyên tắc sau :
- Sưu tầm và chỉnh lý lại các báo cáo tài chính năm tr ước : khi l ập k ế ho ạch tài chính
DN phải sưu tầm các báo cáo tài chính trong nh ững năm đã qua nh ằm giúp cho tài
chính DN có cơ sở tiến hành phân tích và lập k ế hoạch tài chính. Đ ồng th ời ph ải ch ỉnh
lý lại cho phù hợp nhằm loại bỏ những nhân t ố không h ợp lý. Ví d ụ nh ư đánh giá quá
cao TSCĐ và TSLĐ để thế chấp ngân hàng.
- Kết hợp với các bộ phận kế hoạch khác hoặc các phòng ban khác đ ể l ập k ế ho ạch
tài chính : như kế hoạch doanh thu, kế hoạch SXKD, kế hoạch l ợi nhuận …..
- Phải dựa vào các chỉ tiêu định mức kinh tế k ỹ thuật trung bình tiên ti ến đ ể l ập. M ặc
dù nhà nước chủ trương mở rộng quyền tự chủ tài chính c ủa DN, tuy nhiên đ ể các ch ỉ
tiêu tài chính phản ánh hợp lý các kết quả d ự kiến thì vi ệc tuân th ủ các ch ỉ tiêu đ ịnh
mức kinh tế kỹ thuật do các cơ quan quản lý ban hành là đi ều h ết s ức quan tr ọng.
Ví dụ :
+ Mức chi tiêu quỹ lương không vượt quá mức tăng c ủa t ỷ suất l ợi nhu ận trên v ốn ch ủ
sở hữu.
+ Mức khấu hao TSCĐ phải dựa vào khung khấu hao t ối thi ểu hay t ối đa do nhà n ước
quy định..
- Phải dựa trên thị trường để xác định các tiêu chu ẩn giá tr ị thích h ợp
Ví dụ : Chỉ tiêu về lãi suất vay vốn, tỷ suất lợi nhuận bq, tỷ su ất l ợi nhu ận trên giá c ổ
phiếu, tỷ giá ngoại tệ, tỷ lệ lạm phát ... Các chỉ tiêu này được xem xét, phân tích và
thể hiện vào kế hoạch tài chính thích hợp.
4. Tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính :
Ở từng DN việc tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính bao gồm các công việc sau :
- Cần hiểu rõ mối quan hệ giữa tài chính và kế toán. Đây là m ối quan h ệ h ữu c ơ trong
sự liên kết và hợp tác qua lại với nhau. Tuy nhiên tài chính và k ế toán là hai ph ạm trù
có chức năng và nhiệm vụ khác nhau, tài chính ph ản ánh quan h ệ SX mang tính đ ộc
lập tương đối.
- Cụ thể hóa các chỉ tiêu kế hoạch năm thành k ế ho ạch tài chính hàng quý, hàng
tháng. Thường xuyên theo dõi kiểm tra tình hình th ực hi ện k ế ho ạch đ ể k ịp th ời đi ều
chỉnh hoặc bổ sung cho phù hợp
- Căn cứ vào đặc điểm các chỉ tiêu tài chính và ch ức năng nhi ệm v ụ c ủa t ừng b ộ ph ận
để phân công quản lý các chỉ tiêu sao cho có hiệu quả.
II- PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1. Ý nghĩa của phân tích tài chính
Có nhiều đối tượng quan tâm và sử dụng kết quả phân tích tài chính c ủa DN đ ể ph ục
vụ cho những mục đích của mình :
- Đối với nhà quản trị DN : phân tích tài chính cung c ấp các thông tin v ề toàn b ộ tình
hình tài chính của DN mình từ đó làm c ơ s ở cho các d ự báo tài chính, các quy ết đ ịnh
đầu tư, tài trợ, phân phối lợi nhuận
- Đối với các nhà đầu tư : họ quan tâm đến hai m ặt : l ợi t ức c ổ ph ần h ọ nh ận đ ược
hàng năm và giá trị thị trường của cổ phi ếu ( hay giá tr ị c ủa DN ) qua phân tích tài
chính họ biết được khả năng sinh lợi cũng như tiềm năng phát tri ển c ủa DN.
- Đối với các nhà cho vay như ngân hàng, công ty tài chính h ọ quan tâm là DN có kh ả
năng trả nợ vay hay không, vì thế họ muốn biết khả năng thanh toán và kh ả năng sinh
lợi của DN.
- Đối với các cơ quan nhà nước như thuế, tài chính, ch ủ qu ản. qua phân tích tài chính
cho thấy thực trạng về tài chính của DN. Trên cơ sở đó c ơ quan thu ế s ẽ tính toán
chính xác mức thuế mà DN phải nộp. Cơ quan chủ quản và tài chính sẽ có bi ện pháp
quản lý hiệu quả hơn.
2. Giới thiệu các báo cáo tài chính chủ yếu
2.1 : Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối kế toán (CĐKT) của DN phản ánh b ức tranh v ề t ất cả các ngu ồn ngân
quỹ nội bộ (được gọi là nợ và vốn của chủ sở hữu ). Việc sử dụng các ngu ồn ngân
quỹ đó tại một thời điểm nhất định. Phương trình cơ bản xác đ ịnh b ảng CĐKT nh ư
sau :
Tổng tài sản = Tổng nợ + Vốn chủ sở hữu (vốn cổ phần)
Ví dụ : Bảng CĐKT của một DN A năm báo cáo, năm kế ho ạch nh ư sau :
Đơn vị : triệu đồng

TÀI SẢN KẾ HOẠCH
BÁO CÁO
1- Vốn bằng tiền 10.900 12.500
2- Đầu tư tài chính ngắn hạn 5.877 7.425
3- Các khoản phải thu 32.975 30.950
4- Hàng tồn kho 58.950 56.320
5- Tài sản lưu động khác 7.150 9.345
Tổng tài sản lưu động 115.852 116.540
6- Đầu tư dài hạn dở dang 27.900 29.500
7- Tài sản cố định 509.200 522.200
Tổng tài sản cố định 537.100 551.700
8- Tổng tài sản 652.952 668.240
NGUỒN VỐN KẾ HOẠCH
BÁO CÁO
9- Các khoản phải trả 40.500 44.700
10- Nợ ngắn hạn khác 38.650 39.400
Tổng nợ ngắn hạn 79.150 84.100
11- Nợ dài hạn 271.050 257.900
Tổng nợ 350.200 342.000
12 – Vốn chủ sở hữu ( vốn cổ 302.752 326.240
phần ) 652.952 668.240
13 – Tổng nguồn vốn
2.2 : Báo cáo thu nhập :

Trước đây báo cáo thu nhập được gọi là báo cáo k ết quả l ỗ lãi. Báo cáo này ph ản ánh
tình hình lãi lỗ của DN trong một thời kỳ nhất định.
Doanh thu – Chi phí = Lãi (hoặc lỗ)
Ví dụ : Có báo thu nhập của một DN năm kế hoạch và năm báo cáo nh ư sau :
Đ ơn v ị : tri ệu
đồng

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
BÁO CÁO
14 – Doanh thu thuần 1.025.475 1.076.600
15 – Giá vốn hàng bán 690.300 725.700
16 – Chi phí quản lý 195.200 198.600
17 – Chi phí bán hàng 99.875 105.550
18 – Toàn bộ chi phí hoạt động KD 985.375 1.029.850
( 15 + 16 + 17 )
19 – Lãi trước thuế và lãi vay ( E bit ) 40.100 46.750
( 14 – 18 )
20 – Lãi vay 17.775 23.845
21 – Lãi trước thuế ( 19 – 20 ) 22.325 22.905
22 – Thuế thu nhập doanh nghiệp 9.800 10.200
23 – Lãi ròng sau thuế ( 21 – 22 ) 12.525 12.705
24 – Lợi nhuận giữ lại 6.275 5.955
25 – Lợi tức cổ phần 6.250 6.750
26 – Số lượng cổ phiếu thường 17.100 17.100
27 – Giá trị thị trường mỗi cổ phiếu 9,1 9,5
28 – Thu nhập mỗi cổ phiếu ( 23: 26) 0,732 0,743
(EPS) 0,365 0,395
29 – Lợi tức cổ phần mỗi cổ phiếu ( 25 : 12,43 12,79
26)
30 – Chỉ số giá / thu nhập ( P / E ) ( 27 :
28)
2.3 : Các tỷ số tài chính :
a. Tỷ số thanh toán : Đo lường khả năng thanh toán của DN bao g ồm :
Taøi aûn ñoäng
s löu
toaùnieänaønh o ) =
Coâng thöùc Tyû oáhanh
: st h h (R
Nôï ngaénaïn
h
a.1/ Tỷ số thanh toán hiện hành :
- Tài sản lưu động bao gồm : Các khoản vốn bằng ti ền, đ ầu t ư tài chính ng ắn h ạn,
các khoản phải thu, hàng tồn kho và tài sản lưu động khác.
- Nợ ngắn hạn là các khoản nợ phải trả trong năm g ồm : vay ng ắn h ạn, vay dài h ạn
đến hạn trả và các khoản phải trả khác.
Tỷ số Ro cho thấy DN có bao nhiêu tài sản có thể chuyển đ ổi thành ti ền m ặt đ ể đ ảm
bảo thanh toán các khoản nợ ngắn hạn. Tỷ số này đo lường khả năng trả n ợ c ủa DN.
(1) + (2) + (3) + (4) + (5) 115.852
Naêm aùo : R o = = = 1,464
b caùo
(9) + (10) 79.150
116.540
Naêmeá oaïch R o = = 1,386
kh :
84.100
Tỷ số thanh toán của DN trên là :
Ro = 1,386 cho thấy năm kế hoạch DN có 1,386 đ ồng TSLĐ đ ảm b ảo cho m ột đ ồng
nợ đến hạn trả, nhưng so với năm báo cáo thì t ỷ số thanh toán năm k ế ho ạch gi ảm
sút.
+ Nếu tỷ số thanh toán hiện hành giảm cho thấy khả năng thanh toán gi ảm và cũng là
dấu hiệu báo trước những khó khăn về tài chính sẽ xẩy ra.
+ Nếu tỷ số thanh toán hiện hành cao đi ều đó có nghĩa là DN luôn s ẵn sàng thanh
toán các khoản nợ. Tuy nhiên số thanh toán hi ện hành quá cao s ẽ làm gi ảm hi ệu q ủa
sử dụng vốn vì DN đã đầu tư quá nhiều vào TSLĐ hay việc quản lý TSLĐ không hi ệu
qủa. Ví dụ : có quá nhiều tiền mặt nhàn rỗi, nợ phải đòi, hàng t ồn kho ứ đ ọng ...
Taøi aûn ñoäng Haøng kho
s löu - toàn
thöùc Tyû oáhanh oaùnhanh(R q ) =
Coâng : st t n
Nôï ngaénaïn
h
a.2/ Tỷ số thanh toán nhanh :
115.852 58.960
-
- Naêm aùo : R q = = 0,719
b caùo
79 150
.
116.540 56.320
-
- Naêmeá oaïch R q = = 0,716
kh :
84 100
.
Tỷ số này cho thấy khả năng thanh toán thực sự của DN. Tỷ số thanh toán nhanh c ủa DN trên là :
Điều này cho thấy năm kế hoạch DN có 0,716 đồng tài sản thanh toán nhanh cho m ỗi
đồng nợ đến hạn. Tỷ số này cho biết rằng nếu hàng t ồn kho của DN b ị ứ đ ọng khó
chuyển đổi thành tiền thì DN sẽ lâm vào khó khăn tài chính g ọi là "không có kh ả năng
chi trả"
b. Tỷ số hoạt động :
Đo lường mức độ hoạt động liên quan tài sản của DN. Để nâng cao t ỷ s ố này các nhà
quản trị phải biết cách sử dụng tài sản có hiệu qu ả đ ối v ới nh ững tài s ản ch ưa dùng
hoặc không cần dùng. Tỷ số này còn gọi là tỷ số hi ệu qu ả ho ặc t ỷ s ố luân chuy ển.
b.1/ Số vòng quay các khoản phải thu :
Các khoản phải thu là những hóa đơn bán hàng chưa thu tiền v ề do DN th ực hi ện
chính sách bán chịu và các khoản tạm ứng chưa thanh toán, kho ản trả tr ước cho
người bán ...
Doanh huthuaàn
t
Coâng : Soá oønguaycaùchoaûn thu =
thöùc v q k phaûi
Caùchoaûn thu
k phaûi
(14) 1.025.475
b caùo = = = 31,1laàn
Naêm aùo
(3) 32 975
.
1.076.600
= = 34,8 laàn
Naêmeá oaïch
kh
30 950
.
Khi khách hàng thanh toán tất cả các hóa đơn của họ lúc đó các khoản phải thu quay đ ược m ột vòng.
Tỷ số trên cho thấy năm kế hoạch các khoản phải thu luân chuyển 34,8 l ần (năm báo
cáo là 31,1 lần) tức là bq khoảng 360 : 34,8 = 10 ngày (12 ngày năn báo cáo) DN m ới
thu hồi được nợ
Caùchoaûnhaûi
k p thu
Kyø hutieàn q =
t b
Doanh bqngaøy
thu
(3) 32.975
b caùo = = = 12 ngaøy
Naêm aùo
(14) 1.025.475
360 360
30.950
= = 10 ngaøy
Naêmeá oaïch
kh
1.076.600
360
Tỷ số trên có thể tính theo kỳ thu tiền bq :
Số vòng quay các khoản phải thu hay kỳ thu ti ền bq cao hay th ấp tùy thu ộc vào chính
sách bán chịu của DN. Nếu vòng quay thấp thì hiệu qu ả s ử dụng v ốn kém do v ốn b ị
chiếm dụng nhiều. Nhưng nếu quá cao thì sẽ gi ảm s ự c ạnh tranh d ẫn đ ến gi ảm
doanh thu.
b.2/ Số vòng quay hàng tồn kho :
Doanh huthuaàn
t
quayhaøng kho =
Coâng : Soá oøng
thöùc v toàn
Haøng kho
toàn
(14) 1.025.475
Naêm aùo = = = 17 laàn
b caùo
(4) 58 950
.
1.076.600
= = 19 laàn
Naêmeá oaïch
kh
56 320
.
Điều này có nghĩa là năm kế hoạch hàng tồn kho của DN luân chuy ển 19 l ần (17 l ần năm báo cáo) có
nghĩa là khoảng 19 ngày 1 vòng ( 21 ngày 1 vòng năm báo cáo )
Số vòng quay hàng tồn kho cao hay thấp tùy thu ộc vào đ ặc đi ểm ngành kinh doanh.
Nếu kinh doanh rau quả thì vòng quay hàng t ồn kho cao h ơn so v ới kinh doanh ngành
cơ khí.
b.3/ Hiệu suất sử dụng tài sản cố định :
Doanh huthuaàn
t
Coâng : Hieäu söûuïng SCÑ =
thöùc suaát d T
ToångSCÑ
T
(14) 1.025.475
Naêm aùo = = = 2,01
b caùo
(7) 509200
.
1.076.600
= = 2,06
Naêmeá oaïch
kh
522220
.
Tỷ số này nói lên 1 đồng TSCĐ tạo ra được bao nhiêu đồng doanh thu
Điều này cho thấy hiệu suất sử dụng TSCĐ năm kế hoạch cao h ơn so v ới năm báo
cáo
b.4/ Hiệu suất sử dụng toàn bộ tài sản :
Doanh huthuaàn
t
b taøi =
Hieäu söûuïng
suaát d toaønoä saûn
Toaøn oä saûn
b taøi
(14) 1.025.475
Naêm aùo = = = 1,6
b caùo
(8) 652952
.
1.076.600
= = 1,6
Naêmeá oaïch
kh
668240
.
Chỉ tiêu này nói lên 1 đồng tài sản tham gia vào quá trình SXKD s ẽ t ạo ra đ ược bao nhiêu đ ồng doanh
thu.
Doanh huthuaàn
t
=
Coâng : Hieäu söûuïng oán phaàn
thöùc suaát d v coå
Voán phaàn
coå
(14) 1.025.475
Naêm aùo = = = 3,4 laàn
b caùo
(12) 302752
.
1.076.600
= = 3,3 laàn
Naêmeá oaïch
kh
326240
.
b.5/ Hiệu suất sử dụng vốn cổ phần (Vốn chủ sở hữu)
Điều này có nghĩa doanh thu năm kế hoạch l ớn g ấp 3,3 l ần v ốn c ổ ph ần (v ốn ch ủ s ở
hữu) hay 1 đồng vốn cổ phần tạo ra được 3,3 đồng doanh thu và th ấp h ơn so v ới năm
báo cáo (3,4 đồng DT)
Doanh huthuaàn Doanh huthuaàn Toång saûn
t t taøi
= =
Hieäu söûuïng oán phaàn
suaát d v coå x
Voán phaàn
coå Toång saûn
taøi Voán phaàn
coå
Hay có thể tính bằng cách :
c. Tỷ số đòn bẩy :
Đánh giá mức độ mà một DN tài trợ cho hoạt đ ộng kinh doanh c ủa mình b ằng v ốn
vay.
Tỷ số đòn bẩy giúp cho nhà quản trị lựa chọn cấu trúc vốn h ợp lý nhất cho DN mình.
c.1/ Tỷ số nợ trên tài sản :
Tỷ số này cho thấy bao nhiêu phần trăm tài sản của DN được tài tr ợ bằng v ốn vay.
(9) + (10) + (11) oångoá
T 350.200
s nôï
Naêm aùo = = = 0,536 hay53,6%
Tyû oá ôï =
b caùo sn
(8) s 52.952
6 t saûn
Toångoáaøi
342.000
= = 0,512 hay51,2%
Naêmeá oaïch
kh
668.240
Tổng nợ bao gồm : Nợ ngắn hạn, nợ dài hạn t ại thời đi ểm báo cáo bao g ồm các kho ản ph ải tr ả, vay
ngắn hạn, nợ dài hạn do đi vay hay phát hành trái phi ếu dài h ạn.
Điều này cho thấy tài sản của DN năm kế ho ạch đ ược tài tr ợ b ằng v ốn vay th ấp h ơn
so với năm báo cáo.
Toång nôï
=
Coâng : Tyû oá ôï treânoán phaàn
thöùc s n v coå
Voán phaàn
coå
(9) + (10) + (11) 350.200
Naêm aùo = = = 1,157 hay115,7%
b caùo
(12) 302.752
342.000
= = 1,048 hay104,8%
Naêmeá oaïch
kh
326.240
c.2/ Tỷ số nợ trên vốn cổ phần
Điều này cho biết năm kế hoạch các nhà cho vay đã tài tr ợ nhi ều h ơn v ốn c ổ ph ần là
4,8% nhưng vẫn giảm sút hơn việc tài trợ của năm báo cáo ( 5,7% )
Nôïdaøi aïn
h
=
Tyû oá ôï reânoán phaàn
snt v coå
Voán phaàn
coå
(11) 271.050
Naêm aùo = = = 0,895 hay89,5%
b caùo
(12) 302.752
257.900
= = 0,79 hay 79%
Naêmeá oaïch
kh
326.240
Vì các khoản nợ bao gốm nợ ngắn hạn và dài hạn do vậy đ ể thấy đ ược m ức đ ộ r ủi ro v ề m ặt tài chính
của DN ta dùng tỷ số nợ dài hạn trên vốn cổ phần.
Vậy tỷ số nợ dài hạn trên vốn cổ phần có giá trị nhỏ h ơn tỷ s ố n ợ trên v ốn c ổ ph ần
điều này có nghĩa là phần lớn nợ của DN là nợ ngắn hạn.
Toaøn oä saûn
b taøi
=
Coâng : Toång saûn voán phaàn
thöùc taøi treân coå
Voán phaàn
coå
(8) 652.952
Naêm aùo = = = 2,157 hay215,7%
b caùo
(12) 302.752
668.240
= = 2,048 hay204,8%
Naêmeá oaïch
kh
326240
c.3/ Tỷ số tổng tài sản trên vốn cổ phần :
Điều này cho thấy năm kế hoạch DN đã có được tổng tài s ản g ấp 2,048 l ần so v ới
vốn cổ phần. Nhưng so với năm báo cáo thì gi ảm đi nhi ều, đ ồng nghĩa v ới vi ệc gi ảm
khoản nợ của DN.
c.4/ Khả năng thanh toán lãi vay :
Laõiröôùc vaø vay
t thueá laõi
thanh oaùn vay =
Coâng : Khaû aêng
thöùc n t laõi
Laõivay
Tỷ số này dùng để đo mức độ mà lợi nhuận phát sinh do sử d ụng v ốn đề đ ảm b ảo trả lãi vay hàng năm
như thế nào.

Phần tử số gồm lợi nhuận trước thuế và lãi vay vì lãi vay đ ược tính vào chi phí tr ước
khi tính thuế thu nhập DN. Phần mẫu số lãi vay bao g ồm ti ền lãi tr ả cho các kho ản
vay ngắn hạn, dài hạn và lãi do phát hành trái phi ếu.
(19) 40.100
Naêm aùo = = = 2,26 laàn
b caùo
(20) 17.775
46.750
= = 1,96 laàn
Naêmeá oaïch
kh
23845
d. Tỷ số lợi nhuận :
Tỷ số lợi nhuận đo lường thu nhập của DN với các ch ỉ tiêu doanh thu, t ổng tài s ản,
vốn cổ phần.
d.1/ Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu
Lôïinhuaän
roøng
thöùc suaát nhuaän doanh hu =
Coâng : Tyû lôïi treân t
Doanh huthuaàn
t
(23) 12.525
Naêm aùo = = = 0,0122hay1,22%
b caùo
(14) 1.025.475
12.705
= = 0,0118hay1,18%
Naêmeá oaïch
kh
1.076.600
Chỉ tiêu này nói lên 1 đồng doanh thu tạo ra được bao nhiêu đồng l ợi nhuận.
Điều này có nghĩa là năm kế hoạch 100 đ doanh thu m ới t ạo ra đ ược 1,18 đ l ợi nhu ận
và 100 đ doanh thu năm báo cáo t ạo ra đ ược 1,22 đ l ợi nhu ận.T ỷ su ất l ợi nhu ận năm
báo cáo của DN này cao hơn so với năm kế hoạch.
d.2/ Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản
Lôïinhuaänroøng
treân taøi =
Tyûsuaát nhuaän toång saûn
lôïi
Toång saûn
taøi
(23) 12.525
Naêm aùo = = = 0,0192hay1,92%
b caùo
(8) 652.952
12.705
= = 0,019 hay1,9%
Naêmeá oaïch
kh
668.240
Chỉ tiêu này đo lường khả năng sinh lợi trên 1 đồng vốn đầu tư vào DN.
d.3/ Tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần
Lôïinhuaän
roøng
=
Tyû
suaát nhuaän voán phaàn
lôïi treân coå
Voán phaàn
coå
(23) 12.525
Naêm aùo = = = 0,0414hay 4,14%
b caùo
(12) 302.752
12.705
= = 0,0389hay3,89%
Naêmeá oaïch
kh
326.240
Chỉ tiêu này nói lên khả năng tạo lợi nhuận của 1 đồng vốn mà họ bỏ vào SXKD c ủa DN .
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản của DN năm kế hoạch là 1,9% trong khi đó t ỷ su ất
lợi nhuận trên vốn cổ phần là 3,89%. Điều này cho thấy r ằng DN đã s ử d ụng v ốn vay
có hiệu quả
nên tỷ suất lợi nhuận trên vốn cổ phần cao hơn tỷ suất lợi nhuận trên t ổng tài sản
e. Tỷ số giá thị trường
Các nhà đầu tư cổ phiếu đặc biệt quan tâm đ ến vài giá tr ị mà có ảnh h ưởng đ ến giá
thị trường cổ phiếu như :
e.1/ Thu nhập mỗi cổ phiếu
Chỉ tiêu này thể hiện thu nhập mà nhà đầu tư có được do mua cổ phi ếu

Thunhaäp cuûaoå oâng
roøng c ñ thöôøng
=
Coâgthöùc Thunhaäp oãi phieáu
n : m coå
Soáöôïng phieáu
l coå thöôøng
Thu nhập ròng của cổ đông thường = Lãi ròng – Tiền lãi của cổ phi ếu ưu đãi
12.525
b caùo = = 0,732trieäu
Naêm aùo ñoàng
17.100
12.705
= = 0,743trieäu
Naêmeá oaïch
kh ñoàng
17.100
Vì không có tiền lãi của cổ phiếu ưu đãi nên thu nh ập m ỗi c ổ phi ếu năm k ế ho ạch cao h ơn so v ới năm
báo cáo.
Lôïitöùc phaàn oãi phieáu
coå m coå
=
Coâng : Tyûeähitraû töùc phaàn
thöùc l c lôïi coå
Thunhaäp oãi phieáu
m coå
Toång töùc phaàn
lôïi coå
=
Lôïitöùc phaàn oãi phieáu
coå m coå
Soáöôïng phieáu
l coå thöôøng
e.2/ Tỷ lệ chi trả lợi tức cổ phần
(29) 0,365
Naêm aùo = = = 0,5 hay50%
b caùo
(28) 0,732
0,395
= = 0,53 hay53%
Naêmeá oaïch
kh
0,743
Tỷ lệ chi trả lợi tức cổ phần nói lên DN chi trả phần lớn thu nh ập cho c ổ đông hay gi ữ l ại đ ể tái đ ầu t ư.
Đây là một nhân tố quyết định đến giá trị thị trường của cổ phiếu.
Vậy tỷ lệ lợi nhuận giữ lại = 100% - Tỷ lệ chi trả lợi tức cổ phần
Năm báo cáo lợi nhuận giữ lại 50%, năm kế hoạch giữ lại 47%
Giaù thò röôøng oãi phieáu
trò t m coå
=
Tyû oá iaù tröôøng thunhaäp
s g thò treân
Thunhaäp oãi phieáu
m coå
(27) 9,1
Naêm aùo = = = 12,43laàn
b caùo
(28) 0,732
9,5
= = 12,79laàn
Naêmeá oaïch
kh
0,743
e.3/ Tỷ số giá thị trường trên thu nhập
Điều này có nghĩa là giá cổ phiếu của DN đ ược bán g ấp 12,79 l ần so v ới thu nh ập
hiện hành của nó trong năm kế hoạch.
Lôïitöùc phaàn oãi phieáu
coå m coå
=
Tyû
suaát töùc phaàn
lôïi coå
Giaù tröôøng moãicoå
thò cuûa phieáu
(29) 0,365
Naêm aùo = = x 100%= 4%
b caùo
(27) 9,1
0,395
= x 100%= 4,2%
Naêmeá oaïch
kh
9,5
e.4/ Tỷ suất lợi tức cổ phần
Điều này có nghĩa là năm kế hoạch l ợi t ức c ổ ph ần c ủa DN chi ếm 4,2% so v ới giá tr ị
thị trường của cổ phiếu, năm báo cáo chỉ chiếm 4%.
Tất cả các chỉ tiêu trên sau khi tính toán xong đ ưa lên b ảng đ ể phân tích và so sánh
để có hướng giải quyết cho phù hợp với tình hình th ực t ế của DN.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản