Tái cơ cấu doanh nghiệp sau khủng hoảng

Chia sẻ: Pho Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
105
lượt xem
30
download

Tái cơ cấu doanh nghiệp sau khủng hoảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong suốt quá trình hoạt động, doanh nghiệp phải luôn thực hiện hoạt động tái cơ cấu để tự hoàn thiện và tìm ra mô hình, phương thức quản trị tốt nhất nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tái cơ cấu doanh nghiệp sau khủng hoảng

  1. Tái cơ c u doanh nghi p sau kh ng ho ng Trong su t quá trình ho t ng, doanh nghi p ph i luôn th c hi n ho t ng tái cơ c u t hoàn thi n và tìm ra mô hình, phương th c qu n tr t t nh t nh m t i a hóa l i nhu n cho doanh nghi p. Tái cơ c u là m t trong nh ng ho t ng t thân và liên t c c a doanh nghi p. Cũng gi ng như cơ th con ngư i c n hai quá trình ng hóa và d hóa t n t i, doanh nghi p cũng c n hai quá trình là u vào c a s n xu t và u ra cho s n ph m. t n t i, doanh nghi p nh t thi t ph i mb os cân b ng gi a u vào và u ra. Mu n gi ư c s cân b ng này, doanh nghi p ph i m b o bài toán năng su t lao ng h p lý, ph i th c hi n vi c tái cơ c u liên t c trong toàn b th i gian ho t ng c a mình. Sau kh ng ho ng, tái cơ c u doanh nghi p là ho t ng t t y u ph i di n ra. Gi ng như m t cơ th v a m i tr i qua cơn b o b nh, doanh nghi p sau khi “s ng sót” qua kh ng ho ng t t y u ph i tái cơ c u ph c h i và phát tri n. Th nh t, tái cơ c u v th trư ng sau kh ng ho ng. Căn c vào di n bi n c a th trư ng, doanh nghi p ph i xác nh l i ph m vi khách hàng dùng s n ph m c a mình và xác nh khách hàng ti m năng. Vi c khoanh vùng i tư ng khách hàng mua s n ph m là vô cùng quan tr ng vì i u ó s giúp doanh nghi p b t chi phí marketing, qu ng bá dàn tr i. Sau kh ng ho ng ti m l c tài chính h n ch bu c các doanh nghi p ph i t hi u qu lên hàng u, h t s c tránh các chi n d ch mang tính th nghi m, thăm dò th trư ng. T t nh t, các doanh nghi p nên khai thác t i a và ph c v t t các khách hàng truy n th ng và lâu năm tích t tài chính và ti t ki m chi phí khi v a
  2. m ib t u vư t qua sóng gió. Tuy nhiên, i v i các doanh nghi p có n n t ng tài chính v ng m nh thì nên t n d ng th i cơ m r ng th trư ng sang nhóm khách hàng m i chi m lĩnh thi ph n và t o n n t ng cho nh ng bư c phát tri n lâu dài c a mình. Th hai, tái cơ c u xác nh mô hình doanh nghi p phù h p v i th trư ng m i và chi n lư c phát tri n m i c a mình. S ng sót sau cơn bão kinh t , doanh nghi p nào cũng ít nhi u b t n thương, ti m l c doanh hi p b nh hư ng và kh năng c nh tranh c a doanh nghi p b giám sút. Vì v y, khôi ph c s c m nh, m i doanh nghi p c n ph i ti n hành tái cơ c u hoàn thi n mình cho phù h p v i th trư ng sau khi cơn bão ã tan. Bão tan là cơ h i doanh nghi p khai thác ti m năng th trư ng và tìm ki m l i nhu n. Nhưng làm ư c i u ó, doanh nghi p ph i thi t k mô hình t ch c và qu n tr m i sao cho t hi u qu cao nh t trong di n bi n m i c a n n kinh t . Doanh nghi p có th l a ch n m t trong các cách th c sau tái cơ c u doanh nghi p: • Chuy n i lo i hình công ty: Hi n nay có b n lo i hình công ty mà nh ng ngư i kinh doanh ư c l a ch n khi thành l p là: Công ty c ph n, Công ty TNHH (g m công ty TNHH 1 thành viên và Công ty TNHH 2 thành viên tr lên), Công ty h p danh và Doanh nghi p tư nhân. Tuy nhiên, theo quy nh hi n nay, vi c chuy n i các lo i hình này sang lo i hình kia còn có m t s h n ch . Ví d , không th chuy n Công ty c ph n, công ty TNHH, Công ty h p danh thành Doanh nghi p tư nhân, không th chuy n tr c ti p Doanh nghi p tư nhân tr c ti p thành công ty c ph n... i v i m i lo i hình doanh nghi p có các ưu i m và như c i m khác nhau. Công ty c ph n có l i th v huy ng v n nhưng l i ph c t p v qu n lý n i b , t n
  3. nhi u th i gian và ti n b c ch ban hành m t quy t nh c a H i ng qu n tr , i h i ng c ông. Trong khi ó, v i công ty TNHH, kh năng thu hút v n kém hơn, nhưng l i th là s thân thi t c a các thành viên, là công ty mang tính gia ình, th t c ban hành quy t nh r t ơn gi n nên r t có th quy t nh nhanh chóng. Trư c h t, các doanh nghi p ph i xem xét m c tiêu kinh doanh c a công ty k t h p v i y u t th i cơ và l i th kinh doanh quy t nh có nên chuy n i hay không. Vi c chuy n is em l i l i ích gì và thi t h i gì t ó so sánh và ra nh ng quy t nh úng n. • Thành l p các công ty con: Sau cơn kh ng ho ng, bài h c tránh r i ro ã ư c các doanh nghi p th m nhu n. M t trong nh ng cách tránh r i ro hi u qu là thành l p các công ty con, b i vì n u l thì doanh nghi p ch m t s v n i u l ban u b ra nuôi công ty con, còn n u lãi thì s hư ng toàn b l i nhu n. Tuy nhiên vi c thành l p các công ty con s t n thêm chi phí qu n lý và t o cơ h i cho các giao d ch tư l i ư c th c hi n. Doanh nghi p nên th c hi n tái cơ c u theo hư ng này n u mu n m r ng ngành ngh kinh doanh nhưng chưa lư ng h t ư c các r i ro x y n và ngư i qu n lý công ty con là ngư i trung th c và áng tin c y. • Thành l p chi nhánh: Vi c thành l p các chi nhánh cũng là m t trong các phương án doanh nghi p tái cơ c u. Vi c thành l p chi nhánh giúp các doanh nghi p ki m tra, giám sát tr c ti p các ho t ng c a mình m t cách hi u qu và t n chi phí qu n lý. Tuy nhiên, doanh nghi p l i ph i ch u toàn b r i ro i v i các kho n n và nghĩa v c a chi nhánh i v i bên th ba vì chi nhánh là m t ơn v ph thu c c a doanh nghi p.
  4. • Chia, tách doanh nghi p: Trong kh ng ho ng có hi n tư ng n i b các ch s h u n y sinh mâu thu n. Sau kh ng ho ng ai cũng cho r ng mình nên i u hành doanh nghi p thì m i hi u qu . i u này d n n tranh ch p không th hòa gi i ư c. Chính vì v y, gi i pháp t t nh t trong trư ng h p này là chia ho c tách doanh nghi p c hai bên có th ti n hành các ho t ng kinh doanh c l p. Tuy nhiên vi c này d n n tình tr ng xáo tr n trong n i b và nh ng vư ng m c pháp lý ph c t p như thu và kho n n c a bên th ba. • Mua bán, sáp nh p doanh nghi p: Trong kh ng ho ng, vi c mua bán, sáp nh p doanh nghi p là m t ho t ng quan tr ng tái cơ c u nh m t i a hóa l i ích c a các ch s h u doanh nghi p. Vi c mua bán, sáp nh p s t o ra cơ h i chi m lĩnh th trư ng, giành th ph n và ki m soát th trư ng nh m tránh m t cu c kh ng ho ng khác có th x y ra. Th ba là tái cơ c u ngu n nhân l c c a doanh nghi p. Ngu n nhân l c n n t ng c a năng su t lao ng c a doanh nghi p và hi u qu c a doanh nghi p. Khi kh ng ho ng i qua, ngu n cung nhân l c trên th trư ng khá l n do s c t gi m lao ng nhưng a s là nhân l c ch t lư ng th p. Do ó, doanh nghi p nên b trí l i ngu n nhân l c s n có trư c khi có ý nh tuy n thêm lao ng m i. Doanh nghi p nên có chính sách ãi ng cho nh ng ngư i ã cùng doanh nghi p tr i qua cơn bão kh ng ho ng ti p t c khai thác s c sáng t o và óng góp c a h . Tuy nhiên, sau khi n nh l i t ch c ngu n nhân l c hi n có, doanh nghi p v n ph i có nh ng ng thái tìm ki m nhân l c m i áp ng v i chi n lư c kinh doanh m i c a mình. Các doanh nghi p là nh ng t bào c a n n kinh t . T ng doanh nghi p tái cơ c u t c là c n n kinh t ư c tái cơ c u. Nhưng trư c h t nhà nư c ph i tái
  5. cơ c u b ng chính sách và pháp lu t t o i u ki n cho các doanh nghi p khác phát huy hi u qu , ch y u là các chính sách thu , tài chính và t ai. ây là công c i u ch nh n n kinh t nh hư ng cho các doanh nghi p phát tri n.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản